You are on page 1of 32

PLANIRANJE

PLANIRANJE

o primarna funkcija menadžmenta, menadžment proces započinje planiranjem

o omogućuje ostvarenje svih ostalih funkcija menadžmenta radi postizanja kratkoročnih i dugoročnih ciljeva

o brze i česte promjene u okolini dodatno naglašavaju važnost planiranja

Planiranje je…

… proces određivanja onoga što organizacija želi postići i odlučivanje kako će te ciljeve postići

Rezultat planiranja je…

… proces utvrđivanja ciljeva i izbor odgovarajuće strategije za provedbu tih ciljeva koji se trebaju ostvariti u
određenom razdoblju, te utvrđivanje kriterija za kontrolu ostvarenih rezultata
VIZIJA
o slika idealne budućnosti poduzeća
o jasna predodžba budućih događaja, dugoročni željeni rezultat unutar kojeg su zaposlenici slobodni
identificirati i rješavati probleme koji stoje na putu njezina ostvarenja
o viziju definiraju menadžeri, samostalno ili pomoću zaposlenika tako da bude potpuno razumljiva, jasna i
postojana u svijesti zaposlenika
o dobro definirana vizija sadrži dvije osnovne komponente:

temeljna ideologija
o definira prirodu i identitet tvrtke, predstavlja trajni element vizije, a sastoji se od:
 temeljnih vrijednosti - sustav vodećih načela i dogmi po kojima se tvrtke vode; vodič su za prihvatljive
načine postizanja ciljeva i dugoročnih rezultata tvrtki
 temeljnih svrha - najvažniji razlog postojanja poduzeća (doprinos društvu); nakon definiranja ideologije
preporuča se mijenjati sve što nije u skladu s njom

predvidivu budućnost
o podrazumijeva predviđanje ciljeva na dugi rok (10 do 30 godina) i način njihovog ostvarivanja
o tumači kako će tvrtka izgledati, kakve će biti karakteristike rezultata poslovanja i kakve će biti osnovne
vrijednosti
MISIJA

o označava osnovnu funkciju ili zadatak tvrtke po čemu se ona razlikuje od ostalih

o misija određuju ciljeve u prostoru i vremenu, kvalitetno i dobro definirana misija je dobar temelj za izvođenje
ciljeva i ostalih planova prema hijerarhiji, što je težak i dugotrajan zadatak

o zbog promjenjivog okruženja, misija koja je na početku bila potpuno jasna, može postati nejasna ili neprimjerena i
povremeno ju se mora preispitivati

misiju čine:
 svrha
 strategije
 standardi ponašanja
 vrijednosti i norme

misija sadrži:
 protekli razvoj tvrtke
 tekuće preferencije menadžmenta i vlasnika
 okolinu u kojoj egzistira i posluje tvrtka
 sredstva kojima raspolaže tvrtka
 sadržaj misije mora biti motivirajući za zaposlenike i izražavati osnovnu politiku tvrtke
CILJEVI

o konkretizacija i način realiziranja planiranih rezultata koji se želi ostvariti

o krajnja točka prema kojoj su usmjerene aktivnosti

o stupnjem njihova ostvarenja mjeri se i ocjenjuje ispunjenje misije tvrtke

o ciljevi tvrtke izražavaju razloge njezina postojanja

▪ uspješno ostvarenje organizacijskih ciljeva čini osnovu svih menadžerskih aktivnosti

ciljevi trebaju biti:

 razumni i dosljedni

 kvalitetno hijerarhijski postavljeni

 upozoravati na odgovornost i vrijeme njihova ispunjenja

 utvrđivati kriterije na temelju kojih će se mjeriti rezultat ostvarenja


položaj
na tržištu
odgovornost
za profit inovacije

ORGANIZACIJSKI organizacija
proizvodnost CILJEVI ljudi

fizički
društvena
resursi
odgovornost financijski
resursi
Hijerarhija ciljeva

o odnosi koji postoje između općih viših i nižih organizacijskih jedinica

o svaka organizacija ima mrežu odnosa i sredstava za njihovo ostvarivanje koja odražava međusobnu
povezanost:

 ciljeva i organizacije

 ciljeva i pojedinih dijelova organizacije

o neostvarivanje nekog cilja ima utjecaj na neostvarivanje ciljeva cijelog sustava

Što donosi hijerarhija ciljeva?

o sprečavaju se nesporazumi i preklapanje brojnih ciljeva

o usmjeravaju se i integriraju napori ka ostvarivanju ciljeva

▪ olakšava se koordinacija napora time što se pojedincu omogućuje da bolje razumije svoj posao u ukupnoj
djelatnosti organizacije
FUNKCIJA PLANIRANJA

 planiranje uključuje selekciju ciljeva i akcija za njihovo ostvarenje, donošenje odluka, odnosno izbor između
alternativnih budućih pravaca akcija

 sistematičan proces tijekom kojeg se odlučuje o ciljevima i aktivnostima koje će pojedinci, grupe, odjeli i
organizacije ostvariti u budućnosti

PLANIRANJE OMOGUĆUJE

KOORDINACIJU PRIPREME ZA RAZVIJANJE POSTAVLJANJE


NAPORA PROMJENU MENADŽERA STANDARDA
PERFORMANSI

 set pravila i ponašanja  neutralizacija rizika iz  sistematičan,


koja zaposlenici slijede u okoline strukturiran proces  praćenje izvršenja rada
izvršavanju planova izgradnje kompetencija
FAZE POSTAVLJANJA CILJEVA

DEFINIRANJE CILJEVA

potrebno je ocijeniti postojeće stanje odnosno početnu točku, te točku krajnjeg cilja
što zahtijeva definiranje razdoblja u kojemu se treba ostvariti

definiranje ciljeva provodi se hijerarhijskom metodom, odnosno izradom planova po svim


organizacijskim i upravljačkim razinama

ANALIZA KLJUČNIH REZULTATA

stvara podlogu aktivnosti svakog menadžera radi praćenja izvršenja postavljenih ciljeva

svaki menadžer treba znati opis ključnih rezultata, standarde učinka i definirane modele
(instrumente) kontrole

PRAĆENJE OSTVARENJA
analiza procesa rada i njegove provedbe

mjerenje rezultata
ZAŠTO JE PLANIRANJE VAŽNO?

OGRANIČENOST RESURSA NEIZVJESNOST OKOLINE

 raspoloživost  neizvjesnost stanja


TKO NE okolina ili neki njeni dio smatra se PLANIRANJE
vlastitih i/ili posuđenih resursa
PLANIRA nepredvidivim JE
 karakter trošenja
PLANIRA jednokratni ili višekratno iskoristivi  neizvjesnost učinka INVESTICIJA
PROPASTI  zamjenjivost resursa procjenjuju se učinci okoline na U USPJEH
lako supstituiranje, kopiranje, tvrtku
modificiranje  neizvjesnost odaziva
predviđaju se konsekvence odaziva
tvrtke na neizvjesnost okoline

PLAN
detaljan opis metoda i zadatak koji će biti primijenjeni u svrhu ostvarivanja imenovanih ciljeva organizacije
PLANIRANJE vs. ODLUČIVANJE

o planiranje se često definira kao proces odlučivanja o budućim ciljevima

o planiranje i odlučivanje se ne mogu poistovjetiti

PLANIRANJE je prethodno misaono rješenje budućeg djelovanja, odmjeravanjem različitih alternativa


djelovanja i odluka o najpovoljnijem putu

ODLUČIVANJE kreativan proces kojim se identificiraju problemi i pronalaze mogućnosti njihova rješenja,
izabire se jedna od nekoliko mogućih alternativa radi ostvarenja postavljenih ciljeva

ODLUKE se ne temelje samo na sustavnoj pripremi, nego proizlaze i iz trenutačnih situacija


ELEMENTI PLANIRANJA

o planovi, kao temelj upravljanja, moraju se uvijek sagledati kroz slijedeće elemente: ciljevi, akcije, resursi i
primjena

ELEMENTI PLANIRANJA – CILJEVI

o ono što želimo postići

koji će ciljevi biti potrebni?

koja je uvjetna važnost svakog cilja?

kakvi su odnosi među ciljevima?

kada bi svaki od ciljeva trebao biti ostvaren?

kako svaki pojedini cilj može biti mjeren?

koja će osoba ili organizacijska jedinica biti zadužena za postizanje cilja?


ELEMENTI PLANIRANJA - AKCIJE

o sredstva ostvarenje ciljeva

koje su akcije važne za uspješno ostvarivanje ciljeva?

koje informacije postoje u vezi s određenom akcijom?

koja je tehnika pogodna za predviđanje budućeg stanja pojedine važne akcije

koja bi osoba ili organizacijska jedinica trebala biti zadužena za određenu akciju?

ELEMENTI PLANIRANJA – RESURSI

o moguća ograničenja za smjer akcije

koji bi resursi trebali biti uključeni u plan?

kakvi su međusobni odnosi među različitim resursima?

koje se tehnike u sastavljanju proračuna mogu koristiti?

koja bi osoba ili organizacijska jedinica trebala biti zadužena za pripremu proračuna?
ELEMENTI PLANIRANJA - PRIMJENA

o provedba plana

može li plan biti proveden uz pomoć autoriteta ili uvjeravanja?

koje su politike potrebne za provedbu cjelokupnog plana?

do koje su mjere politike razumljive, fleksibilne, koordinativne, etične i jasno napisane?

na koga se politike odnose?


TIPOVI PLANOVA

• programi i projekti, proračuni


JEDNOKRATNI PLANOVI
• npr. otvaranje nove tvornice, uvođenje novih proizvodnih linija

• politike, pravila, procedure koje osiguravaju smjernice za izvršenje


TRAJNI PLANOVI redovitih aktivnosti tijekom planskog razdoblja
• npr. politika zapošljavanja, pravilnik o zaštiti na radu…

• scenariji koji identificiraju faktore koje se ne mogu kontrolirati,


KONTIGENCIJSKI PLAN njihov utjecaj na organizaciju i mogućnosti odgovora
• npr. recesija, inflacija, tehnološki razvoj, sigurnosna situacija
ETAPE PROCESA PLANIRANJA

ANALIZA SITUACIJE – SWOT - identifikacija snaga, slabosti, prilika i prijetnji

POSTAVLJANJE CILJEVA – što želimo ostvariti, kada i gdje?

UTVRĐIVANJE ALTERNATIVA - koje alternative najviše obećavaju u ostvarenju ciljeva?

VREDNOVANJE ALTERNATIVNIH PRAVACA AKCIJE - koje alternative daju najbolje šanse za


ostvarenje ciljeva na efektivan i efikasan način

IZBOR ALTERNATIVA – selekcija toka akcija koje će se slijediti

FORMULIRANJE IZVEDBENIH PLANOVA - razvoj novog proizvoda, obuka kadrova, uporaba novih
materijala ...

IZRADA BUDŽETA - proračun dobiti, bilanca, tijek gotovine

IZVOĐENJE PLANA
TIPOVI PLANOVA PREMA HIJERARHIJI

Strategije

o način ostvarivanja ciljeva tvrtke – kako doći do cilja?

o skup smjernica za menadžment kojima će ostvarivati postavljene ciljeve

Politike

o način donošenja odluka

o temelj za pravilno odlučivanje o važnim tekućim pitanjima (stavovi, načela ili kriteriji)

o osiguravanju konzistentnost odluka s ciljevima

o pomažu da se pitanja riješe prije nego što postanu problem, eliminiraju nepotrebnu analizu istih situacija
svaki puta kada se pojave
Procedure

o definiraju način kako treba obavljati neku aktivnost

o kronološki nizovi zahtijevanih postupaka

o smjernice za akciju, a ne za razmišljanje

Pravila

o definiraju kako treba postupiti u nekoj situaciji

o najjednostavniji oblik plana, odražava menadžersku odluku da li neka određena akcija mora biti poduzeta ili ne

o npr. na pismo klijenta mora se odgovoriti sljedeći dan ili zapisnik sastanka mora biti napisan i proslijeđen
najkasnije 24 sata nakon što je sastanak završen
Programi

o skup strategija, politika, procedura i pravila potrebnih za obavljanje neke aktivnosti i njihovo izvršenje

o resursi i drugi potrebni elementi za izvođenje aktivnosti

o podržani su proračunom

Proračuni

o pregled troškova nekog programa i prikaz očekivanih rezultata

o npr. proračun prihoda i rashoda, proračun vremena, prostora, materijala i proizvoda; proračun izdataka
kapitala i gotovine ili tijeka novca

o možemo ga definirati kao “brojkama izraženi program”


PLANIRANJE MOŽE BITI

DUGOROČNO
podrazumijeva dulje razdoblje planiranja, od pet do najviše deset godina,
njime se predviđa budući tehnološki razvoj, tržišna kretanja i potrebni resursi
SREDNJOROČNO

podrazumijeva planiranje od jedne do najviše pet godina,


temelji se na preciznijoj razradi dugoročnih planova, tj. proračuna i načina ostvarenja
poslovnih ciljeva
KRATKOROČNO

podrazumijeva planiranje do godine dana,


temelji se na osnovnim ili godišnjim i operativnim planovima koji imaju zadatak
planirati aktivnosti za kraća razdoblja (dnevno, tjedno, mjesečno i kvartalno)
DODATAK
SNAGE I SLABOSTI

o predstavljaju glavna obilježja interne, unutrašnje okoline poduzeća

o ključne dimenzije interne okoline:

● organizacijska struktura

● organizacijska kultura

● organizacijski resursi

SNAGE

 unutarnje sposobnosti poduzeća omogućavaju ostvarenje ciljeve

 usmjerene su na postizanje odgovarajućih strategijskih prednosti

SLABOSTI

 unutarnje nesposobnosti koje značajno ometaju ili potpuno onemogućavaju ostvarenje utvrđenih ciljeva

 one se u praksi iskazuju u vidu snažnih ograničenja u pogledu iskorištavanja resursa, vještina ili
mogućnosti poduzeća
PRILIKE I PRIJETNJE

o u izravnoj su vezi s eksternom okolinom u kojoj poduzeće egzistira

o najznačajnije karakteristike su:

● kompleksnost

● heterogenost

● neizvjesnost

PRILIKE

 vanjski čimbenici i situacije koje pomažu poduzeću u ostvarivanju njegovih ciljeva

PRIJETNJE

 vanjski čimbenici i situacije koje mogu potpuno onemogućiti ostvarenje ciljeva

 mogu dovesti u pitanje opstanak i razvitak poduzeća


POSTAVLJANJE CILJEVA
o u ovoj se fazi odgovara se na pitanja
 gdje želimo biti
 što želimo ostvariti
 kada će se to planirano postići
 kojim resursima

o pažnju treba usmjeriti na svaki dio organizacije


o glavni ciljevi moraju se spustiti na pojedine odjele
o ciljevi glavnih odjela kontroliraju ciljeve nižih organizacijskih jedinica tako da se stvara hijerarhija ciljeva

Vrste ciljeva
– kratkoročni – do 1 godine
– srednjoročni – 1-3/5 godina
– dugoročni – 3/5-10 godina

Proces postavljanja ciljeva


– odozgo prema dolje (top-down)
– odozdo prema gore (bottom-up)
– kombinirano
UTVRĐIVANJE ALTERNATIVA

o utvrđivanje aktivnosti i izbora alternativa koje se čine najprikladnijima za ostvarenje postavljenih


ciljeva

o želi se pronaći optimalna mogućnost / aktivnost za ostvarenje postavljenih ciljeva

VREDNOVANJE ALTERNATIVNIH PRAVACA AKCIJE

o ocjenjuju se alternative i njihova mogućnost primjene na postizanju postavljenih ciljeva

o kako često postoji veliki broj alternativa, te veliki broj varijabli i ograničenja koji su njihov sastavni
dio, ovo je vrlo teško za provesti

o u ovoj fazi dominantan je proces odlučivanja, koji se danas pokušava automatizirati kroz primjenu
operacijskih istraživanja i analiza
IZABIRANJE NAJBOLJE ALTERNATIVE

o u ovoj se fazi donosi konačna odluka i odabire se pravac koji ćemo slijediti

o točka u kojoj se usvaja plan

o izbor najbolje alternative pruža najbolje šanse za ostvarivanje ciljeva uz najniže troškove i najviši profit

FORMULIRANJE PLANOVA

o podržavanja osnovnog plana osigurava se kreiranjem više izvedenih planova

o pravci akcije koje ćemo slijediti

o broj izvedbenih planova ovisi o konkretnom slučaju

o planovi uvijek moraju biti u pisanom obliku


BUDŽETSKA PODRŠKA

o planovi se kvantificiraju kroz kreiranje budžeta

o cilj je da se u obliku proračuna povežu svi izvedeni planovi

o budžet je i instrument kontrole kojim se ocjenjuje stupanj ostvarenja postavljenih ciljeva

o stvaraju se prateći planovi/proračuni

 nabava opreme

 budžet prodaje

 zapošljavanje i izobrazba djelatnika

 razvoj novih proizvoda, itd.

IZVOĐENJE PLANA

o započinje implementacija planova čime se proces planiranja ne završava

o i dalje se kontinuirano prate promjene u okolini i promišljaju moguće alternative za ostvarivanje


kratkoročnih i dugoročnih ciljeva
KARAKTERISTIKE EFEKTIVNIH ORGANIZACIJSKIH POLITIKA

nakon što plan usvoje i prihvate djelatnici koji će ga izvršiti postavljanje politika postaje važan alat za
implementaciju planova

ETIKA JASNOĆA

FLEKSIBILNOST EFEKTIVNE POLITIKE KOORDINACIJA

RAZUMLJIVOST
ELEMENTI EFEKTIVNOG PLANIRANJA

o planirati uz participaciju svih razina

o objašnjavanje podređenima kako planiranje utječe na ciljeve

o plan učiniti razumljivim svim razinama

o planovi trebaju biti fleksibilni

o kontrolirati izvršenje planova


TEHNIKE VREDNOVANJA PLANOVA I NJIHOVOG UTJECAJA

Analiza troškova i koristi

o procjenjuju se troškovi svih planiranih aktivnosti

o suma troškova uspoređuje se sa očekivanim koristima primjene planiranih aktivnosti

Analiza toka novca i točke pokrića

o pomaže utvrđivanju dinamičke uspješnosti poduzeća; procjenjuje financijske primitke i izdatke


tijekom vremena, te osigurava analizu potrebnog obujma poslovanja da bi se pokrili troškovi

Analiza rizika

o uključuje u procjenu i iznenadne događaje koji mogu osporiti pretpostavke o predviđenim


primicima ili izdacima
RAZINE PLANIRANJE

Nadzorni odbor - može biti aktivan u postavljanju planova no češće


služi samo kao odbor koji ocjenjuje planove koje postavljaju top menadžeri, te daje svoje formalno odobrenje
za realizaciju plana

Top menadžment/strategijsko planiranje


identificiraju viziju, misiju, ciljeve i strategije koje se odnose uglavnom
na dugoročni opstanak i razvitak poduzeća – od 1 do 10 godina

Srednji menadžment/intermedijarno planiranje


strategijske planove prevode u ciljeve i specifične planove pojedinih
organizacijskih jedinica, najčešće funkcijskih: proizvodnja, marketing,
financije i sl, odnosno identificiraju aktivnosti koje svaka od
organizacijskih jedinica treba izvršiti – 6. mj. do 2 godine

Operativni menadžment/operativno planiranje


provođenje specifičnih procedura i procesa, usmjerena je na rutinske
zadatke: tok proizvodnje, plan isporuke, potrebe za djelatnicima, i sl. –
od tjedna do 1 godine
STRATEGIJSKO PLANIRANJE

o treba definirati ciljeve i strategije kojima će se ti ciljevi ostvariti

o zadatak mu je osigurati ostvarenje postavljenih ciljeva

o mora opravdati svrhu postojanja gospodarskog subjekta

o dugoročno planiranje i nužno mora definirati jasno utvrđene misije, ciljeve i strategije

Strategijsko planiranje uključuje:

o pregled tržišnih uvjeta

o potrebe klijenata

o vlastite jake i slabe strane

o slabe i jake strane konkurenata

o socijalne, zakonske i ekonomske uvjete

o tehnološki razvoj

o dostupnost resursa