ObjektII pembeIajaran

:
DIakbIr pembeIajaran InI peIajar berupaya:-
1. MengenaI, meIebeI babagIan Iuar Ikan dan menyenaraI spesIs Ikan bIasan
tropIka
2. MemIIIb Ikan bIasan untuk dIpeIIbara
3. MengenaI, memIIIb dan menanam tumbuban akuatIk daIam akuarIum
4. MengenaI dan memIIIb Ikan bIasan
S. MengenaI pastI kandungan mutu aIr
6. MengenaI pastI sImptom penyakIt bIasa pada Ikan bIasan
?. Menjaga tumbuban akuatIk daIam akuarIum
8irip Anal
8irip Kaudal Ekor
Garisan Lateral
8irip Pelvik
Penutup ¡nsang
Mulut
Mata
8irip Pektoral
8irip Dorsal
Þengena|an Þengena|an
88ahag|an ahag|an |uar |uar |kan |kan
NAMA BAHAGIAN NAMA BAHAGIAN
LUAR IKAN LUAR IKAN
FUNGSI FUNGSI
Sisik Sisik
Sirip Sirip
..sirip kaudaI/ekor ..sirip kaudaI/ekor
..sirip dorsaI ..sirip dorsaI
..sirip anaI ..sirip anaI
..sirip peIvik ..sirip peIvik
..sirip pektoraI ..sirip pektoraI
Garisan IateraI Garisan IateraI
Insang Insang
Sebagai peIindung dari musuh kecederaan Sebagai peIindung dari musuh kecederaan
dan penyakit dan penyakit
Pergerakan ikan di daIam air Pergerakan ikan di daIam air
Untuk kestabiIan, berundur, berpusing dan Untuk kestabiIan, berundur, berpusing dan
mengapung mengapung
Mengesan pergerakan objek Iain dan Mengesan pergerakan objek Iain dan
berfungsi sebagai tekinga berfungsi sebagai tekinga
Pernafasan Pernafasan
Ikan Guppy
Ikan Oscar
Ikan AngeI
Ikan Tiger Barb
SEBAB DAN TUJUAN
MEMELIHARA IKAN HIASAN:
1. SebagaI bobI
2. MengIndabkan ruang
3. MemberIkan ketenangan
4. BerpeIuang mengbayatI aIam
akuatIk
CIRI-CIRI ISTIMEWA IKAN
HIASAN
1. Warna, sIrIp, bentuk dan sIsIk
yang menarIk
2. JInak
3. Mudab dIpeIIbara
Ikan Emas
Ikan MoIIy
KrIterIa pemIIIban Ikan bIasan
Harus sesuaI dengan bekas/akuarIum
HabItat - dIbeII darI kedaI dan bukannya dIperoIebI darI
babItat semuIajadI sepertI sungaI dan Iaut.
SIIat Ikan -jInak/IIar dan pemangsa/bukan pemangsa
CantIk, menarIk dan mudab dIpeIIbara
Taban terbadap perubaban mutu aIr
Taban terbadap penyakIt
NOTA
Anak Ikan yang dIbeII darI kedaI IebIb jInak darIpada anak
Ikan yang dIperoIebI darI babItat semuIajadI sepertI
sungaI dan Iaut
Menyediakan
dan
Menghias akuarium
1. Sediakan semua aksesori tambahan akuarium
2. Bersihkan akuarium sebeIum memasukkan
aksesori pasaran kedaIamnya
3. Bersihkan dan biIas bahan hiasan seperti pasir,
batu dan kayu. Kemudiannya, tuskan semua
bahan tersebut dengan penapis atau bekas
yang sesuai
4. Masukkan pasir, batu dan kayu buruk ke daIam
akuarium dengan berhati-hati
5. Masukkan pam air ke daIam akuarium.
Kemudian, pasangkan penapis
6. Titiskan Iarutan antikIorin ke daIam akurium
7. Letakkan tumbuhan akuatik atau tumbuhan
tiruan ke daIam akuarium
8. Letakkan dan pasangkan Iampu di bahagian
bawah penutup akuarium
9. Hidupkan suis aIat penapis dan Iampu
10. Akuarium yang sedia untuk dimasukkan ikan
hiasan
11. Memasukkan ikan hiasan ke daIam akuarium
Akuarium yang teIah Iengkap dipasang sangat cantik dan sesuai
diIetakkan di peIbagai sudut sebagai hiasan daIaman di rumah kita
Contoh akuarium semula jadi
(nature aquarium) yang baik
TumluIan aluaiil sclcnar -
yang mcmpunyai laIagian yang
lolcI mcnjalanlan foioscniisis
scpanjang masa
aiau sclurang-lurangnya
lclcrapa lulan dalam sciaIun
Tcnggclam dalam air iawar aiau
icrapung di pcrmulaan air.
kA1LGCkI 1UM8UnAN kA1LGCkI 1UM8UnAN
AkUA1Ik AkUA1Ik
TENCCELAM - Dcralar pada
dasar dan laIagian iumluIan
icnggclam scpcnuInya,
TEFMUNCUL -Dcralar di
lawasan ccicl, DaIagian aias
iumluIan muncul di pcrmulaan
air
TEFAPUNC -DaIagian aias
iumluIan icrapung dan alarnya
lcrada di dalam air.
SEPAFA AKUATIK -TumluIan
mclaia di aias ianaI dan lolcI
Iidup di dalam air.
MLNGLNAL ÞA51I DAN MLMILIn 1UM8UnAN MLNGLNAL ÞA51I DAN MLMILIn 1UM8UnAN
AkUA1Ik U1k nIA5AN DALAM AkUAkIUM AkUA1Ik U1k nIA5AN DALAM AkUAkIUM
Tumbuban akuatIk pentIng dIm akuarIum kerana tumbuaban InI:-
1. menyerap baban-baban toksIk basII darI perkumuban Ikan dan
sIsa makanan yang tIdak babIs dImakan oIeb Ikan. (kedua-dua
baban dI atas akan mendak dI dasar akuarIum dan akan
menjadI baja kepada tumbuban akuatIk)
2. MembekaIkan gas oksIgen kepada Ikan bIasan basII darIpada
proses IotosIntIsIs
3. BerIungsI sebagaI tempat persembunyIan dan berIIndung bagI
Ikan -Ikan kecII darI serangan musub
KeperIuan tumbuban akuatIk daIam akuarIum
Karbon dIoksIda- BoIeb dIdapatI darI kedaI akuarIum ( pentIng
untuk proses IotosIntIsIs)
Baja- berbentuk cecaIr dan bIjI yg perIu dItambabkan darI
semasa ke semasa ( utk proses pembesaran tumbuban InI)
Cabaya- Iampu akuarIum perIu dIbIdupkan 10-12 jam sebarI
(cabaya amat perIu untuk proses IotosIntIsIs)
%enggelam
%erapung
%erapung
%enggelam
LANGKAH LANGKAH- -LANGKAH MENYEDIAKAN TUNGGUL LANGKAH MENYEDIAKAN TUNGGUL
KAYU DENGAN TUMBUHAN AKUATIK KAYU DENGAN TUMBUHAN AKUATIK
Lekatkan tumbuhan itu pada tungguI Lekatkan tumbuhan itu pada tungguI
kayu dengan menggunakan benang kayu dengan menggunakan benang
yang berwarna hijau yang berwarna hijau
%unggul yang telah siap dilekatkan tumbuhan akuatik boleh terus
diletakkan di dalam akuarium. %umbuhan ini akan berakar dan
melekat terus pada tunggul kayu selepas sebulan.
%unggul kayu adalah satu media penanaman tumbuhan akuatik
yang baik untuk tumbuhan akuatik. Sediakan tumggul kayu dan
beberapa tumbuhan akuatik. Jenis tumbuhan yang sesuai ialah
seperti paku pakis yang dikenali sebagai ava fern.

GAMBAR-GAMBAR HIASAN TUMBUHAN AKUATIK DI DALAM
AKUARIUM DIAMBIL SEMASA PERTANDINGAN MENGHIAS AKUARIUM

OLEH SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ANJURAN KERAJAAN NEGERI
SELANGOR DAN JABATAN PERIKANAN.
¥|8||8k| êk8 ¥|¥|||K ¥kIk8k8 |Ik8 K|kIk8 ¥|8||8k| êk8 ¥|¥|||K ¥kIk8k8 |Ik8 K|kIk8
Terdapat dua jenIs makanan Ikan bIasan IaItu terapung dan
tenggeIam
Ikan yang mempunyaI bentuk muIut yang mengbaIa ke atas dan
pertengaban kepaIa sesuaI dIberI makan makanan jenIs terapung
Makanan tenggeIam puIa adaIab sesuaI untuk Ikan yang mempunyaI
muIut yang mengbaIa ke bawab
Ikan bIasan boIeb dIbabagIkan kepada beberapa kumpuIan utama
berdasarkan jenIs pemakanannya.
Ikan karnIvor/pemangsa- memakan benda-benda bIdup sepertI
anak Ikan, serangga atau baIwan IaIn
Ikan pemakan pIankton ( organIsma mIkro dI daIam aIr )-
Memakan organIsma dI daIam aIr.
Ikan barbIvor- Memakan tumbuban dan tIdak sesuaI untuk
akuarIum yang dItanam dengan tumbuban akuatIk.
Ikan omnIvor- Memakan peIbagaI jenIs makanan spt pIankton,
tumbuban reput, dagIng baIwan atau peIIet.
Makanan Ikan bIasan dIbabagIkan kepada beberapa kumpuIan
sepertI: Makanan bIdup, makanan kerIng, makanan basab dan
makanan rumusan.
Makanan HIdup
PIankton
CacIng
UIat rotI
JejentIk nyamuk
Udang dan anak Ikan
Serangga dan sebagaInya
Makanan kerIng
Makanan kerIng adaIab
makanan yang teIab dIawet
Makanan Rumusan
Makanan Ikan
yangteIab dIproses
darI kIIang membuat
makanan baIwan
Contob: peIIet, empIng
stIck dan sebagaInya
Makanan basab
Contob: Kerang, batI
Iembu
sayur-sayuran sepertI
saIad dan bayam
O\TO| O\TO|O\TO| H^l^\^\ Tl^\ |T^S^\ O\TO| H^l^\^\ Tl^\ |T^S^\

PELLET PLANKTON BLOOD WORM
EMPING PLANKTON ULAT ROTI
AkA MLNIAGA AkUAkIUM AkA MLNIAGA AkUAkIUM
Penjagaan HarIan:
BerI Ikan makan sekaII atau
dua kaII sebarI - makanan
adaIab mencukupI apabIIa
dapat dIbabIskan oIeb Ikan
daIam masa 1 bIngga 2 mInIt
AsIngkan dan berIkan rawatan
kepada Ikan yang mempunyaI
tanda-tanda sakIt/tIdak
normaI. Contob: SIsIk kembang
atau tanggaI, berubab warna
dan sebagaInya.
Ikan yang matI perIu dIbuang
PastIkan semua peraIatan
pengudaraan, penapIs dan
Iampu berIungsI dengan baIk
Ukur kuaIItI aIr sepertI nIIaI
pH,ammonIa, oksIgen dan
karbon dIoksIda
Penjagaan MIngguan:
AIr sebanyak ½ atau ¼
babagIan darIpada IsIpadu
tangkI perIu dIgantI setIap
mInggu atau sekurang-
kurangnya 2 mInggu.
Cantas tumbuban akuatIk
yang tumbub terIaIu tInggI
BersIbkan babagIan badapan
tangkI
CucI kapas penapIs dengan
bersIb
Tambabkan aIr daIam tangkI
sebIngga paras asaI
PerIu dIIngat supaya tIdak
memberI makan berIebIban
kerana InI akan
membabayakan Ikan.
MLnCLnAL ÞAS1l MLnCLnAL ÞAS1l Mu1u Mu1u Al8 AkuA8luM Al8 AkuA8luM
pH aIr
pH aIr IaIab kemasaman aIr.
DIukur darI nIIaI 1 - 14. NIIaI
1= paIIng masam atau asIdIk.
NIIaI 14= paIIng aIkaII. pH aIr
utk akuarIum IaIab 6.S
bIngga ?.S. Kertas IItmus
dIgunakan untuk
menentukan nIIaI pH.
NIIaI pH aIr perIu dIpastIkan
darI semasa ke semasa bagI
mengeIakkannya terIaIu
asIdIk.
Subu
Ikan dapat bIdup dengan
baIk pada subu pada 26ºC
bIngga 2?ºC. Subu yang
terIaIu tInggI atau rendab
menyebabkan Ikan matI.
Baban beracun
AmmonIa dan nItrate
bIasanya wujud dI daIam
aIr ternakan
Baban InI terbasII darI
perkumuban Ikan yang
dIpeIIbara.
OIeb kerana sIstem
tangkI/akuarIum adaIab
sIstem yang seImbang,
keadaan InI tIdak
ememberIkan kesan
kepada kebIdupan Ikan
keranaIanya teIab
dItukan kepada baban
makanan dan baja yang
berguna kepada
tumbuban akuatIk

-091502-0,,7,3 ,7502-0,,7,3350,,7-07:5,,
    0303, 200-0-,,,3:,7,3/,320303,7,85088,3,8,3 9745, 02,3,8,3:39:/50,7, 0303, 202/,3203,3,29:2-:,3,:,9/,,2,:,7:2 0303,/,3202,3,8,3 0303,5,89,3/:3,32:9:,7 0303,5,89825942503,9-,8,5,/,,3,8,3 03,,9:2-:,3,:,9/,,2,:,7:2

9 °– °ff° ff–f° f f°
$75478, ,78,3,907, $75!0947, ,9, 

::9 $75 ,:/, 47 !03:9:538,3 $75 !0;

$753,

0/07.2.:/.. &# $8 &$ $0-..3 /.3//.3503.7 $75 875..72:8:0...503/:3/.3.9 !0707.

903.3 203.350707.3.5:3 0308.907. !073. 87550947.3 38.3 . .-.3 -071:3880-..3 -07:3/:7 -075:83/.8. &39:089. 875..1.047 875/478.3/.34-0.78.3. 87550.

3%07.3:55 .7- ..3 8.7 ..330 .

34 # #$% $ .7 3...3. :/.8 0750:.73.9..3203.4- 033/.$%&& #$ $0-.2 .9 .37:.3 .3 02-07.7. 875 -039:/.:.30903.. ./50.32.3203.388 .

8.3 .3.3.502.7:8808:.7907.3-0./03.8.

:.-9..70/.3-:.9.9802:..9 /-0/.:9 $1./50740/.3 3.7:2 ./8050798:3.3.7 .-9./..33./.

38..3502.7/.

32:9:.-9.70/.3..5507:-.5503.3.9802:./.3/50740/./.39 203.3../805079 8:3..38../.7. .7.9 % 3.7 %.75.3/-0/.3907../50.7/.:9 .32:/./. %.-:..3.0-3.3502.3907./. .

3 /.8.030/.7:2 .:.3 03..

3802:.3.2-.:. $0/...7:2 ..808479.

:.23.30/. 078.3. .8.3 .808475.8:.7.7:280-0:2202..

58.9:/.3808:.8 .9.3.8-.3-. .33. -.:-0.3/.390780-:9/03.8.38050795. 078.3. 9:8..87 -.3802:.: 02:/.3503..

3.9 .3-07..:-:7:0/.7:2/03.9:/.2 .:. .87 -.8:.35.9 .

7:2 02:/.3 5.58 .3503. .8:.2.8.35..70/.3.:.2.

2.. %98.3.3.7:9.394730/.:7:2 .

 09..3.2.39:2-:.3 97:.9.30/.:9:2-:.:.7:2 .9..:.

3 -....3/.3.3..25:/-.7:2 .:. 09.8.503:9:5.35.

58/. /:5.9503.3.25: ..38:8.

8:.3 .3.8.7:2. :.3 .380/.:39:/2.

2.3.7:2 ..8. 02.3.:.8:.30/.

3.3808:.9. .390...3/. /09.39/..2.38..7:2.9.3/7:2.3/50-.5/5.8.:.8..03..8:/:980-.

9:70./ 3.4394.6:.7:2 . ..7:2802:.:.3-.

 -0-07.7 .32.3/..33.79. .9.31494803988 805.3 :7.:.:3 %030.2809.: 907.7 .8.-:.3.7.32025:3.980-03.%:2-:.3..3...5...9.3.5:3/5072:.3.-.3 -40203.2/..:80:7.2.

89.090 .9.9.75.3-40 /:5//.3 20..3 9030. -07...3. /.32:3.2. D- D@ % 07.8 9:2-:.7/..8 9:2-:.3.5:3/..3.73..//.@@D..9...7 $!#&% %:2-:..7/ .8.3..3 ./.2.8..280503:3.7 .39:2-:.3907.. %#&& 07.9././.3.7 %#!& .:/5072:./.3-.

 //.7 .:.3 /.3 ..8 . /:.7:2 .3 .75. 40 //.7 802.. 9025...DD. 9:2-:.2 .:... 2.3 . -07-039: .3 /. .3 - 507: /9.3 /.3 9:2-:.3 948 .9 02-0. ./..:.:.:..:. %:2-:.3 203.3 ..3 0.0...:.3 .3.7 /.39/.8.9. /.7 0/.2.. ..2-.9 507: :39: 574808149483988 .25: . 0 802.8..3 40 .3 -.-8 /2.8 /. 9:2-:.--9@-..280.9 /..3 .3 2:8:  0507:. :9 574808502-08.7:2 507: //:5.3 .7:2 50393 :39: 574808149483988 . -.84803 05./..3 3 20307. .7:2 /.3.:.3 /.5 -.3 .9 507802-:3..9 /.7-43 /48/.3 ./ -...3 -073/:3 -..3 0/:.8.7 .8 /.7 507:2:..3 203/.3 3 .@D.5.7 807.3 88. .8. D- D@D@-. 05.7.3 .7:2 07. .3 9:2-:. 574808149483988 071:38 80-./.3 .9 50393 /2 .3.

2 %07.2 %07.%030.5:3 %030.5:3 .

.: %:3:.3203:3.7/.2.3//.33.3.:.5/0.5..3-07.:.:5.39:2-:.1073 0.9 .:.8.3.9:2-:.:/.:.9:3: .3 .9:3:.8.39:2-:. %&& &%&&&% %:3:.9-40907:8 /09.73.880-:...3-07..8..3-.39:2-:.. 8050795.:/03..3 .:.9 0389:2-:.7:2 %:2-:.39:2:.3.:39:9:2-:.503.3..3 -0-07.3-03.3/03.2.9.:8005./..9.3.3 200.39:5.3808:..9:20/..../.9907:85.9 $0/./.3.80-.390.:.

# #$%&&&% &#&$$!#%$&#& $ $ &### $ #%!# .

.8.3.3.0-..3.-039:2::9.8/..3.3.-0-07.5:3 .808:..3./.0..0382.32.. .25:./.9.3038502.32025:3.2..3 9030..3.7.73.$ %07/...3.3:9.8. .47.9/:.:39:.5.. 2::9.9:907..3038907..305.5:3/./-072.33.39030.3-40/-.5.3 507903.3203.32025:3.305.8..2 .808:.:25:.3.3.3203.3. -07/.

.:5009 ../:5805079 .8.3943 9:2-:.3.3.39:2-:.8.9./.3.3..2..38.382....35.3.3.:.3 .3-.3 805079.9.382..5.3.:39: .3943 47.502.3.3.3 807.3502.3.3 .3...37:2:8. 202.38595..3423.350-.3..808:...3/:5 2.3.3 2.3073 2.3../.0382. -03/..347..:..39:2-:.2/03.//.7 .47 02..47 02.3/.3/-.3.3-03/.3.39/.305.3/9.:25:..7-.9 .-0-07.7:2.:.3705:9 /.7 02.274//.2.

. .390.3 .9749 00393.3..3073 ...3-.3.3 ./.:7 8.380-./.3202-:.3.3 &...3.3805079 8.3.09 439407..8.3...3#:2:8.3 $07..3 .2 ./574808 /. 2.3..3.3-..3/:5 !.3..3.3/./.390.9 2.3073.3 43945009 0253 89.//.3.3.7. .2: &/.380-.9 02-: 8.3.3943 .3..3.3./.. ..:7..

$ $# &%# % ! !%  !% !%  # .

.

8..9.239 83.32.3 05.3-07.. /.380.3/..9.5.3 07.9..-8.340..3.5. 9...3/. 9./.: /:.22.3 .::5.3/.37./.32025:3..3 /. !03..3.8.9/..80.-DD.203.3.7..3.-.7 2.

5.2243.3 202-.5.3 07.3.3 780-.3/.7..33..73.3 503./.:.3.507.29.78050793.39.3 503:/.9/.3 :..98:5.3.3 -078 %.: -.5...8..58/. 3472.39809.3.89.9/.3 :7.33:.8503.7-43/48/. !07:/3.9.3.3-.39:2-:907.9 . 4803/.32.23: .3.7/.9.. -07:-.9507:/-:. !03.:93 078..5 23:..3 803. /.9.:9.9.3802:.75.7. . 4394$802-.3.. 202-072./: 9..85.:80:7.3-070-..3-.58/03.3 !. &:7:.89:2-:..380-.3 9.3 .3.3 ...8./. .3.9.25:-071:38/03..3 .3507:/.2-.3...3 . 5 ..

3. 5..-.32..3.7802.33.33.9 .79073..02.3.:703/.2.8..3.7 5.2 .8.8.5.8/. 5.8::5.892:8 /:3. 3.--9@.3 ./..3/..8.7.:93.3./.5./.9/:5/03.9.3 -. 2030-.5 .0802.8/ .3.9.907.-. 079.7 507:2:.7:2.3.88902 9..73.90 -.D@D DD.: . 3.5.8/ $:: .:..7 ::7/. 5. $::.5.3 /. 2030.3397.7..::///. 007.. ..7507:/5.3.3 /50.3:39: 203039:.8.3 907.33907.2.7 :9.:.32.:3 2243.3-07.89.

:./.7:2..:.3.3/..305.3..90.339/./.3 0.. 88902.3802-..3-./.-.05././.3. 9:2-:.3.3 07. 0202-07.308.0/:5.3 05..3 2.9 .3. /9:..3 -07:3..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful