You are on page 1of 17

NEPARAMETRIJSKA

STATISTIKA
USLOVI ZA KORIŠĆENJE
PARAMETRIJSKE STATISTIKE
nezavisna posmatranja
normalna distribucija
populacije
homogenost varijanse
bar intervalna skala
USLOVI ZA KORIŠĆENJE
NEPARAMETRIJSKE
STATISTIKE

Nezavisna posmatranja
Za razliku od parametrijskih
testova, neparametrijski
testovi ne testiraju hipoteze o
vrednostima populacijskih
parametara već proveravaju
da li postoje bilo kakve razlike
između dva uzorka koja
poredimo.
PREDNOSTI NEPARAMETRIJSKIH
TESTOVA

nikakve pretpostavke o distribuciji


mali uzorci
rangovi, frekvencije
lako se računaju
MANE NEPARAMETRIJSKIH
TESTOVA
besmisleni ako su zadovoljene
pretpostavke parametrijske
statistike
skromne mogućnosti upotrebe,
ograničeni na ‘siromašne’
eksperimentalne nacrte
SNAGA NEPARAMETRIJSKIH
TESTOVA
10% slabiji od parametrijskih u
uslovima kada su zadovoljene
pretpostavke o upotrebi
parametrijske statistike
100% jači kada nisu zadovoljene
‘SNAGA’ PARAMETRIJSKIH
TESTOVA
10% jači od neprametrijskih u
uslovima kada su zadovoljene
pretpostavke o upotrebi
parametrijske statistike
100% slabiji kada nisu
zadovoljene
računari postali
dostupni
parametrijski testovi
dokazali robustnost
usložanjavanje nacrta
veština merenja
χ2
 najčešće korišćena metoda za anlizu
kategorijalnih podataka
 utvrđivanje verovatnoće razlika između
opaženih i očekivanih frekvencija, pod
pretpostavkom važenja nulte hipoteze
 dve osnovne upotrebe:
 Za proveru slaganja sa teorijskim modelom
 Za proveru statističke značajnosti kontigencije
(nezavisnosti distribucija dve nominalne
varijable)
HI KVADRAT TEST ZA PROVERU
SLAGANJA SA TEORIJSKIM MODELOM
HI KVADRAT TEST ZA PROVERU
MEĐUSOBNE NEZAVISNOSTI DVE
NOMINALNE VARIJABLE

Ispitujemo da li distribucija jedne


nominalne varijable ostaje ista duž
kategorija druge nominalne varijable
Da li je varijabilnost neke nominalne
varijable slučajna ili zavisi od
distibucije neke druge nominalne
varijable
(25*35)/73=11,99
(25*38)/73=24,99
(48*35)/73=23,01
(48*38)/73=24,99
HI KVADRAT: OGRANIČENJA
očekivane frekvencije manje od 5 !!
u tabelama 2x2 poželjno je da N > 40
tabele veće od 2x2 su nečitljive
sakaćenje podataka
elementarna, nominalna skala
SPIRMANOV RO KOEFICIJENT

Kada imamo podatke sa ordinalne


skale
Od -1 do 1 kao i Pirsonovo r
Opisuje i nelinerane odnose za
razliku od r
Mann-Whitney U test
neparametrijski analog t-testu
osnovna ideja: 2 grupe su
različite ako se razlikuju po
rangovima
suma rangova je definisana
brojem posmatranja