You are on page 1of 22

DeeDog

จำหน่Farm
ำยสุนข

พันธุ ์ปอมเมเร
เนี ยน
เชียล ทำให ้กำรเลียงสั ้ ตว ์นั้นเปรียบเสมือนกำรมีเพือน ่
บทสรุปผู บ
้ ริหำร
หรือเป็ นเสมือนลูกทดแทนได ้ จำกพฤติกรรมนี จึ ้ งเกิด
จำนวนกำรเลียงสั ้ ตว ์เลียงในประเทศไทยเพิ
้ ่
มมำกขึ น้ ซึง่
ส่งผลดีตอ ่ ธุรกิจทีเกี ่ ยวข
่ ้
้องกับสัตว ์เลียงให ้เติบโตตำมไป
ด ้วย
้ อยู
สุนัขเป็ นสัตว ์เลียงที ่ เ่ คียงข ้ำงมนุ ษย ์มำเป็ นเวลำ
ยำวนำน อำจจะเป็ นเพรำะอุปนิ สยั ทีฉลำดแสนรู ่ ้และที่
สำคัญมีควำมซือสั ่ ตย ์กับผูเ้ ป็ นเจ ้ำของ จึงทำให ้สุนัขนั้น
่ ยมเลียงกั
เป็ นสัตว ์ทีนิ ้ นอย่ำงกว ้ำงขวำงมำกกว่ำบรรดำ
้ น
สัตว ์เลียงอื ่ เรำจึงเห็นแนวทำงในกำรทำธุรกิจฟำร ์มสุนัข

มีโอกำสทีจะประสบควำมส ำเร็จ
กลุม ่ ลูกค ้ำเป้ ำหมำยของธุรกิจ DeeDog Farm เป็ น
ลู กสุนข สิ
ั พันธุ ์ น ค้

ปอมเมเร
เป็ นสัตว ์เลียงที ่ ขนำด
้ มี
กระทั
ด ร ัด หลั
ง สัน้
เนี ยน
้ั ำงอ่อนนุ่ ม แน่ นทึบ
ขนชนล่
้ั
ขนชนนอก ยำว ฟู
วิสย
ั ทัศน์่ ควำมนิ ยมเป็ น
่ นฟำร ์มสุนัขทีมี
“เพือเป็
อันดับต ้นของภำคเหนื อ

ทังทำงด ้ำนคุณภำพของสุนัข รูปร่ำง
่ ้มำตรฐำน
ของสุนัขทีได
ควำมสวยงำมของขนและกำรบริกำรที่
ดี”
พันธกิจ ่
พัฒนำฟำร ์มสุนัขให ้มีระบบกำรจัดกำรทีดี
และมีควำมทันสมัย โดยต ้องมีกำรพัฒนำ
1
งำนอย่ำงต่อเนื่ อง เพือสนั่ บสนุ นธุรกิจให ้ยืน
พัฒดนำด
หยั ่
ได ้อย่้ำนกำรผลิ ่ น
ต กำรโฆษณำ
ำงมันคงและยั งยื ให ้เป็ นที่
2 ยอมร ับและเป็ นทีรู่ ้จักของกลุม ่ ลูกค ้ำ
เป้ ำหมำย และเพิมจ
ขยำยตลำด ่ ำนวนพ่อพันธุ ์ แม่
3 ่
พันธุ ์สุนัขเพือรองร ับควำมต ้องกำรของ

ลูกค ้ำ ทังในภำคเหนื ่
อและทัวประเทศ
เป้ ำหมำยสำมำรถพั ฒนำ
เป้ ำหมำย
และปร ับปรุง
2่
กระบวนกำร
ที
ทำกำร ผลิตให ้มีควำม
พัฒนำกำรผลิต ทันสมัยตรงกับ
เป้ลูำหมำย
กสุนัข ให ้มี ควำมต ้องกำร
ที ่ เป้ ำหมำย
สำมำรถขยำย
ของลูกคตลำดไปยั
้ำ
คุณภำพตำม
1
่3 ง
มำตรฐำนและ ที
ภำยในปี 2564
ตลำดใหม่ๆ

เป็ นทียอมร ับ ภำยในประเทศ
เป็ นทีรู่ ้จักของ ภำยในปี 2565
กลุม่ เป้ ำหมำย
ฟำร ์ม เป็ นลูกค ้ำในช่วงวัยรุน
่ หรือวัยทำงำน
กำรวิเครำะห ์กลุ่มเป้ ำหมำย
้ เนื่ องจำกลูกสุนัขเป็ นสัตว ์ทีสำมำรถ
ขึนไป

เลียงเล่ ้

น และสำมำรถนำมำเลียงคลำยเครี ยด
้ ้เด็กจึงทำให ้เป็ นที่
ึ่ กค ้ำบำงรำยซือให
ได ้ ซงลู

ชืนชอบทั ้ กและผูใ้ หญ่
งเด็

กำหนดกลุม ่ ตลำดเป้ ำหมำย
- กลุม ่ เป้ ำหมำยหลัก คือ วัยทำงำน หรือมีชว่ ง
อำยุตงแต่้ั 23-40 ปี
เพรำะกลุม ่ คนวัยทำงำนมีกำลังในกำรจ่ำยค่ำ
สุนัขอีกทังยั ้ งซือสุ
้ นัขไปเพือเลี
่ ยงคลำยเหงำ

- กลุม
่ เป้ ำหมำยรอง คือ กลุม ่ ลูกค ้ำชำวไทย ทุก
วิเครำะห ์ TOWS Matrix
วิเครำะห ์ TOWS Matrix
วิเครำะห ์ Tตำยภำยใน
OW ่
วัน ทำงฟำร ์ม ช่วยดูแลร ักษำจน
หำยหรือเปลียนตั
14
วสุนัขให ้
S Matrix กำรวิเครำะห ์เชิงป้ องกัน หรือ ST (S3,T5)
- สร ้ำงควำมโดดเด่นให ้แก่ลก
ู สุนัข โดยเน้นกำร
้ จำกผูเ้ ชียวชำญให
เลียงดู ่ ้สุนัขมีคณ
ุ ภำพและ
สุขภำพทีดี ่ มีรป
ู ร่ำงและขนสวยงำมเพือให่ ้สุนัข
เป็ นทีน่่ ำประทับใจของลูกค ้ำ
กำรวิเครำะห ์เชิงพัฒนำ หรือ WO (W3: O1)

- เพิมกำรผลิ ตของสุนัข โดยกำรขยำยจำนวน
กำรผสมพันธุ ์ของสุนัข เช่น เพิมพ่ ่ อพันธุ ์แม่
่ ำมำผสมพันธุ ์ให ้เกิดลูกสุนัขที่
พันธุ ์เพือน
เพียงพอต่อควำมต ้องกำรของลูกค ้ำ
วิเครำะห ์
BCG Matrix
แผนกำรตลำด
กำรแบ่งส่วน
กำรตลำด
แบ่งโดยพิจำรณำตำมสภำพ
ภูมศิ ำสตร
ภำคเหนื อ จั:์ งหวัดเชียงใหม่
แบ่งโดยพิ
วัยท ำงำนจหรื
ำรณำตำมประชำกร
อมีชว่ งอำยุ 23-40 ปี ประชำกรผู
:
้มี
รำยได ้ปำนกลำงตลอดจนผูม้ รี ำยได ้มำก
แบ่งโดยพิ จ่ ำรณำตำมสภำพจิ
่ นชอบสั ้ ตใจ :
บุคคลทีชื ตว ์เลียงสำยพั นธุ ์เล็กและ
สำมำรถซือไปเพื ้ ่ ยงไว
อเลี ้ ้คลำยเหงำ
กลุ
แบ่งม
่ โดยพิ
ลูกค ้ำเมื ่ ้
อซือสุนัขมีกำรกรรม :
จำรณำตำมพฤติ
สอบถำมเรีองกำรเลี ่ ้ นัขอย่ำง
ยงสุ

ขันตอนกำร
ผลิต ่
• เลือกพ่อพันธุ ์และแม่พน ั ธุ ์ทีต ้องกำรผสม
• ่
เมือแม่ พน
ั ธุ ์ได ้ระยะเวลำในกำรผสม

สำมำรถเริมผสมพั นธุ ์สุนัขได ้
• แม่พน ้
ั ธุ ์ตังครรภ ์โดยใช ้เวลำ 2 เดือน
• ่
เมือครบก ำหนดระยะเวลำ 2 เดือน แม่
พันธุ ์คลอดลูกสุนัข
• หลังจำกกำรคลอดลูก แม่พน
ั ธุ ์ทำกำร
ประมำณกำรยอดขำยต่อ 4
เดือน
สรุปผล
ทำง
กำรเงิน
แผนกำร
เงิน
ประมำณกำรในกำรลงทุ น
ประมำณกำร
ประมำณกำร
ยอดขำย
ยอดขำยต่
อ 4 เดือน
ของทัง้ 5 ปี
สรุปผลกำรวิเครำะห ์
โครงสร ้ำงองค ์กรและผังบริหำร
คณะกรรมกำร/
กรรมกำรบริหำร
ตำรำงกำรกำหนด
หน้
หน้ำำที
่ ับผิดชอบของพนั
่ ควำมร
ทีควำมร ับผิดชอบ
กงำน
ลำดั
ชือ่ ควำมร ับผิดชอบ ตำแหน่ งงำน

กำหนดแนวทำงดูแลและจัดกำรใน
นำงสำวกัญญำร ัตน์
1 ทุกส่วน แบ่งหน้ำทีร่ ับผิดชอบของ ประธำน
เกิดผล
พนักงำนภำยในฟำร ์ม

นำงสำวณิ ชำกร เหม มีหน้ำทีควบคุ มและดูแลฝ่ ำยกำร ผูจั้ ดกำรฝ่ ำยกำร
2
รำช ผลิตสุนัข ผลิต
มีหน้ำทีดู่ แลจัดกำรด ้ำนกำรเงิน
นำงสำวรุ ้งลำวรรณ ณ และกำรจัดซือ้ ดูแลด ้ำนกำร
3 ฝ่ ำยกำรเงิน
คำตัน ตรวจสอบกำรเงิน และงบประมำณ
ในองค ์กร
Thank you