You are on page 1of 31

NILAI DAN ETIKA PENJAWAT AWAM

OBJEKTIF
DI AKHIR SESI PESERTA DIHARAPKAN DAPAT:
• Menyatakan definisi nilai dan etika
• Menyatakan kepentingan nilai dan etika bagi
penjawat awam serta rasionalnya dalam
perkhidmatan awam
• Mengenal pasti perkara-perkara asas yang
berkaitan dengan nilai dan etika, iaitu teras
perkhidmatan, nilai utama, sikap, amalan dan
budaya
• Menghuraikan usaha-usaha ke arah penerapan
nilai dan etika penjawat awam untuk meninggikan
mutu perkhidmatan
ISI KANDUNGAN
• Definisi nilai dan etika
• Kepentingan nilai dan etika
bagi penjawat awam
• Rasional nilai dan etika dalam
Perkhidmatan Awam
ISI KANDUNGAN (sambungan)
• Perkara-perkara asas dalam nilai dan etika
-Teras perkhidmatan
-Nilai utama
- Nilai dan sikap serta amalan
- Budaya
- Tonggak 12
- Wawasan 2020
- Rukunegara

• Usaha-usaha ke arah penerapan nilai dan
etika penjawat awam
DEFINISI NILAI
 Sifat perilaku atau tingkahlaku
 Kepercayaan dan pengangan yang
mempengaruhi tingkahlaku seseorang
 Bertindak mengikut pemilihan yang
berasaskan nilai-nilai utama masyarakat.
 Ilmu, kebijaksanaan, keadilan, dan
kesederhanaan merupakan nilai-nilai utama
dalam masyarakat.
 Bergantung kepada penerimaan dan
penghayatannya

Institut Tadbiran Awam Negara (1991), Nilai dan Etika Dalam
Perkhidmatan Awam, Kuala Lumpur.
DEFINISI ETIKA
 Satu set rujukan perilaku yang mesti dipatuhi
 Prinsip-prinsip moral yang perlu dipatuhi
 Satu set tata perlakuan yang perlu diikuti dan ditaati
 Tanggungjawab dan akibat tingkahlaku seseorang
atau profesion terhadap masyarakat.
 Berkewajipan memahami tanggungjawab terhadap
peranan dan perilaku seseorang pekerja dalam
Kerajaan.

Institut Tadbiran Awam Negara (1991), Nilai dan Etika Dalam
Perkhidmatan Awam, Kuala Lumpur.
PENTINGNYA NILAI DAN
ETIKA KERJA
KUALITI SUMBER MANUSIA PENTING
DALAM PEMBANGUNAN NEGARA
MEMPUNYAI HUBUNGAN YANG ERAT
DENGAN KECEMERLANG DAN
KEJAYAAN NEGARA
SENJATA UTAMA MENCAPAI
KECEMERLANGAN PERKHIDMATAN
AWAM
MATLAMAT ETIKA
PERKHIDMATAN AWAM
MENINGKATKAN PRESTASI
PERKHIDMATAN DAN KUALITI
PENGELUARAN
MENGWUJUDKAN ANGGOTA YANG
BERSIH, CEKAP, AMANAH DAN
BERAKAUNTABILITI
MELAHIRKAN ORGANISASI YANG
BERTANGGUNGJAWAB DAN
DIYAKINI RAKYAT
"QUALITY GOOD AND
SERVICES BEGINS WITH A
QUALITY MAN"

"KITA PERLU BANGUNKAN
MANUSIA DAHULU SEBELUM
MELAHIRKAN PRODUK DAN
PERKHIDMATAN"
WAWASAN NEGARA

MALAYSIA MENJADI
SEBUAH NEGARA MAJU
PADA TAHUN 2020.
MAJU DALAM MODEL
DAN ACUAN SENDIRI
TANGGUNGJAWAB SEKTOR PERKHIDMATAN
AWAM DALAM MENJAYAKAN WAWASAN NEGARA

SEKTOR PERKHIDMATAN AWAM
BERTANGGUNGJAWAB
MEMASTIKAN WAWASAN
NEGARA TERCAPAI MELALUI
PELAKSANAAN DASAR,
PROGRAM, PROJEK, MEMBERI
PERKHIDMATAN DAN
PENGUATKUASA UNDANG-
UNDANG
SEKTOR PERKHIDMATAN
AWAM BERTANGGUNGJAWAB
MENINGKATKAN KUALITI
KEHIDUPAN DAN
MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN NEGARA.
TUGAS INI DILAKSANAKAN
OLEH PENJAWAT AWAM ATAU
KAKITANGAN AWAM
KEPENTINGAN NILAI DAN
ETIKA BAGI PENJAWAT AWAM

1. Pelaksanaan dasar-dasar kerajaan
memerlukan orang/kakitangan yang
cekap, jujur, amanah dan
bertanggungjawab.
2. Mencapai tahap yang tinggi dan
mempunyai imej yang bersih supaya
dapat mendukung pembangunan negara
ke arah peningkatan kualiti penghidupan
rakyatnya.
CIRI PENJAWAT AWAM YANG
BERKUALITI

KEUNGGULAN PERIBADI
KOMPETENSI
PROFESIONALISMA
TINGGI

+P-E +P+E

PROFESIONALISME
(P)

-P-E -P+E

RENDAH TINGGI
BERETIKA (E)
RASIONAL NILAI DAN ETIKA
DALAM PERKHIDMATAN AWAM

1. Menentukan arah dan memberikan makna
kepada pemikiran, tindakan dan
tingkahlaku anggota Perkhidmatan Awam
(PA) bagi memenuhi tanggungjawab dan
amanah mereka sebagai pekerja negara.
2. Memberi penyatuan dan penyelarasan di
antara anggota-anggota PA sebagai
institusi utama yang membuat sumbangan
kepada pembangunan tamadun
masyarakat.
…… rasional nilai dan etika

3. Nilai dan etika PA merupakan
standard mutlak bagi
mendorong anggota PA
berkhidmat dengan ikhlas dan
berkesan.
USAHA-USAHA KE ARAH
PENERAPAN NILAI DAN ETIKA
Langkah-langkah penerapan nilai dan etika
yang telah diambil oleh kerajaan adalah:
Panduan Perkhidmatan Cemerlang
Penggunaan Kad Perakam Waktu
Kempen 'Bersih Cekap Amanah'
Dasar Pandang ke Timur
Penggunaan Tanda Nama
Kepimpinan Melalui Teladan
Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam
Pentadbiran
…… sambungan usaha
Panel Memajukan Pentadbiran Awam
Buku 'Etika Kerja Islam'
Gerakan Budaya Kerja Cemerlang
Pengurusan Kualiti dalam Perkhidmatan
Awam
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam
Tonggak 12
Wawasan 2020
Rukunegara
PERKARA-PERKARA ASAS DALAM
NILAI DAN ETIKA

1. Teras Perkhidmatan Awam:
Berazam meninggikan mutu perkhidmatan
Bekerja dengan penuh tanggungjawab
Berusaha mengikis sikap mementingkan diri
Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan
kemesraan
Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat
dan pembangunan negara
Bekerjasama dalam membenteras kelemahan
dan musuh-musuh negara
Berpegang teguh kepada ajaran agama
2. Nilai-Nilai Utama dalam
Perkhidmatan Awam

• Taat Setia
• Amanah, Bersih dan Jujur
• Bertanggungjawab
• Adil dan Saksama
• Berkecuali – melaksanakan tugas tanpa membawa
apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar.
• Prestasi yang Cemerlang dan Berkualiti; perlu
sentiasa meningkatkan kemahiran dan
pengetahuan mengenai kerja.
….. Sambungan nilai-nilai utama

• Ketepatan masa
• Perkhidmatan Ramah dan Mesra
• Sikap Berjimat Cermat – mematuhi prosedur
tertentu bagi menjimatkan penggunaan
harta awam.
• Selain nilai-nilai tadi, penjawat awam juga
perlu bersikap positif, responsif,
berdayacipta dan ‘enterprising’ supaya PA
dapat berganding bahu dengan sektor
swasta untuk bersaing di arena
antarabangsa.
3. Nilai, Sikap dan Amalan
Anggota Dalam PA
Penerapan nilai-nilai murni yang
mementingkan kecemerlangan kualiti
harus meliputi pemikiran serta tindakan
semua individu.
Melalui nilai-nilai individu, maka sikap
akan terjelma melalui perlakuan seperti
tingkahlaku, idea, respon dan sebagainya.
Perlakuan yang dibiasakan akan menjadi
amalan.
Oleh itu, perlu mengamalkan sikap yang
mulia supaya dapat bekerja dalam suasana
harmoni dan produktif.
4. BUDAYA KERJA
CEMERLANG
Pewujudan budaya di dalam sesuatu
kelompok manusia, organisasi atau
masyarakat bermula daripada kelakuan
yang sama dan berulang-ulang oleh
anggota kumpulan tersebut. Tabiat yang
berulang-ulang ini akan menjadi sifat
(karakteristik) kumpulan atau masyarakat.
Budaya Kerja Cemerlang yang disarankan
dalam PA bertujuan menyemai nilai-nilai
murni dan positif serta etika kerja yang
mulia dan ini dapat menjurus kepada
peningkatan kualiti dan prestasi kerja.
5. Tonggak 12
Menjelaskan 12 peringatan
perkhidmatan yang penting
kepada penjawat awam :

Menghargai Masa
Ketekunan Membawa Kejayaan
Keseronokan Bekerja
Kemuliaan Kesederhanaan
Ketinggian Peribadi
…… sambungan Tonggak 12
Kekuatan Sifat Baik Hati
Pengaruh Teladan
Kewajipan Menjalankan Tugas
Kebijaksanaan Berhemat
Keutamaan Kesabaran
Peningkatan Bakat
Nikmat Mencipta
Nilai dan Etika dalam PA
1. Nilai Peribadi Asas
-Amanah, Berdedikasi,Ikhlas 2. Nilai Yang Mengutamakan Pelanggan
-Berbudi mulia, bersabar,
bertanggungjawab, Bersih,
bekerjasama, sederhana sopan santun, peramah
Berdisiplin,tekun

Nilai dan Etika dalam
3. Nilai
6. Nilai
Perkhidmatan Kepimpinan
Keagamaan
-Bersyukur, beriman Awam -Adil, berani
bertaqwa syura

5. Nilai Produktiviti/ 4. Nilai-nilai Profesionalisme
Kualiti -Berilmu, kreativiti, inovasi,
-Produktiviti, integriti, neutraliti, akauntabiliti,
Kualiti kejujuran intelektual, berkecuali
HUBUNGKAIT PERKARA ASAS
DENGAN AKU JANJI

PENJAWAT AWAM MESTI MEMAHAMI,
MENGHAYATI DAN MEMATUHI AKU
JANJI SEBAGAI ASAS KEPADA AMALAN
NILAI DAN ETIKA DALAM
PERKHIDMATAN AWAM
SECARA BERAMAI-RAMAI
MEMBACA IKRAR
PERKHIDMATAN AWAM UNTUK
MEMBAHARUI AZAM DALAM
MENINGKATKAN MUTU
PERKHIDMATAN
RUJUKAN
Institut Tadbiran Awam Malaysia(1991), Nilai dan etika Dalam
Perkhidmatan Awam, Kuala Lumpur

_____________________ (1992), Tonggak Dua Belas : Penerapan Nilai,
Norma dan Etika Perkhidmatan, Kuala Lumpur

_____________________ (1994), Citra Karya : Falsafah, Nilai dan Etika
dalam Perkhidmatan Awam, Kuala Lumpur

Ahmad Sarji bin Abdul Hamid (1994), Wawasan Pentadbiran Awam
Malaysia, Kuala Lumpur, Institut Tadbiran Awam Malaysia

Mustafa Haji Daud (1996), Etika Pengurusan, Kuala Lumpur, Utusan
Publication & Distributors Sdn. Bhd.
SEKIAN
TERIMA
KASIH