You are on page 1of 15

suple ea. . inclusiv a celor afectiv . Inteligen a apare ca o calitate a întregii activit i mintale. y adaptabilitatea adecvat i eficient la împrejur ri. care înseamn a rela iona. a organiza sau de la INTERLEGERE. mobilitatea. ca expresia organiz rii superioare a tuturor proceselor psihice.motiva ionale. care presupune stabilirea de rela ii între oameni.CONCEPTUL DE INTELIGENi € € € Termenul de INTELIGEN provine de la latinescul INTELLIGERE. flexibilitatea ei. Inteligenìa cuprinde abilit i i opera ii relevate prin cel pu in trei caracteristici fundamentale : y capacitatea de a solu iona situa iile noi. y rapiditatea.

TEORIA INTELIGENiELOR MULTIPLE € € € € Howard Gardner (n. concepe inteligen a ca fiind Äcapacitatea de a rezolva probleme sau de a modela anumite produse valorizate in unul sau mai multe contexte culturale´. Introduce în lucrarea Frames of Mind (1983) conceptul de inteligen multipl . (aceea de tip logico-matematic) i c indivizii umani sunt diferi i în ceea ce prive te Äprofilul. 1943). Sus ine c nu este realist s se vorbeasc doar despre un singur tip de inteligen . un reputat specialist în psihologie educa ional de la Harvard. înf i area´ inteligen ei personale .

€ € Propune astfel apte tipuri de inteligen : y lingvistic y logico-matematic y spa ial y muzical y kinestezic y interpersonal y intrapersonal Ulterior adaug èi inteligenìa naturalist . .

INTELIGEN A LINGVISTIC Comportamente specifice € € € € € € are vocabular bine dezvoltat. poveste te ca s explice. g se te pl cere în lectur . proz . împrumut c r i. scrie cu u urin poezie. . particip la dezbateri/ discu ii în grup. articole. caut c r i.

în elege cauzalitatea. descrie modele de simetrie.INTELIGEN A LOGICO-MATEMATIC Comportamente specifice € € € € € € traduce orice într-o formul matematic . demonstreaz ceva prin scheme. . compune probleme. rela iile. folose te analogia pentru a explica.

se orienteaz în spa iu. . recunoa te obiectele din spa iu. percepe vizual corect din mai multe unghiuri.INTELIGEN A SPA IAL-VIZUAL Comportamente specifice € € € € deseneaz pentru a explica/ demonstra.

confec ioneaz un instrument i-l folose te pentru a explica ceva. discerne o varietate de sunete în mediu. creeaz melodie i ritm. explic prin melodie i ritm.INTELIGEN A MUZICAL Comportamente specifice € € € € € € dovede te sensibilitate la sunete. indic modelele ritmice. .

particip cu pl cere la joc de rol.INTELIGEN A CORPORAL-KINESTEZIC Comportamente specifice € € € € € creeaz mi care pentru a explica ceva. controleaz mi carea. mimeaz u or. danseaz . .

manifest sensibilitate i aten ie la comportamentele/motivele /atitudinile sentimentele celor din jur. folose te calculatorul.INTELIGEN A INTERPERSONAL Comportamente specifice € € € € coopereaz în grup. explic /pred ceva cuiva. .

ine un jurnal.INTELIGEN A INTRAPERSONAL Comportamente specifice € € € € € € stabile te i urm re te un el. tie ce vrea i ce poate /nu poate face . descrie calit ile persoanelor care îl ajut s fac ceva. exprim i e con tient de diferite sentimente. . tie încotro s se îndrepte dac are nevoie de ajutor.

clasific . se îngrije te de animale. folose te lupa sau binoclul pentru observare. .INTELIGEN A NATURALIST Comportamente specifice € € € € € € observ i noteaz . deseneaz /fotografiaz obiecte din natur . descrie schimb rile din mediul înconjur tor. gr dini.

Gardner. In accep ia creatorului ei. observându-se folosirea diverselor medii specifice fiec rei inteligenìe. ea reflectând mai adecvat date despre comportamentul uman inteligent .CONCLUZII € € € € € € Aplica iile practice ale acestei teorii s-au inmultit . teoria inteligentelor multiple este mai umana si mai veridica decât alte abord ri ale inteligentei. Gardner propune evaluarea copiilor prin proiecte. succesul Ä inteligentelor multiple Ä în coala surprinzându-l chiar pe ini iatorul lor. Stilurile de înv ìare se pot adapta mai bine profilurilor intelectuale ale persoanei. Evaluarea prin proiecte prezint avantajul de a contextualiza învãìarea èi implic èi con tientizarea pa ilor in rezolvarea problemei. . In coala centrata pe individ aplicarea teoriei favorizeazã diferitele profiluri de inteligente ale copiilor .

€ ³Nu e nevoie s tim cât de inteligent este o persoan ci mai degrab este util s tim ce tipuri de inteligen posed persoana respectiv .´ (Mary Meeker) .

Bucureèti www.ooke. Gardner H.BIBLIOGRAFIE € € € € Sarivan L.copilul. Înv mântul primar 3/ 2002.1996.ro .ro www. Noi orizonturi-Editura Sigma.Inteligenìe multiple. (2006). Inteligen ele multiple ± o teorie pentru practica didactic .