You are on page 1of 16

REACȚII CHIMICE.

TIPURI DE
REACȚII CHIMICE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ALEXANDRU ȘTEFULESCU”
TG JIU, GORJ
Elevi: CORNESCU TEODOR/STĂNILOIU LEONARD
Prof. coordonator SPERANȚA PETCU
SĂ NE AMINTIM DE LECȚIA ,,FENOMENE FIZICE
ȘI FENOMENE CHIMICE” !
Transformările substanţelor se numesc FENOMENE.

FENOMENE

FIZICE CHIMICE
Se dau următoarele transformări:

1. Fierberea apei
2. Ruperea hârtiei
3. Arderea hârtiei
4. Măcinarea cafelei
5. Topirea plumbului
6. Putrezirea lemnului
Precizaţi care sunt fenomene fizice(FF) şi care sunt
fenomenele chimice(FC).
(Răspuns corect: FF- 1,2,4,5
FC-3,6)
CONCLUZIE
• FENOMENELE FIZICE nu modifică compoziţia
substanţelor.
Exemple: fierberea apei, ruperea hârtiei, măcinarea
cafelei, topirea plumbului;
• FENOMENELE CHIMICE modifică compoziţia
substanţelor şi le transformă în substanţe cu proprietăţi
noi.
Exemple: arderea hârtiei, putrezirea lemnului.
REACȚII CHIMICE. ECUAȚIA CHIMICĂ. LEGEA
CONSERVĂRII NUMĂRULUI DE ATOMI
• Reacţiile chimice - fenomene prin care substanţele se transformă în alte
substanţe cu proprietăţi noi.
Ex. Ruginirea fierului, coclirea cuprului, putrezirea lemnului, arderea hârtiei/cărbunelui etc.
C + O2 → CO2
Reactanţi - substanţele care reacţionează între ele (ex. carbon- C și oxigen- O2 ).
Produşi de reacţie -substanţele care rezultă din reacţie(ex.dioxid de carbon-CO2).
• Ecuaţia reacţiei chimice - reprezentarea unei reacţii chimice cu ajutorul
simbolurilor şi formulelor chimice.
aA + bB→ cC + dD
unde: A,B – reactanţi; C,D – produşi de reacţie; a,b,c,d – coeficienţi.
• Legea conservării atomilor – într-o reacție chimică numărul atomilor intrați în
reacție trebuie să fie egal cu numărul atomilor rezultați din reacție.
Reacțiile chimice pot avea loc între:
• Două substanțe simple:
Ex. Obținerea apei 2H2 + O2 →2H2O

• Două substanțe compuse:


Ex. Obținerea clorurii de sodiu HCl + NaOH→ NaCl + H2O

• O substanță simplă și una compusă:


Ex. Obținerea hidrogenului
2HCl + Zn → ZnCl2 + H2↑
Reguli de scriere a ecuaţiilor reacţiilor chimice:

1) se scriu corect formulele reactanţilor şi produşilor de reacţie;


2) se aplică legea conservării atomilor şi se stabilesc coeficienţii;
3) se verifică egalitatea între numărul atomilor intraţi în reacţie şi
numărul atomilor rezultaţi din reacţie (bilanţul atomic).
4) săgeata cu vârful în sus ( ↑), se pune în dreapta substanţei
gazoase rezultate din reacţie, iar săgeata cu vârful în jos ( ↓) se
pune în dreapta precipitatelor (substanţe solide) rezultate din
reacţie.
TIPURI DE REACȚII CHIMICE
1. REACȚII DE COMBINARE
A + B → C unde A, B – reactanți, iar C-produs de reacție
2. REACȚII DE DESCOMPUNERE
A → B + C unde A(substanță compusă) reactant, iar B,C-
produși de reacție
3. REACȚII DE ÎNLOCUIRE SAU SUBSTITUȚIE
A + BC → AC +B unde A și BC-reactanți, iar AC,B produși
de reacție
4. REACȚII DE SCHIMB SAU DUBLĂ ÎNLOCUIRE
AB + CD→ AD + CB unde AB, CD –reactanți, iar AD, CB-
produși de reacție
REACȚIA DE COMBINARE
• Este reacția prin care două substanțe se combină și
rezultă o substanță cu proprietăți noi.
Exemplu-reacția fierului cu sulful: se amestecă pilitură de
fier cu pulbere de sulf. Amestecul se încălzește.
Ecuația reacției chimice Fe +S → FeS
Obs! Substanța obținută este sulfura de fier(solidă,
neagră).
Fe, S-reactanți
FeS-produs de reacție
REACȚIA DE DESCOMPUNERE
Este racția prin care o substanță compusă se
descompune în două sau mai multe substanțe cu
proprietăți noi.
Obs! Substanțele se descompun în anumite condiții:
încălzire(descompunere termică), trecerea curentului electric
(electroliză), energie luminoasă (descompunere fotochimică).
De exemplu-descompunerea apei acidulate(electroliza apei).
Obs! La trecerea curentului electric prin apa acidulată, aceasta se
descompune în hidrogen și oxigen. Cele două gaze se degaje la
electrozi.

2H2O→2H2↑ + O2 ↑
REACȚIA DE ÎNLOCUIRE SAU
SUBSTITUȚIE
Este reacția prin care o substanță simplă înlocuiește
primul element dintr-o substanță compusă.
Exemplu: reacția fierului cu sulfat de cupru.
Se prepară o soluție de sulfat de cupru în care se introduce un cui de fier.
După o perioadă de timp, pe cuiul de fier se depune o substană de culoare
roșiatică(cuprul) din soluția de sulfat de cupru.
Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓
Fe, CuSO4 - reactanți
FeSO4, Cu - produși de reacție
REACȚIA DE SCHIMB SAU DUBLĂ
ÎNLOCUIRE
Este reacția prin care două substranțe compuse își
schimbă primele elemente chimice, obținându-se alte
două substanțe cu proprietăți noi.
Exemplu: reacția sulfatului de cupru cu hidroxidul de sodiu.
Se prepară soluții de sulfat de cupru și hidroxid de sodiu.
După reacție se observă un precipitat albastru de hidroxid
de cupru.
CuSO4 + 2NaOH→ Na2SO4 + Cu(OH)2↓ pp albastru
CuSO4, NaOH-reactanți
Na2SO4, Cu(OH)2-produși de reacție
BIBLIOGRAFIE
1.Fătu S.,Stroe F.,Stroe C., Manual chimie, clasa aVIIa, Editura
Corint, București
2. Gheorghiu C., Manual pentru clasa a 7 a, Editura ALL
EDUCATIONAL, București
3. Imagini www.google.com
VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE!