Politi ki sistem vicarske

Op a obilje ja 
  

Stanovnika:7.591.400 (2007.) Povr ina: 41.293 km2 (BiH ± 51.129 km2) Gusto a naseljenosti = 177,2 stanovnika/ kn2 Glavni grad vicarske je Bern - 150,000 stanovnika vicarska je jedna od najstarijih europskih dr ava Po ela se oblikovati u 14 stolje uNarodnosni sastav (2000.): vicarci 80% prema jeziku kojim govore: njema ki 64%, francuski 19%, talijanski 8%, retoromanski 1%, stranci 20% (najvi e iz Italije, panjolske, Portugala, Srbije i Crne Gore, BiH, Turske; Hrvata oko 35 000) vjerski sastav (2000.): rimokatolici 44%, protestanti 37%, sunitski muslimani 4%, pravoslavci 1% slu beni jezici: njema ki, francuski, talijanski i retoromanski26 Kantona: Aargau, Appenzell AusserRhoden, Appenzell Inner-Rhoden, BaselLandschaft, Basel-Stadt, Bern, Fribourg, Geneve, Glarus, Graubunden, Jura, Luzern, Neuchatel, Nidwalden, Obwalden, Sankt Gallen, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, Thurgau, Ticino, Uri, Valais, Vaud, Zug, Zurich

pridru uju im se jo Lucerne. st. Zug i Bern XV. Zurich. Glarus. godina .tri kantona se udru uju kako bi si pru ili uzajamnu pomo i za titu (Uri.Kratki povijesni pregled  1291. Schaffhausen i Appenzell . st. Solothurn. Schwyz i Unterwalden) XIV. Basel. Fribourg.

ideje reformacije ire se vicarskom (Zwingli i Calvin) Razlogom jakih sukoba izme u katolika i protestanata (tri stolje a ratova) 1798. U XVI. propada i taj poku aj . Helvetska republika: po uzoru na doga anja u Francuskoj eli se stvoriti centralizirana dr ava. kontrolirana od Francuske nakon pada Napoleona. st.

 Nekoliko dr avnih udara Poraz Napoleona Be ki kongres: vicarska neutralnost Brz ekonomski razvoj Razlike me u kantonima 1848. mu karci dobivaju pravo glasa ene tek 1971. . do 1848. Od 1803. vicarska postaje liberalna federalna dr ava.

prvi put Federalno se vije e uspostavlja prema ³magi noj formuli´ 2-2-2-1 .  1874. prvi izbori prema proporcionalnoj reprezentaciji 1959. pravo na inicijativu ± mogu nost mijenjanja dijela Ustava 1919. revidiran je ustav i uvedeno pravo na referendum 1891.

Magi na formula   2 mjesta za Radikalnu slobodnu demokratsku stranku (FDP) 2 mjesta za Kr ansku demokratsku narodnu stranku (CVP) 2 mjesta za Socijaldemokratsku stranku (SP) 1 mjesto za vicarsku narodnu stranku (SVP) Promjena 2003.g (CVP dobiva jedno mjesto. a SVP 2) .

vlada / Federalno vije e Federalnu zakonodavnu vlast ima vlada i dvodomna federalna skup tina Referendum: mogu nost ³propitivanja´ svakog zakona i promjena dijela Ustava .Glavne karakteristike   vicarska = federalna parlamentarna demokratska republika Izvr na vlast .

oni e imati sva prava koja nisu prenesena na konfederaciju´ .Federalizam  Federalizam je glavni i pokreta ki princip vicarske Naj e e se misli na dr avnu organizaciju Federalizam je i u Ustavu (iako se nigdje ne spominje rije ): ³Kantoni su suvereni sve dok njihovu suverenost ne odre uje federalni ustav.

Iako su u ratu pobjednici bili pro-centralisti ke snage. naspram konzervativnih katoli kih kantona.  Kantoni i op ine imaju visok stupanj odgovornosti Postoji i 26 krivi nih zakona (kantonalni zakoni) Povijesno. federalizam je proizvod sukoba koji su prethodili stvaranju dr ave 1848. ipak je odra avao kompromis te je kantonima ostavljena neovisnosti i autonomija . Ustav iz 1848.

nit ef dr ave Federalno vije e ± ine ga iste politi ke stranke ve 60. koje me u sobom dijele 7 mjesta u Vije u Vije e se pridr ava nepisanog pravila ³kolegijalnosti´ i konsenzusa Odluke se donose kolektivno . godina. nego u kolektivu ± Federalnom vije u Ne postoji premijer.Federalno vije e vicarska vlada nije predstavljena u individui.

svjetskog rata jo jedno. a nakon I. kr anski demokrati dobivaju jedno mjesto. 1943. s tim da su dva mjesta bila zagarantirana katolicima i dva za nenjema ke gra ane Promjene u strukturi Vije a 1891. Po etna struktura vije a (iz 1848) lanovi Vije a pripadali samo jednoj stranci (Radikalnoj). 1929.  Uspostavljeno je stvaranjem federalne vicarske dr ave 1848. u Vije e ulaze i Socijademokrati . Narodna stranka ulazi u Vije e.

 Ministarstva Federalnog vije a Sedam ministarstava Obrane Ekonomije Okoli a. komunikacija i energetike Financija Vanjskih poslova Pravde Unutarnjih poslova . transporta.

000 uposlenika . resorni ministar upravlja strukturom od preko 12. Kao ef.  Svaki od sedam ministara ima jednaku mo Svaki od 7 ministara odgovoran za jedan odjel struktura se gotovo nije mijenjala od 1848.

niti Vije e mo e raspustiti parlament lanovi Vije a ne mogu obavljati nikakvu drugu javnu funkciju niti su lanovi parlamenta. ali moraju sudjelovati u parlamentarnim diskusijama Predsjedavaju i Federalnog vije a mijenja se svake godine.  lanove Federalnog vije a biraju lanovi oba doma parlamenta Parlament ne mo e raspustiti Vije e. u prosincu .

 podnosi izvje e Saveznoj skup tini o stanju Konfederacije . upravlja financijama. vodi vanjsku politiku. nadgleda po tivanje saveznog i kantonalnih ustava. nadzire rad saveznih slu benika. razmatra i odobrava me ukantonalne ugovore. predla e prora un. Nadle nost Federalnog vije a upravlja saveznim poslovima. predla e savezne zakone i nadgleda njihovo provo enje.

 2 mjesta za Socijaldemokratsku stranku (SP) 1 mjesto za vicarsku narodnu stranku (SVP) . izgled magi ne formule: 2 mjesta za Radikalnu slobodnu demokratsku stranku (FDP).Magi na formula Do 2003. 2 mjesta za Kr ansku demokratsku narodnu stranku (CVP).

 Promjene u magi noj formuli 2003. godine Kr anska demokratska narodna stranka pada s dva na jedno mjesto u Federalnom vije u vicarska narodna stranka (SVP) dobiva dva mjesta (umjesto ranijeg jednog) .

jedna godina Zasjedanja su etiri puta godi nje po tri tjedna .1848. vicarski parlamentarci nisu profesionalni politi ari.Federalna skup tina Parlament   Vrijeme ustanovljavanja . obi no imaju drugu profesionalnu aktivnost Na elu parlamenta ± predsjednik mandat predsjednika .

a polukantoni po jedno mjesto .  Struktura federalne skup tine . svaki kanton po dva mjesta.dvodomni parlament s jednakim ovlastima: Nacionalno vije e Vije e dr ava Nacionalno vije e (predstavni ki dom): predstavni tvo po principu stanovni tva Vije e dr ava (senat) odre eni broj mjesta prema kantonima.

 bira lanove Federalnog vije a Bira lanove Federalnih sudova . Nadle nost parlamenta Predla e i potvr uje zakone.

Nacionalno vije e   Izbori se odr avaju svake etiri godine. mora biti barem jedan predstavnik iz svakog kantona Mjesta se dodjeljuju prema veli ini kantona i sukladno broju osvojenih glasova Predsjednik Nacionalnog vije a je i predsjednik Federalne skup tine pa ga se esto zove i ³prvim vicarcem´ . predzadnje nedjelje u listopadu 200 zastupnika.

od strane kantonalnih parlamenata. Danas .46 lanova: po dva za svaki kanton Po jedan za polukanton .biraju ih gra ani na neposrednim izborima Broj lanova Vije a .Vije e dr ava   Sastavljeno je od po dva zastupnika iz svakog kantona i po jedan iz polukantona Izbori su regulirani kantonalnim zakonima Na in izbora zastupnika u Vije e dr ava Ranije .

predmeti federalnog karaktera Zakoni o organizaciji i na inu izbora saveznih organa Zakoni koji ustavom ostavljeni u nadle nosti saveznih institucija Izbor Saveznog suda.Nadle nosti i ovlasti Federalne skup tine Nadle nost . kancelara (predsjedavaju eg Federalnog vije a) i zapovjednika oru anih snaga Pla e i nagrade lanova organa Konfederacije kao i osnivanje stalnih saveznih slu bi .

zakon ³propada´ Zastupnici i senatori nemaju pla u Umjesto pla e . 50.naknada (ca.oba doma parlamenta moraju potpisati zakone na identi an na in (s jednakim tekstom) Ako i nakon tri izmjene ostanu razlike konferencijsko vije e se sastaje s ciljem da eliminira razlike Ako i to ne uspije .000 ¼) . S obzirom na jednaku mo .

gra ani sudjeluju u prihva anju i predlaganju zakona  .Izravna demokracija Gra ani imaju ³zadnju rije ´ Mogu nost pre-oblikovanja dijela ustava i zakona preko referenduma i inicijativa Polu-izravna demokracija .

3. U 84% od ca.000 op ina gra ani se jednom godi nje okupljaju na gradski susret Gradski susret Funkcionira kao zakonodavno tijelo koje donosi odluke o Financijama Porezima I drugim zakonima .

 Kantoni Appenzell Inner i Glarus Gra ani se okupljaju jednom godi nje na Landsgemeinde (otvorenu dr avnu skup tinu) Otvorena dr avna skup tina = najvi i politi ki autoritet u ova dva kantona .

kantonalnoj i op inskoj razini Dva instrumenta izravne demokracije: Gra anska inicijativa (1891. Oblici izravne demokracije .postoje na federalnoj.) Referendum (1874.) .

000 potpisa gra ana.gra ani imaju mogu nost predstavljanja nove inicijative Tko su naj e i organizatori gra anskih inicijativa? Nevladaju e stranke.glasovanje o ustavnim promjenama Uvjeti legitimnosti inicijative . skupljenih u roku od 18 mjeseci Parlament izdaje preporuku o prihva anju ili neprihva anju inicijative Ako inicijativa nije prihva ena .Gra anska inicijativa  Pitanja na koje se odnosi . potvr enih od op ina. udruge ili interesne grupe .100.

prikupljenih u roku od 100 dana U kantonima i op inama taj broj je i manji Pitanja na koja se odnosi . zakona« Obvezni Pitanja na koja se odnosi Ustavni amandman Pridru ivanje nekoj me unarodnoj organizaciji Prijedlog ne mo e proturje iti me unarodnim zakonima i ugovorima .potvrda neke odluke.000 potpisa ili potvrdu 8 kantona.Referendum  Fakultativni 50. ugovora.

 Detalji uz referendum Organizira se 3-4 puta godi nje i to nekoliko razli itih referenduma odjednom Provodi se nedjeljom esto se kombinira s izborima Ukoliko se referendum ne organizira s izborima = nizak postotak odziva .20-30%. .

Kantoni  20 kantona i 6 polukantona Kantoni su suvereni = samo u nekim pitanjima ograni eni saveznim ustavom .

 organizacija politi kog sustava. Organizacija kolstva na svojem prostoru« Devolucija vlasti ± preno enje ovlasti s centralne dr ave na kantone . vlastita policijska struktura. Svaki od kantona = dr ava za sebe s velikim ovlastima: uspostavljanje vlastitih poreza.

  Dana nja je vicarska nastala udru ivanjem dr ava (kantona). pada i taj poku aj Autonomija i neovisnost karakteristike su kantona i danas . od 1291. ali nakon pada Napoleona. ³Helvetskom revolucijom´ poku alo se uspostaviti centraliziranu dr avu. pa do 1815. Princip nastajanja ± autonomija i neovisnost kantona 1798.

na kantonima je .kolegijalna. kolektiv. ne individua 5-7 lanova koje biraju gra ani Jednodomni parlament .  Kantonalni ustavi ratificiraju ih gra ani na referendumu Izvr na vlast kantona .razli ita imena u razli itim kantonima Sva vlast koja nije pripisana federalnim vlastima.

 Ovlasti kantona Mogu podi i poreze Stvaraju vlastite zakone Samo da su u skladu s federalnim zakonima Biraju vlastitu vladu Izravna demokracija: referendum i inicijative Ovlasti op ina 1/5 op ina ima vlastite parlamente .

 Izme u raznih pravnih osoba.Savezni sud  Najvi a sudska instanca Sudi u gra anskim sporovima izme u Konfederacije i kantona. Izme u kantona« U sporovima u kojima postoje naznake protiv odredaba me unarodnog prava .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful