You are on page 1of 13

RAHSIA KEKUATAN KERAJAAN MELAYU MELAKA

SEBAGAI PUSAT HUBUNGAN


ETNIK YANG HARMONI

• AL ‘ AQIL BIN ARIFFIN

• MUHAMMAD FADHIL BIN ALI KUTTY

• MUHAMAD ARIF BIN MUHAMAD ANUAR


PLURALITI SEBELUM KERAJAAN MELAYU MELAKA

• Agama, kekayaan, kemegahan.


• Kebanyakan masyarakat yang datang bertujuan mencari kesenangan hidup dann kekayaan.
• Menetap di kawasan yang baru dan membuat interaksi dengan masyaraat tempatan.
• Wujud unsur asimilasi.
- Cth: baba dan nyonya.
• Adat resam & budaya pendatang diterima oleh masyarakat tempatan.
 Hindu
- adat bersanding, bunga manggar & bunga telur.
- sistem sosial: kelas masyarakat seperti raja, bangsawan dan rakyat bawahan
- Pengunaan nama hindu dalam watak wayang kulit.

 Arab
- Pengunaan nama Arab yang diguna pakai oleh masyarakat Melayu.
- Ilmu pengetahuan seperti ilmu falsafah, Tasawuf & teologi
PLURALITI ZAMAN KEGEMILANGAN KERAJAAN MELAYU MELAKA

 Faktor
- Sultan Melaka yang berwawasan & berwibawa.
- Sistem penradbiran Melaka yang cekap
- Pemelukan islam oleh Raja Melaka dan adanya sultan Melaka yang cintakan ilmu pengetahuan.

 Kesan
- Pedagan dapat bedagang dengan bebsa dan aman.
- Penyebaran ilmu seperti ilmu Tasawuf, fiqah, ibadah & lain-lain.
- Hubungan diplomatik ( perkahwinan antara raja Melaka dan Puteri Hang Li Po )
- Percampuran masyarakat & budaya. Cth: Baba dan Nyonya, keturunan Syed Arab dan lain-lain.
- Percampuran budaya. Upacara bersanding oleh unsur Hindu, majlis Khatam Al- Quran, marhaban
dari Arab atau Islam.
PLURALITISTIK ZAMAN PENJAJAH

• Kuasa kolonial memusnahkan ciri pluraliti dan keharmonian etnik


• Penjajah memperkenalkan sistem baru yang memperkukuhkan satu komuniti yang dikenali
sebagai masyarakat plural dalam peristilahan Furnivall.
• Pembentukan masyarakat terjadi secara paksaan dan perbezaan fungsi ekonomi.
- Melayu - terlibat dalam sektor pentadbiran di bawah British dan menjalankan pertanian saradiri di luar bandar
mengikut keselesaan masyarakat tersebut.
- Masyarakat migran China & India, dibawa masuk untuk tujuan ekonomi penjajah.
• Pengasingan yang terancang menyebabkan ketiga-tiga masyarakat ini lebih selesa menjalani
hidup mengikut adat resam dan tradisi etnik masing-masing.
 Prinsip
•Pemisahan negara dari agama
- Pentadbiran negara oleh penjajah
- Hal ehwal Islam dan adat istiadat Melayu diletakkan di bawah Sultan.
- Ini berbeza dengan sistem di zaman sebelum Inggeris di mana tiada pengasingan kuasa berlaku
kerana Raja dan Sultan mempunyai kuasa mutlak.

•Pengagihan kuasa
- Kehakiman, Eksekutif dan Perundangan
- Setiap pihak hanya menjalankan bidang kuasa masing-masing dan tidak boleh bercampuraduk.

•Sistem Federalisme
- Wujud sistem persekutuan berlapis
- Persekutuan Tanah Melayu dan Persekutuan Malaysia
 Ilmu
•Kerangka ilmu berasaskan metodologi nasionalisme iaitu proses pembinaan ilmu berasaskan wilayah
sesebuah negara.
•Ilmu kolonial yang berasaskan sains moden yang bersifat rasional dan saintifik telah mencorakkan
dasar pentadbiran, ekonomi dan pendidikan penjajah.

 Pentadbiran
•Sistem pentadbiran yang memisahkan di antara negara dan agama.

 Ekonomi
•Berubah dari pertanian sara diri kepada sistem ekonomi perindustrian dan perdagangan
(system ekonomi kapitalis).

 Pendidikan
•Dwi-sistem iaitu pendidikan agama dan pendidikan sekular.
MASYARAKAT PLURALISTIK PRA MERDEKA

 Kependudukan
• Kemasukan besar-besaran buruh Cina dan India oleh British
• Menjelang 1931, jumlah penduduk bukan Melayu melebihi penduduk Melayu
• Setiap kaum tekal dengan agama, Bahasa, budaya dan cara hidup tersendiri.
• British menguasai Tanah Melayu sedikit demi sedikit melalui beberapa siri perjanjian seperti:
- Perjanjian 1786
- Perjanjian Pangkor 1874
- Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1895
- Perjanjian Bangkok 1909
 Implikasi
• Pemisahan agama daripada politik, pentadbiran, undangundang, ekonomi dan pendidikan
• Memperkenalkan sistem pentadbiran persekutuan (federalism)
• Membataskan kuasa Sultan dengan memperkenalkan konsep Raja Berperlembagaan
• Membataskan undang-undang Islam dengan memperkenalkan Common Law British
MASYARAKAT PLURALISTIK PASCA MERDEKA

 Politik
• Politik dipengaruhi aspek etnik dan mengamalkan demokrasi secara berkesan
• Kerjasama parti-parti politik
- Parti Perikatan - Barisan Nasional (1974)
- Angkatan Perpaduan Ummah - Barisan Alternatif
- Pakatan Rakyat
• Hubungan politik bersifat utilitarian dan hubungan jaringan silang budaya merentasi etnik.
• Dasar-dasar kerajaan mengukuhkan kerjasama dan hubungan harmoni antara etnik.
 Perlembagaan
• Sumber segala perundangan dan panduan asas kepada pelaksanaan sistem politik
• 2 peringkat kontrak sosial;
- Zaman Pluraliti – Perjanjian taat setia Antara Wakil Raja (Sang Sapurba) & Wakil Rakyat (Demang
Lebar Daun)
- Zaman Masyarakat Pluralistik - Perjanjian antara kaumkaum di Malaysia untuk mendapat
kemerdekaan
• Perlembagaan berlandaskan kontrak sosial antara kaum
 PENDIDIKAN
Zaman penjajahan British terdapat 3 peringkat pendidikan:
• Inggeris: rendah dan menengah
• Melayu: rendah dan agama
• Vernakular: Cina dan Tamil berdasarkan kurikulum negara asal
• Sistem pendidikan kebangsaan pascamerdeka berasaskan Penyata Razak (1956) & Penyata Rahman Talib
(1960) bermatlamat menyatukan etnik-etnik di bawah satu sistem pendidikan dengan menggunakan bahasa
pengantar tunggal
• Akta Pendidikan 1957:
- Sekolah pelbagai aliran dan pengajaran menggunakan bahasa ibunda
- Sekolah Cina dan Tamil wajib mengajar Bahasa Melayu.
- Pengajaran subjek tertentu seperti Geografi dan Sejarah yang berteraskan Malaysia.
• Langkah mengukuh dan menyeimbang pendidikan orang Melayu pasca 13 Mei 1969:
- Bahasa Melayu sebagai Bahasa pengantar di sekolah bantuan kerajaan
- Dasar kuota kemasukan
- Biasiswa pengajian
- Penubuhan universiti baharu.
 Ekonomi
• Mengamalkan sistem ekonomi dualisme:
- Sistem ekonomi moden:perdagangan dan perusahaan moden, tertumpu di bandar, pengurusan
dan organisasi moden.
- Sistem ekonomi pertanian; komoditi padi dan perikanan, tertumpu di luar bandar dan didominasi
Melayu
• Rancangan pembangunan ekonomi negara digiatkan bagi mengatasi masalah sosio-ekonomi
dan sosio-politik.
- Rancangan pra-merdeka - Perancangan dalam DEB
- Rancangan pasca-merdeka - Dasar-Dasar Pembangunan Negara
• Dasar-dasar pembangunan negara dirangka bagi mewujudkan keseimbangan ekonomi.