You are on page 1of 5

PELAPURAN KAGIYATAN

Struktur Teks Palapuran Kagiyatan


1.Purwoko
2.wos/isi
3.Panutup
Unsur Kebahasaan Teks Palapuran Kagiyatan
• Ukara andharan (kalimat berita)
• Yaiku ukara kang ngandharake sawijining kadadean utawa prakara
marang wong sing dijak guneman.
• Ukara camboran (kalimat majemuk)
• Yaiku ukara sing dumadi saka ukara lamba loro utawa luwih kang
digandheng dadi siji.
Pepeling
• Ujara camboran katitik saka anane klausa kang nerangake yaiku ukara
pang (klausa dudu inti) lan klausa sing diterangake yaiku ukara babon
(klausa inti).
• Ukara uga katiti saka tembung panggandeng : yen,
sing,supaya,nalika,dll.