You are on page 1of 12

Mga Uri ng Karapatan

•Karapatang Likas o Natural


•Karapatang Ayon sa Batas
- Constitutional Rights
- Statutory Rights
Karapatang Likas o Natural
• Ang bawat tao ay may karapatang mabuhay na likas
at wagas para sa lahat
• Halimbawa nito ay mabuhay ng puspos; ang
magkaroon ng sariling pangalan, identidad,
pagkakakilanlan at dignidad; at ang paunlarin ang
iba’t-ibang aspekto ng pagiging tao gaya ng pisikal,
mental at ispiritwal.
Constitutional Rights
•Karapatang kaloob at pinangangalagaan ng
ating konstitusyon
•Maaaring baguhin, dagdagan at alisin ang
mga ito sa pamamagitan ng mga susog sa
konstitusyon
Statutory Rights
•Ito ang mga karapatang kaloob ng mga batas na
pinagtibay ng kongreso o tagapagbatas
•Halimbawa nito ang mga karapatang
tumanggap ng naaayon sa pinakamababang
sahod, karapatang magmana ng mga pag-aari at
karapatang makapag-aral ng libre.
Kategorya ng Karapatan Ayon sa Batas
•Binubuo ito ng mga personal na
karapatan at karapatan ng mga grupo
ng indibidwal o kolektibong karapatan
na pinoprotektahan ng pamahalaan at
institusyong panlipunan.
Kategorya ng Karapatan Ayon sa Batas
•Karapatang Sibil o Panlipunan
•Karapatang Pampolitika
•Karapatang Pangekonomiya o Pangkabuhayan
•Karapatang Pangkultura
•Mga Karapatan ng Akusado o Nasasakdal
Karapatang Sibil o Panlipunan
Karapatang magkaroon ng kalayaan sa :
• tiwasay at tahimik na • malayang pagtitipon
pamumuhay • pagpili ng lugar na
• pananalita titirhan
• pag-iisip • laban sa diskriminasyon
• pag-oorganisa • makapaglakbay
• pamamahayag,
Karapatang Pampolitika
• Karapatan na makilahok sa pagtatakda at
pagdedesisyon sa pamumuno
• Proseso ng pamamahala sa bansa (pagboto at
pagkandidato sa eleksiyon)
• Pagwewelga bilang bahagi ng pagrereklamo sa
gobyerno
• Pagiging kasapi ng anumang partidong politikal
Karapatang Pang-ekonomiya o Pangkabuhayan
•Karapatan sa pagpili, pagpupursige at pagsusulong
ng kabuhayan, negosyo, hanap-buhay at disenteng
pamumuhay nang ayon sa nagustuhang karera
•Karapatan na magkaroon ng ari-arian, maging
mayaman, at gamitin ang yaman at kapangyarihan
sa anumang nais basta’t ito ay naaayon sa batas
Karapatang Pangkultura
• Karapatan na makibahagi at lumahok sa
pagsasabuhay, pagpapatuloy at pagpapalawak ng
sariling tradisyon, gawi at pag-uugali
• Karapatan na ipakita sa iba ang katangian ng
kinalakihang kultura bilang bahagi ng isang grupo,
tribo o lahi na iniingatan ang mga tradisyong
nakagawian
Mga Karapatan ng Akusado o Nasasakdal
•Pinangangalagaan nito ang mga akusado o
nasasakdal sa anumang paglabag ng batas
•Ilan sa mga karapatang ito ay karapatang
ipalagay na walang sala hangga’t hindi
napatutunayan ang kasalanan at karapatan
laban sa hindi makataong pagpaparusa.