You are on page 1of 15

Naranasan mo na bang ma-bully

Anyo ng paglabag
Sa Karapatang
pantao
Layunin
Matalakay ang mga anyo ng
paglabag sa karapatang pantao
Masuri ang pagkakatulad at
pagkakaiba ng marginalisasyon at
diskriminasyon
Makapagmungkahi ng ng mga
pamamaraan upang
t u re
P i c t
r f e c
P e
Picture Perfect
1. Hahatiin ang klase sa limang pangkat.
2. Bawat pangkat ay bibigyan ng mga senaryo na
ipapakita nila sa pamamagitan ng mannequin
challenge.
3. Pipili ang grupo ng isang kasapi na magpapaliwanag
ng mannequin challenge na kanilang ginawa.
4. Bawat pangkat ay mayroon lamang pitong minuto
para sa paghahanda at limang minuto para sa
presentasyon.
BATAYAN SA PAGMAMARKA
PAMANTAYAN PUNTOS
Nilalaman- angkop at wasto ang 10
nilalaman ng gawain.
Presentasyon- malinaw na naipakita sa 10
klase ang gawain.
Kooperasyon- lahat ng miyembro ay 5
nakiisa sa gawain.
Kabuuan 25
•Batay sa isinagawang gawain, anu-ano
ang anyo ng paglabag sa karapatang
pantao?
•Paano mo ilalarawan ang
diskriminasyon? Marginalisasyon?
•Sino-sino ang mga taong nakararanas
nito?
•Anong solusyon ang maaari mong
maimungkahi upang pangalagaan ang
karapatan nila?
Marginalisas Diskriminas
yon yon
Marginalisasyon
• Pag-tatangi sa mga taong ipinapalagay
na hindi na makatutulong sa pag-unlad ng
lipunan o mga taong hindi kabilang sa
alinmang uring panlipunan.
• Karamihang biktima nito ang mga kasapi
ng mga grupong katutubo, matatanda,
walang trabaho o may kapansanan
Diskriminasyon
• Ang kasarian ang isa sa pangunahing
batayan ng pagsasamantala. Nauugat
ito sa sistemang patriyarkal na pamilya,
na kung saan ang ama ang nasusunod.
• Sa ngayon ginagamit sa larangan ng
ekonomiya na kung saan ring
pinapaboran ang mga lalaki kaysa mga
babae
Diskrimina Marginalisas
syon yon
• Kasarian • Katutubo
• Lahi • Matatanda
• Walang
trabaho
• May
Sa aking palagay ang
diskriminasyon at
marginalisasyon
ay____________
___________________________
___________________________
PAGTATAYA
Tukuyin kung ang isinasaad na sitwasyon ay
nagpapakita ng Diskriminasyon o
Marginalisasyon.
1.Hindi pinapayagang bumoto ang mga
kababaihan sa gitnang Asya.
2.Pinagtatawanan ang mga batang Badjao na
nakikita sa lansangan.
3.Dinadala ang mga matanda sa Home for the
Aged.
4.Nagbabayad ng dote ang kababaihan sa
kanyang mapapangasawa sa bansang India.
SUSI SA PAGWAWASTO
1.Diskriminasyon
2.Marginalisasyon
3.Marginalisasyon
4.Diskriminasyon
5.Marginalisasyon