You are on page 1of 8

Disediakan oleh: Subasnee Narayanan

PENGENALAN
1.Pengurusan Risiko – Pengurusan risiko
membolehkan pentadbiran memperoleh maklumat
untuk perancangan strategik hadapi risiko/
langkah kawalan menghadapi risiko.

2. Pelajar berisiko - Pelajar perlukan perhatian


akibat masalah yang timbul tanpa sebab-sebab
tertentu, manifestasi daripada masalah yang telah
wujud di peringkat rumah, sekolah dan masyarakat

3. NEET – Ketidak aktifan belia pada masa kini


mahu pun dalam bidang pendidikan, kerjaya atau
latihan.
TINJAUAN LITERATUR

1.Gambaran keseluruhan mengenai


pengurusan pelajar berisiko di tahap sekolah
rendah. Kesan/ reaksi pelajar berisiko
terhadap masalah.

2.Bagaimana pengurusan risiko mampu


membantu pelajar tersebut.
PERNYATAAN MASALAH

1. Apakah teknik yang sesuai dalam


mengurus pelajar berisiko melalui
pengurusan risiko?

2. Bagaimana pengurusan risiko


membantu pelajar berisiko tergolong dalam
NEET?
OBJEKTIF KAJIAN

 Kenalpasti pelajar berisiko dan memilih kaedah


yang sesuai untuk menguruskan risiko tersebut

 Mengetahui bagaimana pengurusan risiko


membantu pelajar berisiko mengelak dari
tergolong dalam NEET
METODOLOGI
Bentuk kajian: Kajian Tinjauan

Populasi Kajian: 30-40 pelajar, 15-20 Guru

Instrumen pengumpulan data:


Temubual
Soal Selidik
Pemerhatian

Analisis Data:
Teknik Analisis Data Kualitatif
Teknik Analisis Data Kuantitatif
Deskriptasi Statistik – penggunaan graf, carta dan Jadual
JADUAL PELAKSANAAN TINDAKAN
Bil Aktiviti Nov Dis Jan Feb Mac Apr Mei Jun
.
1. Pemilihan Tajuk

2. Mencari bahan bacaan


/ Jernal
3. Tinjauan Litetatur

4. Pengumpulan Data

5. Penganalisis Data

6. Interpretasi Data
7. Mereka bentuk Kajian

8. Penulisan Kajian

9. Penyerahan Bercetak
Salinan Kajian
10. Penyedian
Persembahan / Viva