KONSEP ASAS FALSAFAH DAN FALSAFAH PENDIDIKAN

KONSEP ASAS FALSAFAH ³Falsafah mengkaji kewujudan manusia.. manakala falsafah diumpamakan seperti tanah di mana pepohon tumbuh dengan suburnya. Philosophy.´ (terjemahan) ± Ayn Rand. hubungan antara manusia. Who Need It (m/s 2) . sains tulen diibaratkan sebagai pepohon. Dari perspektif sains kognitif.

y Mengenai ilmu. dan peranan ilmu dalam pembangunan insan dan masyarakat.KONSEP FALSAFAH PENDIDIKAN y Pendidikan berasal daripada perkataan Latin. . nilai ilmu. µeducare¶ yang membawa maksud memelihara atau mengasuh.

Kamus Pendidikan 1979 y Pendidikan adalah suatu proses menyeluruh yang bertujuan untuk memperkembangkan kebolehan dan tingkah laku manusia. ia dijalankan dalam satu suasana yang terpelih serta terkawal yang diinstitusikan dan dikenali sebagai sekolah. Ia juga suatu proses sosial yang memberi peluang kepada seseorang individu untuk memperoleh kemahiran sosial serta perkembangan peribadi. Disamping itu. .

CABANG-CABANG FALSAFAH .

y Bertujuan untuk mencari pengertian sebenar sesuatu kejadian alam nyata dan alam fikiran manusia.METAFIZIK (ONTOLOGI) y Mengkaji tentang perkara-perkara seperti sifat realiti. y Bersifat spekulatif dan memberi fokus kepada perkaitan sebab-akibat Cthnya: apakah itu kebenaran?  Siapa itu manusia?  . apa yang wujud di dunia ini dan susun aturnya.

bagaimana menentukan nilai etika ‡ Applied ethics.konsep etika ‡ Normative ethics. benar atau salah. cantik atau hodoh y Merangkumi 2 aspek Ù Etika- memberi perhatian kepada kualiti moral dan tingkah laku manusia kerana mengkaji kebaikan seseorang.penggunaan nilai etika .AXIOLOGI y Berasal daripada perkataan yunani yang bermaksud nilai y Mempersoalkan tentang baik atau buruk. sesuatu masyarakat dan kehidupan ‡ Meta ethics.

alam sekeliling dan kehidupan ‡ Lebih tertumpu kepada cita rasa sentimen .ESTIKA ÙMerujuk kepada kriteria bagi kecantikan dalam kesenian.

EPISTEMOLOGI y Mengkaji tentang ilmu dan kepercayaan y Berasal daripada perkataan Yunani iaitu episteme ( ilmu atau sains ) dan logos (keterangan) y Berfokus kepada penganalisisan dan penghasilan ilmu dan tuntutan ilmu. ÙApa itu ilmu? ÙApakah sumber-sumber pengetahuan? .

y Tertumpu kepada cara untuk memperoleh ilmu dan kesahan cara mencari ilmu y Sumber ilmu: Ù Wahyu Ù Berasaskan pengalaman pancaindera Ù Intuisi Ù Pandangan pakar bidang berkenaan Ù Logik Ù Kaedah saintifik .

y Terdapat dua jenis Ù Logik induktif (butiran khusus-menaakul-kesimpulan) Ù Logik deduktif (kesimpulan umum-contoh relevan-butiran terhasil secara logik) . y Ia membezakan antara sah dan yang mengelirukan.LOGIK y Hubungan antara idea-idea di samping memberi alasan bagi jawapan yang diberi.

TOKOH-TOKOH FALSAFAH PENDIDIKAN .

Sekolah dilihat sebagai satu persekitaran khusus yang bersamaan dengan persekitaran sosial.John Dewey (1859-1952) y ³Pendidikan adalah satu proses yang bertujuan untuk mempertingkatkan lagi kedudukan manusia.´ .

Ia bertujuan untuk menyediakan manusia hidup dalam masyarakat yang sering menghadapi kebaikan dan kejahatan.´ .Yusuf al-Qardawi (1980) y ³Pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal. kemanisan dan kepahitan. akhlak. jasmani. hati dan rohani. dan tingkah laku.

Latihan.pemindahan pengetahuan daripada seseorang individu kepada individu yang lain.´ Proses pemindahan tersebut berlaku melalui cara-cara tersebut: 1. 3. Pengajaran. .membiasakan diri melakukan sesuatu bagi memperoleh kemahiran. Indoktrinasi.menjadikan seseorang dapat meniru apa yang dilakukan oleh orang lain.Hassan Langgulung (1987) y y ³Pendidikan merupakan proses mengubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada setiap individu. 2.

latihan jasmani dan pembentukan akhlak yang mulia. berani dan hormat.E.Al-Ghazali (1058-1111C.) y ³Pendidikan adalah suatu proses yang merangkumi aspek-aspek seperti intelek.menghormati.´ .

menghormati orang tua. ikhlas. menyayangi orang yang lebih muda serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara. bertimbang rasa.´ .Confucius (551-479BC) y ³Pendidikan adalah satu proses memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia yang boleh dicapai memenuhi amalan-amalan seperti bersopan-santun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful