KPD 5046 ­ KAEDAH MENGAJAR

DISEDIAKAN OLEH:
RAHIMAH BINTI MOHD ISA SUHAILA BINTI HAMDAN RAFIZAH BINTI SALLEH L20092003354 L20092003372 L20092003373

MODEL SHULMAN

LEE S. SHULMAN
Presiden Yayasan ³Carnegie´

LATAR BELAKANG SHULMAN L.S 
Merupakan Presiden Yayasan ³Carnegie´ untuk
Perkembangan Pengajaran. Beliau merupakan Profesor Emeritus Pendidikan di Universiti Stanford dan merupakan bekas presiden bagi Persatuan Penyelidikan Pendidikan Amerika dan juga Akademi Pendidikan Negara. Teori Pengetahuan Pedagogi Isi kandungan yang mula diperkenalkan oleh beliau pada tahun 1986 telah merangsang banyak penyelidikan berhubung dengan pengkhususan domain pengajaran dan pembelajaran.

tranformasi dan refleksi´.LATAR BELAKANG SHULMAN L.S Tahun 1987. beliau dalam artikelnya yang bertajuk ³Pengajaran dan Pengetahuan: Asas Pembaharuan´. . Harvard Educational Review 57(1): 1-22 telah menyatakan bahawa: ³Idea pengajaran menekankan konsep berhubung kefahaman.

MODEL SHULMAN Shulman (1986) telah memperkembangkan satu kerangka baru untuk pendidikan guru dengan memperkenalkan konsep pengetahuan pedagogi isi kandungan (PPIK). PPIK yang dicadangkan oleh Shulman (1986) telah dikembangkan dalam projek ³Knowledge Growth in Teaching´ sebagai satu model perspektif yang lebih luas untuk memahami proses pengajaran dan pembelajaran. . Projek ini mengkaji bagaimana guru-guru memperoleh kefahaman baru tentang isi kandungan dan bagaimana kefahaman baru ini mempengaruhi amalan pengajaran mereka.

Integrasi kedua-dua jenis pengetahuan tersebut menghasilkan pengetahuan pedagogi isi kandungan. .PENGETAHUAN PEDAGOGI ISI KANDUNGAN (PPIK) DEFINISI : PPIK ialah satu jenis pengetahuan yang unik bagi seseorang guru dan ia berdasarkan kepada cara guru mengaitkan pengetahuan pedagogi (pengetahuan tentang cara mengajar) yang dimiliki kepada pengetahuan isi kandungan (apa yang perlu diajar).

(c) kesilapan konsep pelajar tentang sesuatu topik dan (d) pengetahuan tentang strategi pengajaran yang efektif.CIRI-CIRI PPIK (a) analogi. (b) kefahaman tentang aspek-aspek yang membuatkan pembelajaran topik itu senang atau susah. . penerangan dan demontrasi yang efektif. contoh.

Shulman mengemukakan tujuh kategori asas pengetahuan bagi pengajaran. .KATEGORI ASAS PENGETAHUAN Pengetahuan kandungan pedagogi ialah idea yang mantap: Ia digunakan sepenuhnya oleh sebilangan pendidik yang mengasimilasikannya. merumuskannya semula dan mengkritiknya. menunjukkan kepentingannya kepada pengajaran.

7 KATEGORI ASAS PENGETAHUAN pengetahuan isi kandungan (content knowledge) pengetahuan pedagogi am (general pedagogical knowledge) pengetahuan kurikulum (curriculum knowledge) pengetahuan kandungan pedagogi (pedagogical content knowledge) pengetahuan tentang pelajar dan ciri-ciri pelajar (knowledge of learners and their characteristics) pengetahuan tentang konteks pendidikan (knowledge of educational contexts) pengetahuan tentang matlamat-matlamat pendidikan (knowledge of educational ends) .

Setiap tindakan guru mestilah berasaskan kepada pengetahuan asas yang perlu dimilikinya. .MODEL PENAAKULAN PEDAGOGI SHULMAN Konsep penaakulan pedagogi ini bermaksud bagaimana guru boleh memberikan sebab-sebab atau alasan ke atas tindakan-tindakannya dalam proses pengajaran. Shulman(1987) telah kemukakan satu model penaakulan pedagogi yang melibatkan 6 aspek penting.

MODEL PENAAKULAN PEDAGOGI SHULMAN ­ 6 ASPEK KEFAHAMAN (COMPREHENSION) TRANSFORMASI (TRANSFORMATION) INSTRUKSI (INSTRUCTION) PENILAIAN (EVALUATION) REFLEKSI (REFLECTION) KEFAHAMAN BARU (NEW COMPREHENSIONS) .

KATEGORI ASAS PENGETAHUAN .

Pengetahuan Kurikulum 4. Pengetahuan pedagogi am 3. Pengatahuan tentang pelajar 6. Pengetahuan kandungan pedagogi 5. Pengetahuan kandungan 2.KATEGORI ASAS PENGETAHUAN 1. Pengetahuan tentang konteks pendidikan 7. Pengetahuan tentang matlamat tujuan dan nilai pendidikan .

kaedah di mana pengetahuan baru diterima melalui beberapa prosedur uji kaji dan pengesahan. Pengetahuan substantif merupakan bahagian paling penting dalam sesuatu disiplin di mana merangkumi fakta dan konsep sesuatu mata pelajaran. . Pengetahuan sintaktik merujuk kepada kaedah yang melaluinya pengetahuan usulan dihasilkan dan dimantapkan.PENGETAHUAN KANDUNGAN (MATA PELAJARAN) Merangkumi aspek pengetahuan substantif dan pengetahuan sintaktik. Ia juga merujuk kepada kerangka yang digunakan untuk menyusun semua konsep dan fakta sesuatu mata pelajaran.

tentang cara mengawal dan mengurus bilik darjah dan cara menarik dan mengekalkan minat pelajar. sebagai contoh. guru banyak bergantung kepada apa yang mereka ketahui. Dalam kes ketiadaan model dan pemahaman tentang P&P yang jelas. . Kebanyakan pengetahuan mengajar yang diperolehi daripada pengalaman persekolahan guru itu sendiri akan membentuk pandangan dan pemahaman guru tentang mengajar dan dengan itu juga membentuk perkembangan mereka sendiri.PENGETAHUAN PEDAGOGI AM Merujuk kepada pengetahuan am mengenai pengajaran yang diperoleh melalui amalan.

 Bahan kurikulum tidak terhad kepada apa yang ada dipasaran atau ditentukan oleh kerajaan malah bahan itu mungkin dibuat sendiri. iaitu. Pengetahuan kurikulum ialah pengetahuan tentang kurikulum dalam pengertiannya yang luas.PENGETAHUAN KURIKULUM Digambarkan sebagai ³alat´ oleh Shulman. dirangka mengikut konteks atau pelajar yang tertentu. . bahan serta program pengajian yang tersedia bagi setiap mata pelajaran. mengenai program pengajian dan jenis bahan kurikulum yang digunakan untuk sesi pengajaran.

. Penggabungan ini merangkumi pengetahuan kandungan.PENGETAHUAN KANDUNGAN PEDAGOGI Menjelaskan apa yang berlaku apabila pelbagai jenis pengetahuan pengajaran disatukan dalam pelbagai gabungan. pengetahuan pedagogi dan pengetahuan kurikulum.

tingkah laku mereka dalam bilik darjah dan di sekolah. . sifat sosial mereka. muncul kemahiran dan proses mengadaptasikan aktiviti serta gambaran tentang pelajar atau tentang proses membezakan kebolehan yang berlainan. budaya hidup serta minat dan kecenderungan mereka. Daripada pengetahuan ini.PENGETAHUAN TENTANG PELAJAR Merupakan pengetahuan tentang sifat pelajar dalam julat umur tententu.

 Konteks mempunyai kesan yang besar ke atas prestasi mengajar dan terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan guru dan prestasi bilik darjah. saiz kelas. . jenis dan saiz sekolah. Meliputi tahap sosioekonomi kawasan. Konteks boleh berubah sepenuhnya. kualiti sokongan rakan sejawat dan kualiti hubungan guru di sekolah.PENGETAHUAN TENTANG KONTEKS PENDIDIKAN Pengetahuan ini adalah tentang semua latar di mana pembelajaran berlangsung: sekolah. bilik darjah dan konteks pendidikan yang lebih luas bagi komuniti dan masyarakat.

TUJUAN DAN NILAI PENDIDIKAN Mengajar adalah aktiviti yang mempunyai tujuan: guru mempunyai matlamat jangka pendek dan jangka panjang bagi pelajaran atau sesi pengajaran. Pengajaran juga adalah usaha menerapkan nilai-nilai dimensi moral ke arah melahirkan warga bermoral tinggi dan bertanggungjawab. .PENGETAHUAN TENTANG MATLAMAT.

MODEL PENAAKULAN PEDAGOGI .

MODEL PENAAKULAN PEDAGOGI KEFAHAMAN TRANSFORMASI INSTRUKSI KEFAHAMAN BARU REFLEKSI PENILAIAN .

jika boleh memahami isi kandungan dengan beberapa cara. .KEFAHAMAN Untuk mengajar. Guru-guru dikehendaki memahami apa yang perlu diajar. kita perlu memahami isi kandungan dan pelajar. Guru juga perlu memahami bagaimana aras perkembangan pelajar mempengaruhi kebolehannya untuk belajar.

 Transformasi isi kandungan ke dalam bentuk yang boleh diajar memerlukan pemahaman tentang hasil pembelajaran dan bagaimana pelajar menunjukkan apa yang ia telah pelajari.TRANSFORMASI Idea-idea yang telah difahami mesti ditukar dalam beberapa cara agar ia boleh diajar kepada pelajar. Penalaran melalui pengajaran melibatkan pengalihan dari pemikiran tentang mata pelajaran seperti yang difahami oleh guru ke minda dan motivasi pelajar. .

memberi dan menyemak tugasan.INSTRUKSI Instruksi (pengajaran) merupakan aspek pedagogi yang terpenting: organisasi dan mengurusan bilik darjah. persembahan penerangan dan huraian yang jelas. serta pujian dan kritikan. . berinteraksi dengan pelajar secara berkesan dengan soalan. jawapan dan tindak balas.

.PENILAIAN Proses ini merangkumi semakan formal pemahaman pelajar tentang isi kandungan yang telah diajar berdasarkan objektif dan hasil pembelajarn yang telah ditetapkan.

. atau mengingatkan semula peristiwa. Usaha-usaha analitik dalam proses ini digunakan untuk memperbaiki pengetahuan kandungan pedagogi seseorang. melakonkan semula. Proses ini menjadi landasan bagi seseorang profesional belajar daripada pengalaman.REFLEKSI Proses ini dilakukan oleh guru apabila ia merenung kembali pengajaran dan pembelajaran yang telah berlaku lalu membina semula. emosi dan pencapaiannya.

guru mencapai pemahaman yang lebih jelas tentang isi kandungan dan pelajar. .KEFAHAMAN BARU Ini berupakan satu permulaan baru. TRANSFORMASI. Melalui langkah-langkah KEFAHAMAN. INSTRUKSI. DAN REFLEKSI. PENILAIAN.

RUMUSAN Seorang guru yang baik dan berkesan bukan hanya perlu menguasai isi kandungan atau pedagogi sahaja. Tetapi guru tersebut perlu seimbangkan keduaduanya dan seterusnya menyesuaikannya dengan persekitaran dan keadaan bilik darjah. .

S.S. ‡ Shulman.S. Journal of Applied Developmental Psychology 21(1): 129-135. ‡ Shulman. Educational Researcher 15(2): 4-14. (1986).RUJUKAN ‡ Mohd Fauzi Yaacob (2004). ‡ Shulman. Teacher Development: Roles of Domain Expertise and Pedagogical Knowledge. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad. L. L. L. Those who understand: Knowledge growth in teaching. Pengajaran Pakar/ Rosie Turner ± Bisset. (2000). . Harvard Educational Review 57: 1-22. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform.

SEKIAN. TERIMA KASIH .