TAHAP KEFAHAMAN

NOOR RAFHATINA BINTI MOHAMMAD SHUHAIMI NUR LAILA BINTI MUKHTAR SITI ASMANI BINTI MUSTAPHA

seseorang itu mampu menimba ilmu pengetahuan yang tidak dapat diperolehi menerusi pengalamanpengalaman biasa yang lain.PENGENALAN Membaca ialah proses kebalikan daripada proses menulis. y Proses membaca memerlukan seseorang itu menterjemahkan kembali lambanglambang bertulis kepada lambang-lambang bunyi yang hendak disampaikan oleh penulisnya y Melalui membaca. y Membaca dapat membantu memperluaskan pemikiran dan idea serta meningkatkan daya kreatif seseorang individu dalam pelbagai bidang y .

y Untuk tahap ini.Pelengkap kepada keperluan bacaan adalah kefahaman bahan yang dibaca. murid-murid sekurangkurangnya mempunyai kemahiran: y . y Pembacaan tidak akan bermakna tanpa kefahaman.

Mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya bacaan.1. . Mengumpul maklumat dan makna hasil dari pembacaan 2.

DEFINISI TAHAP KEFAHAMAN .

Bacaan dan kefahaman Definisi kefahaman : kebolehan menterjemah idea daripada satu bentuk ke satu bentuk yang lain. keasan dan akibat. menginterpretasi idea. y Lamberg & Lamb (1980) Membahagikan kefahaman bacaan kepada tiga tahap iaitu: y Literal y Tafsiran y Kritis dan kreatif y .

ceritakan dll y . di manakah. bilakah. Siapakah.Kefahaman Jenis Literal Iaitu kebolehan memahami maksud tersurat . y Penyoalan bermula dengan perkataan apakah.

terangkan. bandingkan atau bezakan y . y Penyoalan bermula dengan perkataan mengapakah. bagaimanakah. jelaskan.Kefahaman Jenis Tafsiran Iaitu kebolehan membuat interpretasi.

pandangan.Kefahaman Jenis kritis/ Kreatif kritis/ Kebolehan menghakimi dan menilai sesuatu (maklumat. bahaskan. y . nilaikan. idea. apakah kesimpulan. apakah kemungkinan dan lain-lain. y Penyoalan biasanya bermula dengan perkataan buatkan satu kritis. dan lain-lain). pendapat.

Soalan Aneka Pilihan 3.Strategi pengajaran kefahaman dalam pengajaran bacaan y Antara strategi yang boleh digunakan bagi mengetahui tahap kefahaman murid ialah : 1. Pilihan Benar atau Tidak Benar 4. Penyoalan secara terbuka 2. Teknik Kloz 5. Soalan Padanan .

Penyoalan secara terbuka y y y y y y Merupakan teknik penyoalan kefahaman bacaan yang paling lama. Pelajar perlu menggubal ayat menggunakan bahasa sendiri. Teknik yang mencabar daya luahan pelajar. Perlu kepada satu skim pemarkahan yang standard . Biasanya digunakan semasa menjawab soalan kefahaman bacaan dan ujian formal dan diagnotik. Memerlukan masa yang lebih lama berbanding dengan teknik yang bersifat objektif.

y Menggalakkanpelajarmeneka dalam usaha mencari jawapan betul. y .Soalan Aneka Pilihan Merupakan satu teknik baru jika dibandingkan dengan teknik penyoalan secara terbuka. y Tidak menggalakkan daya luahan dan penggubalan bahasa dari pelajar.keobjektifannya dari segi pemarkahan dan pengukuran. y Senang ditadbir.

Pilihan Benar atau Tidak Benar Terdiri dari 3 bahagian iaitu: y i. Jawapanpilihan y Amat sesuai untuk menguji fakta yang dipelajari. Pernyataan y iii. Stimulus (jika ada) y ii. y Bertujuan untuk menentukan sama ada pernyataan yang diberikan betul atau salah. .

y Dikenali sebagai Prosedur Kloz dan diperkenalkan oleh Wilson Taylor (1953). y .Teknik Kloz Mula digunakan tahun 1950an di Amerika Syarikat. y Memerlukan seseorang pelajar memahami teks secara am dahulu sebelum memahami secara terperinci.

y . menurut makna perkataan dalam kontek dan struktus sesuatu ayat.Pelajar terpaksa mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai mengikut maksud y Pelajar juga perlu menggunakan isyarat linguistik dari segi sintaksis dan semantik . y Sebagai alat untuk menguji kefahaman bacaan.

konsep.prinsip ataupernyataan.µ y . y Ada perkaitan maklumat antara set 1 dan set2. y Mungkin terdiri daripada perkataan .Soalan Padanan Terdiri daripada 2 set maklumat yang perlu dipadankan oleh pelajar. y Padanan yang mengandungi 2 set maklumat menjadikan padanan sebagai ´banyak soalan dalam satu soalan.

Inferens y Membuat keputusan/kesimpulan apakah fakta yang paling tepat dan disokong oleh isi di dalam teks. endapat dan tujuan y Pendapat yang diberikan berdasarkan mengapa ianya diberikan ersamaan dan perbezaan y Melihat apa yang serupa dan membuat perbandingan .JENISJENIS-JENIS SOALAN-SOALAN SOALANKEFAHAMAN Sebab dan Akibat y Mengenalpasti sesuatu sebab dan apakah yang berlaku daripada kejadian atau tindakan itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful