You are on page 1of 8

3.

Скуп програмски доступних регистара

 PC (Program Counter)
 ACC (Accumulator)
 SP (Stack Pointer)
 PSW (Program Status Word)
 Регистри опште намене:
 DR0 ... DRn (Data Registers)
 AR0 ... ARn (Address Registers)
 BR (Base Registers)
Интерна магистрала
ABUS DBUS CBUS

Регистри опште
R0 MAR

намене MDR
R15

SP
Меморија

PC

A(CC) B IR

ALU Управљачка
C0 јединица

ALUout
Програмски доступни
регистри – графички
PSW
приказ
Скуп програмски доступних регистара процесора један је од важних
елемената архитектуре процесора и уско је повезан са доступним начинима
адресирања као и ширином магистрале података (DBUS) и магистрале
адреса (ABUS).
Регистри опште намене (регистри R0 до R15) користе се за чување података
(Data Register) или адреса (Adress Register), као и базни регистри код базног
регистарског адресирања (Base Registar).
ACC (Accumulator) – акумулатор је регистар који је програмски видљив код
једноадресних и неких двоадресних процесора, ретко код троадресних процесора.
Код једноадресних процесора ACC се користи за прихватање података (пре и
после обраде у аритметичко-логичкој јединици) и адреса (пре њиховог смештања
у неки од регистара). Ширина акумулатора (број битова овог регистра) по правилу
одговара ширини магистрале података и основне адресибилне ћелије меморијске
структуре.
 PC (Program Counter) – програмски бројач је регистар у коме се чува
адреса текуће наредбе програма.
 Указује на следећу наредбу програма
 По преносу податка из програмске меморије у
процесор аутоматски се инкрементира – указује на
следећу наредбу програма.
 Ширина (16, 24 или 32 бита) одговара:
• адресном простору и
• ширини адресне магистрале
 SP (Steack Pointer) – показивач врха магацина је регистар у коме се
налази адреса врха магацинске меморије. Ширина овог регистра
одговара ширини магистрале адреса, јер је податак који се у њему чува
по својој природи адреса. Обраћање меморији преко овог регистра
аутоматски доводи до увећавања или смањивања његовог садржаја по
завршетку операције.
 Указује на локацију у магацинској меморији која је слободна за упис
 По упису податка аутоматски се инкрементира – поново указује на локацију
слободну за упис
 Пре очитавања (аутоматски) се декрементира, тако да позавршеном
очитавању поново указује на локацију слободну за упис
 Ширина (16, 24 или 32 бита) одговара:
• адресном простору и
• ширини адресне магистрале
 PSW (Program Status Word) - регистар статуса програма је
регистар у који аритметичко-логичка јединица по обављеној
аритметичко-логичкој операцији уписује индикаторе о стању
резултата извршене операције.
Ови индикатори по правилу су једнобитни и називају се
заставице или маркери (Flag). Ови маркери програмски су видљиви
из наредби условног гранања програма.
 C (Carry) – бит преноса који код операција над целобројним
неозначеним бројевима индицира прекорачење за једну позицију,
код операција померања (Shift) узима вредност бита избаченог из
регистра.
Чува тренутни статус програма (већину битова поставља УЈ)
 L0 и L1 – битови нивоа приоритета програма
 T – означава да је инициран режим за тражење грешака (Trap)
 I – бит дозволе (забране) прекида (Interrupt) – поставља се из програма
 N – резултат задње аритметичке операције је негативан број
 Z – резултат задње аритметичке операције је нула (Zero бит)
 C – бит преноса (Carry бит)
 V – бит прекорачења индицира да је добијени резултат ван опсега
(Overrun)

L0 L1 T I N Z C V