You are on page 1of 23

MİLLİ GÜVENLİK KURULU

“AFET-2005” PLAN
TATBİKATI
TRAC HABERLEŞME
SENARYOSU
Hazırlayan:
Aziz SASA,TA1E
TRAC Genel Başkanı
TRAC AHAK Komitesi Başkanı
© TRAC Genel Merkezi,2005
“AFET-2005” TATBİKATI İCRASI
-TRAC’IN KATILIMININ TEMELİ-
• TRAC, 1989 yılından beri afet haberleşmesi konusunda çalışan, 1991 yılındaki
Körfez Savaşı sırasında Sivil Savunma’nın çağrısı üzerine ilk gerçek olay
çalışmasını icra eden ve bu tarihten sonra ülkemizde yaşanan tüm büyük acil
durumların haberleşmesinin sağlanmasında önemli rol oynayan , kamuya
yararlı bir gönüllü kuruluştur.
• TRAC, ülkemizde afetler konusunda rol alan ve Sivil Savunma ile protokol
imzalayan ilk gönüllü kuruluştur. Sivil Savunma ile protokol 1993 yılında
imzalanmıştır.
• TRAC, 2000 yılında Başbakanlık ve Kızılay , ayrıca değişik itfaiye ve 112
birimleriyle, 2002 yılında İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü ile ve 2005 yılında
Kandilli Rasathanesi ile işbirliği protokolu imzalamıştır. Ayrıca birçok
vilayette “Haberleşme Hizmet Grubu” üyesidir.
• TRAC, ülke çapında 47 şubeye sahiptir ve bunların büyük bir kısmı Sivil
Savunma İl Müdürlükleri ve İl Afet Yönetim Merkezleri gibi afetlerle
doğrudan ilişkili kurumların mekanlarında konuşlanmış durumdadır.
“AFET-2005” TATBİKATI İCRASI
-TRAC’IN KATILIMININ TEMELİ-
TRAC’ın amatör telsizcilik platformu içinde hizmet vermesinin hukuki
dayanağını, Sivil Savunma Kanunu’nun 11. Maddesi ,7269 sayılı İl Afet
Kanunu ve 589 ile 600 sayılı KHK’nin dışında, amatör telsizciliğin aşağıda
yer alan tarifleri ve ilgili mevzuat oluşturmaktadır:
• Amatör Telsizcilik Servisi: Kişilerin kendilerini haberleşme ve haberleşme
elektroniği konularında yetiştirmelerine yönelik ve ticari nitelik taşımayan
deneysel bir haberleşme etkinliği (ITU, RR)
• Amatör Telsiz Haberleşmesi:Amatör Telsizciler arasında
yapılan ve maddi çıkar sağlamayan,sadece hobi amacı taşıyan
haberleşme. *
• Olağanüstü Hal ve Acil Durum Haberleşmesi: Doğal
afetlerde , beklenmedik olaylarda, can ve mal emniyeti
ve Milli Güvenlik ile ilgili olarak mahalli, bölgesel veya
yurt çapında Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi
ve Sivil Savunma teşkilatına yardımcı olmak üzere,
amatör telsizciler tarafından ilgili birimlerle veya kendi
aralarında yapılan amatör telsiz haberleşmesi.*
*)Amatör Telsizcilik Yönetmeliği,İkinci Bölüm,Tanımlar.
“AFET-2005” TATBİKATI İCRASI

• Bu bölümde, “AFET-2005” Plan Tatbikatı


çerçevesinde,TRAC’ın senaryo akışı içinde yaptığı
çalışmalar hakkında bilgi verilmektedir.
• Bu “haberleşme alt senaryosu” içinde yer alan eylemler,
1991 Körfez Savaşı,1992 Erzincan ve 1995 Dinar
Depremleri,1998 Batı Karadeniz Sel Felaketi,1999 Körfez
ile Düzce Depremleri ve daha sonra görev alınan gerçek
olaylarda yaşanan deneyimler ve yapılan görevlerden
esinlenerek seçilmiştir. Ancak, özellikle 1999
depremlerinden sonra kamu altyapılarında yapılan
iyileştirmeler ve TRAC’ın genişleyen altyapısının getirdiği
yeni durumlar da göz önüne alınmıştır.
”AFET-2005”
İstanbul Vilayeti Senaryosu
-İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezinde kurulu TRAC istasyonu aracılığıyla:
-Tekirdağ,Kocaeli,Sakarya ve Bursa Afet Yönetim Merkezleri ile HF (kısa dalga) telsiz
irtibatı,
-Ankara (Milli Güvenlik Kurulu kampüsü, T.C.Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi
Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı) ile HF telsiz
irtibatı,
-İstanbul UHF ve VHF TRAC röleleri üzerinden MAG ve diğer akredite Gönüllü
Kuruluşlarla telsiz irtibatı,
-TRAC APRS ağı üzerinden Kandilli Rasathanesinden telsiz yoluyla alınan deprem
verilerinin APRS ağının ulaşmadığı yörelere diğer telsiz bağlantıları vasıtasıyla ve/veya
Afet Yönetim Merkezi yetkililerine doğrudan iletilmesi,
-APRS altyapısı aracılığıyla Yunanistan ve Bulgaristan’dan karayoluyla gelen arama-
kurtarma ekiplerinin izlenmesi ve yönlendirilmesi,
-İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM’da kurulu TRAC istasyonu üzerinden bu birimle
koordinasyon haberleşmesi yapılması,
-Kızılay MAFOM ve Haberleşme Hizmet Grubu Kriz Merkezi ile irtibat sağlanması,
hizmetleri verilmiştir..
“AFET-2005”
İstanbul Vilayeti Senaryosu
• Kadıköy İlçesi Afet Yönetim Merkezinde kurulu TRAC istasyonu
aracılığıyla:
-Valilik Afet Yönetim Merkezi TRAC İstasyonuna destek verilmesi ve burayla
irtibat sağlanması,
-Kadıköy Afet Yönetim Merkezine bağlı gönüllü unsurlarla telsiz haberleşmesi
sağlanması,
-Komşu ilçeler, İBB AKOM ve itfaiye ile 112 komuta merkezleri ile telsiz irtibatı
sağlanması,
-Mahalle Gönüllü Birimlerinden TRAC Kadıköy VHF rölesi üzerinden alınan
durum bilgilerinin yetkililere aktarılması,
-BM OCHA ve gerekli diğer yurtdışı yardım kuruluşlarıyla HF telsiz irtibatının
sağlanması,
-APRS ağı vasıtasıyla Kandilli’den alınan deprem rasatlarının Afet Yönetim
Merkezi yetkililerine iletilmesi,
hizmetleri verilmiştir.
“AFET-2005”
İstanbul Vilayeti Senaryosu
• Kadıköy Afet Yönetim Merkezi TRAC İstasyonu
“AFET-2005”
İstanbul Vilayeti Senaryosu
• Zeytinburnu İlçesi Afet Yönetim Merkezinde kurulu TRAC istasyonu
aracılığıyla:
-Valilik Afet Yönetim Merkezi TRAC İstasyonuna destek verilmesi ve burayla
irtibat sağlanması,
-Zeytinburnu Afet Yönetim Merkezine bağlı gönüllü unsurlarla telsiz haberleşmesi
sağlanması,
-Komşu ilçeler, İBB AKOM ve itfaiye ile 112 komuta merkezleri ile telsiz irtibatı
sağlanması,
-Mahalle Gönüllü Birimlerinden TRAC İstanbul VHF ve UHF röleleri üzerinden
alınan durum bilgilerinin yetkililere aktarılması,
-APRS ağı vasıtasıyla Kandilli’den alınan deprem rasatlarının Afet Yönetim
Merkezi yetkililerine iletilmesi,
-Mobil istasyonların haberleşme sorunu yaşayan komşu ilçeler veya sorunlu
noktalara sevki yöntemiyle buralarla haberleşmenin temini,
hizmetleri verilmiştir.
“AFET-2005”
İstanbul Vilayeti Senaryosu
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Komuta Merkezinde (AKOM)
kurulu TRAC istasyonu aracılığıyla:
-Valilik Afet Yönetim Merkezi TRAC İstasyonu ile irtibat sağlanması,
-APRS ağı vasıtasıyla Kandilli’den alınan deprem rasatlarının AKOM
yetkililerine iletilmesi,
-Kadıköy ve Zeytinburnu Afet Yönetim Merkezleri ile irtibat sağlanması,
-112 Komuta merkezi ile irtibat sağlanması,
-İstanbul Valiliği AYM üzerinden ve/veya komşu Vilayetlerle gerektiği
hallerde VHF/UHF röleler üzerinden irtibat sağlanması veya bu
yöntemle İstanbul Valiliği AYM istasyonuna tamamlayıcı haberleşme
desteği verilmesi,
Hizmetleri sağlanmıştır.
“AFET-2005”
İstanbul Vilayeti Senaryosu
• İstanbul Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliği Komuta Merkezinde
kurulu TRAC istasyonu aracılığıyla:
-Birlik seyyar unsurlarıyla telsiz irtibatının sağlanması (Birliğe ait olan
taktik telsiz altyapısına alternatif/yedek/tamamlayıcı olarak),
-Birliğe bağlı gönüllü ve yükümlü arama-kurtarma gruplarıyla telsiz
irtibatı sağlanması,
-Birliğin telsiz altyapısında vaki olacak teknik sorunların olanaklar
ölçüsünde çözümlenmesi,
-Komşu bölgelerdeki Arama-Kurtarma Birlikleri ile irtibatın sağlanması,
-İtfaiye ve 112 Komuta birimleri ile telsiz irtibatının sağlanması,
-Bölgeye gelen yabancı arama-kurtarma güçleriyle Birlik arasındaki
koordinasyon haberleşmesinin sağlanması,
hizmetleri verilmiştir.
“AFET-2005”
İstanbul Vilayeti Senaryosu
• Daha önce anılan ve sabit noktalarda yerine getirilen görevler
dışında seyyar ekiplerle yapılan görevler:
-Üsküdar-Kadıköy arasındaki hastane bölgesine seyyar ekip sevk edilerek Selimiye Kışlası
helikopter alanına getirilen yaralı ve hastaların sevki konusundaki haberleşmenin
örgütlenmesi,
-Mobil ekiplerin ihtiyaç duyulan yerlere sevki,
-Mobil ekipler vasıtasıyla kılavuzluk görevinin yapılması,
-Atatürk Havalimanına gönderilen bir ekiple, yurtdışından gelen yardım timlerinin
haberleşme altyapılarının envanterinin çıkartılması , bu ekiplere afet bölgesindeki telsiz
haberleşmesi frekanslarının bildirilmesi ve envanterin afet bölgesindeki acil durum
yönetim birimine telsizle bildirilmesi,
-Kurumsal işbirliği yapılan ve afetlerde birincil öneme haiz kamu kurumlarından operatör
sıkıntısı yaşayanlara üyelerin olanaklar ölçüsünde operatör olarak sevki,
Hizmetleri verilmiştir.
“AFET-2005”
İstanbul Vilayeti Senaryosu
• Mobil İstasyon Örneği

Teçhizat: 2 adet HF, 2 adet VHF/UHF


(Bir tanesi APRS),GPS. Anons sistemi. Araç: Toyota HDJ-80 4X4
Araç bir TRAC Afet Haberleşme Gönüllüsüne aittir.
“AFET-2005”
Tekirdağ Vilayeti Senaryosu
-Tekirdağ Valiliği Afet Yönetim Merkezinde kurulu TRAC istasyonu
aracılığıyla:
-Ankara (Milli Güvenlik Kurulu kampüsü, T.C.Başbakanlık Türkiye Acil Durum
Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Sağlık
Bakanlığı) ile HF telsiz irtibatı,
-İstanbul, Kocaeli,Sakarya ve Bursa Afet Yönetim Merkezleri ile HF (kısa dalga)
ve VHF/UHF röleler aracılığıyla telsiz irtibatı,
TRAC APRS ağı üzerinden Kandilli Rasathanesinden telsiz yoluyla alınan deprem
verilerinin APRS ağının ulaşmadığı yörelere diğer telsiz bağlantıları
vasıtasıyla ve/veya Afet Yönetim Merkezi yetkililerine doğrudan iletilmesi,
-APRS altyapısı aracılığıyla Yunanistan ve Bulgaristan’dan karayoluyla gelen
arama-kurtarma ekiplerinin izlenmesi ve yönlendirilmesi,
-Seyyar birimler sevki yöntemiyle haberleşme sorunu yaşayan noktalara ulaşılarak
buradan bilgi iletilmesi,
“AFET-2005”
Kocaeli Vilayeti Senaryosu
-Kocaeli Valiliği Afet Yönetim Merkezinde kurulu TRAC istasyonu ve afet yönetimi
merkezi telsiz istasyonu aracılığıyla:
-Tekirdağ,İstanbul,Sakarya ve Bursa Afet Yönetim Merkezleri ile HF (kısa dalga) telsiz
irtibatı,
-Ankara (Milli Güvenlik Kurulu kampüsü, T.C.Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi
Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı) ile HF telsiz
irtibatı,
- UHF ve VHF TRAC röleleri üzerinden MAG ve diğer akredite Gönüllü Kuruluşlar, ayrıca
Gölcük AYM ile telsiz irtibatı,
-TRAC APRS ağı üzerinden Kandilli Rasathanesinden telsiz yoluyla alınan deprem
verilerinin APRS ağının ulaşmadığı yörelere diğer telsiz bağlantıları vasıtasıyla ve/veya
Afet Yönetim Merkezi yetkililerine doğrudan iletilmesi,
-APRS altyapısı aracılığıyla Yunanistan ve Bulgaristan’dan karayoluyla gelen arama-
kurtarma ekiplerinin izlenmesi ve yönlendirilmesi,
-İstanbul Valiliği AYM istasyonunda kurulu TRAC istasyonuna yurtdışı haberleşme desteği
verilmesi,
-Kızılay MAFOM ve Haberleşme Hizmet Grubu ile irtibat kurulması,
Sağlanması hizmetleri verilmiştir..
“AFET-2005”
Kocaeli Vilayeti Senaryosu
-Gölcük İlçesi Afet Yönetim Merkezinde kurulu TRAC istasyonu ve afet
yönetimi merkezi telsiz istasyonu aracılığıyla:
-Kocaeli Afet Yönetim Merkezi ile VHF/UHF telsiz irtibatı,
-Yalova Vilayeti Afet Yönetim Merkezine ekip sevk edilerek buranın haberleşme
ağına katılımının sağlanması,
-Gerekli hallerde Kocaeli İl Afet Yönetim Merkezine taktik haberleşme konusunda
destek verilmesi,
Hizmetleri verilmiştir.
“AFET-2005”
Kocaeli Vilayeti Senaryosu
• Daha önce anılan ve sabit noktalarda yerine getirilen
görevler dışında seyyar ekiplerle yapılan görevler:
-Kocaeli Acil Durum Haberleşme Aracının ihtiyaç duyulan yerlere sevki,
-Diğer Mobil ekiplerin ihtiyaç duyulan yerlere sevki, bu mobil ekiplerle kılavuzluk görevi
yapılması,
-Yurtdışından gelen yardım timlerinin afet bölgesindeki acil durum yönetim birimiyle
koordinasyon haberleşmesinin sağlanması ,
-Kurumsal işbirliği yapılan ve afetlerde birincil öneme haiz kamu kurumlarından operatör
sıkıntısı yaşayanlara ,üyelerin olanaklar ölçüsünde operatör olarak sevki,
Hizmetleri verilmiştir.
“AFET-2005”
Kocaeli Vilayeti Senaryosu
TRAC Kocaeli Afet Haberleşme Aracı

Teçhizat: İki adet HF, bir adet VHF Röle, bir adet deniz VHF, bir adet CB,bir adet
ASELSAN 4021,iki adet APRS uyumlu VHF/UHF,Jeneratör, El cihazları için şarj
Cihazları,Dizüstü Bilgisayarlar
“AFET-2005”
Sakarya Vilayeti Senaryosu
Sakarya İli Hendek İlçesi Kriz Merkezinde kurulu TRAC istasyonu aracılığıyla:
-Tekirdağ,İstanbul,Kocaeli ve Bursa Afet Yönetim Merkezleri ile HF (kısa dalga) telsiz irtibatı,
-Ankara (Milli Güvenlik Kurulu kampüsü, T.C.Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel
Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı) ile HF telsiz irtibatı,
- VHF TRAC röleleri üzerinden Valilik ve akredite Gönüllü Kuruluşlar, ayrıca ihtiyaç duyulan birimler ile
telsiz irtibatı,
-TRAC APRS ağı üzerinden Kandilli Rasathanesinden telsiz yoluyla alınan deprem verilerinin APRS
ağının ulaşmadığı yörelere diğer telsiz bağlantıları vasıtasıyla ve/veya Afet Yönetim Merkezi
yetkililerine doğrudan iletilmesi,
-APRS altyapısı aracılığıyla Yunanistan ve Bulgaristan’dan karayoluyla gelen arama-kurtarma ekiplerinin
izlenmesi ve yönlendirilmesi,
-Bölgede bulunan içme suyu dolum tesislerine telsiz ve gönüllü personel sevk ederek , ilgili AYM’lerden
gelen talep doğrultusunda ihtiyaç duyulan yörelere içme suyu sevkinin sağlanması,
-Kızılay MAFOM ile irtibat sağlanması,
-Bölgedeki askeri unsurlarla valilik arasındaki iletişimin, gönderilen gönüllü personelle sağlanması,
-İlçelerdeki üyelerin yerel AYM’lere sevk edilerek buraların Valilik ile iletişiminin sağlanması,
-Ankara’dan karayoluyla sevk edilen arama-kurtarma ekipleri ile iletişim kurularak alternatif yollara
yönlendirilmesi,
hizmetleri verilmiştir..
“AFET-2005”
Sakarya Vilayeti Senaryosu
Sivil-Asker İşbirliği-Sakarya Kışlası-1.Piyade Tugayı Afet Tatbikatı-Kasım 2005
“AFET-2005”
Bursa Vilayeti Senaryosu
Bursa İl Afet Yönetim Merkezinde kurulu TRAC istasyonu aracılığıyla:
-Tekirdağ,İstanbul,Kocaeli ve Sakarya Afet Yönetim Merkezleri ile HF (kısa dalga) telsiz irtibatı,
-Ankara (Milli Güvenlik Kurulu kampüsü, T.C.Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel
Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı) ile HF telsiz irtibatı,
- VHF TRAC röleleri üzerinden Valilik ve akredite Gönüllü Kuruluşlar, ayrıca ihtiyaç duyulan birimler ile
telsiz irtibatı,
-TRAC APRS ağı üzerinden Kandilli Rasathanesinden telsiz yoluyla alınan deprem verilerinin APRS
ağının ulaşmadığı yörelere diğer telsiz bağlantıları vasıtasıyla ve/veya Afet Yönetim Merkezi
yetkililerine doğrudan iletilmesi,
-APRS altyapısı aracılığıyla Yunanistan ve Bulgaristan’dan karayoluyla gelen arama-kurtarma ekiplerinin
izlenmesi ve yönlendirilmesi,
-Bölgede bulunan içme suyu dolum tesislerine telsiz ve gönüllü personel sevk ederek , ilgili AYM’lerden
gelen talep doğrultusunda ihtiyaç duyulan yörelere içme suyu sevkinin sağlanması,
-Kızılay MAFOM ile irtibat sağlanması,
-TRAC Mustafakemalpaşa Şubesi üyelerinin bir bölümünün takviye olarak Bursa AYM’ye intikali, diğer
bölümünün de Bursa-İzmir Karayolu üzerinden intikal eden yardım konvoylarının karşılanarak
Valilik talimatları doğrultusunda yönlendirilmesi ve intikal bilgilerinin iletilmesini sağlaması
konusunda gerekli çalışmaları yapması, ayrıca İl Merkezini terk ederek geçici barınma için güney
yöne hareket eden göç konvoylarının izlenmesi,bu konvoylardaki vatandaşlara iaşe dağıtan Kızılay
ekiplerine haberleşme desteği verilmesi,
hizmetleri verilmiştir.
“AFET-2005”
BİRİNCİ KUŞAK DESTEK İLLER
SENARYOSU
Marmara Bölgesinde meydana gelecek afetler ve acil durumlarda işbirliği
yapılan kamu yönetim birimlerinin direktifleri veya protokollarda tarif bulan
inisiyatif kullanma mekanizmaları doğrultusunda silsile halinde komşu
vilayet desteği çerçevesinde harekete geçecek TRAC Şubeleri şöyledir:
-Bilecik Vilayeti: TRAC Bozüyük Şubesi Bursa’ya destek verecektir.*
-Eskişehir Vilayeti: TRAC Eskişehir Şubesi Bursa’ya destek verecektir.
-Bolu Vilayeti: TRAC Bolu Şubesi Sakarya’ya destek verecektir.
-Zonguldak Vilayeti:TRAC Kdz.-Ereğli Şubesi Sakarya’ya destek verecektir.
-Balıkesir Vilayeti: TRAC Balıkesir Şubesi Bursa’ya destek verecektir.
-Çanakkale Vilayeti:TRAC Çanakkale Şubesi Tekirdağ’a destek verecektir.
*) Bu şube, olayın gelişimine göre Sakarya’ya yönlenebilecektir.
“AFET-2005”
İKİNCİ KUŞAK DESTEK İLLER
SENARYOSU
Marmara Bölgesinde meydana gelecek afetler ve acil durumlarda işbirliği
yapılan kamu yönetim birimlerinin direktifleri veya protokollarda tarif bulan
inisiyatif kullanma mekanizmaları doğrultusunda silsile halinde komşu
vilayet desteği çerçevesinde harekete geçen TRAC Şubelerinin desteğinin
olayın büyüklüğü nedeniyle yetersiz kalması halinde harekete geçecek
unsurlar şöyledir:
-İzmir Vilayeti: TRAC İzmir ve Konak Şubeleri Çanakkale’ye destek verecektir.*
-Karabük Vilayeti: TRAC Karabük Şubesi Sakarya’ya destek verecektir.
-Çankırı Vilayeti: TRAC Çankırı Şubesi Sakarya’ya destek verecektir.
-Zonguldak Vilayeti:TRAC Zonguldak Şubesi Sakarya’ya destek verecektir.
-Denizli Vilayeti: TRAC Denizli Şubesi Yalova’ya destek verecektir.
-Antalya Vilayeti: TRAC Antalya Şubesi Sakarya’ya destek verecektir.
*) Bu şubelerden bir tanesi, olayın gelişimine göre Balıkesir’e yönlenebilecektir.
“AFET-2005”
TRAC DESTEK UNSURLARI
• Marmara Bölgesinde meydana gelen afette, işbirliği yapılan kamu
yönetim birimlerinin direktifleri veya protokollarda tarif edilen
görevlerin yerine getirilmesi sırasında, doğrudan ilişkili vilayetler
haricinde mukim TRAC üyeleri, HF çevrim haberleşmesine gerek
şube istasyonlarından gerekse kişisel istasyonlarından katılarak
haber iletimine destek vermişlerdir.
• Senaryoda sayılan vilayetler dışından afet bölgesine sevk edilen Sivil
Savunma ve/veya 112 unsurlarının bazılarında TRAC üyeleri de yer
almış ve bu unsurların yerel unsurlarla haberleşmesini
sağlamışlardır.