You are on page 1of 7

Kesatuan Eropah (European

Union)
 EU mempunyai 27 ahli
 Dengn mempunyai keahlian yang ramai,
EU telah terlibat dengan penghantaran
tentera ke kawasan-kawasan luar Eropah
 Kini intergrasi sesama ahli-ahli EU menjadi
semakin kukuh
 Pada tahun 2002, EU telah
memperkenalkan satu mata wang yang
diterima di seluruh Eropah
 Penubuhan EU telah mewujudkan regional
globalization
 EC berhasrat untuk mewujudkan
kesepaduan antara negara-negara di
Eropah
 Tujuan lain penubuhan EU ialah untuk
mewujudkan pasaran tunggal di Eropah
(common market)
 Pasaran bebas yang diwujudkan akan
memberikan manfaat kepada ahli-ahli
 EU juga berupaya dari segi kewangan.
 EU merupakan penderma terbesar untuk
tujuan pembangunan di dunia