You are on page 1of 125

PAROKYA NG SAN

FRANCISCO NG ASSISI

Ika-3 Linggo
ng Adbiyento
Misas de Aguinaldo
(Unang Gabi/Araw)
MASAYA NATING IPAGHANDA
(F. Bautista)

MASAYA NATING
IPAGHANDA ANG
PAGDATING NG
MANUNUBOS,
TAGAPAGLIGTAS NATIN.
TUWIRIN MGA
LANDAS, MGA ALITAN
AY TAPUSIN
SAPAGKAT SI
KRISTO’Y DARATING
SIMULA PA MAN
NO’NG UNANG-UNA,
NANG ANG TAO’Y
NALUGMOK SA SALA
PINANGAKONG ANG
BIRHEN AY
MAGLILIHI,
ANG SANGGOL N’YA
AY EMMANUEL!
MASAYA NATING
IPAGHANDA ANG
PAGDATING NG
MANUNUBOS,
TAGAPAGLIGTAS
NATIN.
TUWIRIN MGA
LANDAS, MGA ALITAN
AY TAPUSIN
SAPAGKAT SI
KRISTO’Y DARATING
PURIHIN ANG
PANGINOON, NA SA
ATIN AY IHAHAYAG
ANG DULOT
N’YANG
KALIGTASAN SA
SANLIBUTAN!
MASAYA NATING
IPAGHANDA ANG
PAGDATING NG
MANUNUBOS,
TAGAPAGLIGTAS
NATIN.
TUWIRIN MGA
LANDAS, MGA ALITAN
AY TAPUSIN
SAPAGKAT SI
KRISTO’Y DARATING
PAGSISISI

INAAMIN KO SA
MAKAPANGYARIHANG
DIYOS,AT SA INYO MGA
KAPATID,
NA LUBHA AKONG
NAGKASALA
(Makatlong dadagok sa dibdib)
SA ISIP,
SA SALITA,
SA GAWA,
AT SA AKING
PAGKUKULANG.
KAYA ISINASAMO KO
SA MAHAL NA
BIRHENG MARIA,
SA LAHAT NG MGA
ANGHEL AT MGA
BANAL,
AT SA INYO, MGA
KAPATID, NA AKO’Y
IPANALANGIN SA
PANGINOONG ATING
DIYOS.
PANGINOON,
MAAWA KA! (3X)
KRISTO, MAAWA
KA! (3X)
PANGINOON,
MAAWA KA! (3X)
GLORIA IN
EXCELSIS
DEO!
AT SA LUPA’Y
KAPAYAPAAN SA
MGA TAONG MAY
MABUTING
KALOOBAN.
(PINUPURI)
PINUPURI KA
NAMIN,
DINARANGAL KA
NAMIN,
SINASAMBA,
SINASAMBA KA
NAMIN,
NILUL’WALHATI
KA NAMIN (2X)
PINASASALA-
MATAN KA
NAMIN DAHIL SA
DAKILA MONG
KAL’WALHATIAN
PANGINOONG
DIYOS,
O HARI NG
LANGIT,
DIYOS AMA,
DIYOS AMANG
MAKAPANGYA-
RIHAN SA LAHAT.
(PANGINOONG)
PANGINOONG
HESUKRISTO,
BUGTONG NA
ANAK,
HESUKRISTO (2X),
PANGINOONG
DIYOS, KORDERO,
KORDERO NG
DIYOS
ANAK NG AMA,
ANAK NG AMA,
ANAK NG AMA.
IKAW NA NAG-AALIS
NG MGA
KASALANAN NG
SANLIBUTAN,
MAAWA KA SA
AMIN.
IKAW NA NAG-AALIS
NG MGA
KASALANAN,
TANGGAPIN MO
ANG AMING
KAHILINGAN.
IKAW NA
NALULUKLOK SA
KANAN NG AMA
MAAWA KA SA
AMIN (2X).
SAPAGKAT IKAW
LAMANG ANG
BANAL AT
PANGINOON,
IKAW LAMANG,
O HESUKRISTO,
ANG KATAAS-
TAASAN
(KASAMA NG)
KASAMA NG
ESPIRITU,
ESPIRITU SANTO,
SA
KALUWALHATIAN
NG DIYOS AMA,
AMEN!
(2X)
UNANG PAGBASA

Pagbasa mula sa Aklat


ni Propeta
SOFONIAS
(3: 14-18a)
SALMONG TUGUNAN

D’YOS NA
KAPILING NG
BAYAN AY
MASAYANG
PAPURIHAN!
IKALAWANG PAGBASA

Pagbasa mula sa Sulat


sa mga taga-
FILIPOS
(4: 4-7)
ALLELUIA!
ALLELUIA!
ALLELUIA!
Espiritu ng Maykapal,
Nasa akin upang
hatdan
Ang mga dukha ng
aral.
ALLELUIA!
ALLELUIA!
ALLELUIA!
MABUTING BALITA

San
Lucas
(3: 10-18)
PANALANGIN NG BAYAN

PANGINOON,
DINGGIN MO
KAMI.
PANGINOON, AMING HANDOG
(F. Bautista)

PANGINOON, AMING
HANDOG ANG TINAPAY
AT ALAK,
ALAY NG BAYANG
UMAASA SA PAGDATING
MO
GAYUNDIN, AMING
HINAHANDA ANG
AMING PUSO UPANG
DITO’Y MANAHAN KA
SA PAGDATING MO.
ANG ULILANG
LUPAING MALAON
NANG TIGANG AY
MULING
MAGSASAYA!
MANANARIWA’T
MAMUMULAKLAK
ANG ILANG AT
ITO’Y AAWIT SA
TUWA!
PANGINOON, AMING
HANDOG ANG TINAPAY
AT ALAK,
ALAY NG BAYANG
UMAASA SA PAGDATING
MO
GAYUNDIN, AMING
HINAHANDA ANG
AMING PUSO UPANG
DITO’Y MANAHAN KA
SA PAGDATING MO.
“HUWAG KANG
MATAKOT, LAKASAN
ANG LOOB, DARATING
NA ANG
PANGINOONG DIYOS,
AT ILILIGTAS KA SA
KAMAY NG MGA
KAAWAY!”
PANGINOON, AMING
HANDOG ANG TINAPAY
AT ALAK,
ALAY NG BAYANG
UMAASA SA PAGDATING
MO
GAYUNDIN, AMING
HINAHANDA ANG
AMING PUSO UPANG
DITO’Y MANAHAN KA
SA PAGDATING MO.
TANGGAPIN NAWA
NG PANGINOON
ITONG PAGHAHAIN
SA IYONG MGA
KAMAY,
SA KAPURIHAN
NIYA AT
KARANGALAN, SA
ATING
KAPAKINABANGAN
AT SA BUONG
SAMBAYANAN
NIYANG BANAL.
P: Sumainyo ang Panginoon.
B: AT SUMAIYO
RIN.
P: Itaas sa Diyos ang inyong
puso at diwa.
B: ITINAAS NA
NAMIN SA
PANGINOON.
P: Pasalamatan natin ang
Panginoong ating Diyos.
B: MARAPAT NA
SIYA AY
PASALAMATAN.
SANTO,
SANTO,
SANTO
PANGINOONG
DIYOS NG
MGA HUKBO!
NAPUPUNO
ANG LANGIT
AT LUPA NG
KALUWALHA-
TIAN MO!
HOSANA SA
KAITAASAN!
PINAGPALA
ANG
NAPARIRITO SA
NGALAN NG
PANGINOON.
HOSANA SA
KAITAASAN!
Sa sandali ng Konsagrasyon, sa
mga hindi makaluhod,
mangyaring ilagay ang
kanang kamay sa dibdibi,
tanda ng paggalang at
pagsamba.
MANATILING
NAKALUHOD.
SA KRUS MO AT
PAGKABUHAY,
KAMI’Y NATUBOS
MONG TUNAY,
POONG HESUS
NAMING MAHAL,
ILIGTAS MO KAMING
TANAN
NGAYON AT
MAGPAKAILANMAN.
MANATILING
NAKALUHOD.
AMEN!
AMA NAMIN
KAPAYAPAAN!
AGNUS DEI
(Pastorela: E. Hontiveros)

KORDERO NG DIYOS
NA NAG-AALIS NG MGA
KASALANAN NG
SANLIBUTAN,
MAAWA KA, MAAWA
KA SA AMIN!
KORDERO NG DIYOS
NA NAG-AALIS NG MGA
KASALANAN NG
SANLIBUTAN,
IPAGKALOOB MO SA
AMIN ANG
KAPAYAPAAN.
Sa mga hindi makaluhod,
mangyaring ilagay ang
kanang kamay sa dibdibi,
tanda ng paggalang at
pagsamba.
PANGINOON, HINDI
AKO KARAPAT-
DAPAT NA
MAGPATULÓY SA
IYO,
NGUNIT SA ISANG
SALITA MO
LAMANG AY
GAGALING NA AKO.
PANGINOON, HALINA’T PUMARITO KA
(F. Bautista)

O KAY GULO NA
NGA NG MUNDO,
HIRAP, SAKUNA,
AT LUNGKOT
KAYA’T SAMA-SAMA
TAYONG
MANALANGIN
DAHIL DARATING
NA ANG PASKO.
PANGINOON, HALINA
AT PUMARITO KA,
SAGIPIN MO ANG
BAYANG IKAW ANG
PAG-ASA
GABAY NG MGA
MAHIHIRAP,
PANGINOON,
ILIGTAS MO ANG
IYONG BAYAN.
DI BA’T KAYSAYA
DAPAT NG PASKO
KUNG BAWAT
PAMILYA AY BUO
KAYA’T IDALANGIN
NATIN ANG BAWAT
TAHANAN BAGO
SUMAPIT ANG
PASKO.
PANGINOON, HALINA
AT PUMARITO KA,
SAGIPIN MO ANG
BAYANG IKAW ANG
PAG-ASA
GABAY NG MGA
MAHIHIRAP,
PANGINOON,
ILIGTAS MO ANG
IYONG BAYAN.
SA KANYANG PAGDATING
(L. Delgado)

MULA SA ATING
PAGGISING, MAY
LIWANAG NA
MAGNININGNING
NADARAMA SA IHIP
NG HANGIN,
HUDYAT NG
KANYANG
PAGDATING
SA KANYANG
PAGDATING,
LIWANAG N’YA’Y
MAGNININGNING,
ILILIGTAS ANG
BUHAY NATIN.
SA KANYANG
PAGDATING, PAG-IBIG
N’YA’Y
MAKAKAMTAN.
KALIGTASA’Y
NAGHIHINTAY
AT PAG-ASANG
WALANG HANGGAN,
MAGAGALAK SA
KANYANG
PAGDATING.
MULA SA ATING
PAGGISING, MAY
LIWANAG NA
MAGNININGNING
NADARAMA SA IHIP
NG HANGIN,
HUDYAT NG
KANYANG
PAGDATING
IHANDA ANG
ATING SARILI,
KALIGTASAN
NAWA’Y MAKAMIT
NAGAGALAK KAMING
NAGPUPURI.
PASASALAMAT SA
KANYANG
PAGHAHARI.
SA KANYANG
PAGDATING,
LIWANAG N’YA’Y
MAGNININGNING,
ILILIGTAS ANG
BUHAY NATIN.
SA KANYANG
PAGDATING, PAG-IBIG
N’YA’Y
MAKAKAMTAN.
KALIGTASA’Y
NAGHIHINTAY
AT PAG-ASANG
WALANG HANGGAN,
MAGAGALAK SA
KANYANG
PAGDATING.
SI HESUS AY DARATING
(Fr. F. Carpio – Silver Bells)

MAGALAK SA
PANGINOONG DI MO
NAKIKITA KUNG
INIIBIG SIYANG
TALAGA
PAGDATING N’YA’Y
LULUKSO KA SA
LAKI NG TUWA,
SA WAKAS
MAKIKITA MO SIYA.
HINTAYI’T DARATING
SI HESUS NA POON
NATIN.
MAGHANDA,
MAGBANTAY, AT
SALUBUNGIN NATIN.
SA PALIGID,
TUMINGIN KA,
PAGMASDAN ANG
MUKHA NI HESUS
SA TAONG KAWAWA
PAKINGGAN MO
TINIG NIYA AT AGAD
MAAWA, PALAD MO’T
PUSONG MALIGAYA.
HINTAYI’T DARATING
SI HESUS NA POON
NATIN.
MAGHANDA,
MAGBANTAY, AT
SALUBUNGIN NATIN.
NAGPUPURI SA MAYKAPAL
(L. San Pedro)

NAGPUPURI SA
MAYKAPAL ANG
BUO KONG
KALOOBAN DAHIL
SA KADAKILAAN
NG GINAWA
NIYANG TANAN SA
KANYANG
KAPANGYARIHAN.
PURIHIN, PURIHIN
NATIN ANG DIYOS!
(2X)