You are on page 1of 22

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN TUANKU JAAFAR

TAKLIMAT IBUBAPA PROGRAM


DWIBAHASA
DUAL LANGUANGE PROGRAMME
(DLP)
2018
TARIKH : 31 / 12 / 2018
TEMPAT : DATARAN PENDETA, SKTTJ
Tujuan utama sesi taklimat ini TERHAD

Memaklumkan dengan lebih terperinci berkaitan Dual


Language Programme (DLP)

Membincangkan peranan yang perlu dimainkan oleh


semua pihak yang terlibat

Memaklumkan kriteria pemilihan bagi sekolah rintis yang


terpilih untuk melaksanakan DLP

Memaklumkan proses pelaksanaan DLP

2
TERHAD

Apakah yang dimaksudkan dengan


Dual Language Programme (DLP)?
Dual Language Programme (DLP) adalah program yang
diperkenalkan di bawah dasar Memartabatkan Bahasa
Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI) yang
memberi pilihan kepada sekolah-sekolah yang memenuhi
kriteria untuk mengadakan sesi pengajaran dan
pembelajaran dalam bahasa Inggeris sepenuhnya selain
daripada bahasa Malaysia bagi mata pelajaran Matematik,
Sains, Teknologi Maklumat dan Komunikasi, serta Reka
Bentuk dan Teknologi.

3
Bagaimana DLP
menyokong dasar
pendidikan?
Selepas 6 tahun pendidikan formal, hampir 1 daripada 4 murid TERHAD
tidak mencapai penguasaan minimum dalam Bahasa Inggeris.

Trend Penguasaan Minimum Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dalam UPSR Lulus
Peratus murid mencapai penguasaan minimum
Gagal

Bahasa Melayu Bahasa Inggeris

74% 75% 77% 74% 79% 78%


89% 91% 89% 90% 91% 92%

26% 25% 23% 26% 21% 22%


11% 9% 11% 10% 9% 8%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nota: Pengiraan penguasaan Bahasa Melayu adalah berdasarkan kertas 011 dan 012;
Pengiraan penguasaan Bahasa Inggeris adalah berdasarkan kertas 014.
5
Penguasaan Bahasa Inggeris yang lemah berlanjutan sehingga ke TERHAD
peringkat menengah dan SPM, berbanding dengan pencapaian mata
pelajaran Bahasa Melayu yang jauh lebih baik.

Trend Kadar Lulus Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dalam SPM Lulus
Peratus lulus
Gagal

Bahasa Melayu Bahasa Inggeris

77% 80% 77%


84% 84%
91% 91% 91% 91% 91%

23% 20% 23%


16% 16%
9% 9% 9% 9% 9%
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

6
Dalam permohonan melanjutkan pelajaran ke peringkat tertiari, TERHAD
lebih 60% calon Malaysian University English Test (MUET) mempunyai
penguasaan bahasa Inggeris yang terhad dan hanya mencapai band 1 & 2.

Gred Purata MUET dari 2008 - 2010


Band MUET

3 1 1 Band Kemahiran penguasaan


8 7 5&6 CEMERLANG
13
28 30 Band Kemahiran penguasaan
30 3&4 KOMPETEN

40 43
36 Band Kemahiran penguasaan
1&2 TERHAD

18 23 19

2008 2009 2010


Jumlah 125,431 134,097 126,153
calon

Sumber: Kementerian Pengajian Tinggi


7
Pencapaian MUET yang rendah meminggirkan calon daripada TERHAD
jurusan pengajian permintaan tinggi.

Syarat Tamat
Bidang Pengajian
Pengajian

Sastera & Sains Sosial Band 3

Sains, Teknologi, Kejuruteraan &


Band 4
Matematik (STEM)

Perundangan Band 5

Perubatan Band 5

8
Penguasaan kemahiran berbahasa Inggeris yang lemah juga TERHAD
antara faktor utama pengangguran dalam kalangan pelajar lepasan
universiti.

2013 55%

2011 56% Majikan bersetuju


kelemahan penguasaan
kemahiran berbahasa
2009 48% Inggeris merupakan faktor
pengangguran dalam
2007 57% kalangan pelajar lepasan
universiti
2005 56%

Sumber: Laporan Tahunan Kajian JobStreet 2013 9


TERHAD
Isu berkenaan penguasaan bahasa Inggeris telah dibangkitkan dalam
Mesyuarat Majlis Ekonomi Negara pada Januari 2015

“ Pelan cadangan yang radikal bagi meningkatkan


penguasaan bahasa Inggeris, Matematik dan
Sains di sekolah disediakan dan dibentang
kepada Majlis Ekonomi.

Tindakan: Kementerian Pendidikan Malaysia


Sumber: Minit Mesyuarat Majlis Ekonomi, bil 2/2015 10
Program DLP dicadangkan untuk mengatasi isu penguasaan TERHAD
bahasa Inggeris di kalangan murid yang lemah. Sesi sindikasi bersama-
sama pihak berkepentingan telah diadakan secara komprehensif.

2015
Isu penguasaan bahasa Inggeris dibangkitkan dalam
19 Jan Majlis Ekonomi Negara yang dipengerusikan oleh YAB
Perdana Menteri Malaysia.

9 Feb KSU dan KPPM memutuskan pelaksanaan


makmal Bahasa Inggeris.

1
1–12 Jun Makmal Bahasa Inggeris fasa 1 Dual Language
Programme (DLP)
29 Jun– Makmal Bahasa Inggeris fasa 2
10 Jul
Pembentangan dapatan makmal Bahasa
17 Ogos
Inggeris kepada Majlis Ekonomi Negara.

Ogos-Okt Sesi sindikasi bersama pihak berkepentingan.

13 Okt Program DLP dipersetujui dalam Majlis


Ekonomi Negara.

11
Program DLP juga telah diumumkan oleh YAB Perdana TERHAD
Menteri dalam pembentangan bajet 2016.

“ Oleh kerana Bahasa Inggeris amat penting dalam


persaingan global semasa, maka dua lagi inisiatif, iaitu
Dual Language Programme dan Highly
Immersive Programme akan dilaksanakan secara optional
dengan kos 38.5 juta ringgit. Dalam hal ini, 300 buah
sekolah telah dikenal pasti sebagai projek perintis.

23 Oktober 2015
YAB Dato' Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak
Perdana Menteri Malaysia


12
Sejajar dengan aspirasi murid TERHAD

K emahiran
memimpin K emahiran
dwibahasa

K emahiran
berfikir tika dan
E kerohanian

Pengetahuan Identiti nasional

13
Terdapat jurang yang ketara antara masa pendedahan BI pada TERHAD
peringkat sekolah dan pendidikan tinggi, dan seterusnya pada alam
pekerjaan dalam bidang kejuruteraan, sains dan TMK .

Trend Penggunaan Bahasa Inggeris dalam Pembelajaran dan Pengajaran


Peratus penggunaan

90.0% 90.0%

Terdapat peningkatan penggunaan


Bahasa Inggeris dalam pembelajaran
dan pengajaran secara mendadak
dari peringkat menengah atas ke pra-
universiti dan tertiari.

23.2% 21.2%
16.2%
12.2%

Rendah Rendah Menengah Menengah Pra- Pendidikan


Tahap 1 Tahap 2 rendah atas universiti Tertiari

Nota: peratus pengunaan merupakan peratus masa PdP Bahasa Inggeris daripada jumlah masa PdP seminggu.

14
Objektif Program TERHAD

Meningkatkan penguasaan kemahiran berbahasa Inggeris


dalam kalangan murid melalui peningkatan masa pendedahan
kepada bahasa Inggeris dalam pembelajaran dan pengajaran
mata pelajaran Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik
(STEM) dalam bahasa Inggeris.

15
Dual Language Programme (DLP) bertujuan meningkatkan masa TERHAD
pendedahan murid kepada Bahasa Inggeris untuk membantu penguasaan
Bahasa Inggeris.

2017
2016

Tahun 1 Tahun 2
Sains Tahun 4 Tahun 5
Tingkatan 1 Tingkatan 2
Tahun 1 Tahun 2
Matematik Tahun 4 Tahun 5
Tingkatan 1 Tingkatan 2

Asas Sains
Tingkatan 1
Komputer

Reka Bentuk
Tingkatan 1
Teknologi

16
2016

GPMP KEBANGSAAN
BM UPSR 2014 SPM 2014
Kefahaman 1.85
Penulisan 1.85 4.55
Pencapaian sekolah dalam
mata pelajaran Bahasa
Melayu yang menyamai atau
lebih baik daripada
pencapaian purata
kebangsaan
Mesyuarat Taskforce DLP Bil 4/2016 yang dipengerusikan oleh YBhg Dato’ Sri Dr KPPMTankertanker Design
telah memutuskan :

Syarat kelayakan Bahasa Melayu bagi permohonan


sekolah untuk melaksanakan DLP pada tahun 2017-
Tankertanker Design

2019 :
SEKOLAH RENDAH
GPMP BM Kefahaman : 1.86
Menggunakan
purata
SK dan SJK
GPMP BM Penulisan : 1.86
kebangsaan
GPMP 3 tahun
terkini (2013, SEKOLAH MENENGAH
2014 dan 2015)
GPMP BM 4.59

1 Sumber yang mencukupi 2 Kesediaan sekolah

3 Sokongan Ibu bapa

Tankertanker Design
Kementerian juga sedar bahawa kesediaan dan sokongan padu TERHAD
semua pihak berkepentingan menentukan kejayaan inisiatif ini.

Pemimpin
sekolah & Ibu bapa Kementerian,
guru JPN dan PPD

19
Soalan lazim DLP
Sesi Soal Jawab
DUAL LANGUAGE
PROGRAMME

SEKIAN
TERIMA KASIH