You are on page 1of 12

PERANCANGAN STRATEGIK

KOKURIKULUM
KELAB PENCEGAHAN JENAYAH
TAHUN 2017
VISI ,MISI DAN MATLAMAT KELAB PENCEGAH JENAYAH

VISI

Matlamat penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah di sekolah adalah untuk membentuk komuniti murid yang
mempunyai kesedaran tinggi terhadap aspek pencegahan jenayah dan mempunyai kefahaman tentang penguatkuasaan
undang-undang dalam konteks mewujudkan masyarakat yang harmoni dan aman.

MISI

• Melahirkan kesedaran dan rasa tanggungjawab dalam pencegahan jenayah.


• Menanamkan nilai-nilai moral yang tinggi dalam kalangan murid.
• Menimbulkan kesedaran bahawa pencegahan adalah lebih baik daripada memerangi jenayah.
• Menyediakan garis panduan tentang cara-cara pencegahan dan menjalankan aktiviti yang berfaedah.
• Melahirkan murid yang bertanggungjawab kepada agama, bangsa dan negara dalam hal menangani jenayah.

"SEKOLAH SIFAR JENAYAH"


ANALISIS PERSEKITARAN
UNTUK MENJANA STRATEGI-KELAB PENCEGAH JENAYAH

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

1. Hubungan dan kerjasama baik dalam kalangan 1. Pelajar kurang aktif dalam aktiviti.
warga sekolah. 2. Tiada peruntukan khas kewangan untuk
2. Mendapat sokongan daripada pihak pentadbiran menjalankan aktiviti.
untuk mengadakan program agar pelajar lebih aktif 3. Pelajar terlalu bergantung kepada guru dalam
dalam persatuan. menjalankan sesuatu aktiviti.
3. Kehadiran pelajar yang agak baik. 4. Sebilangan pelajar kurang berminat dalam aktiviti
kokurikulum.

5. Ramai ahli tidak membayar yuran.

PELUANG (O) CABARAN/ANCAMAN ( T)

1. Golongan ibubapa & PIBG memberi sokongan 1. Kurang bantuan kewangan daripada pihak luar.
kepada pihak sekolah untuk menjayakan aktiviti 2. Pengaruh media massa dan elektronik.
kokurikulum. 3. Tarikan siber kafe dan pusat permainan video.
2 Mudah mendapat bantuan kepakaran dari pihak
luar.
PENJANA STRATEGI (TOWS MATRIKS)

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)


1. Hubungan dan kerjasama 1. Pelajar kurang aktif dalam aktiviti.

baik dalam kalangan warga 2. Tiada peruntukan khas kewangan


DALAMAN
sekolah. dalam menjalankan aktiviti.

2. Mendapat sokongan 3. Pelajar terlampau bergantung kepada

daripada pihak pentadbiran guru.

untuk mengadakan 4. Sebilangan pelajar kurang berminat


program/aktiviti persatuan. dalam aktiviti kokurikulum.
LUARAN
3. Kehadiran pelajar yang 5. Ramai ahli tidak membayar yuran.
agak baik.

PELUANG (O) SO (S1, S2, S3, O1,O2) WO (W1, W3, O1, O2)
1. Ibubapa & PIBG memberi • Melibatkan pihak luar • Mengubah sikap pelajar supaya
sokongan untuk menjayakan dalam aktiviti kelab. lebih aktif dan positif.
aktiviti kokurikulum

2 Mudah mendapat bantuan


kepakaran dari pihak luar.

CABARAN/ANCAMAN ( T) ST (S2, S3, T1) WT (W2, W5, T1)


1. Kurang bantuan kewangan
daripada pihak luar. ● Menambahkan ● Menambahkan sumber kewangan
2. Pengaruh media elektronik. penglibatan pelajar
3. Tarikan siber kafe dan pusat dalam aktiviti kelab.
permainan video.
ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN

Sasaran
Matlamat
Bidang Isu Strategik Objektif Indikator Prestasi
Strategik
2017 2018 2019

Pelajar Mempelbagaikan Mengubah Kehadiran ahli 80% 85% 90%


kurang aktiviti persatuan sikap semua meningkat.
berminat dan yang menarik. ahli dan
bersikap melibatkan
negatif dalam diri dalam
aktiviti-aktiviti semua aktiviti
yang yang
dijalankan. dijalankan.

Kelab
Pencegah Kekurangan Meningkatkan Mengadakan Jumlah wang RM RM RM
Jenayah sumber keupayaan lebih banyak persatuan 100 120 140
kewangan. kewangan aktiviti yang meningkat.
persatuan. dapat
menjana/
meningkatkan
kewangan
persatuan.
Pelan Tindakan
TANGGUNG KOS PELAN
PROGRAM TEMPOH OUTPUT KPI
JAWAB (RM) KONTEGENSI
Pembentukan Guru penasihat Jan - Jul RM 10 Peratus Kehadiran Pertandingan
Sahsiah kehadiran dan ahli. Mengarang
penglibatan peribadi Mulia.
pelajar dalam
aktiviti
persatuan
meningkat.

Program Guru penasihat 1 hari (April) RM 10 Peratus Kehadiran Ceramah


Motivasi (kerjasama kehadiran dan ahli. Kerjaya/
dengan Unit penglibatan Pengurusan.
Kaunseling) pelajar dalam
aktiviti
persatuan
meningkat.
Pelan Tindakan
TANGGUNG KOS PELAN
PROGRAM TEMPOH OUTPUT KPI
JAWAB RM KONTEGENSI
Lawatan sambil - Guru penasihat Mei - Jun RM 500 Peratus kehadiran Kehadiran Lawatan sambil
belajar dengan - AJK kelab dan penglibatan ahli belajar bersama
kerjasama pelajar dalam meningkat. unit kaunseling.
Kelab Rukun aktiviti persatuan
Negara. meningkat.

Jualan - Guru penasihat 1 hari RM 100 Pelajar dapat Hasil Jualan sempena
sempena Hari - AJK Induk (Mei/Jun) mengetahui hal keuntungan Hari
Kokurikulum. ehwal perniagaan. jualan. Kecemerlangan.

Lawatan - Guru penasihat 1 hari RM 300 Peratus kehadiran Kehadiran Ceramah kerjaya
Kerjaya (Julai) dan penglibatan ahli
pelajar dalam meningkat
aktiviti persatuan
meningkat.
PELAN OPERASI 3
Nama Projek : PROJEK MENAMBAH DANA KELAB
Objektif : Memastikan sumber kewangan kelab bertambah.
Tempoh : 1 hari.
KPI : Keuntungan hasil jualan
Sasaran : Semua ahli persatuan

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS/KONTIGENSI

1 Perancangan barang jualan Guru penasihat 2 minggu • AJK mendapat makluman


AJK persatuan dari guru persatuan.

2 Mencari pembekal barang Guru penasihat 2 minggu • Mencari pembekal dengan


jualan AJK persatuan tawaran harga yang terbaik.

3 Persiapan gerai Guru penasihat 1 hari • Semua AJK bekerjasama.


AJK persatuan

4 Jualan pada Hari AJK persatuan 1 hari • Semua AJK bekerjasama.


Kokurikulum
PELAN OPERASI 1
Nama Projek : menceriakan dan mengemaskini Papan Kenyataan Kelab Pengguna
Objektif : Menarik minat ahli kelab dan warga sekolah SMKKK mengetahui maklumat kepenggunaan
Tempoh: Feb -Ogos
KPI :Pelajar lebih kreatif.
Sasaran : AJK induk. Dan ahli-ahli

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS/KONTIGENSI

1 Persediaan bahan -Guru penasihat 1 bulan AJK mendapat maklumat dari


-Carta organisasi -Ajk induk guru penasihat
-senarai aktiviti kelab
-Maklumat kepenggunaan

2 Pemilihan maklumat yang lebih AJK induk 1 minggu Saringan pemilihan bahan
menarik

3 Mempamer semua bahan AJK induk Sehingga bulan Susunan bahan yang akan
Ogos ditampal
PELAN OPERASI 2
Nama Projek : Jualan makanan ringan dan surat khabar pengguna-Hari ko Kurikulum
Objektif : Melatih pelajar menjadi seorang usahawan
Tempoh: Jun-Julai
KPI :Hasil keuntungan dari jualan.
Sasaran : AJK induk dan ahli kelab

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS/KONTIGENSI

1 Perancangan barang jualan -Guru penasihat 2 minggu AJK mendapat maklumat dari
-Ajk induk guru penasihat

2 Mencari pembekal barang jualan AJK induk 1 minggu Pemilihan pembekal yang terbaik

3 Menyediakan bahan untuk -AJK induk 1 bulan Semua AJK bekerjasama


keceriaan gerai dan memasang
bahan keceriaan
4 Hari Ko-Kurikulum berlangsung -Guru Penasihat Semua AJK bekerjasama
-AJK kelab
PELAN OPERASI 4
Nama Projek : Menjana dana sumber kewangan Kelab Pengguna
Objektif : Menarik minat ahli kelab dan warga sekolah SMKKK mengetahui maklumat kepenggunaan
Tempoh: Feb -Ogos
KPI :Menjadikan warga SMKKK warga yang bermaklumat.
Sasaran : AJK induk.-8 orang

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS/KONTIGENSI

1 Urusan membuat tempahan -Guru penasihat 1 minggu -mendapatkan bekalan dari


Persatuan Pengguna Pulau
Pinang.

2 Mengagihkan surat khabar AJK induk 1 minggu AJK mendapat bekalan surat
pengguna kepada AJK induk khabar dari guru penasihat

3 AJK membuat jualan kepada AJK induk Sehingga bulan Hasil jualan diserahkan kepada
warga sekolah. Ogos bermula Mac guru penasihat sebagai tabungan
kelab