You are on page 1of 30

Ciri dan Prinsip

Pentaksiran
KUALITI ALAT PENGUKURAN
 Kesahan
Adakah ia mengukur apa yg sepatutnya diukur?
 Kebolehpercayaan
Bagaimana perwakilan ukurannya?
 Keobjektifan
Adakah semua pemeriksa setuju?
 Kemudahtadbiran
Adakah ia mudah dibina, tadbir, skor dan
ditafsir?
 Kemudahtafsiran
Bagaimana ia boleh diperjelaskan?
KESAHAN
 rujuk kpd sama ada sesuatu ujian
mengukur apa yg hdk diukur - kesesuaian,
ketepatan, bermakna & kegunaan
 kesahan ujian yg tinggi mempunyai item yg
berkait rapat dgn fokus ujian
 cara mengenal pasti kesahan ujian
termasuk kesahan kandungan, kesahan
konstruk, kesahan kriteria (serentak &
ramalan) & kesahan muka.
1. KESAHAN KANDUNGAN
berkait dgn objektif & persampelan – harus dpt
mewakili, relevan & mudah difahami

Soalan panduan
 Apakah ketepatan pengukuran pentaksiran dgn
kandungan (pengajaran)?
 Apakah pengetahuan / kemahiran yg perlu ada pd
pelajar utk mencapai kejayaan dlm pentaksiran?
 Apa maksudnya jika pelajar memperoleh kejayaan
dlm pentaksiran?
2. KESAHAN KONSTRUK /
GAGASAN
rujuk kpd konsep teori/ tingkah laku / tret manusia
(tret tidak boleh diperhatikan secara langsung tapi
boleh dibuat telahan berdasarkan kpd kesan tingkah
laku)
ukur konstruk hipotetikal berkenaan dgn sifat semula
jadi & tingkah laku cth kecerdasan, kreativiti /
ketidaktentuan perasaan.

Soalan panduan
 Adakah saya menguji cara yg saya mengajar?
3. KESAHAN KRITERIA
(serentak & ramalan)
kesahan instrument yg berkaitan dgn kriteria yg
konkrit spt:
- Serentak : hubungkaitkan suatu ujian dgn satu
ujian lain yg telah diakui sah.
- Ramalan : ketepatan ujian meramal sesuatu dlm
situasi lain pd masa depan cth.
peperiksaan percubaan.

Soalan panduan
 Bagaimana ujian ini dibandingkan dgn ujian sedia
ada yg telah diakui sah?
4. KESAHAN MUKA

kait dgn paparan keseluruhan ujian.


ditentukan dgn melihat/ menyemak item ujian
sahaja & bukan menganalisis – kurang
kepastian dlm apa yg diukur

Soalan panduan
 Apa pendapat pelajar mengenai ujian tersebut?
Kesahan ujian lebih tinggi jika
ia berbentuk subjektif
(item terbuka)
KEBOLEHPERCAYAAN
 rujuk kpd ketekalan skor ujian.
 cth pelajar perolehi markah yg sama pd 2
ujian sama yg ditadbir pd masa yg berlainan
(jarak tempoh 2 minggu) menunjukkan
kebolehpercayaan tinggi

 Soalan panduan
- Apakah kita percaya kpd keputusan ujian?
- Adakah keputusan yg sama diperoleh jika
ujian ditadbir semula & pd pelajar yg
berbeza?
1. KEBOLEHPERCAYAAN SEKATA
(EQUIVALENCY)
kait dgn kewujudan 2 item bersama
cth. hubungkait 2 set skor ujian yg mempunyai
aras kesukaran / mudah yg sama yg ditadbir pd
individu yg sama

2. KEBOLEHPERCAYAAN STABILITI
kait dgn ketekalan masa
cth. hubungkait 2 set skor ujian yg sama yg
ditadbir pd individu sama pd masa yg berlainan
(uji-ulang uji)
3. KEBOLEHPERCAYAAN
DALAMAN
kait dgn instrumen
berdasarkan kpd pentaksiran ciri-ciri, kemahiran
/ kualiti cth. kuiz perbendaharaan kata yg dpt
menguji kemahiran penggunaan perkataan dlm
ayat

4. RELIABILITI INTER-RATER
kait dgn kriteria pemeriksa
berdasarkan kpd ketekalan skor ujian yg sama 2
/lebih org pemeriksa
5. RELIABILITI INTRA-RATER

kait dgn kriteria pemeriksa


berdasarkan kpd hubungkaitan skor-skor ujian
yg sama oleh seorg pemeriksa pd 2/ lebih
masa berlainan
Kebolehpercayaan ujian
lebih tinggi jika ia
berbentuk objektif
(item terkawal)
HUBUNGAN ANTARA
KESAHAN &
KEBOLEHPERCAYAAN
 Kedua-dua berkait rapat.
 Ujian tidak boleh dianggap sah melainkan
hasil pengukuran boleh dipercayai
 Begitu juga, keputusan dari sesuatu ujian
berkemungkinan boleh dipercayai & tidak
semestinya sah
KEOBJEKTIFAN

 rujuk kpd ketepatan pemeriksaan calon


 calon kompeten harus mendpt skor yg
sama
 prosedur pentaksiran haruslah objektif -
cth sediakan rubrik pemarkahan yg
standard & adakan penyelarasan markah
KEMUDAHTADBIRAN
 rujuk kpd kelicinan pelaksanaan proses
pengujian cth dari segi masa, penyediaan
sumber, arahan, pengawasan &
pemarkahan. Kata lain, suatu ujian harus

Mudah direka bentuk
Mudah ditadbir
Mudah ditanda
Mudah diinterpretasikan (keputusan)
KEMUDAHTAFSIRAN

 rujuk kpd cara yg boleh memberi


maklumat yg jelas mengikut objektif
pentaksiran.
 cth gambaran jelas mengenai pencapaian
calon, kekuatan & kelemahan calon,
kesesuaian strategi PdP, kesesuaian aras
kesukaran item ujian
Prinsip
Pentaksiran
Prinsip Pentaksiran

P1: Pentaksiran harus selaras dgn standard


pendidikan
P2: Pentaksiran formatif perlu scaffold
pelajar dlm pentaksiran sumatif
P3: Pentaksiran harus berbentuk arahan
P4: Keputusan pentaksiran harus dijadikan
panduan utk membimbing pelajar
P5: Pentaksiran bukan untuk mengugut &
menakutkan pelajar
P6: Komuniti harus terlibat secara
kolaboratif demi kebaikan pentaksiran
P7: Pentaksiran a/l suatu kompetensi
teknikal
Prinsip Pentaksiran
P1: Pentaksiran harus selaras
dgn objektif, standard
pembelajaran & kompetensi
pelajar.
Prinsip Pentaksiran
P2: Pentaksiran formatif
perlu scaffold pelajar
dlm pentaksiran
sumatif
Prinsip Pentaksiran
P3: Pentaksiran harus
berbentuk arahan
Prinsip Pentaksiran
P4: Keputusan pentaksiran
harus dijadikan panduan
utk membimbing pelajar
Prinsip Pentaksiran
P5: Pentaksiran BUKAN utk
mengugut & menakutkan
pelajar
Prinsip Pentaksiran
P6: Guru harus galakkan
komuniti melibat dlm
pentaksiran
Prinsip Pentaksiran
P7: Pentaksiran a/l suatu
kompetensi teknikal
Kompetensi Teknikal
• Guna pentaksiran utk membuat
keputusan mengenai arahan, pelajar
& sekolah
• Tafsir maklumat pentaksiran
• Kenal pasti tanda-tanda/indikator
pembelajaran yg sesuai
• Berkomunikasi maklumat
pentaksiran dgn pihak
berkepentingan (stakeholders)
• Mengenali prosedur pentaksiran yg
tidak beretika