You are on page 1of 13

Virus uvijenosti lista krumpira

(PLRV)

Jan Čanji i Iris Butković

Fitovirologija i fitobakteriologija
Građa virusa
Potato leaf roll virus
 Polerovirusi nemaju peplos ili togu, izometrični su - ikozaedar T = 3 simetrija
 vrsta roda Polerovirus i porodice Luteoviridae
 Promjer je oko 23 nm
 inficira krumpir i ostale vrste unutar porodice Elektronska
 Genomi
Solanaceaesu linearni
ali i nekei ne-segmentirani, duljine oko 5.3-5.7 kb
biljke van te porodice mikrografija
 PLRV sujeprvi
Genom jednolančana (+) RNK,
opisali Quanjer kao i kod većine biljnih virusa
i sur. 1916. pročišćenih
virusnih čestica
 PLRV je se
Kapsida jedan od najvažnijih
sastoji virusa krumpira
od 180 proteinskih u
podjedinica
svijetu, ali je posebno razarajući u zemljama s
PLRV koje su
 ograničenimmogu
Luteovirusi djelovati
resursima obojane
kao virusi pomagači za Umbraviruse, osiguravajući im proteinski
i upravljanjem uranil
omotač (kapsidu)
acetatom
 može biti odgovoran za gubitke prinosa
krumpira i preko 50%

 procjenjuje se da je PLRV odgovoran za godišnji


globalni gubitak preko 20 milijuna tona
100 nm
Ekspresija gena
 Virionska RNK je infektivna i služi i kao
genom i virusna glasnička RNK

 Polimeraza se eksprimira ribosomskim


pomicanjem okvira blizu kraja ORF1

 Rap1 translacija pokreće oko 1500 nt od 5


'kraja gRNK pomoću neobičnog unutarnjeg Genom RNK
mjesta ulaska ribosoma (IRES)

 Protein pokretanja (MVP) i P3a se


eksprimiraju propuštenim skeniranjem
subgenomske mRNK

 Prigušavanjem završetka CP zaustavnog


kodona proizvodi CP-RTD (prošireni CP,
proširena proteinska podjedinica), ona je
bitna za prijenos lisnim ušima
Replikacija virusa

1. Virus prodire u stanicu domaćina

2. Oslobađanje virusne genomske RNK u citoplazmu

3. Virusna RNK ORF1 i ORF2 su prevedeni da proizvedu RdRp (enzim koji katalizira replikaciju RNK)

4. Genom dvolančane RNK sintetiziran je iz genomske jednolančane (+) RNK

5. Genom dlRNK se transkribira / replicira, čime se dobivaju virusni mRNK / novi jlRNK (+) genomi

6. Ekspresija 3 ‘koterminalnih single guide RNK. Prevođenje ovih sgRNK daje kapsidu, CP-RTD i protein za
pokretanje (MVP). Stvaranje kapside

7. Osposobljavanje virusa

8. Protein pokretanja posreduje prijenos virusa iz stanice u stanicu


Prijenos virusa
 Faze u prenošenju lisne uši Myzus persicae:
 Putem zaraženih gomolja Lisne uši koje prenose viruse uvijenosti lista krumpira na
Akvizicija sjemenskom krumpiru utvrđene u RH
 Putem vektora

 Nije moguć mehanički prijenos, prijenos


Latencija
sjemenom ili putem polena
Inokulacija
 Virus se prenosi na perzistentni način:

vektor ostaje infektivan tokom čitavog života – virus


Retencija
se
 zadržava u tijelu
Perzistentni virusvektora i nakon presvlačenja

 Cirklativni
Vrijeme akvizicije:
virus: 10 do 30 minuta * 5-vrlo visoka, 4-visoka, 3-srednja, 2-niska, 1-vrlo niska
 Vrijeme latencije: 12 sati do 2 dana
 Mogućnost prijenosa nakon presvlačenja
 Najnačajniji vektor: Myzus persicae  Uz lisnu uš Myzus persicae načajan vektor virusa
 Visoki stupanj specijaliacije uvijenosti lista krumpira je i Macrosiphum
 Drugi domaćini virusa: rajčica, paprika, duhan, euphorbiae !!
ščir, kužnjak virus
 Nepropagativni
Myzus persicae
Biologija lisne uši Myzus persicae
Sekundarni
 Prenosi više od domaćin:
100 virusa Primarni domaćin:
Npr: krumpir Npr: breskva
Macrosiphum
Žutozelena do maslinasto
euphorbiae - zelena boja M. Euphorbiae – krilati oblik
beskrilati oblik
Krilati oblici
 Holociklička vrsta: prezimi kao zimsko jaje na breskvi
(primarni
Proljetni domaćin)
maksimum:
 Sekndarni domaćin: krumpir, rajčica, paprika,
krilati oblici
krastavci mj –
tijekom 6 itd.
razdoblje
intenivnogmaksimum
 Proljetni širenja i ljetni maksimum
Ljetna Zimska
virusa generacija generacija Prezimi kao zimsko
 Smanjenje brojnosti: 8. mj. jaje na breskvi

 Ljetni
 Ponovni porast
maksimum: 7 mjbrojnosti: kraj 9. mj. i 10. mj. Migracija:
kraj 4/5 mj
 Ravoj jedne gen. traje od 10 do 20 dana (20 °C) Kraj 1 mj/ 2 mj
Simptomatologija Uvijanje rubova Simptomi
lišća prema gore primarne infekcije
 Simptomi primarnih i sekundarnih infekcija

Biljke zaražene tijekom vegetacije (primarne infekcije):

 Virus u zaražen biljku dospjeva sve do floema:

 Simptomi na vršnim i najmlađim listovima Smanjenje klorofila za


64-76% i fotosinteze
 Blijeđenje listova i promjena boje u žuto za 60%

Promjena bolje u
 Pojava crvene do ljubičaste boje na rubovima listova ljubičasto
(ovisno o kultivaru)

 Uspravni položaj listova i njihovo uvijanje prema licu –


oblik žlice/cijevi (dijagnostički simptom)
Biljke iznikle iz zaraženih gomolja (sekndarne Zaostajanje u rastu i razvoju – biljka krumpira
Zaražena
infekcije): kržljavost biljaka

 Simtomi na donjim listovima, postepeno


širenje na cijelu biljku

 Listovi su jako uvijeni i kožaste konistencije,


poprimaju žutu/crvenu boju (sistemična
kloroza)
Uvijanje i žučenje
 Biljka ima tendenciju uspravnog rasta i donjih listova
pokazuje značajno zaostajanje u rastu i razvoju

 Mrežasta nekroza na gomoljima krmpira

 Znatno manji prinos ostvaruju biljke koje su


sekundarno zaražene

Virus uvijenosti lista krumpira na rajčici


Ekonomski značaj
 Zaražene biljke daju gomolje izrazito malih dimenzija i loše kvalitete = Najveći proizvođač
gubitak tržišne vrijednosti krumpira je Kina sa oko
 Gubitak prinosa od 35% do 50% pa i više (jedan posto zaraženih
99.122.400 tona
gomolja smanjuje prinos za oko 0,5%) godišnje, stoga je zaštita
od tog virusa tamo
 Utječe na kategorizaciju sjemenskog krumpira: najvažnija
 Elita: do 0,25% virotičnih biljaka (2% gomolja)

 Original: do 0,5% virotičnih biljaka (4% gomolja)


Utječe na kategorizaciju
 Prva sortna reprodukcija: do 1,5% virotičnih biljaka (7% gomolja) krumpira:
Štete mogu iznositi
 Druga sortna reprodukcija do 3% virotičnih biljaka ( 10% zaraženih dvostruku ili veću
gomolja) vrijednost ukupne
Programi certificiranja sjemena testiraju sjeme uporabom ELISA testa za proizvodnje
 Ako se uviše
otkrivanje usjevu utvrdi
virusa više odSjemenski
krumpira. 3% biljaka koje susezaražene
krumpir virusom, on
zatim ocijenjuje
ne može
prema bitiinfekcije.
količini priznat kao sjemenski
Vrlo zaraženousjev
sjeme se odbacuju i ne koristise
sljedeće sezone
Suzbijanje virusa uvijenosti Osjetljiva sorta – otporna sorta – sorta
koja nije zaražena
„Žute posude”:
lista krmpira (60 danaVeličina
nakon inokulacije)
60 x 60 ili 70 x
Žuta
 posuda
Sekundarnazainfekcija
Proizvodnja
Pregled praćenje
zdravog
krumpira leta otresanja
lisnih uši 100materijala
sjemenskog/sadnog
metodom buseva 70 cm,
Primarna dubine 12 cm,
infekcija
na 70 cm od tla
 Izolacija sjemenskog usjeva od nesjemenskog usjeva

 Proizvodnja sjemenskog usjeva u područjima gdje nije


dopuštena sadnja nesjemenskog usjeva Metoda „100 listova”:
33 lista iz gornjeg dijela busa
 Homogena gnojidba 34 lista iz središnjeg dijela
33 lista iz donjih dijelova
 Provođenje optimalnih agrotehničkih mjera kako bi se ubrzao busa
razvoj usjeva

 Uzgoj otpornih sorata: spriječeno je širenje virusnih čestica u Metoda „otresanja 100
floemu biljke – manja mogućnost usvajanja virsa od strane buseva „:
vektora prilikom ishrane Na bijelu ili žutu ploču
otresa se 100 buseva
 Transgene biljke: onemogućeno umnožavanje virusa te manje krumpira
ispoljavanje simptoma
 Najčešće
Suzbijanje
Desikacija se provodi 3 do 4 tretiranja
vektora
krumpira
insekticidima:
 Na temelju praćenja leta i pojave lisnih uši
 Prvo tretiranje
 Primjena(početak
insekticida sve mjeseca)
šestog dok uš nastavlja dolijetati: najčešće 3-4 tretiranja

Pokrivanje mrežom
 Drugo tretiranje
(sredina šestog mjeseca)
Uništavanje zaraženih biljaka
 Treće tretiranje
(sredina sedmog mjeseca)
Ukoliko dođe do povećanja zaraze ušima:


 Polovicom
DESIKACIJA ljeta=(kraj
7. mj. / u višim
sedmog podrčjima
mjeseca ili u 8. mj.) potrebno je provesti
desikaciju:
osmom mjesecuuništavanje cime krumpira – spriječavanje virusa da iz lista
kolanjem sokova dospije u gomolje

 Zdravstveni rok = ništavanje cime na temelju praćenja leta i pojave lisnih


uši
Model učinka suzbijanja lisnih uši na
sjemenskom krmpiru
 Ekonomski rok = prekid vegetacije krumpira kako bi se spriječio daljnji
porast gomolja ( 45-55 mm)
Aktivne tvari registrirane u RH

Aktivna tvar Karenca Primjena Dijelovanje


Alfa-cipermetrin 14 Tijekom vegetacije Kontaktno *DOZVOLJENA
 DESIKANTI:JE
Gomolji prije sadnje, PRIMJENA SREDSTVA
Imidakloprid * 42 nasad tijekom Sistemično SAMO
vegetacije
Dikvat:U ZAŠTIĆENOM
PROSTORU KOJI JE
Lambda-cihalotrin 7 Prilikom pojave Kontaktno, želučano TRAJNI STAKLENIK.
 Tretiranje se obavlja
štetnika SADNJA/SJETVA
rano ujutro ili poslije
Esfenvalerat 14 Tijekom vegetacije Kontaktno TRETIRANOG
podne. Tretiranje
Dva puta godišnje na Kontaktno i SJEMENA
obaviti uKRUMPIRA
fazi 91 prema
Flonikamid 14 istoj površini u sistemično DOZVOLJENA
BBCH skali JE SAMO
razmaku od 7 dana U ZAŠTIĆENOM
Deltametrin + 21 Tijekom vegetacije Kontaktno, želučano PROSTORU
 Veći utrošakKOJI JE
vode
tiakloprid TRAJNI STAKLENIK.
primjenjuje se kod
Nakon pojave **Štetno
gustogza prirodne
sklopa
Tiakloprid ** 14 štetnika do kraja Sistemično neprijatelje: zlatooka,
cvatnje (BBCH do 69)  3 registrirana
božje ovčice, osasredstva
najeznica
Cipermetrin 3 Maks. 2 primjene: Kontaktno i želučano
kod pojave štetnika
Hvala na pažnji! !