You are on page 1of 4

ĐỊCH

1972

Mĩ ném bom một số


01 nơi thuộc khu IV cũ
06-04

Chiến tranh không


16-04 quân phá hoại miền 02
Bắc lần II

Your Company Name 1


Mĩ phong tỏa cảng Hải
03 Phòng, các cửa sông, luồng 09-05
lạch, vùng biển miền Bắc

Níchxơn mở cuộc tập kích


14-12 chiến lược đường không 04
bằng máy bay B52

18-12

05 12 ngày đêm khói lửa ቊ


29-12

Your Company Name 2


Tương quan lực lượng

- 4 sư đoàn phòng - 197 đến 207 máy bay


không ném bom chiến lược
- 1428 khẩu súng hoặc B-52
pháo các loại. - 14 liên đội không
- Sau 12 ngày đêm quân chiến thuật
+ 1.000 tên lửa 1.077 máy bay các loại
+ 2.036 viên đạn pháo từ 3 căn cứ không
100mm quân và 6 tàu sân bay
+ 15.669 viên đạn 57mm
+ 19.454 viên đạn 37mm
+1.147 viên đạn 14.5mm

Your Company Name 3