You are on page 1of 32

chuét tói

l¹c ®µ
con gÊu
con voi
hươu cao cổ
gÊu tróc
con hæ
sư tử
khØ ®ét
con khØ
tª gi¸c
con r¾n
hµ m·
con b¸o
ngùa v»n
c¸ sÊu