You are on page 1of 21

Ikalawang Yugto ng

Imperyalismomg
Kanluranin
Industriyalisasyon
• Pagsigla ng Panahon ng
Industriyalisasyon
• Pangangailangan ng mga Hilaw
na Sangkap
• Produktong Mineral (langis at
uling)
• Produktong Agrikultural (kape,
asukal, bulak, tsaa, kape, at
tabako)
• Produktong Gubat (teak at
rubber)
• Tunggalian ng mga taga-
Kanluranin sa paghahanap ng
mga bagong pagkukunan ng
hilaw na sangkap.
Pamumuhunan
• Kumapara sa unang yugto ng
imperyalismo na merkantilismo ang
namayaning kasisipang pang-
ekonomiya, Kapitalismo ang naging
prinsipyong pang-ekonomiya sa
panahong ito.
• Sa ilalim ng prinsipyong ito,
itinuturing ng mga Kanluranin
ang mga bansang Asyano bilang
mapagkukunan ng pakinabang
at tubo.
• Naakit sila sa paglaki ng
kanilang pera sa pamamagitang
ng paglalagay ng kapital sa mga
taniman at minahan na sagana
sa Asya.
White Man’s Burden
• Paniniwala ng maraming
Kanluranin na ang kanilang
kabihasnan ay nakahihigit kaysa
kabihasnan ng mga bansang
Asyano.

• Tungkulin na turuan ang mga


Asyano.

• Pagbibigay katwiran upang


sakupin ng mga taga-Kanluranin
ang mga Asyano.
TAGUMPAY NG IMPERYALISMO SA INDIA
• Pagsubaybay ng England sa
pamamahala ng East India
Company

• Pagkakatatag ng English East


India Company pagkatapos ng
Digmaang Plassey sa India sa
pagitan England at France.

• Pagpili ng England sa mamumuno


bilang Gobernador Heneral ng
East India Company.
Ang Rebelyong Sepoy 1857 o Rebelyong Sepoy

• Sepoy – ang mga sundalong indian


sa pamamahala ng kolonya ng
England.
• Dahilan ng pag-aaklas ng mga
Sepoy noong 1857.
• Pagggamit ng mantika ng hayop
bilang langis sa mga bagong
cartridge ng riple na kanilang
gamit
• Pagtutol dito ng mga Sepoy na ang
relihiyon ay Hindu at Muslim
• Pagtatangi ng lahi o Racism
• Pagkakabuwag ng East India
Company noong 1858
• Pagbibigay ng buong
kapangyarihan sa Hari ng England
sa buong India.
Digmaang Anglo-Burmese
• Unang Digmaang Anglo-Burmese
(1824-1826)
• Paglusob ng Burma sa mga estadong
hawak ng England sa India, Assam,
Arakan, at Manipur.
• Natalo bunga ng naging malaking
pinsala sa pwersa ng Burma sa Arakan
at Tenasserim.
• Paglagda sa “Kasunduang Yandabo”
• Pagsasailalim ng Burma sa English East
India Company ng Arakan at
Tenasserim,
• Pagkakaroon ng “British Resident” sa
palasyo ng Hari ng Burma.
• Nasundan pa ito ng Ikalawang
digmaan (1852) at Ikatlong
digmaan (1885).
• Muling natalo ang Burma
• Ginawang lalawigan ang Burma ng
India.
TAGUMPAY NG IMPERYALISMO SA
SINGAPORE
• Sa dahilang sakop ng mga Dutch
ang Indonesia hindi pinahintulutan
ang England na makipagkalakalan
dito.
• Pagmumungkahi ni Thomas
Stanford Raffles ang pagtatatag
ng isang daungan sa Timog
Malaya na hahamon sa Dutch sa
kalakalan.
• Pagpili sa Singapore na noon ay
isang maliit na nayon lamang
bilang isang estratehikong
lokasyon.
• Malalim ang tubig sa paligid nito at
madaling maipangtanggol ang
daungan.
TAGUMPAY NG IMPERYALISMO SA MALAYA
(Ngayon ay MALAYSIA)
• Ang mga sakop na lupain ng
England sa Malaya ay nagsimula sa
tatlong daungan na matatagpuan
sa Strait of Malacca.
• Penang, Malacca at Singapore.
• Tinawag itong Straits
Settlements.
• Naging sentro ito ng distribusyon ng
mga proukto ng England at India.
• Bilang pagpapalawig ng
kapangyarihang pulitikal ng England
ay nagsimula itong gumamit ng
tinatawag na Resident System.
• Sa sistemang ito ay may pananagutan
ang Sultan at ang Residenteng Ingles sa
bawat isa Sa loob ng estado
Digmaang Opyo
• Unang Digmaang Opyo
• Sa kagustuhan ng England ay na
makapagluwas ng maraming kalakal
nagpasok na lamang sila ng Opyo sa
Tsina at naging mabenta naman ito sa
mga Instik.
• Mariin na tinitulan ito ng pamahalaan
ng Tsina, oo nga’t isa itong
mahalagang sangkap sa medisina pero
unti-unting nalulon ang mga intsik dito
at mas marami ang inaangkat ng Tsina
nito kaysa sa iniluluwas nitong mga
produkto.
• Sumiklab ang unang digmaan sa
pagsira ng isang barko sa Canton ng
mga Opisyal na Adwana na naglalaman
ng kalakal na Opyo.
• Naghudyat ito ng pakikipagdigmaan ng
England laban sa Tsina.
Digmaang Opyo
• Unang Digmaang Opyo
• Natapos ang digmaan na tumagal ng
tatlong taon at natalo ang China.
• Kasunduang Nanking
• Agosto 29, 1842, ayon sa
kasunduang ito ay magbubukas
ang China ng limang daungan para
sa kalakalan ng kanluranin at
isasalin ang pamamahala ng Hong
Kong sa England.
• Ikalawang Digmaang Opyo
• Muling sumiklab ang digmaan noong
1856
• Pagpigil ng mga opisyal ng Adwana sa
isang barkong nangangalakal ng Opyo.
• Nakisali ang France sa digmaan, sa
panig ng England dahil sa naging
pagtrato ng mga Tsino sa mga
misyonaryong French.
Digmaang Opyo
• Pagtatapos ng Digmaang Opyo
• Muling natalo ang mga Tsino sa
ikalawang digmaang opyo
• Nilagdaan ang Kasunduang Tianjin
• Ayon sa kasunduang ito, ay
magbubukas muli ng China ng 11
karagdagang daungan para sa
kalakalan ng mga Kanluranin
• Gawing legal ang opyo
• Pagtanggap ng katiwalng
diplomatiko
• Pagtatanggol sa mga Kristiyanong
misyonero.
• At ang tinatawag na
Extraterritoriality, na tumtutkoy sa
pagpapairal ng batas ng dayuhang
bansa sa hurisdiksyon ng isa pang
bansa.
Paghahati ng China sa
mg Sphere of Influence
• Unti-unting pagkawala
ng kapangyarihan ng
China sa mga lugar sa
kanyang paligid na
itinuring niya na
mahabang panahon na
protektorado
• French sa Indochina
• Japan sa Formosa
• Britain sa Lambak ng
Yangtse River
• Germany sa
Sahantung
• French sa Timog
Paghahati ng China sa
mg Sphere of Influence
• Spheres of Influence
• Ito ay mga rehiyon
kung saan ang
kapakanan ng mga
Kanluranin na pang-
Ekonomiya ang
nangingibabaw.
• Sa ilalaim nito ang
isang bansang
Kanluranin ay may
karapatan sa mga
lupain na kung
tawagin ay
concession.
• Pagtutuol ng Estados
Unidos sa ganitong
sistema.
• Pagkakaroon ng Open
Door na patakaran
laban sa Spheres of
Infuence
Tagumpay ng
Imperyalismo sa Iba
pang mga Bansa Sa
Asya
• Espanyol sa Pilipinas
• Dutch sa East Indies
• Culture System
• French sa Indochina
• Protetoradong
Conchin China.
Vietnam,
Cambodia, at Laos
• Estados Unidos sa
Japan
• Kasuduang
Kanagawa
• Pagbukas ng dalawang
daungan para
sa mga
nasisiraang
barko
• Ang Shimoda
at Hakodate
Mga Epekto ng Imperyalismo
at Kolonyalismo sa Asya
Unang Yugto ng Kolonyalismo
• Timog at timog Silangang Asya ang Unang
nakaranas ng kolonyalismo sa ilalim ng
Portugses at Espanyol

Mga Epekto ng Pananakop ng mga Portugese


• Timog Asya ang unang lugar na narating mga Portugese
noong 1510
• Goa sa ilalim ng Portugal sa pangunguna ni Albert de
Albuquerque
− Naging isang moog at kabisera ng Estado da India o
Imperyong Portugese sa Asya
− Pagpapayapa ni Albuquerque sa Malacca noong 1511

• Pagpapakat ng Katolisismo sa timog Silangang


Asya
• Patakaran ng pag-aasawa ng kalalakihang
Ang Goa sa Pananakop ng mga
Portugese
Epekto ng Pananakop ng mga Español sa
Pilipinas
• Pagkadeterminado ng mga Español na makibahagi sa
malaganap na kalakalan ng pampalasa
• Pagkatuklas ni Magellan sa Pilipinas at pananakop ni
Miguel Lopez de Leagaspi kung saan ang Maynila
ang siyang naging sentro ng kalakalan noong 1571
• Dalawang uri ng pamayanan sa pilipinas
• Nakahilera sa anyong tubig at nakapulutong sa mga interyor
ng kagubatan at lupain
• Sin policia, mga taong hindi sibilisado at hindi nakatira sa
lungsod
• Dakilang layunin ng mga Español na magdala ng
“sibilisasyon”
• Pagpapakilala ng Kanluraning Kristyanismo
• Nagpatupad ng sistema ng reduccion o pagtitipon ng
mga tao sa iisang lugar na pinili ng prayle upang
gawaran ng edukasyong ispiritwal
Epekto ng Pananakop ng mga Español sa Pilipinas
• Pagkatatag ng mga Pueblo o “bayan” sa wikang español
• Cuadricula o kaayusang grid ang pagkakaayos ng mga
bayan sa loob na plaza complex
• Plaza Mayor, isang bukas na espasyo
• Simbahan at Kumbento
• Principalia o kabayahan ng lokal na elite
• Akulturasyon – ay tumutukoy sa proseso kung saan
ang isang lipunan ay nakatatanggap ng elmento,
katangian, o impluwensya ng kultura ng isa pang
lipunan
• Kalakalang Galyon bilang sistema ng kalakalan ng
bansa na pinairal ng mga Español
• Pagkakaroon ng isang uri ng pamahalaan na
pinamumunuan ng Gobernador Heneral, alcalde mayor
at cabeza de barangay
Epekto ng Pananakop ng mga Español sa Pilipinas