You are on page 1of 10

ORGANIZACIONO PONAŠANJE

školska 2017/18. godina

prof. dr Tatjana Cvetkovski

Asistent: Katarina Tešić


Udžbenik
Organizaciono ponašanje, II izdanje,
Megatrend univerzitet, Beograd, 2007.

autori:
dr Mića Jovanović
dr Momčilo Živković
dr Tatjana Cvetkovski
Struktura udžbenika
Org. Ponašanje
Teorije menadžmenta i org. ponašanje
I deo: individualni procesi
Ličnost
Percepcija, učenje i performanse
Motivacija i modifikobvanje ponašanja
Stres i nasilje na radnom mestu
II deo: grupe i interpersonalni procesi
Grupe i timovi u organizaciji
Moć sukobi i konflikti u organizaciji
Donošenje odluka
Komunikacija u organizaciji
Menadžment i vođenje
III deo: Organizacioni procesi
Organizaciona kultura
Organizaciona struktura i dizajn
Organizaciona dinamika
Obaveze na predmetu
Seminarski rad - student je obavezan da pre ispitnog roka,
odbrani seminarski rad, bez obzira na to u kom ispitnom roku polaže ispit.
Seminarski rad se brani u toku semestra. Oko izbora teme za seminarski
rad kao i termina odbrane, studenti se dogovaraju sa asistentkinjom –
Katarinom Tešić.
Teme za seminarske radove i uputstvo za pisanje rada, nalaze se na sajtu
Fakulteta za poslovne studije, na oglasnoj tabli.

 Kolokvijumi – u toku semestra će biti održana II kolokvijuma.


Izlazak na kolokvijume je obavezan, jer od ukupnog broja poena,
najmanje 30 a najviše 70 mora biti predviđeno za aktivnosti i provere
znanja u toku semestra.
 Ispit – pravo izlaska na ispit imaju svi studenti koji su prethodno
odbranili seminarski rad.
Plan rada za 2017/18. godinu - predavanja

08.02. - Uvodno predavanje – upoznavanje sa planom rada i osnovnim pojmovima;


Organizaciono ponašanje
22.02. – Teorije menadžmenta
01.03. – Ličnost
08.03. – Percepcija; Motivacija
15.03. – Teorije motivacije;
22.03. – Grupe i timovi;
29.03. – Moć, sukobi i konflikti u organizaciji;
05.04. – I kolokvijum (grupe sa satnicom - naknadno na sajtu)
26.04. – Komunikacija u organizaciji
03.05. – Organizaciona kultura
10.05. – Organizaciona struktura i dizajn: Faktori oblikovanja organizacije
17.05. – Organizaciona struktura i dizajn
24.05. – Organizaciona dinamika
31.05. – Odbrane seminarskih radova
07.06. – II kolokvijum (grupe sa satnicom - naknadno na sajtu)
Termini održavanja kolokvijuma

05.04.2018. – I kolokvijum
Raspored sa grupama biće na sajtu FPS-a, na
oglasnoj tabli, par dana pred kolokvijum.
(obuvata gradivo od početka udžbenika do poglavlja “Komunikacija u
organizaciji”, bez poglavlja koja nisu obuhvaćena nastavom: Stres i
nasilje na radnom mestu, Donošenje odluka).

07.06.2018. – II kolokvijum
Raspored sa grupama biće na sajtu FPS-a, na
oglasnoj tabli, par dana pred kolokvijum.
(obuhvata gradivo od poglavlja “Komunikacija u organizaciji” do kraja
udžbenika, ali bez poglavlja koje nije obuhvaćeno nastavom:
Menadžment i vođenje).
Ocenjivanje studenata

 Seminarski rad – 10 bodova (obavezan)


 Kolokvijum I – do 30 bodova (obavezan)
 Kolokvijum II – do 30 bodova (obavezan)

Max. br. bodova = seminarski rad (10) + kolokvijum I (30) +


kolokvijum II (30) = 70
do 50 boda – ocena 5
od 51 do 60 bodova – ocena 6
od 61 bodova do 70 – ocena 7
Za ocenu 8, 9 i 10 student polaže ispit u ispitnom roku u kome prijavi ispit,
u toku tekuće školske 2017/18. godine.
Studenti koji su položili kolokvijume i odbranili
seminarski rad (imaju 55 i više bodova):

Studenti koji su položili ispit preko kolokvijuma (dobili


ocenu 6 ili 7), moraju prijaviti ispit u nekom od
ispitnih rokova do kraja školske 2017/18. god. i u
navedenom roku, u terminu ispita - doći da
upišu ocenu.

Osvojeni bodovi važe do kraja školske 2017/18.


godine, što znači da studenti mogu prijaviti ispit i
upisati ocenu u bilo kom ispitnom roku, do kraja
školske 2017/18.
Studenti koji su polagali kolokvijume i odbranili
seminarski rad (a imaju do 50 bodova):

 Studenti koji su na predispitnim obavezama


(seminarski rad)
Osvojili 10 bodova – na ispitu mogu dobiti ocenu od 5 do 8.

 Studenti koji su na predispitnim obavezama


(seminarski rad + kolokvijum I + kolokvijum II)
Osvojili između 11 i 20 bodova – na ispitu mogu dobiti ocenu od 5 do 9.

 Studenti koji su na predispitnim obavezama


(seminarski rad + kolokvijum I + kolokvijum II)
Osvojili između 21 i 50 bodova – na ispitu mogu dobiti ocenu od 5 do 10.