Tanah

Runtuh
Proses
susutan
darat
Proses
susutan
darat
0|sebabkan o|eh ket|dakstab||an
j|s|m tanah
0|sebabkan o|eh ket|dakstab||an
j|s|m tanah
Herupakan masa|ah
utama d| kawasan :
· tanah t|ngg|
· ber|s|ko gempa
bum|
· ber|s|ko gunung
berap| [vo|kano}.
8ecara semu|ajad| atau ak|bat
akt|v|t| manus|a.
e|ongsoran
tanah
Fenomena
geobencana
Pergerakan
tanah, sepert|
batu jatuh,
kegaga|an
da|am cerun,
dan a||ran
sampah cetek
%anah
Runtuh
Konsep Konsep
W Pergerakannya ada|ah dar| kawasan t|ngg|
ke kawasan rendah.
·Pergerakannya bo|eh d|serta| dengan agen
pembawa sepert| a||ran a|r ataupun t|dak.
· Permu|aan pergerakannya bo|eh berpunca
dar| gegaran gempa bum|, |etusan vo|kano
atau penga||ran a|r bawah tanah.
· |a ada|ah proses semu|ajad| d| mana tekanan
menyebabkan bahan tanah per|u bergerak
untuk menga|am| penstrukturan semu|a
supaya menjad| |eb|h stab||.
Kompos|s| Kompos|s|
W Kompos|s| runtuhan tanah bo|eh terd|r|
dar|pada sed|men bersa|z |umpur, batu pas|r,
grave| dan pebe| atau bongkah-bongkah batuan.
· ahan batuan yang bercampur tanah d|sebut
/0-78 atau 5:3
·ahan-bahan |n| d|percaya| menga|am|
kegaga|an ak|bat beberapa faktor penyebab.
·Kandungan bahan gaga| |n| bo|eh mencapa|
jum|ah yang besar seh|ngga 1,000,000 meter
padu dan mengak|batkan kemusnahan yang
besar kepada kawasan sek|tarnya.
ak|san
o|er surda|. d|as|e(. alau oroa| |aul vard
rerdras|||ar ce(ur cu(ar
6erun batu | tanah
yang |emah
a||oal lepu o|er ca|(ar sa|j| alau rujar |eoal
empa bum|
rerdras|||ar |eledardar
vard rerveoao|ar ce(ur
|erar (urlur
Letusan
gunung berap|
rerdras|||ar rerda|ar aou.
rujar |eoal. dar a||(ar sarpar.
A|r bertakung
%ekanan a|r
bawah tanah
oe(l|rda| rerjad||ar ce(ur l|da|
slao||
Punca
%anah Runtuh
KESAN / AKIBAT
TANAH RUNTUH
KEMEROSOTAN
EKONOMI
KEROSAKAN
INFRASTRUKTUR
PERUBAHAN LANSKAP
MUKA BUMI
KEHILANGAN
NYAWA
LANGKAH-LANGKAH
MENGATASI TANAH
RUNTUH
KURANGKAN PEMBINAAN
RUMAH DI KAWASAN/
TANAH TINGGI
PENGGUNAAN
TEKNOLOGI
MODEN
KEMPEN HIJAU
PEMULIHARAAN PEMELIHARAAN
Datuk Seri Sami VeIIu, Bekas Menteri Kerja Raya
!0tikan dari Iaman sesawang Jabatan Kerja Raya MaIaysia
"!akar s0dang m0mbuat p0ny0idikan
m0ny0uruh c0run di s0uruh n0gara. Kita p0ru
ingat bahawa kita s0b0narnya adaah
p0ngawa k0na s0ntiasa b0rs0dia.
"Sist0m p0ngurusan c0run yang baik sangat
p0nting bagi m0ng0ak masaah kritika. Ìa akan
m0njamin dan m0ngurangkan risiko k0rugian
0konomi s0rta k0san sosia n0gatif t0rhadap
masyarakat dan p0ru di0akkan"
Prof Dr RosIan ZainaI Abidin, Pengarah NASEC, UITM
!0tikan dari aman s0sawang Barisan Untuk Rakyat
"Hakikatnya kajian k0bo0hruntuhan
tanah di kawasan s0kitar Bukit
Antarabangsa t0rmasuk Highand
Tow0rs dan Taman Hi;i0w sudah
m0mbuktikan struktur tanah di k0tiga-tiga
kawasan t0rbabit b0risiko tinggi.
"Bagaimanapun p0nduduk masih bo0h
t0rus m0n0tap di situ asakan k0rajaan
dan p0maju m0nstruktur s0mua s0uruh
kawasan t0rbabit d0ngan
m0mbahagikannya k0pada b0b0rapa zon
m0ngikut tahap risiko.
"!0nanaman pokok dan p0mbinaan t0mbok
p0nahan saja s0b0narnya tidak cukup untuk
m0nc0gah runtuhan tanah jika sist0m sairan air
bawah tanah di situ tidak dip0rbaiki s0cara
sist0matik
"!0ngurusan dan in;0ntori c0run di kawasan Bukit
Antarabangsa bo0h m0mbantu pihak b0rkuasa
m0ng0na pasti kawasan yang t0rd0dah k0pada
k0jadian tanah runtuh untuk m0mb0rikan amaran
awa k0pada orang ramai"
!0tikan dari aman s0sawang Barisan Untuk Rakyat
Prof Dr RosIan ZainaI Abidin,
Pengarah NASEC, UITM
Dr Ir Nehemiah Lee, Jurutera GeoteknikaI
K0banyakan k0jadian tanah runtuh bo0h
di0ak dan Maaysia sudah m0miiki
k0pakaran untuk m0ngurangkan k0k0rapan
insid0n itu d0ngan drastik
"!0rsoaannya iaah sama ada pihak
b0rkuasa sanggup m0njana sumb0r daam
b0ntuk t0naga pakar dan p0mbiayaan
yang m0ncukupi bagi m0ny00saikan
masaah itu¨
"Waaupun s0mua kawasan c0run tidak
dibangunkan s0kaipun masaah t0tap
wujud k0rana masih ada c0run bukit yang
tidak stabi. C0run yang curamnya kurang
dari 35 darjah mungkin stabi tapi yang
yang t0rau curam mungkin tidak
!0tikan dari aman s0sawang B0rnama
"S0ain itu masih ada unsur k0tidakt0ntuan yang
m0mbabitkan faktor yang tidak dik0tahui yang
b0rada di uar daripada bidang k0pakaran
k0jurut0raan g0ot0knika¨
"!0ndidikan awam juga p0nting bagi
m0ningkatkan k0s0daran m0ng0nai risiko dan
k0p0ntingan m0ny00nggara c0run di kaangan
p0miik rumah¨
!0tikan dari aman s0sawang B0rnama
Dr Ir Nehemiah Lee,
Jurutera GeoteknikaI
K0jadian tanah runtuh azimnya b0rpunca dari k0ghairahan manusia daam
m0ng0jar apa yang dicita yang kadang-kaa m0njurus k0pada k0aaian dan
k0apaan. Musibah m0anda yang dis0babkan o0h kurangnya p0m0riksaan dan
p0mantauan s0rta kajian m0ny0uruh k0 atas struktur tanah bo0h di0akkan
s0kiranya pihak-pihak yang b0rtanggungjawab dan b0rk0naan b0rsua
b0rbincang dan m0nggunapakai pandangan dan p0ndapat pakar.
K0bajikan p0nduduk s0patutnya m0njadi k0utamaan. Langkah drastik s0p0rti
p0nstrukturan kawasan d0ngan m0mp0rk0nakan p0mbahagian zon m0ngikut
tahap risiko. Faktor p0ny0bab yang tidak t0rihat o0h mata s0p0rti struktur
k0adaan sairan air bawah tanah wajib dipantau s0ntiasa 0bih-0bih agi di
0r0ng-0r0ng bukit. Harus diambi kira juga unsur k0tidakt0ntuan yang
m0mungkinkan b0rakunya k0jadian yang tidak diingini ini.
!ihak b0rtanggungjawab s0t0rusnya k0rajaan itu s0ndiri harus dip0rsoakan
akan k0sanggupan untuk m0njana t0naga pakar dan m0mbiayai s0tiap angkah
p0nc0gahan dan p0ny00saian yang diujarkan. Jangan k0rana mahu m0ng0jar
k0m0wahan dan status k0s0amatan dan k0bajikan p0nduduk t0rabai. T0tapi
apapun jua angkah yang diambi ia tidak akan b0rjaya s0kiranya ia tidak
b0rbaik k0pada diri indi;idu itu s0ndiri. !0ndidikan awam p0nting bagi
m0ningkat k0s0daran p0nduduk m0ng0nai risiko dan k0p0ntingan
p0ny00nggaraan c0run.
Aizuddin Ahmad
Amat p0nting untuk kita jadikan s0gaa yang b0raku s0bagai patform untuk kita
muhasabah diri m0ncari dan m0mp0rb0tukan k0siapan. Ìsu ini tidak s0harusnya
diniai dan difikirkan dari sudut g0ografi dan sains sahaja t0tapi ia p0ru dir0nung
dari asp0k k0agamaan k0rana hakikat s0gaa k0jadian di muka bumi ini adaah
d0ngan izin dan kudrat Yang Maha Esa. Apatah agi kita b0rada di dunia akhir
zaman maka p0ruah difikirkan adakah ini satu ujian yang Aah turunkan untuk
m0nguji dan m0ningkatkan darjat bagi mangsa-mangsa yang b0rsabar. Aah
b0rfirman
Dan sesungguhnya akan kami berikan ujian kepadamu dengan sedikit
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah
berita gembira kepada orang yang sabar."
(surah al-baqarah, ayat 155).
Sri Mazida Ahmad Zaini
K0mudian Aah j0askan m0ng0nai orang yang sabar daam firman-Nya yang
b0rmaksud :
(iaitu) mereka yang apabila ditimpa musibah lalu berkata, sesungguhnya
kami adalah kepunyaan Allah dan kepada-Nya (Allah) jugalah (tempat) kami
kembali'.
(surah a-baqarahayat 156).
Dari satu sudut yang ain kita harus fikirkan ia mungkin satu baa untuk
m0nghukum dan m0mb0ri p0ringatan k0pada s0suatu kaum yang aai daam
m0matuhi s0gaa apa yang dit0tapkan Aah. Di daam a-quran Aah b0rfirman
'Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan
sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia; (timbulnya yang
demikian) kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan
perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka
kembali (insaf dan bertaubat)'.
(Ar Rum:41)
Maaysia m0rupakan n0gara yang m0n0rima hujan
s0panjang tahun dan ini juga m0ndorong k0pada
b0rakunya tanah runtuh apabia tiada
p0ny00nggaraan yang baik k0pada muka bumi di
Maaysia. Apabia sist0m s0muajadi s0p0rti
p0n0rbangan hutan yang b0r0uasa p0motongan
t0r0s yang tidak t0rancang ini m0ndorong k0pada
b0rakunya k0jadian tanah runtuh. !0mbinaan rumah
dan p0bagai binaan di kawasan tanah tinggi juga
m0ngundang bahaya k0pada p0nduduk k0rana
k0adaan bawah tanah yang tidak stabi apabia adanya
airan air dari bawah tanah yang t0rjadi s0masa atau
s00pas hujan. S0mua yang b0raku ini bo0h
m0ny0babkan p0rg0rakan tanah tanah s0kaigus
t0kstur tanah juga b0rubah.
Nurshamsuhaiza
Omardin
Sama ada kita s0dar atau tidak punca utama k0jadian tanah runtuh
adaah dari k0siapan atau k0cuaian manusia s0ndiri. Tanah runtuh
s0ringkai t0rjadi di kawasan tanah tinggi sama ada di kawasan b0rbukit
dan di 0r0ng-0r0ng bukit. K0gagaan sist0m sairan air dan
p0motongan t0r0s yang tidak t0rancang m0rupakan punca utama
t0rc0tusnya tanah runtuh ini.
S0tiap kai b0ncana ini m0nimpa kita p0bagai pihak akan dip0rsoakan dan
masing-masing m0nunding jari dan tidak mahu dib0bankan d0ngan masaah
ini. Namun kita p0ru s0dar s0tiap yang b0raku ada s0bab dan
musababnya. Muka bumi ini t0ah ama diabaikan jadi pihak atasan harus
m0ngambi angkah yang 0bih strat0gik daam usaha m0m0ihara dan
m0muihara s0mua muka bumi n0gara kita. S0p0rti yang kita ihat s0tiap
b0ncana yang b0raku m0ngakibatkan banyak k0rosakan dan k0rugian
k0pada n0gara. Banyak k0rosakan infratruktur k0m0rosotan 0konomi
p0rubahan anskap dan kadangkaa m0njurus k0pada k0hiangan nyawa.
Kita tidak mahu ini t0rus t0rjadi. Banyak cara s0rta angkah yang cuba
diakukan o0h pihak atasan yang m0m0rukan sokongan dari pihak kita
s0ndiri. Kajian d0mi kajian diakukan dan kita s0bagai manusia yang
m0ndiami di muka bumi ini harusah m0ngambi b0rat s0rta b0rsama-sama
b0rusaha m0aksanakan angkah-angkah p0nc0gahan yang dicadangkan.
S0mua angkah yang diakukan bukanah untuk orang ain maah
manfaatnya 0bih k0pada diri kita s0ndiri.
S0p0rtimana yang t0ah kita s0dia makum
b0ncana tanah runtuh ini bukanah s0suatu yang
tidak bo0h dib0ndung. S0tiap masaah ada
p0ny00saiannya s0tiap p0nyakit ada p0nawarnya.
B0gitu jugaah d0ngan masaah tanah runtuh.
Antara angkah-angkah yang bo0h kita ambi
untuk atasi masaah ini iaah s0p0rti rancangan
p0muiharaan p0m0iharaan p0nggunaan
t0knoogi mod0n program p0nghijauan s0mua dan
juga k0mp0n ÷k0mp0n cintai aam s0muajadi.
Sharifah Hadzirah Sy0d Hadzir
S0bagai k0simpuan dari tugasan ini kami m0ndapati bahawa
k0jadian tanah runtuh m0rupakan satu f0nom0na aam yang dapat
m0mbuktikan bahawa k00kaank0aaian dan sikap hanya
m0ng0jar wang dan k0dudukan bukan sahaja
m0ragut nyawa yang b0rharga maah sosio0konomi
p0nduduk s0t0mpat juga m0n0rima tamparan h0bat. Namun b0gitu
sikap prihatin rakyat Maaysia yang tampi m0mbantu harus
dipuji k0rana ia m0ambangkan p0rpaduan dan rasa
tanggungjawab s0sama masyarakat.
http://barisanutkrakyat.bogspot.com/2008/12/struktur-tanah-di-kawasan-
bukit.htm
http://rakan.jkr.go;.my/ckub/a_main/q_n0ws.asp?fÌD=343
http://www.b0rnama.com.my/b0rnama/;5/bm/n0wsind0.php?id=377159
http://www.b0rnama.com/b0rnama/;5/bm/n0wsg0n0ra.php?id=428362
http://ms.wikip0dia.org/wiki/Tanah_runtuh
http://www.ag0ndadaiy.com/cms/cont0nt.jsp?id=com.tms.cms.artic0.Artic0
_8b262379-ca9db1d0-c0c18f00-6b5b2d0b
https://www.kkr.go;.my/0n/nod0/3079
http://ms.wikip0dia.org/wiki/Tanah_runtuh
http://www.ag0ndadaiy.com/cms/cont0nt.jsp?id=com.tms.cms.artic0.Artic0
_8b262379-ca9db1d0-c0c18f00-6b5b2d0b
https://www.kkr.go;.my/0n/nod0/3079
Disember, 2 25 PM
Dewan Rakyat Terima Bahas UsuI Tanah Runtuh Bukit Antarabangsa
KUALA LUMPUR, Dis (Bernama) -- Dewan Rakyat hari ini menerima usuI bagi membahaskan
tragedi tanah runtuh di Bukit Antarabangsa di sini Sabtu Iepas.
Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin MuIia menerima usuI yang dibentangkan
oIeh Mohamed Azmin AIi (PKR-Gombak) berdasarkan peraturan mesyuarat ().
"Isu itu menepati peraturan mesyuarat iaitu perkara tertentu, mempunyai kepentingan orang
ramai dan perIu disegerakan. Jadi usuI ini akan dibahaskan bermuIa 4. petang hingga 5.
petang ini," kata Pandikar Amin.
Mohamed Azmin semasa membentangkan usuI berkenaan berkata kerajaan perIu ambiI
pandangan pakar secara serius termasuk penguatkuasaan undang-undang supaya pemiIik tanah
persendirian menyeIenggarakan cerun tanah mereka.
"Saya menyambut baik kenyataan Perdana Menteri dan ketegasan Menteri Besar SeIangor untuk
tidak Iagi meIuIuskan pembangunan di cerun Iereng bukit. Tapi kenyataan sebegini sudah kerap
didengar tetapi bencana masih berterusan ekoran mereka yang tamak dan rasuah.
"DaIam tragedi terbaru, kerajaan SeIangor yang Iama mestiIah dipertanggungjawabkan
sepenuhnya. ParIimen adaIah medan terbaik untuk bahas isu penting ini supaya tidak beruIang,"
kata Mohamed Azmin.
DaIam tragedi itu, empat orang terkorban, 4 buah bangIo di Taman Bukit Mewah serta Taman
Bukit Utama musnah dan para penduduk diarahkan berpindah kerana kawasan itu tidak seIamat
untuk didiami ketika ini ekoran tanah runtuh.
-- BERNAMA
%anah Runtuh : Anatara yang tercat|t da|am sejarah..
RUJUKAN
%anah runtuh
yang
mengganggu
s|stem
perhubungan
[d| arat |aut
Pas|f|k }
Pen|mbusan ak|bat tanah runtuh
[d| Ugav|zza, berhamp|ran Ud|ne
Utara |ta||}

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful