LITERASI BAHASA MELAYU

KAEDAH FONETIK

bml/ym

1

Rasional kaedah ini ialah
Sistem ejaan bahasa Melayu sistematik dan fonemik. y Kebanyakan suku kata bahasa Melayu jelas dan mudah. y Perkataan-perkataan yang digunakan pada permulaan kaedah ini telah diketahui maknanya oleh kebanyakan murid.
y y

bml/ym

2

Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca. bml/ym 3 . dan pembentukan perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja.SAMBUNGAN y Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid. diikuti dengan pengenalan huruf konsonan. pembentukan suku kata.

dan pembentukan perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja. Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apaapa yang dibaca.y Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid. diikuti dengan pengenalan huruf konsonan. bml/ym 4 . pembentukan suku kata.

Lakukan latih tubi yang pelbagai agar murid dapat mengingat bunyi konsonan itu.y Kemudian perkenalkan bunyi satu huruf konsonan. Dahulukan konsonan letupan yang dapat membentuk perkataan yang bermakna seperti konsonan k yang dapat membentuk perkataan ´kakiµ dan ´kukuµ atau konsonan b yang dapat membentuk perkataan ´babaµ dan ´bubuµ. bml/ym 5 .

termasuk teknik nyanyian bml/ym 6 . Lakukan latih tubi sebutan suku kata ini dengan pelbagai teknik.y Gabungkan bunyi konsonan itu dengan huruf vokal supaya menjadi suku kata ka. ki. ku.

y Cantumkan suku kata-suku kata itu supaya menjadi beberapa perkataan yang bermakna seperti ka + ki menjadi ´kakiµ dan ku + ku menjadi ´kukuµ. bml/ym 7 .

Pelbagaikan jenis permainan agar murid berasa seronok belajar. bml/ym 8 .y Adakan permainan mencantum huruf menjadi suku kata dan mencantum suku kata menjadi perkataan.

termasuk penggunaan kertas bergaris dan alat tulis yang sesuai. adakan latih tubi menulis huruf. bml/ym 9 .y Sebagai peneguhan. suku kata dan perkataan dengan pelbagai cara. Pengajaran penulisan hendaklah berdasarkan peringkatperingkat dan teknik yang betul.

suku kata dan perkataan yang berikut dapat dibaca oleh murid setelah dua konsonan diperkenalkan: ka ki J kaki ku ku J kuku ba ba J baba bu bu J bubu ba bi J babi bi bi J bibi bu ku J buku u bi J ubi i bu J ibu a bu J abu bml/ym 10 . i. iaitu huruf J suku kata J perkataan J aktiviti penulisan.y y y y y y y y y y y Dalam pelajaran kedua. u dan perkenalkan satu atau dua konsonan lagi. tetapi dengan teknik yang pelbagai. Sebagai contoh. ulang penggunaan vokal a. Gunakan pola pengajaran yang sama.

suku kata tertutup dapat diperkenalkan.y Dalam pelajaran keenam. bml/ym 11 . Dengan ini lebih banyak perkataan dan ayat dapat dibentuk. dibaca dan ditulis.

ibu abu.Buatkan ayat dan latih tubi murid membacanya. kuku kaki abu. bubu abu. y Contohnya: ibu baba. y bml/ym 12 .

Contohnya: buku abu dan abu buka buku.y Murid boleh melakukan aktiviti membina perkataan tambahan berdasarkan suku kata yang telah dipelajari. Jika konsonan s telah diperkenalkan. Perkataan ´abuµ dapat digantikan dengan ´babaµ. ´ibuµ dan lain-lain sebagai latih tubi. Dalam pelajaran seterusnya guru dapat mencipta beberapa ayat lagi untuk dibaca oleh murid. bml/ym 13 . ayat ´abu suka bukuµ dapat dicipta.

titi. di samping mengulang bunyi vokal guru boleh memperkenalkan dua atau tiga konsonan lagi seperti t. Dengan menggunakan perkataan-perkataan ini dan perkataan yang terdahulu. tadi. Antara perkataan yang dibina dan dibaca ialah dada. mama. lebih banyak frasa dan ayat dapat dibina dan dibaca oleh murid bml/ym 14 . m. mata. Ikuti pola penyampaian pelajaran yang lalu. uda. madu. muda.y Seterusnya. d.

bml/ym 15 . guru boleh memperkenalkan konsonan r. p. n dan melaksanakan pengajaran seperti pola pengajaran sebelumnya.y Dalam pelajaran ketujuh.

Bina suku kata yang menggunakan vokal o dahulu. Latihan membaca frasa dan ayat seperti ´kotak besar itu di situµ. Adakan latihan perbezaan bunyi e pepet dengan e taling dengan pasangan perkataan seperti emak-esok. suku kata dan perkataan diadakan. emas-ekor.y Dalam pelajaran kelapan guru boleh memperkenalkan bunyi vokal e dan o. bml/ym 16 . Pelbagai permainan yang berkaitan dengan huruf. beras-besok.

c. w. y. j. bml/ym 17 . z. f.y Pelajaran seterusnya memperkembang kemahiran murid membunyikan huruf lain seperti l. dan x. g. q. h.

Seterusnya perkenalkan bunyi gabungan ng. y Nama huruf diajarkan secara tidak langsung. sy. gh dan ny dalam beberapa pelajaran. y y bml/ym 18 . Latihan menulis dianggap sebagai pengukuhan. Huruf besar disisipkan dari semasa ke semasa. Latihan mengeja dilakukan sebagai pengukuhan setelah murid boleh membaca. Penggunaan papan tulis sangat penting.

/zzz/ /x/ -./ceh/ /m/ -./qeh/ 19 ./em/ /y/ -./sss/ /l/ -./heh/ -./rrr/ -./deh/ -.Kenali Huruf Bunyi huruf konsonan (tunjukkan kad huruf/fonem dan gambar) /b/ -./en/ /s/ -./kx/ bml/ym /d/ /p/ /r/ /h/ /q/ -./el/ /w/ -./yeh/ /z/ -./peh/ -./weh/ /c/ -./beh/ /n/ -.

/syhh/ /kh/ -./nyeh/ /sy/ -./eng/ /ny/ -./gheh/ bml/ym 20 .Kenali Diagraf y Bunyi konsonan gugusan (diagraf) (tunjukkan kad huruf/fonem dan/atau gambar) /ng/ -./kheh/ /gh/ -.

Kenali Diftong Diftong (tunjukkan kad huruf/fonem) y /ai/ /au/ /oi/ bml/ym 21 .

bius -.biola bml/ym 22 ./ia/ /iu/ -.baik -.suis -./ui/ /io/ -.laut -.Gabungan Bunyi Sebutan y Gabungan bunyi sebutan /au/ -.siar -.buat -./ua/ /ai/ -.

Gubungan Suku Kata y Gabungan y suku kata terbuka /gu/ + /li/ = /guli/ gu/ /guli/ y du/ + /ku/ = /duku/ /ku/ /duku/ bml/ym 23 .

Gubugan Suku Kata y Gabungan suku kata terbuka + tertutup /ba/ + /kul/ = /bakul/ ba/ /kul/ /bakul/ /du/ + /lang/ = /dulang/ /lang/ /dulang/ bml/ym 24 .

Gubugan Suku Kata y Gabungan suku kata tertutup + terbuka /mang/ + /ga/ = /mangga/ mang/ /ga/ /mangga/ /kun/ + /ci/ = /kunci/ kun/ /kunci/ bml/ym 25 .

Gubugan Suku Kata y Gabungan suku kata tertutup /ban/ + /tal/ = /bantal/ /tal/ /bantal/ /ang/ + /gur/ = /anggur/ ang/ /gur/ /anggur/ bml/ym 26 .

bml/ym 27 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful