You are on page 1of 33

PAGTATASA AT

PAGMAMARKA

NICANOR, CHRISTIAN P.
IV-4 BFE
DALAWANG PARAAN NG PAGTATASA AT
PAGMAMARKA
MARKING SCHEME FOR
SEPARATE LANGUAGE
AREAS
CONTINUOUS
ASSESSMENT
TALAHANAYAN LEBEL

MARKING SCHEME FOR


SEPARATE LANGUAGE
AREAS
RATING SCALE
A marking scheme for language areas
DI-
NAPAKAHUSAY MAHUSAY GAANONG MAGSANAY
MAHUSAY PA
PALABIGKASAN
(Accuracy,
Range)
GRAMATIKA
(Sentence
construction, Use
of tenses )
GAMIT
(Accuracy,
Appropriateness)
HALIMBAWA NG PAGGAMIT NG RATING SCALE SA
PAGMAMARKA
RATING ABILITY TO COMMUNICATE ORALLY
6 Excellent. Completely at ease in use of English on all topics discussed.
Very good communication skills.

5 Very good. No difficulty in understanding English and there bare no


problems communicating with the student. Good strategies for
keeping the conversation flowing.

4 Student makes a limited number of errors of grammar, vocabulary and


pronunciation, but is still at ease in communicating on everyday
subjects. Knows his/her own mistakes and can correct him/herself.
An example of a marking sheet that uses rating scales
RATING ABILITY TO COMMUNICATE ORALLY
3 Occasional difficulties in communicating. Several errors which
sometimes make it difficult to communicate with the student.

2 Student’s understanding is severely limited, but communication on


everyday topics is possible. A large number of errors.

1 Cannot understand adequately and cannot make him/herself


understood.
CONTINUOUS
ASSESSMENT
Is a way of monitoring the progress of students during the
year.
Part of supportive learning atmosphere.
It is a useful way to assess students.
Strengths and weaknesses as they learn.
Some aspects of student’s performance are not easy to
measure in tests.

CONTINUOUS
ASSESSMENT
Students become less nervous.
Which areas students must work on.
CONTINUOUS ASSESSMENT

MAG-AARAL
Sumailalim pa sa ibang paraan ng pag-
aaral.
Paunlarin ang sariling kakayahan.
CONTINUOUS ASSESSMENT

GURO
Paunlarin ang banghay-aralin.
Palalimin pa ang pag-unawa sa paksang-
aralin at paraan ng pagtuturo rito.
CONTINUOUS ASSESSMENT

MAGULANG
Tulungan ang kanyang anak na mag-aral sa
tahanan.
Makapagbigay ng dagdag na motibasyon.
CONTINUOUS ASSESSMENT

SISTEMA
Paunlarin ang mga ginagamit na kagamitan sa
pagtuturo.
Makapagbigay ng maraming pagsasanay sa guro
hinggil sa pagpapaunlad ng pagtuturo.
IDEAS FOR
TESTING

NICANOR, CHRISTIAN P.
IV-4 BFE
TESTING STUDENT’S
ABILITY TO HEAR AND
REPEAT
COPYING SOUNDS
COPYING SOUNDS
Sabihan ang mga mag-aaral na makinig sa’yo o sa kagamitang pandinig na
gagamitin at ulitin ang eksaktong sinabi. Kinakailangang ang pangungusap
ay dapat naglalaman ng mga tunog na sa tingin ng mga mag-aaral ay
mahirap bigkasin hanggang sa ang pangungusap ay maging mas mahaba at
mahirap o kumplikado nang hindi nila namamalayan.
HALIMBAWA

GURO: Ito ang aking lapis.


MAG-AARAL: Ito ang aking lapis.
GURO: Ito ang aking lapis na
matulis.
MAG-AARAL: Ito ang aking lapis na
matulis.
TESTING THE ABILITY TO
GIVE INFORMATION
TALKING ABOUT A PICTURE
VARIATION
TALKING ABOUT AN OBJECT
DESCRIBING A SERIES OF EVENTS
TALKING ABOUT A PICTURE

Bigyan ang mag-aaral ng larawan at sabihing ilarawan ang


kanyang nakikita. Pagkatapos ay hingiin ang kanyang
opinyon hinggil sa larawang ito.
HALIMBAWA
•Ano ang iyong nakikita sa larawan?

•Ano sa tingin mo ang nagyayari?

•Ano sa tingin mo ang susunod na


mangyayari?

•Nakaranas ka na ba nang ganitong


pangyayari?

•Anong mararamdaman mo kapag ikaw


ang nasa sitwasyong katulad nito?
VARIATION

Ang gawaing ito ay para sa mga batang nasa mababang


antas o lebel na kung saan magpapakita ng iisang larawan
ngunit maraming mga kasunod na madadaling katanungan.
HALIMBAWA

•Ano ito?

•Ano ang mga kulay na makikita sa


larawan?

•Ilan ang nakikita mong mansanas?

•Kumakain ka ba ng mansanas araw-


araw?
TALKING ABOUT AN OBJECT

Magpadala sa mga mag-aaral ng gusto nilang bagay mula sa


kanilang tahanan. Magsagawa ng maiksing presentasyon
hinggil sa bagay na kanilang dinala. Bigyan sila ng limang
minutong paghahanda para rito.
MGA HALIMBAWANG
KATANUNGAN
•Ipaliwanag mo sa akin kung ano ang bagay na ito.

•Saan mo ito nakuha?

•Bakit mo pinili ang bagay na ito?

•Ano ang gamit nito sa iyong buhay?


DESCRIBING A SERIES OF EVENTS

Bigyan ang mga mag-aaral ng ilang mga larawan na


nagpapakita ng pagkasunud-sunod ng pangyayari at ilahad
nila ang kanilang nagawang pagkasunud-sunod. Bigyan ng
sampung minuto ang mga mag-aaral upang isagawa ito.
TESTING THE ABILITY TO
INTERACT WITH OTHER
SPEAKERS
RESPONSES
MINI-SITUATIONS
INFORMATION GAP ACTIVITY
DIALOGUES
STRUCTURED INTERVIEW
RESPONSES

Magsasambit ang guro ng maiksing parirala at kailangan


nilang tumugon sa pamamagitan ng isa hanggang dalawang
pangungusap.

HALIMBAWANG KATANUNGAN NG GURO:


MAAARI BA AKONG MAKAHIRAM NG IYONG LAPIS?
MASYADONG MALAMIG DITO.
MINI-SITUATIONS

Magbibigay ng halimbawang sitwasyon ang guro sa mga mag-


aaral. Kailangan sumagot ng mga ito hinggil sa kung ano ang
kanilang gagawin kapag sila ang nasa mismo o aktwal na
sitwasyon.
HALIMBAWA

Nahuli ka sa klase mo. Ano ang sasabihin mo sa iyong guro


pagkarating mo?
INFORMATION GAP ACTIVITY

Ang mag-aaral ay pagpares-paresin. Bawat isa ay may


magkaibang maiksing teksto na naglalaman ng magkaibang
impormasyon. Magbabahagian sila ng impormasyon at bubuo
ng maiksing paglalagom.
DIALOGUES

Ang mag-aaral ay pagpapares-paresin. Magbibigay ng


makatotohanang sitwasyon na nangyayari sa kanilang buhay
at bubuo sila ng maiksing dayalogo. Bigyan ng sapat na oras
ang mga ito upang mapaghandaan ang gawain.
HALIMBAWA

May nakilalang bagong kaibigan si Rambell kung kaya’t si


Ivan ay magtatanong ng ilang mga impormasyon hinggil sa
bagong nakilala nito.
STRUCTURED INTERVIEW

Pagsagawa ng panayam sa mga mag-aaral na kung saan


nakahanay na ang mga katanungang dapat itanong.
TANDAAN
Ma ha lag a ang g a mpanin ng g uro
upang ma hasa ang kasanayan sa
pag sasa li ta ng mg a mag-aar a l.
Ma ha lag a ang b aryasyon ng mg a
g aw ain upang ma linang i to. Ng uni t
tandaan na h indi la mang b asta-b asta
ang pag b uo ng g aw ain. Marapat na
i saa lang -a lang ang kakaya han ng
mag-aara l nang sa g ayon ay mag ing
pasi ti bo ang kanilang pag tangg ap sa
ar a lin.