You are on page 1of 12

ANALIZA A/D KONVERTORA

 A/D konvertor pretvara kontinualni električni naponski


signal na svom ulazu u digitalnu riječ na svom izlazu.

A/D nalazi veliku primjenu u elektromotornim pogonima, i u


industriji uopšte, i koristi se pri mjerenju veličina kao što su struja,
napon, temperatura, brzina, itd.
A/D konvertor unutar mikrokontrolera se uglavnom dizajnira tako da
vrši konverziju signala u naponskom opsegu jednakom naponu
napajanja samog mikrokontrolera.

Opseg od , na primjer 0 – 5 V, se pretvara u digitalnu riječ sa n-bita,


gdje je n uobičajeno broj 8, 10, 12.
Postoje dva osnovna tipa A/D konvertora:

 Flash A/D konvertori: Konverzija je izuzetnog brza jer za


svako stanje postoji odgovarajući komparator.

Za Flash A/D treba puno hardvera, tako da su jako skupi.


procesora. Inicira se AD konverzija i u sljedećoj naredbi
rezultat je već spreman.

 Često su brži i od samog


 Zbog cijene se uglavnom se ne ugrađuju ni u
mikroprocesore.
A/D konvertor sa metodom sukcesivnih aproksimacija.
Više se koristi pošto se izgrađuju sa manje hardwera pa su
pristupačnije cijene.
Rade postepeno, odlučuju za svaki bit rezultata posebno, bit po bit
Rade na osnovu internog clock signala, zahtijevaju dodatno kolo da
se nivo signala ne promijeni tokom konverzije.
 Način konverzije ih čini relativno sporim ali ta brzina (čak i ispod 100
ns za konverziju) je sasvim dovoljna za većinu primjena.

Mikrokontroler je uglavnom brži od A/D konverzije, tako da koristi


handshake signali (signali rukovanja) kao što su START CONVERSION i
BUSY (ili prekid) da bi se sinhronizovao rad CPU sa A/D konvertorom
Radi uštede pri izradi mikrokontrolera, koja rezultuje u nižoj
cijeni, uglavnom se ugrađuje samo jedan A/D konvertor u
mikrokontroler.

Mjerenje (A/D konverzija) više analognih ulaza se


omogućuje primjenom analognom multipleksera, koji u
odgovarajućem trenutku prosljeđuje izabrani analogni signal
ka jedinom A/D konvertoru.
Analogno-digitalna konverzija predstavlja ustvari generisanje
digitalnog kodovanog broja koji odgovara analognom ulaznom
signalu.

Elektronsko kolo koje vrši konverziju naziva se analogno-digitalni


konvertor, ili skraćeno A/D konvertor (ADC).

Elementaran analogno-digitalni konvertor je naponski komparator.


M
komparatora
i koder sa M
ulaza i N
izlaza.
Integrirajući A/D konvertori nazivaju se još i konvertori sa
vremenskim ekvivalentom, jer se A/D konverzija odvija kroz
proces kvantizacije vremenskog intervala koji predstavlja
ekvivalent naponu na ulazu u konvertor.

Kod ovog tipa A/D konvertora, konverzija se odvija u dva


koraka:
• Transformacija ulaznog napona u vremenski interval
• Kvantizacija dobijenog vremenskog intervala
A/D konvertori sa sukcesivnim aproksimacijama (SAR ADC) imaju
malu potrošnju i zauzimaju relativno malo mjesta na silicijumskoj
pločici.

 Ova kombinacija performansi ih čini idealnim za veliki broj aplikacija


kao što su: instrumenti koji su baterijski napajani, industrijska
kontrola, akvizicija podataka i mnoge druge.
Fleš A/D konvertori (Flash ADC) ili kako ih još zovu paralelni A/D
konvertori spadaju u klasu najbržih A/D konvertora.

Najbrži način da konvertujemo analogni oblik napona u digitalni oblik


ostvaruje se pomoću ovog A/D konvertora.
 Ovi konvertori su idealni za aplikacije koje zahtijevaju veliku širinu
opsega.
Fleš A/D konvertori troše puno energije, imaju relativno nisku
rezoluciju i mogu biti veoma skupi, što ih ograničava na korišćenje u
aplikacijama sa visokim frekvencijama.
Koriste se za akviziciju podataka, satelitske komunikacije, radarsku
obradu, digitalne osciloskope i visokonaponske disk drajvere.
Fleš A/D konvertor je sačinjen od veoma brzih kaskadnih
komparatora.