You are on page 1of 10

Soalan 4

Perkembangan emosi
remaja banyak dipengaruhi
oleh bentuk fizikal mereka.
YA/Tidak. Bincangkan.
Definisi Perkataan
• Emosi:
Perasaan/ komponen afek dalam tingkah laku manusia (Lefrancois, 2001)
Emosi merupakan tindak balas terhadap sesuatu perkara, objek, orang atau
keadaan yang bertindak sebagai rangsangan kepada perasaan.
• Fizikal:
Melibatkan pertumbuhan struktur badan, otak dan kemahiran motor. Ia juga
merangkumi perubahan saiz, berat badan, pertumbuhan gigi dan tulang.
• Bentuk fizikal
Lebih kepada perubahan saiz dan keterampilan luaran yang boleh dikesan
terutamanya bagi remaja yang sedang mengalami perkembangan seksual
sekunder.
YA Perkembangan emosi
• Dengan peningkatan kesedaran positif
konsep kendiri, remaja semakin
mementingkan tafsiran orang lain • Optimistik, gemar bersosialisasi
terhadap diri sendiri. Bentuk fizikal • Kestabilan emosi , berkeyakinan,
yang boleh dilihat --- menjadi unsur berkompetansi, asertif
taksifran dan tanggapan utama
dalam pergaulan seharian.
• Remaja MEMENTINGKAN BENTUK Perkembangan emosi
FIZIKAL diri – berimpak terhadap negatif
perkembangan emosi • Pesimistik, suka menyendiri
• Teori yang terlibat: Teori Taipologi • Ketidakstabilan emosi, sensitive
Sheldon, Teori Keperluan Maslow, • Agresif, sedih , marah, kemurungan,
Teori Perkembangan Sosioemosi rendah diri
Perkembangan Emosi Positif
• Berbadan sasa, tegap, sederhana • Kematangan pada kadar yang sesuai
dan sihat– keperluan penghargaan –keperluan keselamatan
Konsep kendiri Konsep kendiri positif,rasa
positif,efikasi tinggi, selamat kerana orang lain
Kestabilan emosi tinggi juga mengalami benda
keyakinan tinggi, yang sama. Rasa dipunyai.
berkompetansi Kestabilan emosi tinggi.

Perkembangan motor
halus dan kasar– Cth: lelaki-bersuara garau,
menjadi tinggi,
membolehkan Perempuan-suara halus,
melakukan sebarang kulit licin
aktiviti.
Perkembangan Emosi Negatif
Konsep kendiri negatif, , sensitive, emosi kurang
Terlalu kurus/ gemuk stabil, rendah diri, agresif
dan tidak sihat
Dalam teori Taipologi Sheldon,
Ektomorfik(Kurus dan lemah) menggelakkan
Perkembangan diri daripada orang ramai, sentiasa menyendiri=
mereka yang mempunyai kekurangan fizikal –
bentuk fizikal lambat/ rasa terpinggir, tidak selamat- X pertautan
cepat (awal matang) hubungan (Insecure attachment)

Perkembangan fizikal yang terlalu lambat/


Bentuk fizikal yang cepat- dianggap berbeza dgn lain – lahir
mempunyai kecacatan perasaan takut dan menimulkan kekeliruan
kepada sesetengah org
TIDAK
Tidak setuju atas pernyataan di atas, perrkembangan emosi remaja banyak
dipengaruhi oleh bentuk fizikal remaja tetapi dipengaruhi oleh faktor
persekitaran.

Menurut Teori Ekologi Bronfenbrenner (1977), Urie Bronfenbrenner telah


mengatakan bahawa teori ini memberi penekanan bahawa individu yang
melalui proses pertumbuhan dan perkembangan itu terangkum di dalam
sistem persekitaran yang mementingkan interaksi diantara satu sama lain.
Interaksi antara kanak- kanak dengan persekitaran remaja itu boleh
mempengaruhi proses perkembangan dan pertumbuhan remaja.
MIKROSISTEM

Mikrosistem melibatkan persekitaran yang terdekat di mana remaja


mempunyai interaksi secara langsung dan menghabiskan paling banyak
masa. Ia meliputi keluarga, guru, individu, rakan sebaya, sekolah dan
persekitaran yang terlibat secara langsung dengan remaja.
KELUARGA RAKAN SEBAYA
~Gaya asuhan ibu bapa yang berbeza ~ Dalam kalangan remaja, berkawan adalah
akan mempengaruhi emosi remaja. penting untuk remaja untuk bersosial
~Ibu bapa adalah individu terdekat ~Sikap rakan akan mempengaruhi remaja
dengan remaja Cth: Rakan sebaya tiba-tiba tidak mempeduli
Cth: Ibu bapa yang autokratik, mengawal remaja, dia akan berasa sedih, kecewa serta
dan bertanggungjawab terhadap anak- bimbang atas tingkah laku rakannya membuat
anak mereka, di bawah asuhan ibu bapa begitu adalah kesalahan remaja sendiri.
yang autokratik, remaja mempunyai
keinginan kebebasan yang tinggi dan MIKROSISTEM
bersikap memberontak.

PIHAK SEKOLAH
~ Pihak sekolah sebagai pendidik kepada remaja, mereka
memainkan peranan yang penting kepada perkembangan remaja.
~Guru sebagai pendidik, sikap atau tingkah laku mereka akan
mempengaruhi emosi remaja.
Cth: Guru menegur remaja yang membuat kesalahan dalam kelas,
remaja akan berasa malu dan marah kerana ditegur oleh guru.
MESOSISTEM

 Mesosistem merupakan perhubungan antara mikrosistem dengan


mikrosistem yang lain.
 Sebarang perkara yang berlaku dalam satu mikrosistem dapat
mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain.
 Antaranya hubungan ibubapa – guru, ibubapa-rakan, guru-rakan,
antara rakan, hubungan antara pengalaman sekolah dengan
pengalaman keluarga, pengalaman sekolah dengan pengalaman
rakan sebaya.
MESOSISTEM
IBU BAPA - RAKAN
~ Emosi remaja mempunyai perkaitan yang kuat dengan ibu bapa dan rakan
~Menurut Teori Maslow (1934), untuk memenuhkan keperluan kasih sayang, manusia
perlu berhubung antara satu sama lain kerana manusia adalah makhluk sosial, malah kita
perlukan kasih sayang daripada orang lain. Oleh itu manusia sukar hidup secara
bersendirian.
~ Cth: seorang remaja berasa dirinya dipinggirkan oleh ibu bapa yang sibuk bekerja,
mereka akan berasa ibu bapa tidak menyayangi dan mengambil berat mereka lalu berasa
sedih dan kecewa atas sikap ibu bapa. Hal ini demikian, mereka akan mencari kasih
sayang dari persekitarannya seperti bergaul dengan rakan sebaya, tingkah laku ini boleh
mengurangkan kesedihan remaja dengan adanya kasih sayang yang diingini.
Perkembangan emosi positif dalam jiwanya akan menyebabkan remeja berasa dikasihi
serta berasa seronok bergaul dengan rakan.