You are on page 1of 12

PROCESNA TEHNIKA

Procesna tehnika obuhvata djelatnosti vezane uz provedbu


industrijskih procesa prerade fizikalnih sirovina, projektiranje i gradnju
procesnih postrojenja u hemijskoj industriji, rudarstvu, metalurgiji,
preradi otpada itd.

 Učinkovitost ove djelatnosti danas je gotovo nezamisliva bez


upotrebe digitalnog računara bilo kao zasebne jedinke ili dijela cijelog
kompleksnog sistema.

Računar u procesnoj tehnici može poslužiti samo za njegov nadzor ili


za automatsko upravljanje cjelokupnim procesom.
Koji od ovih načina će se primijeniti ovisi o načinu unosa podataka u
računar te njihove obrade i načinu upotrebe dobivenih rezultata za
upravljanje procesom.

Treba razlikovati nadzor nad procesom (očitavanje relevantnih


parametara) i upravljanje s njim (podešavanje parametara) bilo
izravno (automatski) ili neizravno.
Prema načinu unosa podataka u računar te njihove upotrebe za
upravljanje tokom procesa razlikuju se:

 On - line sistemi
 Off - line sistemi
On-line unos podataka vrši se direktnim povezivanjem izvora
podataka s računarom električnim vodovima i elektroničkim
sklopovima.

S obzirom na veliku brzinu prijenosa signala i brzinu odziva računara


vrijeme dolaska podataka od izvora do računara je reda veličine
mikrosekunda.

Tada se kaže da se podaci obrađuju u REALNOM VREMENU jer je


vrijeme prijenosa podataka najčešće zanemarivo.
Off-line prijenos podataka odvija se u dvije faze.

U prvoj se podaci iz izvora zapisuju na neki prijenosni medij


(disketa, priručna memorija, papirna traka i drugo), pa se tek
potom sa tih medija prenosi ili upisuju u računar.

 Vrijeme između skupljanja podataka i unosa je po potrebi,


za sat ili dva, hevta, mjesec, godinu dana ili nikad. Naravno
ovakav sistem nepogodan je za brz i izravan nadzor na
procesima.
Uređaji i sklopovi u računarskom upravljanju procesima
Sklopovi i uređaji na slici mogu se podijeliti u tri osnovna okruženja:

 Upravljani sistem
 Okruženje za povezivanje
 Digitalni računar

Na slici je prikazan on-line sistem upravljanja.

U off-line sistemu upravljanja dio prema izvršnom uređaju bio bi u


funkciji povremeno
Digitalni računar je najvažniji element cijele ove strukture.

Upravljani sistemi toliko su različiti da se ne mogu razmatrati


općenito, a njihova različitost zahtijevati će i različite elemente u
okruženju za povezivanje.
Upravljani sistem

Sadrži senzor i izvršni uređaj.

Senzor će fizikalnu veličini kao temperaturu, vlažnost, pritisak ili


neku drugu pretvoriti u analogni signal.

Kako se izlazni analogni signal senzora obično ne uklapa po


parametrima kao standardni ulaz u A/D pretvornik potrebno je
izvršiti njegovu analognu obradu.

Ako se istovremeno nadzire više parametara koristiti će se više


senzora i A/D pretvornik s multipleksiranim ulazima, s analognom
obradom svakog od njih
Upotreba senzora ukazuje da se radi o on-line sistemu upravljanja.

Moderni automobili već posjeduju popriličan broj senzora koji


upozoravaju na stanje automobila, odnosno na moguće kvarove ili
istrošenost dijelova i o tome na određeni način upozoravaju vozača
(svjetlosno, zvučno ili porukom).

Na osnovu ugrađenog programa u računaru automobila slijediti će


poruka po kojoj odlučuje samo vozač ili će se vožnja automobilom
potpuno onemogućiti, na primjer ako vozač nije privezan pojasom.
 Postoje dva osnovna načina rada.

 Zatvorena petlja nadzora


 Otvorena petlja nadzora

Petlja je zatvorena ako čovjek poduzme nekakvu akciju, ali nije


električki zatvorena.

Dakle nadzor nije u potpunosti automatski.Ako se proces u nekom


okruženju samo mjeri (nadzire) a ne poduzima se nikakva akcija bez
obzira da li odluku donosi računar ili čovjek, petlja je tada otvorena i
nema izvršnih uređaja.