You are on page 1of 28

OCCUPATIONAL SAFETY AND

HEALTH

(DEB 1343)

KONSEP KESELAMATAN
PENGENALAN
• Lebih satu pertiga daripada masa kita dihabiskan di
tempat kerja, dan lazimnya kita tidak menyedari
bahawa di tempat kerja ini kita terdedah kepada
berbagai jenis bahaya kepada kesihatan seperti
bahan kimia, bahaya fizikal dan persekitaran yang
tidak selamat.

• Tempat kerja kita berbeza. Tugas kita berbeza, dan


dalam melaksanakan tugas ini, kita terdedah kepada
bahaya yang berbeza. Disebabkan perbezaan ini,
tahap kesihatan dan tahap keselamatan setiap
individu pekerja perlu dinilai secara berasingan.
DEFINISI
Keselamatan Pekerjaan:

•Melindungi pekerja daripada kemalangan,


kecederaan dan ancaman yang berkaitan dengan
keadaan tempat kerja, amalan pekerjaan dan juga
persekitaran tempat.
•Contoh: kebakaran dan gangguan seksual

Kesihatan Pekerjaan:

•Bebas daripada penyakit kesihatan fizikal, mental


dan sosial yang berkaitan dengan keadaan tempat
kerja, amalan pekerjaan dan juga persekitaran
tempat.
•Contoh : penyakit dan keracunan
DEFINISI
Keselamatan Industri:

•Kebebasan pekerja daripada bahaya


atau risiko kecederaan, kawalan kerugian
akibat kemalangan serta melindungi
kerugian terhadap manusia, harta dan
pendapatan.
FAEDAH-FAEDAH KONSEP
KESELAMATAN INDUSTRI
• MEMBENDUNG DAN MENCEGAH RISIKO
KEMALANGAN, KERACUNAN DAN PENYAKIT
PEKERJAAN.
• MENGELAKKAN KERUGIAN DARIPADA KEROSAKAN
DAN KEMUSNAHAN HARTA BENDA.
• PENGHASILAN PRODUK DAN PERKHIDMATAN
BERKUALITI DAN DAPAT BEROPERASI SECARA
BERTERUSAN DALAM JANGKA MASA PANJANG
• MENINGKATKAN KEUPAYAAN BERSAING DAN INI
DAPAT MEYAKINKAN PIHAK LAIN TERHADAP
KEMAMPUAN SESEBUAH INSTITUSI ATAU SYARIKAT.
TUJUAN MEMPELAJARI ASPEK
KESELAMATAN & KESIHATAN

 MEMBINA TABIAT KERJA YANG SELAMAT


 MEMATUHI PERATURAN DAN AKTA
 MENGEKALKAN PERSEKITARAN KERJA YANG
SELAMAT
 BERMATLAMATKAN KONSEP ‘BERINGAT
SEBELUM KENA’
 IANYA ADALAH UNTUK SEMUA KAWASAN
ATAU LINGKUNGAN PERKERJAAN (TIDAK
TERHAD DI KAWASAN TERTENTU SAHAJA).
AKTA KESELAMATAN DAN
KESIHATAN PEKERJAAN
Peranan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia
telah bermula sejak 120 tahun yang lalu, iaitu pada akhir
abad ke-19.

- Era Keselamatan dandang/relau (sebelum 1914)


- Era Keselamatan jentera (1914 hingga 1952)
- Era Keselamatan industri (1953-1967)
- Era Keselamatan dan kesihatan industri (1970-1994)
- Era Keselamatan dan kesihatan pekerjaan (selepas
1994 )
LATARBELAKANG
• Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994
(Akta 514 ) telah mendapat kelulusan Parlimen
pada 1993 dan telah diwartakan pada
Februari1994.

• Perundangan ini diperbuat kerana memandangkan


Akta Kilang dan Jentera 1967 hanya meliputi
keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sektor
perkilangan, perlombongan; dan pengkuarian dan
pembinaan,

• Keselamatan dan kesihatan pekerja di sektor


industri-industri lain tidak diliputi.
LATARBELAKANG
• Pekerja-pekerja yang terlibat di bawah Akta
Kilang dan Jentera 1967 hanyalah 24%
daripada jumlah tenaga kerja,

• Manakala Akta Keselamatan dan


Kesihatan Pekerjaan 1994 merangkumi
90% daripada jumlah tenaga kerja dan

• Akta ini HANYA MENGECUALIKAN


pekerjaan atas kapal dan angkatan
tentera.
AKTA KESELAMATAN DAN
KESIHATAN PEKERJAAN
Suatu Akta untuk membuat peruntukan
lanjut bagi memastikan keselamatan,
kesihatan dan kebajikan orang-orang yang
sedang bekerja, bagi melindungi orang lain
terhadap risiko kepada keselamatan atau
kesihatan berkaitan dengan aktiviti orang-
orang yang sedang bekerja,untuk
menubuhkan Majlis Negara bagi Keselamatan
dan Kesihatan Pekerjaan, dan bagi perkara-
perkara yang berkaitan dengannya.
25 Februari 1994
ORANG SELAIN ORANG
YANG SEDANG BEKERJA YANG SEDANG BEKERJA
DI KAW. KERJA DI KAW. KERJA

AKTA
KESELAMATAN DAN
KESIHATAN PEKERJAAN

PERSEKITARAN PENUHI
KEPERLUAN
FISIOLOGI DAN
PSIKOLOGI
Tujuan akta ini adalah :
a. Untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan
kebajikan orang-orang yang sedang bekerja
terhadap risiko kepada keselamatan atau
kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti
orang-orang yang sedang bekerja.
b. Untuk melindungi orang-orang di tempat kerja
selain daripada orang-orang yang sedang
bekerja terhadap risiko keselamatan atau
kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti
orang-orang yang sedang bekerja.
c. Untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi
orang-orang yang sedang bekerja yang disesuaikan
dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka.

d. Untuk mengadakan cara yang menurutnya perundangan


keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berkaitan
boleh digantikan secara berperingkat-peringkat oleh
sistem peraturan dan tata amalan industri yang
diluluskan ,yang berjalan secara bergabung dengan
peruntukan Akta ini yang dimaksudkan untuk
mengekalkan atau memperbaiki standard keselamatan
dan kesihatan.
Tiga (3) prinsip utama
telah diambil untuk dijadikan asas dalam
penggubalan
Akta Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan 1994. (OSHA)
Prinsip Pertama :
Self- Regulation Atau pengaturanKendiri.

Prinsip kedua :
Perundingan atau Consultation

Prinsip ketiga :
Kerjasama atau Co-operation
Prinsip Pertama : Self- Regulation
Atau pengaturanKendiri.

• Untuk menangani perkara-perkara berkaitan


dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan,
pihak majikan perlu membangunkan satu
sistem pengurusan yang baik dan kemas.

• Bermula dengan mengadakan satu polisi


keselamatan dan kesihatan untuk pekerja-
pekerjanya, pihak majikan perlu mengadakan
satu perkiraan atau arrangement yang baik
untuk dilaksanakan.
Prinsip kedua : Perundingan atau
Consultation

• Pihak majikan, pekerja dan


kerajaan perlu berunding untuk
menyelesaikan isu-isu dan
masalah-masalah berkaitan
keselamatan dan kesihatan
pekerjaan di tempat-tempat kerja.
Prinsip ketiga : Kerjasama atau
Co-operation

•Pihak majikan dan pihak pekerja perlu


bekerjasama untuk menjaga, memelihara dan
meningkatkan mutu keselamatan dan kesihatan
pekerjaan di tempat kerja.

•Tanpa kerjasama di antara majikan dan pekerja


tiada satu pun program-program keselamatan
dan kesihatan yang dilaksanakan akan berjaya.
Institut Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan Negara (NIOSH)

• Ditubuhkan pada 1 Disember 1992

• Tujuan utama institusi adalah


bertanggungjawab dalam mengendalikan
penyelidikan dan membuat cadangan
pencegahan pekerjaan berkaitan
kecederaan dan penyakit.
Institut Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan Negara (NIOSH)
• MENYIASAT POTENSI HAZARD KEADAAN
KERJA YANG DIMINTA OLEH PEKERJA ATAU
MAJIKAN.

• MENILAI HAZARD DI TEMPAT KERJA, BAHAN


KIMIA HINGGA KELENGKAPAN MESIN.

• MEMBENTUK DAN MELAKSANAKAN


KAEDAH-KAEDAH UNTUK MENCEGAH
KECEDERAAN, PENYAKIT DAN KECATATAN.
Institut Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan Negara (NIOSH) cont.....

• MENGELOLA PENYELIDIKAN DAN


MENGHASILKAN CADANGAN YANG
SAH UNTUK MELINDUNGI PEKERJA.

• MENYEDIAKAN PENDIDIKAN DAN


LATIHAN KEPADA INDIVIDU DALAM
BIDANG KESELAMATAN DAN
KESIHATAN PEKERJAAN.
• berfungsi melindungi pekerja dan orang
awam daripada hazard keselamatan
dengan cara menguatkuasakan undang-
undang keselamatan awam dan pekerjaan
California dan memberi maklumat serta
rakan runding cara kepada majikan,
pekerja dan orang awam tentang tempat
kerja dan keselamatan kerja.
• Tiga (3) program utama yang dijalankan oleh
DOSH adalah:

1. CAL/OSHA PROGRAM
• BERTANGGUNGJAWAB
MENGUATKUASAKAN UNDANG-UNDANG
DAN PERATURAN MALAYSIA KE ATAS
TEMPAT KERJA YANG SELAMAT DAN SIHAT,
DAN MEMBERIKAN NASIHAT KEPADA
MAJIKAN DAN PEKERJA TENTANG ISU-ISU
KESELAMATAN DAN KESIHATAN TEMPAT
KERJA.
2. ELEVATOR, AMMUSEMENT RIDE,
AERIAL TRAMWAY AND SKI LIFT
PROGRAM.
• BERTANGGUNGJAWAB SUPAYA
ORANG AWAM SELAMAT
SEMASA MENGGUNAKAN
PERALATAN DI ATAS.
3. PRESSURE VESSEL PROGRAM
• BERTANGGUNGJAWAB SUPAYA
KERJA-KERJA YANG DILAKUKAN
DALAM LOJI, TANGKI UDARA DAN
LAIN-LAIN ‘PRESSURE VESSEL’
SENTIASA SELAMAT.
JENIS KESALAHAN PENALTI
NOTIS LARANGAN/PEMBAIKAN RM50,000 DAN RM500 BAGI SETIAP
SEHARI ATAU 5 TAHUN PENJARA
TUGAS MAJIKAN ARANG ORANG KERJA RM50,000 ATAU 2 TAHUN PENJARA
SENDIRI

POLISI KESELAMATAN DAN KESIHATAN RM50,000 ATAU 2 TAHUN PENJARA


TUGAS PENGELUAR, PEMBEKAL , RM20,000 ATAU 2 TAHUN PENJARA
PENGIMPORT

ORGANISASI KESELAMATAN DAN KESIHATAN RM20,000 ATAU 2 TAHUN PENJARA


MENYALAHGUNA PERALATAN KESELAMATAN RM20,000 ATAU 2 TAHUN PENJARA
MENDISKRIMINASI PEKERJA RM10,000 ATAU 1 TAHUN PENJARA
KESALAHAN KETIKA PENYIASATAN RM10,000 ATAU 1 TAHUN PENJARA
TUGAS PEKERJA RM1,000 ATAU 3 BULAN PENJARA
 Dasar jabatan keselamatan dan kesihatan pekerjaan
untuk secara berterusan mempertingkatkan kualiti
produk, perkhidmatan serta prestasi keselamatan
dan kesihatan kakitangan disamping mereka yang
berkaitan.

 Pihak pengurusan dan kakitangannya akan sama-


sama berusaha untuk mencegah sebarang potensi
ketidakakuran produk dan perkhidmatannya serta
sebarang kemungkinan kecerderaan dan penyakit
dari insiden yang berlaku ditempat kerj