You are on page 1of 9

 Glen dan Wilkie (2000)- satu proses

pengajaran dan pembelajaran yang


melibatkan murid bergerak dalam kumpulan-
kumpulan kecil dan menyelesaikan masalah
yang diberi.
 Azlena Zainal dan Munir Shuib (2004) –
penyelesaian masalah meliputi usaha-usaha
mencari jalan dalam menyelesaikan masalah.
Mengenal pasti Mencari Membuat
masalah maklumat hipotesis

Menilai dan
Menguji
membuat
hipotesis
rumusan
 Menyatakan pandangan mengenai sesuatu
situasi.
 Mengenal pasti dan membincangkan
mengenai punca-punca dan skop masalah.
 Bahan-bahan : peta minda, soal selidik, temu
bual
 Pengumpulan maklumat mengenai masalah
dimulakan setelah masalah dikenal pasti.
 Bahan-bahan : peta i-Think dan penggunaan
rajah rangka ikan.
 Sesuatu pernyataan yang diungkapkan
sebelum mengetahui kebenarannya.
 Mengemukakan pernyataan mengenai
hubungan-hubungan antara variabel dalam
persoalan.
 Sesuatu hipotesis yang dibuat hendaklah diuji
berdasarkan data empirikal.
 Menggunakan pelbagai alternatif dan kaedah
pengujian.
 Menganggap proses pengujian sebagai salah
satu usaha mencari kebenaran.
 Dapat memberikan gambaran yang jelas
mengenai masalah yang dihadapi dalam sesuatu
isu.
 Dapat memberikan petunjuk dalam
menyelesaikan masalah.
 Sesuatu perkara perlu dirumuskan dalam bentuk
pertanyaan atau pernyataan yang jelas.
Azlena Zainal dan Munir Shuib. (2004).
Meningkatkan potensi minda. Bentong:
PTS Publications & Distributors.

Glen, S. dan Wilkie,K. (2000). Problem based


learning in nursing: a new model for a new
context. Basingstoke: MacMillan Press.