Bahagian Sekolah Bahagian

Sekolah

PERANCANGAN STRATEGIK DALAM ORGANISASI PENDIDIKAN
OLEH HAJI SUFAAT BIN TUMIN Dr. MUHAMAD BIN AB. RAHMAN Dr. MADZNIYAH BT MD. JAAFAR WAN ROSLAN BIN WAN YAACOB

Pengenalan

KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL
Seorang pentadbir di sekolah harus mempunyai satu hala tuju untuk mencapai matlamat melalui sebarang cara atau semua cara usaha yang dilakukan

MENDEFINISIKAN VISI/MISI SEKOLAH 2. MENGURUS PROGRAM INSTRUKSIONAL 3.DIMENSI KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL: 1. MEWUJUDKAN IKLIM PEMBELAJARAN YANG POSITIF .

MENDEFINISIKAN MISI: 1.1.2 MENYAMPAIKAN MATLAMAT SEKOLAH .1 MERANGKA MATLAMAT SEKOLAH 1.

3 MEMANTAU KEMAJUAN MURID .2. MENGURUS PROGRAM INSTRUKSIONAL: 2.2 MENYELARAS KURIKULUM 2.1 PENYELIAAN DAN PENILAIAN INSTRUKSI 2.

5 PENGUATKUASAAN STANDARD AKADEMIK 3.2 MEWUJUDKAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL 3.1 MELINDUNGI WAKTU PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN 3.6 MENYEDIAKAN INSENTIF KEPADA MURID .4 MENYEDIAKAN INSENTIF KEPADA GURU 3.3.3 MENGEKALKAN SENTIASA KELIHATAN 3. MEWUJUDKAN IKLIM SEKOLAH 3.

11 ELEMEN KEPEMIMPINAN INSTRUKSIONAL (MODEL HALLINGER) 6) Melindungi waktu P& P 7) Membudayakan Perkembangan Profesional 8) Mengekalkan ketampakan Mewujudkan 9) Menyediakan ganjaran Iklim kepada guru 10) Penguatkuasaan standard Pembelajaran akademik 11) Menyediakan insentif kpd pelajar 1) Merangka matlamat sekolah 2) Menyampaikan matlamat sekolah Positif Mendefinisikan misi sekolah Mengurus Program instruksional 3) Penyeliaan dan penilaian Instruksi 4) Menyelaras kurikulum HALLINGER 5) Memantau kemajuan pelajar .

Findley & Findley (1992) PEMIMPIN INSTRUKSIONAL . mencipta semula perhubungan yang lebih berkesan dan memperkembangkan satu kerangka perancangan yang strategik.TAFSIRAN SEMULA Definisi-definisi yang ada memerlukan satu tafsiran semula berdasarkan kepemimpinan instruksional pengetua/guru besar yang mengetepikan hambatan-hambatan seperti struktur birokrasi.

DEFINISI Pengetua/Guru Besar sebagai pemimpin kecemerlangan pembelajaran. seseorang Pengetua/Guru Besar itu bukan sekadar kukuh dan mantap dari segi idea yang konkrit.Doyle & Donna M.Rice (2002) PEMIMPIN INSTRUKSIONAL . Untuk mencapai matlamat ini. malah kemahiran teknikalnya. Michael E.

Kajian di Malaysia (Atan Long et.1990) mendapati bahawa pengetua di sekolah-sekolah yang mencapai kejayaan luar biasa di Malaysia adalah mempamerkan tingkah laku berikut :      mempunyai wawasan yang jelas bertindak berdasarkan perancangan strategik bersikap pragmatik mengamalkan pendekatan penyelesaian masalah mempunyai semangat dedikasi dan motivasi yang tinggi di kalangan staf .al.

pemimpin sekolah mempunyai ketrampilan yang tinggi dalam banyak bidang  menjalankan penyeliaan ke atas pengajian dan pembelajaran    mengupayakan orang bawahan bertindak berasaskan keputusan mesyuarat  kejelekitan yang tinggi di kalangan staf .

500 BC .“More planning shall give more chances of victory while less planning less chances. So how about totally without planning?” Sun Tzu.

Analisis 7-S McKinsey Di Semua Peringkat Pengurusan  Super-ordinate  Structure  System  Skill  Staff  Strategy  Style goal (Objektif) .

Akauntabiliti: Peranan Pengurusan Tiga Aras Static PENGURUSAN ATASAN Motivational Dynamic DASAR STRATEGI PENGURUSAN PERTENGAHAN PENGURUSAN HADAPAN LAKSANA Model Pengurusan INTAN .

Isu-Isu Perancangan Strategik  Perancangan program/aktiviti yang dibuat secara “ad hoc”  Kecenderungan untuk menyediakan dokumen perancangan strategik tetapi tidak pada perlaksanaan.  Mengulangi program/aktiviti yang kurang strategik pada setiap tahun. “more of the same”. .

 Kurang pemantauan kepada program yang dirancang. . merupakan punca kegagalan Perancangan Strategik.  Pembinaan perancangan strategik tidak melibatkan seluruh warga dan tidak dihayati.  Program/aktiviti yang tidak disesuaikan dengan keperluan sekolah masing-masing.

organisasi merangka apakah tindakan yang wajar diambil sejajar dengan usahanya yang mahu mengeksploit peluang dan mengekang ancaman yang wujud.Kepentingan Perancangan Strategik  Membolehkan organisasi mengenali kekuatan dan kelemahan dengan lebih jelas.  Membolehkan  Membolehkan . organisasi merangka bentuk tindakan yang wajar diambil sejajar dengan usahanya mahu mengeksploitkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan.

organisasi mengenalpasti tahap pencapaiannya. program. organisasi mengawal segala Kepentingan Perancangan Strategik  Membolehkan  Memudahkan  Meletakkan organisasi sentiasa dalam keadaan proaktif terhadap perubahan yang berlaku di dalam dan luar organisasi. Membolehkan organisasi merancang aktivitinya mengikut kepentingan dengan lebih jelas dan bersistematik. .

Kepentingan Perancangan Strategik  Dapat mengurangkan program yang berulang. satu suasana kerja  Menyediakan yang kodusif. .

OBJEKTIF MODUL .

Pada akhir sesi. peserta dapat: Menerangkan konsep perancangan strategik dan kepentingannya dalam pengurusan kurikulum     Membina pelan perancangan strategik Melaksanakan perancangan strategik Menilai dan membuat penambahbaikan perancangan strategik .

KANDUNGAN MODUL .

3 Pembinaan Pelan Strategik 3.5 Membina Pelan Tindakan/Pelan Taktikal 3.6 Membina Pelan Operasi .3.3.3.3.3.3.1 Mengenal pasti Isu-isu Strategik (SWOT) 3.4 Menentukan Objektif 3.2 Menentukan Matlamat Strategik 3.3 Menetapkan Indikator Prestasi 3.3.

4 Pelaksanaan Perancangan Strategik 3.6 Penyemakan semula dan penambahbaikan 3.5 Penilaian terhadap Pelaksanaan Perancangan Strategik 3.7 Perbengkelan .3.

Strategik  Sesuatu proses itu strategik apabila melibatkan pilihan terbaik untuk bertindak-balas terhadap keadaan persekitaran yang dinamik dan persekitaran yang kadang-kadang kurang menyenangkan dianggap strategik perlu kepastian tentang pilihan-pilihan dan penglibatan penuh terhadap satu set tindak balas dan tidak kepada yang lain (Allison & Kaye 1997)  Untuk .

Strategi  Merujuk kepada cara organisasi bertidak. .  Organisasi yang gagal membentuk strategi yang sesuai dengan programnya mempunyai risiko lebih besar untuk tewas dalam persaingan. misi dan visi yang telah ditetapkan.  Juga dikenali sebagai taktik yand digunakan oleh organisasi untuk mencapai objektif.

Strategy Strategy is all about survival Strategy is all about perceptions Strategy is all about being different Strategy is all about competition Strategy is all about simplicity Strategy is all about leadership Strategy is all about reality .

Strategi mengambil kira : kehendak dan aspirasi jangka panjang  persekitaran luaran  kekuatan dalaman organisasi sekolah  budaya cemerlang organisasi sekolah  harapan pihak yang berkepentingan (stakeholder)  menjangkakan sumber-sumber masa depan  .

4 SOALAN STRATEGIK Di mana kita berada sekarang? STATUS QUO Bagaimana cara untuk mencapai tujuan? PELAN STRATEGIK Ke mana hendak dituju? MATLAMAT / OBJEKTIF Bagaimana kita tahu apa yang telah kita capai? .

objektif.  Proses strategik tersebut dilaksanakan dengan mengambil kira kekuatan dan kelemahan dalaman bagi sesebuah organisasi sekolah dan cabarancabaran dalam persekitaran luaran. faktor-faktor kejayaan yang penting dan strategistrategi bagi sesebuah organisasi sekolah. .Perancangan Strategik…  Adalah suatu proses formal bagi menentukan bidang tugas yang merangkumi visi.

DEFINISI KURIKULUM “Kurikulum adalah suatu pelan bagi pembelajaran” (Taba 1962) “ Kurikulum ialah pengalaman pembelajaran dan hasil pembelajaran yang dirancang dan dibimbing” (Tanner & Tanner 1975) .

Apa itu CEMERLANG? Cemerlang ialah pencapaian yang melebihi tahap jangkaan .

Kepentingan Perancangan Strategik terhadap Pengurusan Kurikulum Cemerlang  Alat untuk memahami cabaran-cabaran dan perubahan persekitaran secara sistematik dan strategik Menjadikan seseorang pemimpin kurikulum yang cemerlang. untuk sasaran yang betul. dan pada masa yang betul serta dalam bajet yang betul. melakukan perkara yang betul dengan betul. pada tempat yang betul. Menjadikan pihak pengurusan lebih proaktif dan dapat memikirkan masa depan pencapaian akademik sekurangkurangnya 3 – 5 tahun ke hadapan.   .

semangat kerja berpasukan dan penghayatan hala tuju yang sama.Kepentingan Perancangan Strategik terhadap Pengurusan Kurikulum Cemerlang  Menyediakan peluang penglibatan pelbagai lapisan warga pendidik dalam proses pemikiran dalam menangani perubahan.  Meningkatkan  Membuat . keputusan pada hari ini bagi menentukan pencapaian pada masa depan.

PROSES MELAKSANAKAN PERANCANGAN STRATEGIK .

PERANCANGAN STRATEGIK KAWALAN & PENILAIAN PELAKSANAA N PELAN TAKTIKAL & TINDAKAN TOWS MATRIKS INDIKATOR PRESTASI ISU STRATEGIK STRATEGI PRA PERANCANGAN (MANDAT) MATLAMAT STRATEGIK ANALISI S SWOT MISI VISI .

.

Pernyataan visi menjawab soalan ‘ What do we want to become?’ B. Pernyataan misi menjawab soalan ‘What is our business?’ .VISI & MISI A.

Keunggulan masa depan yang unik (kekuatan yang memberikan sesebuah organisasi itu kelebihan.Komponen Penting dalam Pernyataan Visi/Wawasan 1. prinsip moral. Menerangkan tujuan kewujudan. dan falsafah yang membentuk budaya organisasi) . kerja utama & pelanggan sasaran sesebuah organisasi 2. Nilai-nilai yang dikongsi bersama (kepercayaan. Hal ini mentakrifkan kelebihan & kecemerlangan organisasi) 3.

volunteers) to work together to achieve success. staff. It is difficult to create a vision statement that is exciting enough to inspire people.Why is a vision statement important? A good vision statement will challenge and inspire members of the school (board. . but is also realistic enough for people to believe it is attainable.

8 KEPENTINGAN VISI Meningkatkan kemampuan untuk berubah Pemangkin prestasi Merungkai paradigma Menetapkan haluan Penyemarak motivasi & komitmen staf Integrasi organisasi Memberikan pengertian KUASA VISI Meningkatkan daya kepimpinan .

Apakah identiti sekolah yang akan dibina untuk masa depan? . 3. Tetapkan posisi kejayaan masa hadapan untuk lima tahun ke hadapan.Garis Panduan Untuk Membina Pernyataan VISI? 1. Libatkan pemikiran strategik yang berkaitan: Membuat anjakan paradigma dan berfikiran futuristik Ke mana hala tuju sekolah anda? 2.

Nyatakan/jelaskan “what an organization wants to be” (.akan menjadi…? ) bukannya “what is”.Garis Panduan Untuk Membina Pernyataan VISI? 4.. Gambarkan situasi atau keadaan yang lebih baik pada masa hadapan dalam beberapa aspek penting berbanding dengan keadaan sekarang. . 5.

Ciri-Ciri Pernyataan VISI yang Baik 1. Mencabar dan bermotivasi (driving force) 3. Ringkas dan mudah difahami untuk dihayati oleh SEMUA warga dalam organisasi. . Jelas menyatakan tahap perubahan yang diinginkan masa depan atau menggambarkan kejayaan yang hendak dicapai. (benchmark perubahan) 2.

Dikongsi dengan stakeholders. pelanggan. pembekal. komuniti dsb. 6. Lebih fleksibel untuk dibentuk agar organisasi sentiasa pantas dan berdaya tahan bagi menghadapi kesulitan 5.4. Jelas hubungannya dengan pernyataan misi .

Initiate by leader 2. Shared and supported 3. Fits the school and the times 8. Clarifies direction and purpose 4. Must be positive and inspiring (ambitious) 6. Clear and easy to understand . Comprehensive 5.Vision to be successful: 1. Sets a standard of excellence 7.

Aktiviti .

CONTOH PERNYATAAN VISI SMK AMAN IALAH SEKOLAH BERKESAN MENJELANG TAHUN 2008 .

MISI .

Apakah maksud MISI? Satu pernyataan ringkas dan padat yang menjelas-kan perkara berikut:  Tujuan atau sebab ditubuhkan organisasi anda? (What is our basic purpose or Why do we exist?) Kepada siapa perkhidmatan diberikan? (pelanggan) Who we serve?  Apakah hasil akhir yang diingini? (What we produce. services.outcome benefits: products. uses)  .

Mengapa pernyataan MISI penting? Pernyataan misi yang baik membantu memasti-kan setiap warga sekolah bekerja ke arah hala tuju yang sama. penderma. Pernyataan yang mantap dan memberangsang-kan penting bagi mewakili sekolah kepada warga sekolah. sukarelawan dan masyarakat umum. Hal ini menjelaskan kepada mereka bahawa sekolah anda mempunyai hala-tuju yang jelas dan tahu perkara yang ingin dilakukan. .

Menjawab persoalan ‘What’.CIRI-CIRI MISI YANG BAIK Ringkas dan mudah diingati. Jelas dan mudah difahami. ‘Who’ & ‘How’ Elakkan penggunaan bahasa yang sukar difahami (bombastik) .

Menggambarkan kepakaran unik organisasi. Lebih luas (broad) bagi membolehkan pelaksanaan yang fleksibel kepada situasi yang diingini. . Spesifik untuk menjadi panduan kepada warga organisasi membuat keputusan.

Aktiviti .

Contoh Pernyataan MISI
SMK AMAN Berusaha mencapai kecemerlangan akademik melalui penggemblengan semua sumber secara cekap dan berkesan

PEMBINAAN PELAN STRATEGIK

A) MENGENAL PASTI ISU-ISU STRATEGIK

Dua Faktor Penentu Isu-isu Strategi FAKTOR PELUANG & PERSAINGAN KOMUNITI CABARAN DAN PERANAN SOSIAL. TERHADAP STAKEHOLDER PERUNDANGAN ORGANISASI FAKTOR LUARAN PERSEKITARAN STRATEGIK ORGANISASI KENAL TENTUKAN PASTI KERELEVANAN JANAKAN & FAKTOR STRATEGI NILAIKAN LUAR ALTERNATIF & DALAM NILAI DAN KEKUATAN SUMBER. POLITIK. PERANAN BUDAYA KEMAMPUAN STAF PENTING ORGANISASI DAN KELEMAHAN YANG DIKONGSI FAKTOR DALAMAN .

Analisis 7-S McKinsey (Dalaman)  Super-ordinate  Structure  Staff  Skill  System  Style  Strategy goal .

Lain-lain faktor dalaman  Kewangan  Kepercayaan  Budaya  Nilai .

Faktor-faktor luaran  Politik  Ekonomi  Sosiobudaya  Teknologi  Pelanggan  Masyarakat  Kesatuan  Badan bukan kerajaan  Pesaing .

B) MENENTUKAN MATLAMAT STRATEGIK .

boleh dicapai dan boleh diukur .MATLAMAT STRATEGIK • Tujuan memindahkan misi kepada sasaran prestasi/keputusan • Membentuk piawai untuk mengesan prestasi • Matlamat yang mencabar.

Aktiviti .

Meningkatkan prestasi kompetensi kepimpinan instruksional di kalangan pemimpin sekolah. . Meningkatkan kompetensi guru dalam aspek pedagogi berkesan. 2.CONTOH MATLAMAT 1.

MENENTUKAN OBJEKTIF .

OBJEKTIF 1. 2003) . Objektif adalah sesuatu yang perlu dicapai berdasarkan sasaran yang ditetapkan. Hasil khusus yang ingin dicapai oleh organisasi semasa melaksanakan misi asasnya (David. 2.

Kepentingan Objektif Yang Baik  Menentukan arah  Membantu proses penilaian yang tepat  Mendedahkan keutamaan  Fokus kepada penyelarasan  Mengawal  Memotivasikan pihak terlibat .

OBJEKTIF CIRI-CIRI OBJEKTIF YANG BAIK: • Specific (khusus) • Measureable (boleh diukur) • Attainable (boleh dicapai) • Reliable (boleh dipercayai/konsisten) • Time frame (jangka masa) .

2003) • Objektif yang perlu dicapai untuk jangka masa kurang daripada setahun seperti pelan taktikal/pelan tindakan dikenali sebagai jangka pendek .OBJEKTIF DUA bentuk objektif: • Objektif yang perlu dicapai untuk jangka masa melebihi setahun dikenali sebagai jangka panjang (David.

  . Berasaskan konsep SMART.BAGAIMANA MEMBENTUK OBJEKTIF?   Apakah keadaan semasa (status quo)? Apakah keadaan masa depan realistik yang ingin dicapai? Sediakan analisis jurang (gap analysis).

Qualities of Long-Term Objectives Achievable Understandable
Criteria used in preparing objectives

Acceptable Flexible Measurable Motivating

Suitable

OBJEKTIF
JANGKA PENDEK • 100 % pemimpin pertengahan didedahkan dengan elemen kepimpinan instruksional pada tahun 2007. • 95 % guru mahir dalam pengajaran Matematik dalam Bahasa Inggeris pada tahun 2007

Perhatian:
 Objektif

sering bertukar/dikelirukan dengan matlamat. objektif mesti menyokong sekurang-kurangnya matlamat/isu dan disokong/ dihubungkaitkan dengan sekurang-kurangnya satu strategi (cara/mean untuk mencapai objektif berkaitan)

 Setiap

Aktiviti .

8 (2005) kepada 5. Meningkatkan peratus pencapaian UPSR daripada 52% (2005) kepada 82% (2006) 2.CONTOH OBJEKTIF 1.5 (2006) . Meningkatkan Gred Purata Sekolah (GPS) daripada 5.

OBJEKTIF JANGKA PANJANG SPM 2005 2006 2007 2008 2009 % PMR % % % % % % % % % .

PEMBINAAN STRATEGI  Berkaitan dengan cara mencapai objektif Menangani cabaran perubahan dan ancaman luaran yang dihadapi oleh organisasi  .

Pembinaan Strategi Strategi organisasi mesti berkait dengan:  Cara merealisasi VISI dan MISI strategik  Cara merealisasikan matlamat dan objektif strategik organisasi  Cara melaksanakan perancangan dengan berkesan .

.Pembinaan strategi  Pelbagai jenis analisis dan matrik yang boleh digunakan untuk memastikan strategi yang digubal untuk benar-benar mampu merealisasikan visi. misi. matlamat dan objektif organisasi.

ANALISIS SWOT SWOT mewakili • Strengths (Kekuatan) • Weaknesses (Kelemahan) • Opportunities (Peluang) • Threats (Ancaman) • INTERNAL (DALAMAN) strengths & weaknesses • EXTERNAL (LUARAN) opportunities & threats .

P (OPPORTUNITIES-O) 1 2 3 Senaraikan 4 5 1 2 3 4 5 peluang 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ANCAMAN .L (WEAKNESSES-W) Senaraikan kelemahan STRATEGI LP(WO) Mengatasi kelemahan melalui kelebihan dalam sesuatu peluang STRATEGI LA(WT) PELUANG .Matrik KLAP (SWOT Matrix) MATLAMAT/ OBJEKTIF: _____________________________ 1 2 3 4 5 Tinggalkan kosong KEKUATAN .K (STRENGTHS-S) Senaraikan kekuatan STRATEGI KP(SO) Gunakan kekuatan untuk mengambil kelebihan dalam sesuatu peluang STRATEGI KA(ST) 1 2 3 4 5 KELEMAHAN .A (THREATS-T) List threats 1 2 3 4 5 Gunakan kekuatan untuk mengelak ancaman 1 2 3 4 5 Meminimumkan kelemahan dan elakkan ancaman .

PELAN TINDAKAN/ TAKTIKAL .

Setiap strategi perlu mempunyai sekurangkurangnya SATU pelan taktikal. .Pelan Tindakan (Pelan Taktikal) Setiap strategi perlu dituruti oleh pelan tindakan/pelan taktikal. Pelan taktikal ialah langkah jangka pendek (jadi objektifnya ialah jangka pendek).

.Pelaksanaan pelan taktikal perlu melalui proses yang terperinci/detail Setiap proses pelaksanaan perlu mengambil kira pelan kontingensi (sebagai langkah pencegahan).

. • Dirangka sedemikian rupa bagi mempastikan program dapat dilaksanakan dengan licin dan lancar serta memperoleh kejayaan seperti yang diharapkan.PELAN TINDAKAN • Satu kaedah menyatakan tindakan atau aktiviti yang harus dijalankan untuk mencapai visi organisasi secara sistematik.

• Tindakan diatur mengikut keutamaan dengan mengambil kira masa (jangka masa mula dan jangka masa siap) tersusun dengan rapi sehingga dijangkakan tiada aktiviti akan tergendala kerana ada tindakan yang belum diselesaikan. .

PELAN TINDAKAN Setiap Pelan Tindakan harus mempunyai Pelan Kontigensi supaya jika ada perkara yang tidak disangka berlaku langkah-langkah alternatif dapat dilaksanakan dan mengurangkan halangan serta mengelakkan kegagalan objektif. PELAN B .

memudahkan proses pemantauan.     . membuat refleksi. Mudah untuk dokumentasi.Kepentingan Rangka Umum Pelan Tindakan  Jelas dirujuk. penilaian. Prosedur mudah disemak sebelum pelaksanaan. Elakkan kerja bertangguh. perancangan untuk masa depan. akauntabiliti. Kawalan masa. Ke arah profesionalisme.

Contoh: 95 % pelajar lulus sekurangkurangnya C dalam Peperiksaan Percubaan UPSR .Indikator Prestasi  Definisi: Penanda aras. piawai atau lain-lain pengukuran yang digunakan untuk menilai kualiti perkhidmatan/aktiviti. sasaran.

petang 2. jwb.Matlamat Strategik: Meningkatkan Kompetensi Kepimpinan Instruksional dalam Kalangan Pemimpin Pertengahan di Sekolah. Objektif Khusus: Pada akhir Mac 2006. RM250 Bahan 22/1/2006 25/1/2006 Dokumen Perbincangan perbengkelan kumpulan Waktu petang . Bertng. Sumber RM300 Bahan Modul Tempoh Mula Tarikh Tamat Indikator kejayaan Catatan Kursus Pengetua / Pendedahan Guru Besar Kepimpinan dan GPK 1 Instruksional untuk Ketua Bidang dan Ketua Panitia Bengkel Ketua Bidang Pelaksanaan Aktiviti Kepimpinan Instruksional Mengikut Bidang 16/1/2006 19/1/2006 Semua hadir Syarahan dan dan lulus soal jawab Waktu ujian pasca. Huraian Aktiviti Peg. semua pemimpin pertengahan telah didedahkan dengan elemen-elemen kepimpinan instruksional dan mula mengamalkannya di sekolah. Bil 1.

Pengetua/ tindak ikut dan Guru Besar. tindak susul GPK dan Ketua Bidang Akhir Semua Oktober mencapai 2006 skala 4 (Skala Likert) Guna instrumen khas. Bertang. Disediakan oleh : Osman bin Ulong Jawatan : PK 1 Tarikh: 30 Dis 2005 Tandatangan: . Huraian Aktiviti Peg.Bil. jawab Anggaran kos - Tarikh Mula Awal Feb 2006 Tarikh Tamat Indikator kejayaan Catatan 3. Pemantauan.

LCD. PPD akademik Bahan 1hb Sept rujukan. Mesyuarat khas PPD selaku Kertas 7 Sept perlakasanaan kursus pengerusi dan kerja. Sumber Tempoh Mula Tarikh Tamat 5 sept 2006 Indikator kejayaan Catatan 1. jawab. Bi l Langkah-langkah tindakan Peg. Bertanggung. Menyediakan kertas Pegawai konsep perlaksanaan pelajaran kursus daerah/Pen.PLAN OPERASI Aktiviti : Kursus pendedahan kepimpinan instruksional untuk Penolong Kanan dan Guru Kanan mata pelajaran. 2006 PPPD komputer Akademik riba selaku setiausaha 7 Sept 2006 . 2006 modul contoh program Kertas kerja Ia yang lengkap merupakan dengan kertas pelbagai cadangan maklumat aktiviti Keputusan Ahli J/Kuasa konkrit terdiri berkaitan daripada perlaksanaan kalangan tercapai mereka yang sesuai 2.

Bertang.Bil. Langkahlangkah tindakan Peg. Kursus Urusetia sebenar dan JU dilaksanakan Kos 2 Oktober5 pakej oktober kursus Disediakan oleh : Osman bin Ulong Jawatan : PK 1 Tarikh: 30 Dis 2005 Tandatangan: . bayaran saguhati dan kos pakej kursus 27 25 Semua JU september september dapat menguasai kandungan kursus Semua peserta kursus lulus cemerlang dalam ujian paska 4. jawab Pegawai pendidikan daerah Sumber Tarikh Mula Tarikh Tamat Indikator kejayaan Catatan 3. Perlantikan JU dan latihan ‘trainning of trainers’ Penceramah undangan.

PELAKSANAA N .

misi dan objektif.perlaksanaan strategi  Peringkat paling kritikal untuk meralisasikan visi.  Menghubungkait antara strategi dengan program. belanjawan dan prosedur.  Untuk mendapatkan sokongan yang jitu pihak pengurusan atasan perlu menyediakan persekitaran kerja yang kondusif .

Siapa perlaksana strategi?  Pengurusan atasan  Pengurusan pertengahan  Pengurus bawahan .

Faktor kejayaan Kejayaan organisasi untuk mencapai visi. misi dan objektif banyak bergantung kepada kemampuan pengurus atasan memotivasi pekerjanya di semua peringkat pengurusan bekerja dengan lebih bersungguh-sungguh sebagai sebuah pasukan. .

Program
 Strategi

yang digubal tidak membawa apa-apa kebaikan sekiranya tidak disusuli pelaksanaan yang komprehensif  Mewujudkan program-program yabg bersesuaian.  Bergantung kepada tahap sokongan pihak yang terlibat.

Pendekatan melaksanakan program
1. Pendekatan biasa: a) Bergantung kepada KLAP b) Kemampuan melibatkan semua pihak semenjak penggubalan lagi. Pendekatan 2. Pendekatan Komprehensif: a) Perekayasaan (reengineering).

Pendekatan melaksanakan program
3. Berperingkat-peringkat a) ketika menghadapi persekitaran luaran iaitu ancaman dan peluang. b) Proaktif 4. Berpilih-pilih a) Mengikut kepentingan

 Bijak mengkategorikan program mengikut kepentingan dan sumbangan.Belanjawan  Mengurus wang dengan terancang.  Secara berhemah untuk kurangkan pembaziran dan tingkatkan daya saing. .

 Lisan  Informatif. mudah difahami dan ringkas .Prosedur  Merujuk kepada teknik (m0dus operandi)  Dapat melicinkan proses perlaksanaan.  Manual kerja.

Punca kegagalan di peringkat perlaksanaan  Tempoh perlaksanaan lebih panjang daripada yang dirancang. .  Tidak meletakkan orang yang layak.  Pengurus tidak faham matlamat organisasi.  Tiada kesinambungan antara strategi dan program.  Strategi tidak difahami.  Tidak mendapat sokongan.

 Tidak diselaras dengan sempurna.Punca kegagalan di peringkat perlaksanaan  Masalah tidak dijangka.  Persaingan program dari segi kewangan  Krisis dalaman  Tiada kemahiran yang mencukupi  Perubahan persekitaran yang tidak dapt dikawal  Pemimpin yang lemah  Pemantauan tidak dilaksanakan dengan baik. .

 Polisi dan prosedur sesuai dengan Visi.Tindakan-tindakan penting dalam perlaksanaan strategi  Pastikan strategi sesuai dengan struktur  Wujudkan sistem ganjaran  Mempertingkatkan kemahiran  Peka dengan perubahan persekitaran  Sistem sokongan sesuai dengan sistem utama. misi dan objektif .

.misi dan objektif  Kepimpinan dan budaya korperat  Tetapka tempoh masa yang realistik  Kenal pasti siapa akan melaksanakannya  Ada strategi alternatif.Tindakan-tindakan penting dalam perlaksanaan strategi  Sistem kewangan sesuai dengan visi.

mereka akan menentang. Jika mereka percaya mereka akan kehilangan sesuatu yang bernilai kesan daripada perubahan itu. Jadi. jangan pandang rendah sikap mereka yang malas dan burnout.  Perubahan memerlukan usaha yang bersungguh-sungguh.CABARAN MENGURUS PERUBAHAN MELALUI PELAKSANAAN STRATEGIK  Kehilangan sesuatu yang berharga. .

 Salah faham dan kurang kepercayaan. Guru dan staf akan menentang jika mereka tidak faham akan implikasi perubahan itu. . Keadaan ini sering terjadi apabila kurang kepercayaan antara pihak yang mencadangkan perubahan dengan pihak pelaksana.

Perundingan & perjanjian 5. Semua cara tidak berkesan atau terlalu mahal 6. Pendidikan & komunikasi 2. . Paksaan secara nyata & tersirat Situasi yang sesuai digunakan 1. Manipulasi & kerjasama 6. Maklumat dan analisis yang tidak tepat. Guru/staf menolak perubahan disebabkan masalah sukar menyesuaikan diri 4. Pencadang perubahan kekurangan maklumat untuk merangka perubahan. Penyertaan & penglibatan 3. Kesegeraan diperlukan dan pihak yang mencadangkan perubahan mempunyai kuasa. Pemudah cara & sokongan 4. 2. Seseorang atau satu kumpulan yang mempunyai kuasa menolak sesuatu perubahan 5. Kekurangan maklumat. sedangkan yang lain sukar untuk berubah 3.Strategi untuk menangani mereka yang tidak menerima PERUBAHAN Pendekatan 1.

PEMANTAUAN .

.Pelaksanaan Strategi Pemantauan  Pembinaan pelan strategik berkesan hanya merupakan sebahagian daripada perjuangan dan sebahagian lagi adalah penyempurnaan tindakan bagi memenuhi strategi dan objektif pelan tersebut.  Bahagian yang penting dalam pelaksanaan strategi adalah pemantauan – melihat secara berkala pelaksanaan pelan strategik.

anda perlu memastikan hasil yang dicapai selari dengan objektif yang ditetapkan sebagaimana yang dihasratkan. .Pemantauan Pelaksanaan Perancangan Strategik adalah penting berdasarkan beberapa sebab:  Pertama. Pemantauan akan membantu anda untuk tujuan ini.  Kedua. ianya menolong memastikan usaha anda selari dengan apa yang dirancang dan dijalankan dengan jayanya di atas landasan yang betul.

Juga untuk memperkemaskan bukan hanya pada strategi. tetapi juga terhadap proses perancangan. pemantauan membolehkan tindakan pembetulan (yang perlu) dilakukan semasa pelaksanaan. . Ketiga.

pemantauan pelaksanaan menjadikan keseluruhan usaha perancangan menjadi realiti.  Kelima. pemantauan merupakan sebahagian proses kawalan sebagai pendorong ke arah peningkatan prestasi guru/staf. tidak hanya dipantau setahun sekali. Keempat. .

Kembali ke landasan yang betul Apakah tindakan susulan yang perlu anda ambil jika pelan tindakan tidak mencapai sasaran? Sebahagian strategi tidak berkesan atau objektif tidak tercapai? .

3) Anda boleh mengubah strategi. .Anda boleh mengambil satu daripada empat langkah pembetulan: 1) Anda boleh mengubah jadual pelaksanaan. 2) Anda boleh mengubah kaedah melaksanakan strategi. 4) Anda boleh berkompromi dengan objektif.

. Setiap tindakan pembetulan ini boleh digunakan mengikut keadaan-keadaan yang tertentu.

Sejauhmanakah kita berjaya melaksanakan program dalam pelan tindakan strategik?  Adakah program yang dilaksanakan mencapai objektif pada tahap kualiti yang dikehendaki?  Sejauhmanakah kemajuan pelaksanaan menepati masa yang ditetapkan?  Adakah kita mematuhi anggaran bajet sumber manusia dan kewangan yang ditetapkan?  Adakah apa-apa perubahan yang mendorong kita untuk melihat semula keutamaan program? Strategi Pemantauan .4 Soalan: 1.

Adakah strategi dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat di peringkat organisasi? 3. Sejauhmanakah keputusan-keputusan yang dibuat selari dengan strategi? 4. Sejauhmanakah strategi yang ditetapkan bawah tanggungjawab anda dipastikan daripada ketekalan dan keselarasannya? .Sambungan 2.

PENILAIA N .

.Penilaian presatasi  Peringkat terakhir  Memaklumkan pencapaian sebenar  Mengenalpasti sejauh mana stategi mencapai objektif dan memmenuhi visi  Alat penggera jika dibuat berkala.

 Dilakukan dalam tempoh masa ditetapkan  Prestasi benar-benar dibanding piawai  Pastikan langkah-langkah pembaikan dilaksanakan.Komponen penilaian prestasi  Kenal pasti apa yang hendak dinilai  Kenal pasti piawai yang dijadikan perbandingan. .

THE CONTROL PROCESS

@ Pearson Education Canada Inc.

PROSES KAWALAN
Kawalan melibatkan EMPAT kaedah Andaian bahawa standard prestasi telah wujud, contohnya:  Objektif khusus telah ditentukan dalam perancangan
1.  

Kaedah Pengukuran: Pemerhatian perseorangan (memerlukan liputan luas) Management By Walking Around (MBWA) Masalah-berat sebelah (biased)

BERSAMBUNG

PROSES KAWALAN
2. Laporan Statistik – (senang dilihat dan berguna untuk melihat perhubungan antara pembolehubah)

Masalah- tidak semuanya boleh diukur dengan mudah.

Laporan Lisan – (merangkumi mesyuarat.sukar untuk menapis maklumat. 4. . Laporan Bertulis – (lebih komprehensif dan bermaklumat) Mudah menyimpan dan mengakses.) Masalah. panggilan telefon dll.3.

PENILAIAN STRATEGI Dua jenis penilaian:  Penilaian pencapaian objektif jangka panjang  Penilaian pencapaian objektif jangka pendek .

Penilaian/kajian semula perlu meliputi: Matlamat strategik Strategi-strategi Pelan tindakan/taktikal Objektif Indikator (KPI) .

Prestasi sebenar (berjaya/gagal) Punca kegagalan Tindakan pembetulan dan implikasi masa hadapan (tindakan susulan) Penambahbaikan berterusan .

Faktor kegagalan dan kunci kejayaan Penilaian Stratregik Kunci Kejayaan Faktor Kegagalan  Menetapkan  Tiada akauntabiliti peranan dan  Hanya berfokus tanggungjawab kepada kecekapan  Guna penilaian  Guna terlalu untuk memahami banyak pengukuran sesuatu organisasi  Hanya berfokus kepada punca sahaja .

dan pandangan masa depan yang berfokus  Kemas kini sistem penilaian  Penilaian menyediakan maklum balas berkualiti pada proses pengurusan strategik . tetapi hanya berguna untuk kawalan Kunci Kejayaan  Guna penilaian untuk menyediakan integrasi.Faktor Kegagalan  Guna pengukuran untuk kawalan  Tidak pernah menyemak pengukuran  Gagal mengguna pengukuran untuk membuat strategi. keputusan berdasarkan fakta.

. Ahli kumpulan hendaklah membuat kajian semula tanpa membuat sebarang tuduhan. Hendaklah mengesahkan bahawa berlaku penyimpangan daripada matlamat yang ditetapkan. dan menuding jari kepada sesiapa. 2.Memperbaharui Strategi 1. menunjuk-nunjuk.

Mengemas kini strategi mengikut sifat/jenis ancaman. Ahli kumpulan hendaklah bersatu dengan visi. .3. 4.

Pusingan Semula Proses Perancangan Strategik .

Cadangan bagi Meneliti Semula Pelan Semasa Fasa Pra-Perancangan:  Bentuk soalan temu bual berdasarkan jangkaan (ekspektasi) pihak pengurusan atasan dan kematangan organisasi  Gerakkan kumpulan fokus bagi mengumpul input daripada pengurus dan staf sokongan .

 Jalankan kajian semula terhadap pelanggan hasil tinjauan yang terbaru serta  Menganalisis pencapaian  Memahami keputusan analisis penilaian .

Sambungan Semasa Fasa Perancangan:  Pelbagaikan  Pastikan  Fokus kaedah sumbang saran bagi mendapatkan sebarang kemungkinan perkembangan pelan penilaian strategik diambil kira kepada perancangan baru dan pelaksanaannya berdasarkan pengalaman yang dipelajari (lessons learned) .

.Peringatan: Meneliti semula pelan strategik yang telah lama (shelfware) sering dilihat sebagai satu bebanan kerja dan tidak diambil kira secara serius.

Pihak pengurusan atasan mengandaikan bahawa mereka boleh mendelegasikan fungsi perancangan kepada perancang sahaja.Pihak pengurusan atasan begitu asyik atau leka dengan masalah semasa/rutin sehingga tidak ada masa untuk melakukan perancangan jangka masa panjang dan proses ini telah menjadi sebati dalam kalangan pihak pengurus dan stafnya. 2.Punca kegagalan dalam Perancangan Strategik 1. .

Gagal untuk membina visi dan misi organisasi yang sesuai dan baik sebagai asas bagi pembinaan pelan perancangan jangka panjang.3. 4. . Gagal untuk membuat andaian yang sepatutnya terhadap staf yang perlu terlibat dalam proses perancangan.

Gagal untuk membina iklim dalaman organisasi yang sesuai dan menggalakkan setiap ahli berfikir secara kreatif serta merancang dengan sistematik. 6.Gagal untuk menggunakan apa-apa yang dirancang dalam pelan perancangan strategik sebagai satu piawaian (standards) untuk mengukur prestasi pengurusan organisasi. .5.

rigid. .Terlalu banyak formaliti dalam sistem yang kurang fleksibel.Menganggap bahawa perancangan strategik yang komprehensif ini adalah sesuatu yang berasingan daripada keseluruhan proses pengurusan lain dalam organisasi. 8.7. kompleks dan menghalang kepada kreativiti.

Pihak pengurusan atasan gagal untuk menyemak atau mengenal pasti jabatan atau bahagian yang membina perancangan jangka panjang . Pihak pengurusan atasan menolak mekanisme perancangan formal tetapi lebih yakin untuk membuat keputusan secara gerak hati (intuitive).9. 10. . Hal ini akan menimbulkan konflik dengan perancangan formal.

SESI PERBENGKELAN .

Setiap kumpulan dikehendaki menyediakan Pelan Tindakan untuk meningkatkan prestasi aspek-aspek yang berkaitan dalam maklumat yang disediakan: .

.Kumpulan 1 Penguasaan Bahasa Inggeris murid yang rendah.

Kumpulan 2 Perlaksanaan PPSMI di sekolah yang belum memuaskan. .

Kumpulan 3 Prestasi Yang Rendah Dalam Peperiksaan Awam .

Kumpulan 4 Pengurusan Panitia yang kurang berkesan .

Kumpulan 5 Ramai Murid Tidak Menguasai 3M .

Keputusan yang dibuat pada hari ini.RENUNGAN Pengurusan dan perancangan strategik adalah berkaitan dengan membuat keputusan. . amat penting untuk hari esok dan masa depan.

tetapi… Kesilapan seorang pendidik akan merosakkan satu generasi. .Kesilapan seorang doktor mungkin menyebabkan kehilangan satu nyawa.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful