You are on page 1of 14

МЕНТОР КАНДИДАТ

Проф. Др Драган Симеуновић Петар Илић


Бр. индекса 116/2016
Београд, 2018. година
З А ШТО СА М И З А Б РАО ОВУ Т Е МУ

 Актуелна тема која оптерећује жртве


 Тежња за упознавањем сварног стања
ствари
 Усавршавање ради даљег развоја
каријере
ЦИЉ РА ДА

 Сагледати узајамну повезаност тероризма као облика


политичког насиља са такозваном „ОВК“

 Дати допринос развоју теме

 Сагледати утицај криминалних и насилних


делатности такозване „ОВК“ на развој конфликта на
територији АП Косово и Метохија.
С Т РУ К Т У РА З А В Р Ш Н О Г РА Д А
 „ОСЛОБОДИЛАЧКА ВОЈСКА КОСОВА“

 НАСИЉЕ

 ТЕРОРИЗАМ

 КРИМИНАЛНЕ И НАСИЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ


„ОСЛОБОДИЛАЧКЕ ВОЈСКЕ КОСОВА“
„ О СЛ О Б ОД И Л АЧ А В О Ј С К А КО С О ВА “

 Идеолошки развој

 Развој од гериле до
терористичке
организације
НАСИЉЕ

Врсте насиља

Облици насиља
ТЕРОРИЗАМ

Дефинисање тероризма
Историјат тероризма
Тероризам као облик политичког насиља
Класификација тероризма
Одлике етно-сепаратистичког тероризма
Специјалне јединице у борби против теоризма
Циљеви и мотиви савременог тероризма
 Трговина наркотицима и наоружањем

 Трговина људима и људским органима

 Неконвенционално
поступање према
цивилном становништву
и ратним заробљеницима
ПРОБЛЕМИ ПРИЛИКОМ ИЗРА ДЕ
РА ДА
 Оскудна стручна литература поткрепљена
чињеницама од догађајима у периоду од 1993.
1999. године

 Коју тему одабрати

 Како ускладити рад у једну целину

 Усклађување пословних обавеза са временом


за израду мастер рада
ЗА КЉУЧА К

 Организовани криминал на КиМ је реалност.

 „ОВК“ је званично расформирана, односно


демилитаризована након завршетка рата, а
по доласку међународних снага.

 Борба против оваквог облика тероризма мора


бити јединствена на нивоу читаве
међународне зајенице, а терористи се морају
једнако третирати на било ком делу планете.
 Влада Републике Србије. Албански тероризам и организовани
криминал на Косову и Метохији, Београд, 2003.
 Гаћиновић, Радослав. Политичко насиље и глобализација.
Београд, Драслар Партнер, 2008.
 Гаћиновић, Радослав. Тероризам. Београд, Драслар, 2005.
 Игњатовић, Ђорђе. Организовани криминалитет – други део.
Београд, Полицијска академија, 1988.
 Пеан, Пјер. Косово – праведни рат за стварање мафијашке државе.
Београд, Службени гласник,2013.
 Симеуновић, Драган. Политичко насиље. Београд, Радничка
штампа, 1989.
 Симеуновић, Драган. Тероризам. Београд, Едиција Кримен, 2009.
 Симеуновић,Драган. Увод у политичку терорију. Београд,
Институт за политичке студије, 2009.
 Симовић, Милосав, Никола Карановић. Противтерористичка
операција на југу Србије. Београд, ВИЗ, 2004.