You are on page 1of 11

Ano ang masasabi ninyo sa bawat larawan?

Gamit ang venn diagram ibigay ang


kaibahan ng pantasya, at panaginip sa
pangarap.
 Rubric in scoring group activity
 5- kung ang bawat isa sa grupo ay nakilahok sa
pagtalakay ng sagot. Natalakay sa unahan ng
may katamtamang lakas ng boses at malinaw na
naipahayag ang sagot ng grupo.

 3 kung ang bawat isa sa grupo ay nakilahok sa


pagtalakay ng sagot. Natalakay sa unahan ng
may katamtamang lakas ng boses ang sagot ng
grupo.

 1- kung ang bawat isa sa grupo ay nakilahok sa


pagtalakay ng sagot. Natalakay sa unahan ang
sagot ng grupo.
ay nangyayari lamang sa iyong isipan
habang ikaw ay natutulog. Kapag nagising ka
na, natatapos din ito.
-ay likha ng malikhaing isip. Ito ay ang
pagbuo ng mga sitwasyon o pangyayari ayon
sa iyong kagustuhan. Masarap ang
magpantasya dahil lahat ng gusto mo ay
posible. Ang pagpapantasya ay ginagamit ng
marami upang takasan ang kanilang mga
problema.
-ay batayan ng pagpupunyagi tungo sa
makabuluhan at maligayang buhay.
Bakitmahalaga sa
tao ang mangarap?
A. Mula sa napakinggan awiting “Mangarap ka”,
sagutin ang mga sumusunod:
1.Ayon sa awit bakit kailangan mong mangarap.
Ipaliwanag.
2.Ano ang ibig sabihin ng pahayag na “ hindi ko
sasayangin ang makukuha kong ubas”?
3.Iugnay ang huling saknong sa tunguhin ng isip,
batay dito ano ang mabubuo mong
konklusyon ukol sa pangarap.
B. Magdala ng coloring materials at short bond
paper