MORFOLOGIJA BILJAKA

Pojam morfologija vodi poreklo od gr ke re i morfe ± forma, oblik i logos ± nauka Biljni organi su delovi tela tela koji ima odre enu gra u i odre enu funkciju.

VEGETATIVNI ORGANI ± koren i izdanak REPRODUKTIVNI ORGANI ± cvet, plod i seme

cvet Temeni pupoljak Nodus ili cvor internodija Bocni pupoljak Temeni pupoljak

Sistem Izdanaka

List

Lisna drska Lisna ploca Stablo Osovinski koren Bocni korenovi

Korenov sistem

KLICA je za etak NOVE BILJKE KLICA se sastoji od 1 ili 2 klicina listi a (kotiledona) pri vr enih za klicin izdanak i klicinog koren i a (radicula) Klicin izdanak se sastoji od: gornjeg dela izdanka (epikotil) koji na vrhu nosi klicin pupolj i (plumula). i donjeg dela izdanka (hipokotil) .

Koren (radix) nastaje od korenka klice radicule .

Iz ega i kako nastaje Phaseplus vulgaris. pasulj ? list kotiledon epikotil hipokotil kotiledon kotiledon hipokotil hipokotil korenak semenja a .

ILI AST ili DIFUZNI KORENOV SISTEM Adventivni korenovi ne nastaju iz korenka klice .OSOVINSKI B.KORENOV SISTEM je skup svih korenova jedne biljke A.

Adventivni korenovi nastali iz stabla .

Povr inski korenov sistem kaktusa Dubinski korenov sistem pustinjske biljke .

Zone korena korenske dlake Zona korenskih dlaka IV zona izdu ivanja i diferenciranja zona rasta (vegetaciona kupa korena) III zona korenove kape II I .

Zona rasta Zona korenske kape .

osnovni meristem i prokambijum .Zona korenskih dlaka Zona izdu ivanja Protoderm.

Uzdu ni presek korena u zoni korenskih dlaka apoplast elijski zid simplast .

Primarna gra a korena u zoni korenskih dlaka ksilem rizodermis endodermis floem kora korenske dlake .

PRIMARNA GRA A KORENA iznad zone korenskih dlaka endoderm egzoderm primarna kora .

Popre ni presek radijalnog provodnog snopi a .

floem 2a . endodermis 2a. parenhim kore 2.Detalj radijalnog sprovodnog snopi a: 1. ksilem 5. elija propusnica 3. pericikl 4.

Primula acaulis. jagor evina Primarna gra a korena .

Sekundarna gra a korena I kora sa peridermom II kambijum III sekundarno drvo .

Popre ni presek korena sekundarne gra e .

Carlina sp. sekundarna gra a korena . vilino sito..

.Inulin u korenu Carlina sp.

.

Metarmofoze korena .repast (glavni) koren Beta cicla cvekla .

repast (glavni) koren Daucus carota subsp. sativus .Metarmofoze korena .

Ficaria verna. Metamorfoza bo nih koenova u korenske krtole .

korenska krtola Skrobna zrna u parenhimskim elijama korena .Ficaria verna.

Urtica dioica. kopriva .

Daskasti korenovi tropskog drve a .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful