You are on page 1of 12

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TP.

HCM
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
MÔN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Quyền nhân thân trong Luật dân sự Việt Nam


NHÓM 6
PHAN THỊ MỸ LOAN 16129034 LÊ HOÀNG ANH 17142206

TRẦN HỒNG ÂN 17142210


TRẦN THỊ NGỌC MỸ 17145324
NGUYỄN THẾ CẢNH 17142217
DƯƠNG THỊ KIỀU OANH 16129050
LÊ VÕ HOÀI PHONG 17142296

LỮ THỊ TRANG 17141242 TRẦN VĂN PHÚC 17142304


NỘI DUNG CHÍNH

1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM QUYỀN NHÂN THÂN

2. QUYỀN NHÂN THÂN VỀ HÌNH ẢNH

3. QUYỀN NHÂN THÂN VỀ ĐƯỢC BẢO VỆ, DANH


DỰ, NHÂN PHẨM UY TÍN
1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM QUYỀN NHÂN THÂN

KHÁI NIỆM
Là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân.

Do nhà nước quy định cho mỗi cá nhân .

Cá nhân không thể chuyển giao quyền này cho ngưới


khác trừ trường hợp pháp luật quy định khác.
1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM QUYỀN NHÂN THÂN
Luôn gắn với một cá nhân xác định,
không được phép chuyển giao cho
ĐẶC ĐIỂM người khác

Không xác định được bằng tiền

Được xác lập trực tiếp trên cơ sở


những quy định của pháp luật

Là một loại quyền tuyệt đối. Các chủ


thể có nghĩa vụ tôn trọng giá trị
nhân thân được bảo vệ.
2. QUYỀN NHÂN THÂN VỀ HÌNH ẢNH

KHÁI NIỆM
HÌNH ẢNH

Hình ảnh là sự sao chép lại những


hình ảnh biểu tượng có thể được
nhận thức bằng chính tư duy của
con người hoặc bằng các cách
thức sao chụp nguyên mẫu.
2. QUYỀN NHÂN THÂN VỀ HÌNH ẢNH

ĐẶC ĐIỂM 1 Quyền nhân thân không gắn với tài sản

2 Quyền cá biệt hóa chủ thể.

3 Quyền được bảo hộ vô thời hạn.

4 Quyền được bảo vệ khi có yêu cầu.


Quyền nhân thân đối với hình ảnh thuộc
5 nhóm các hành vi tác động vật phẩm liên
quan đến quyền.
3. QUYỀN NHÂN THÂN VỀ ĐƯỢC BẢO VỆ,
DANH DỰ, NHÂN PHẨM UY TÍN

ĐẶC ĐIỂM

Thuộc nhóm quyền liên


quan đến giá trị của con Có tác dụng bổ sung,
người trong xã hội nói hỗ trợ cho các quyền
riêng và trong tổng thể các nhân thân khác
quyền nhân thân nói chung.
3. QUYỀN NHÂN THÂN VỀ ĐƯỢC BẢO VỆ,
DANH DỰ, NHÂN PHẨM UY TÍN

Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả


NỘI DUNG 1 xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

Cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin


2 làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín
của mình.
3. QUYỀN NHÂN THÂN VỀ ĐƯỢC BẢO VỆ,
DANH DỰ, NHÂN PHẨM UY TÍN

NỘI DUNG Thông tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy
tín của cá nhân được đăng tải trên phương tiện thông
3 tin đại chúng nào thì phải được gỡ bỏ, cải chính bằng
chính phương tiện thông tin đại chúng đó. Nếu thông
tin này được cơ quan, tổ chức, cá nhân cất giữ thì phải
được hủy bỏ.
3. QUYỀN NHÂN THÂN VỀ ĐƯỢC BẢO VỆ,
DANH DỰ, NHÂN PHẨM UY TÍN

NỘI DUNG
Trường hợp không xác định được người đã đưa
4 tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy
tín của mình thì người bị đưa tin có quyền yêu
cầu Tòa án tuyên bố thông tin đó là không đúng.
3. QUYỀN NHÂN THÂN VỀ ĐƯỢC BẢO VỆ,
DANH DỰ, NHÂN PHẨM UY TÍN

NỘI DUNG
Cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh
dự, nhân phẩm, uy tín thì ngoài quyền yêu cầu bác
5 bỏ thông tin đó còn có quyền yêu cầu người đưa ra
thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường
thiệt hại.