PENGAJARAN

penyampaian.KONSEP Sesuatu aktiviti dan proses (perancangan. bimbingan dan penilaian ) yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran yang tertentu. pengelolaan. .

.

.

.

.

.

.

.

MODEL PEMEROSESAN MAKLUMAT R.M GAGNE .

M GAGNE .MODEL PEMEROSESAN MAKLUMAT R.

.

.

.

.

Model inkuiri sosial .

.

MODEL INKUIRI SUCHMAN .

.

.

.

.

.

.

.

PENDEKATAN MENGAJAR .

PENDEKATAN

MERUPAKAN SATU PENYUSUNAN PROSES PENGAJARAN SEORANG GURU YANG MEMBEZAKAN DENGAN SEORANG YANG LAIN CARA BAGAIMANA GURU MENGOLAH SESUATU MATAPELAJARAN

PENDEKATAN MENGAJAR
Dikenali sebagai model integreted / model bercantum iaitu kesepaduan penggunaan strategi pengabungjalinan + penyerapan  Teknik penggabungjalinan digunakan : berapa kemahiran dapat dikuasai serentak oleh murid.  Guru boleh merancang pengajaran kemahiran fokus: kemahiran yang hendak dijadikan tumpuan dalam sesuatu pelajaran.

TEKNIK PENGABUNGJALINAN + PENYERAPAN

PENDEKATAN INDUKTIF  Guru akan memulakan pengajaran dengan memberi contoh –contoh khusus berdasarkan satu prinsip yang sama dan murid memerhati.mengkaji dan membuat generalisasi  Cth : konsep a x b = b x a  4 x 2 = 8 sama 2 x 4 = 8  5 x 3 = 15 . 3 x 5 = 15 Kesimpulanya: a x b = b x a    . mentafsir .

5

CIRI PENDEKATAN INDUKTIF

6

LANGKAH PENDEKATAN INDUKTIF

5

JENIS SOALAN PENDEKATAN INDUKTIF

Cth : Konsep hujan .minta murid memberi contoh .PENDEKATAN DEDUKTIF  Pendekatan yang bermula dengan rumus .   .guru menjelaskan proses hujan – guru dan murid bersoal jawab tentang konsep hujan – aktiviti pengukuhan . prinsip atau hukum diikuti dengan aplikasi keatas contoh –contoh khusus.

 Pendekatan ini banyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik  .PENDEKATAN ELEKTIF Gabungan pendekatan induktif dan deduktif  Boleh digunakan sebagai strategi p & p secara berkumpulan (aktiviti pemulihan& pengayaan)  Guru mengajar mengikut kemampuan dan kecerdasan murid.

.

.

.

.

.

.

.

mengumpul. menilai dan membuat kesimpulan. menganalisi.  Kemahiran berfikir kreatif iaitu menjana idea . meramal dan membuat hepotesis. menciri. membuat urutan.  Kemahiran ini membantu membuat keputusan secara kritis dan kreatif  . mengelas .KEMAHIRAN BERFIKIR Kemahiran berfikir kritis banyak mengunakan aktiviti P&P membanding beza.

  .KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI  Melatih murid –murid mengunakan teknologi komputer terkini dalam P&P Tujuannya : supaya dapat melahirkan tenaga kerja yang berilmu pengetahuan dalam sains dan teknologi.

KEMAHIRAN PEMUDAHCARAAN  Merupakan satu proses perbincangan dalam aktiviti P &P. Guru sebagai fasilitator ( pemudahcara dalam P&P untuk membantu murid.)   .

Kaedah dan teknik Mengajar .

  Kaedah Mengajar: Satu siri tindakan guru yang sistematik dan berdasarkan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih. dengan tujuan mencapai objektif pelajaran dalam jangka pendek.     .

 .  Teknik Mengajar: Kemahiran guru dalam pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

 Berdasarkan huraian yang di atas . .kaedah mengajar boleh digunakan sebagai teknik mengajar apabila kaedah ini dilaksanakan dengan sesuatu teknik yang sesuai.

Belajar Mastery Learning sambil Main (Permainan) Main Peranan Penyelesaian Masalah Bercerita Tunjuk Cara Kaedah dan Teknik Mengajar Inkuiri-Penemuan Pendekatan Tematik Kaedah dan Teknik Mengajar Bers Sumbangsaran Pemudahcaraan Perbincangan .

1 .Metamatik ataupun sejarah.aktiviti permainan biasanya       dijalankan untuk aktiviti pengukuhan .pengayaan dan pemulihan. Belajar sambil main ( permainan ) Belajar sambil main merupakan sesuatu kaedah dan teknik mengajar yang memberi peluang kepada murid-murid melakukan aktiviti berpura-pura dibawah keadaan terkawal. iaitu selepas aktiviti pembelajaran .    . pendidikan jasmani .muzik. bahasa.  Dalam aktiviti pengajaran dan  pembelajaran.

    Langkah Melaksanakan Aktiviti Permainan Menurut Jill Hadfied (1984): Aktiviti permainan haruslah diajarkan melalui demonstrasi dan bukan disampaikan dengan cara penerangan lisan sahaja. .

Semua murid menjalankan aktiviti permainan dalam kumpulan kecil masing-masing. 2. Langkah melaksanakan aktiviti permainan  1.Selepas aktiviti permainan.dan memberi bimbingan juka perlu.Guru menerangkan secara ringkas tentang tujuan permainan. guru. 4. 3.Seorang atau sekumpulan kecil murid dipilih untuk melakukan semula demonstrasi guru. 6. 5.Guru kemudian mendemonstrasikan cara dan kaedah bermain.Guru beredar dari sekumpulan ke sekumpulan dengan tujuan mengawasa aktiviti murid. . atau seorang murid dipilih untuk membuat rumusan yang dipelajari dalam aktiviti permainan.

Langkah-langkah pelaksanaan belajar sambil main Langkah I Perancangan Langkah II Permulaan Langkah III Permainan Langkah IV Penliaian Langkah V Permulaan Langkah VI Penutup .

  Langkah I: Per ancangan Penentuan jenis aktiviti permainan  Penyediaan alat permainan  Penetapan peraturan permainan  Penetapan masa permainan  .

Guru mengawasi. Penerangan cara permainan.  .dan masa permainan.peraturan. Langkah II: Permulaan Penerangan tujuan.memerhati dan membimbing.   Langkah III: Permainan Murid-murid menjalankan aktiviti permainan.

 . Langkah IV: Penilaian Guru Menilai Hasil Permainan Guru megumumkan keputusan permainan   Langkah V: Perbincangan Guru berbincang dengan murid-murid tentang aktiviti permainan yang dijalankan. Guru membimbing murid-murid membuat rumusan.

Mengutip dan menyimpan alat permainan.    . Langkah VI: Penutup   Murid-murid mencatat rumusan dalam buku nota.

 Main peranan Main peranan merupakan satu teknik mengajar dalam bilik darjah dan ia merupakan satu lakonan spontan yang melibatkan sekumpulan murid tanpa menggunakan sebarang skrip.2.       .

peranan watak-watak dan temp Guru memilih murid-murid menjadi pelakon-pelakon erdasarkan watak-watak .Langkah-langkah pelaksanaan main peranan   Guru mewujudkan satu situasi masalah yang disediakan   u menerangkan secara ringkas tentang situasi bermasalah .memainkan peranan mereka dalam sesi simulasi sambil menunjuk ru membincangkan dengan murid-murid prestasi pelakon-pelakon dan cara menyelesaikan Guru membimbing murid-murid membuat rumusan .

Contoh Pelajaran melalui teknik main peranan  Matapelajaran : Sains/Pendidikan moral Tajuk : Cara haiwan melindungi  dirinya dengan hidup  berkelompok .anak kerbau dan    sekumpulan kerbau. . Watak-watak : Harimau.

Bagaimana ana Sesi Semulasi (Lakonan)  Seorang murid memakai topeng harimau mengejar seorang murid yang memaka ri dengan perasaan takut tetapi empat dilindungi oleh murid-murid yang memainkan perana Kerbau-kerbau membentuk satu bulatan melindungi anak kerbau di d Harimau cuba masuk bulatan tetapi tidak berjaya dan akhirnya meninggalkan kumpulan ke .Langkah-langkah mengajar:  Permulaan.Guru Guru mewujudkan satu situasi: Seekor kerbau diburu oleh seekor harimau.

 Penutup - Guru berbincang dengan murid tentang lakonan yang telah selesai dijalank Guru membimbing murid –murid membuat rumusan yang mengaitkannya dengan konseo perpaduan rakya .

guru dapat menjalankan sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan.3 . Bercerita  Bercerita merupakan satu kaedah mengajar yang membolehkan guru menyampaikan isi pelajarannya melalui teknik bercerita.  Melalui kaedah ini.  .

  1. 2.Prinsip-prinsip panduan penguasaan kemahiran bercerita. .

.

.

.

Perancangan dan pengurusan sesi bercerita .

Perancangan dan persediaaan .

Sesi bercerita .

penutup .

  Aktiviti sesi penutup cerita: .

4.  . Pendekatan tematik Definisi:  pokok perbicaraan atau topik utama yang akan dijadikan sesuatu perbicaraan atau kajian.Pendekatan Tematik adalah amat sesuai digunakan sebagai proses perbincangan tema dalam aktiviti kumpulan.  Menurut Louis Cohen dan Lawrence Manian (1983).

Pendekatan Tematik dilaksanakan dalam tiga cara Sub topik Sub topik Sub topik Cara 1: Tema dipecahkan kepada beberapa sub topik dan dibincangkan oleh kumpulan cerdas. sederhana dan lemah .

  Topik X Topik X Topik X Cara 2 : Tema yang sama diberikan dan dibincangkan oleh murid-murid dalam kumpulan pelbagai kebolehan .

Topik Y1 Topik Y2 Topik Y3 Cara 3 : Tema yang berbeza tetapi saling melengkapi diberikan dan dibincangkan dalam kumpulan pelbagai kebolehan .

 Selepas perbincangan.dapatan-dapatan hendaklah dibentangkan oleh wakil kumpulan masing-masing supaya semua murid dapat menghayati hasil perbincangan di sntara kumpulan serta membuat rumusan dengan lebih rapat. .

5. b)Penyerapan .proses mengintegrasikan unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih matapelajaran. .proses mengintegrasi beberapa kemahiran didalam sesuatu pelajaran. Kaedah dan teknik  bersepadu : penggabungjalinan dan penyerapan mengajar a)Penggabungjalinan .  Kedua –dua strategi ini penting dan digunakan  dalam program KBSR dan KBSM.

2.Pengabungjalinan kemahirankemahiran yang terdapat dalam satu matapelajaran.   a) .Pengabungjalinan kemahirankemahiran di antara mata pelajaran.Strategi pelaksanaan kaedah  dan teknik penggabungjalinan 1.

 2. Kemahiran bahasa Metamatik contoh .Pengabungjalinan kemahiran-kemahiran yang terdapat di antara matapelajaran contohnya Metamatik dan Bahasa Melayu.Penggabungjalinan kemahiran –kemahiran dalam satu matapelajaran contohnya Bahasa Melayu.1.

1.Memberi erti atau menghuraikan maksud perkataan dan ungkapan.Memberi secara lisan isi-isi penting dalam petikan. murid dapat . Bahan Pelajaran : Petikan rencana dan kamus 1. .Contoh penggunaan strategi penggabungjalinan kemahiran dalam satu mata pelajaran Mata pelajaran: Bahasa Melayu Tajuk : Kefahaman petikan rencana Objektif pelajaran:Selepas aktiviti pengajaranpembelajaran. 2.

Aktiviti bersoal jawab tentang isi-isi penting dalam petikan.Perancangan Langkah Strategi Pengajaran-Pelajaran Penggabungjalinan kemahiran I II III IV V Murid membaca senyap dan mencari isi-isi penting. Meminta murid menulis erti dan ungkapan yang sukar perkataan dan ungkapan dalam buku latihan Membaca Lisan menulis Membaca Menulis . kemudian menulisnya kamus mencari erti perkataan pada papan tulis. Meminta murid memilih perkataan dan ungkapan yang Meminta murid menggunakan sukar.

   .   Kaedah dan Teknik Mengajar bersepadu: Penyerapan Dibawah program KBSR tahap 1.kesihatan dan pendidikan Moral diserapkan dalam sains dan kajian tempatan.Sejarah. KBSR tahap II unsur-unsur isi kandungan matapelajar seperti Geografi. unsurunsur kandungan matapelajaran Sains dan Kajian Tempatan diserap menjadi isi matapelajaran bahasa. b).

ØDalam bidang pendidikan-Merupakan proses yang menggerakkan sesuatu aktiviti pembelajaran agar dapat dijalankan dengan lancar.  .6 . Pemudahcaraan ØProses yang memudahkan sesuatu tindakan.

ØKemahiran Pemudahcaraan  Merupakan Kecekapan guru yang berjaya: memotivasikan pelajar-pelajar . melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti . Menggalakkan pelajar. Melicinkan segala proses pembelajaran secara terus menerus tanpa gangguan atau hentian. membimbing pelajar . .

Guru yang menguasai kemahiran pemudahcaraan :  Merupakan guru yang cekap menggunakan kemahiran lisan dan bukan lisan .  .teknik menyoal serta mempunyai bakat memimpin.

Komponen.komponen kemahiran Pemudahcaraan untuk aktiviti perbincangan. .

  Ciri-ciri Pemudahcaraan .

◦ Misalnya: .Penyoalan ◦ Teknik menyoal merupakan teknik yang penting dalam aktiviti pengajaran guru.1.

mencungkil fikiran pelajar dan membimbing mereka menjalankan aktiviti dan melakukan tugasan langkah demi langkah hingga mencapai objektif pelajaran. .Kaedah Socrates v Menggunakan satu siri soalan untuk membimbing pelajar menemui sesuatu kesimpulan. v Tujuan .

2.iaitu dapat mewakili keseluruhan aktiviti atau tugasan yang diberikan kepada pelajar .Percontohan(sampling) vCiri ini mengandungi makna pemilihan contoh yang sesuai.

dan dimudahcarakan secara verbal hingga pelajar mencapai kejayaan. v  . vDalam konteks pendidikan ia merupakan suatu sistem (struktur) bantuan yang menyokong pelajar menjalankan aktiviti atau tugasan.3. vSuatu bantuan sosial dalam zon prokimal dengan membahagikan aktiviti kepada beberapa langkah kecil mengikut kefahaman pelajar.Scaffolding  vDefinisi: Membina sesuatu sistem untuk memanjatkan dengan tujuan membuat sesuatu kerja di tempat yang tinggi.

 .4.  Dalam proses pelaksanaan pengajaran dalam bilik darjah.Pengarahan.elemen mengarah sering wujud dalam pengajaran dan pembelajaran.

3. pengajaran. membaca. . Mengarah murid mendengar. 5. 2.Misalnya: 1. Mengarahkan murid memathi disiplin bilik darjah dan sebagainya. Mengarahkan murid membentuk kumpulan masing-masing.mengira atau menulis. Arahan-arahan yang disampaikan oleh guru adalah berkait rapat dengan kepimpinan. 6. Mengarahkan murid menjalankan aktiviti pembelajaran. Mengarahkan murid mengurus tugasan harian bilik darjah. pemudahcaraan dan komunikasi secara lisan. Mengarahkan murid menjawab soalan guru. 4.

Økerangka mental boleh melibatkan pengkongsian dengan pelajar satu set peraturan bagaimana menjalankan sesuatu aktiviti. ØContohnnya dalam aktiviti perbincangan atau penyelesaian masalah.Penstrukturan kognitif ØDefinisi:Satu cara seseorang fasilitator yang boleh membantu komunikasi iaitu membekalkan kerangka mental yang dapat membawa kefahaman kepada pelajar.  .5.

 Kesimpulannya: Pemudahcara merupakan salah satu teknik mengajar baru yang bertujuan untuk melicinkan segala proses dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran . Guru menggalakkan mereka melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran dan ini akan mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dengan pelbagai teknik mengajar yang menarik. . Guru merupakan pemudahcara atau fasilitator akan memotivasikan murid-murid bersedia belajar .membimbing mereka menjalankan aktiviti pembelajaran.

7 . PERBINCANGAN  Definisi: qPerbincang merupakan satu kaedah dan teknik mengajar yang melibatkan aktiviti perbualan di antara guru dan murid-murid dalam kelas dan guru dengan penyelia.   .

murid digalakkan menberikan pandangan masing-masing. Peringkat Akhir –hasil perbincangan mereka Guru akan membimbing murid membuat rumusan terhadap .Peringkat Perbincangan Peringkat awal .guru mengemukakan topik perbincangan dan soalansoalan berkaitan. Semasa Aktiviti . .

Bentuk perbincangan vTerdapat dua jenis bentuk perbincangan: i Perbincangan keseluruhan kelas.  biasanya diketuai oleh guru i Perbincangan kumpulan-kumpulan kecil – .  . biasanya diketuai oleh murid.

9)Sebelumakhir pelajaran guru haruslah memberi pujian kepada murid yang menyertai perbincangan 10) 11)  . 8)Sedikit masa untuk guru atau pengerusi membuatkesimpulan perbincangan. 5)Guru harus mengalakan dan membimbing setiap murid. Prinsip-prinsip perbincangan 1)Pemilihan topik perbincangan 2)Tujuan perbincangan 3)Pengerusi dn pencatat harus dipilih 4)Memberitahu cara dan peraturan perbincangan kepada murid. 7)Diakhir perbincangan idea-idea yang dicatat harus dirumuskan. 6)Semasa perbincangan murid digalakkan mencatat idea – idea yang disarankan.

SUMBANGSARAN Definisi: o Juga dikenali sebagai percambahan ilmu fikiran (brainstorming) .8.   o Menggunakan teknik sesi Buzz untuk mendapatkan idea yang boleh memberi penyelesaian kepada sesuatu masalah yang diharapkan.   .

menjalankan sesi sumbangsaran.Giliran untuk mengemukakan cadangan.terdiri daripada pelbagai kebolehan. . 7. 9.Ahli kumpulan .Topik perbincangan .memilih pengerusi 5.Cadangan dan idea-dicatatkan 6.Cadangan idea yang salah-tidak boleh dikritik. 3.sesuai dengan kebolehan dan minat murid. 2.Garispanduan . 4.Prinsip Sumbangsaran 1. 8.Setiap kumpulan.

……………. 10.Digalakkan menyumbangkan seberapa banyak idea.Suasana perbincangan yang tidak formal.. 12. 11.   .  8.sambungan Menggunakan prinsip 5W:  What?  When?  Who?  Where?  When? 9.Masa yang mencukupi. 13.

…. Peringkat permulaan II.sambungan Langkah-langkah Sumbangsara Terdapat tiga peringkat yang utama: I.  ..Peringkat penilaian dan rumusan.Peringkat perbincangan III.

Mengemukakan soalan-soalan perbincangan Menerangkan tujuan perbincangan Peringkat permulaan Menghuraikan garis panduan perbincangan Membahagikan murid-murid dalam kumpulan kecil Sesi sumbangsaran Ahli-ahli kumpulan mencadangkan idea penyelesaian Peringkat perbincangan Pelapor mencatat idea-idea yang dikemukakan Pelapor-pelapor membentangkan idea-idea didepan kela Peringkat penilaian dan rumusan Guru membimbing murid membuat penilaian dan rum Murid-murid mencatat pendapat-pendapat yang telah dipe .  Gambarajah sesi sumbangsaran.

9.      .menganalisis dan menemui. menyiasat. qKonsep yang berbeza tetapi pendekatan .tujuan prinsip dan langkah-langkah menjalankan aktiviti kajian adalah sama q qMerangkumi aktiviti merancang.strategi. KAEDAH INKUIRI qTerhasil daripada gabungan:   PENEMUAN kaedah inkuiri dan kaedah penemuan.

         .penemuan.  Proses pembelajaran dengan menggunakan kaedah inkuiri.

8)Mengawasi aktiviti murid. 7)Sktiviti dan kajian dilakukan oleh murud sendiri. 5)Membimbing murid. 9)Berbincang dengan murid hasil dapatan. 4)Memastikan murid-murid memahami langkah-langkah melaksanakann kajian. 2)Menyediakan alatat dan radas.Prinsip-prinsip Kaedah Inkuiri – penemuan 1)Memilih topik kajian mengikut objekif pelajaran dan kebolehan murid. 6)Elakkan emberi jawapan atau kesimpulan. 10)  1) 2) . 3)Berbincang dengan murid-murid.

Langkah-langkah pengajaran melalui kaedah inkuiri dan menemuan ØMengandungi lima peringkat utama: Ø  Mengenalpasti topik kajian 1.  Merancang strategi penyelesaian Mengumpul maklumat yang berkaitan Mengkaji dan menganalisis maklumat dikumpul Membuat generalisasi /rumusan .

   .10. TUNJUK CARA   J uga dikenali sebagai demonstrasi Melibatkan penglibatan guru menunjukkan cara atau langkah sesuatu aktiviti.

vPrinsip-prinsip tunjuk cara:  .

Menyediakan peralatan dan susun mengikut langkahlangkah demonstrasi.1. . Pastikan keselamatan sebelum menggunakan peralatan Sebelum memulakan aktiviti-guru perlu memberitahu tujuan aktiviti.Sebelum Demonstrasi Guru menentukan objektif dan kandungan tunjuk cara. Tempat sdemonstrasi hendaklah disediakan.

 Sekira murid kurang faham guru haruslah menerangkan sekali lagi.  Boleh menggunakan teknik menyoal  Pastikan murid melihat dan memahami demonstrasi dengan jelas.Semasa Demonstrasi  Guru haruslah memandang ke arah murid. .2.  Jika ada masa guru-meminta murid melakukan demonstrasi .

 Membincangkan tujuan demonstrasi.3.  .Selepas Demonstrasi  Membincangkan bahagian yang penting.  Melakukan aktiviti pengukuhan.

vJenis-jenis tunjuk cara:    .

 Perancangan Pelaksanaan Latihan Penutupan .vLangkah-langkah pengajaran melalui tunjuk cara.

masalah bukan mekanis.masalah merupakan sesuatu situasi apabila seseorang individu atau kumpulan dikehendaki kelaksanakan kerja penyelesaianya . PENYELESAIAN MASALAH vKonsep  Merupakan aktiviti –aktiviti yang melibatkan masalah berbentuk perkataan.  Lester(1970-an) ahli matematik. teka-teki.11. . kuiz atau penggunaan kemahiran metamatik.

vTeknik TOC (Theory of Constraints).  Digunakan untuk membantu pelajar menyelesaikan masalah-peribadi atau akademik.

Tiga langkah utama dalam proses penyelesaian masalah TOC : 1.Kesedaran dan mengenal pasti situasi bermasalah. 2.Mengenalpasti cara penyelesaian masalah. 3.Pelaksanaan cara penyelesaian masalah. 4. 5.

vTeknik TOC: 1.Teknik Awan 2.Teknik sebab dan akibat 3.Teknik mencita-citakan kejayaaan.
 

Tiga teknik TOC

v

Teknik Fungsi Menyelesaikan konflik. Teknik Awan (the cloud) dan akibatMemikirkan tentang sesuatu Teknik sebab akibat dari (cause and effect) sesuatu idea. Teknik mencita-citakan keadaan, situasi idea. Merancang dengan sistematik Membuat keputusan selepas kejayaan (Ambitios secara kolaboraf. Menyelesaikan masalah dengan memberi pertimbangan tentang Targets Together) akibat dati sesuatu. menghadapi cabarancabarannya. Memikirkan dengan cara sistematik dan logik.

12 PENDEKATAN DAN STRATEGI PEMBELAJARAN PENGUASAAN ( MASTERY LEARNING ) .

 .vDefinisi:  Berasal dari perkataan Bahasa Inggeris yang bermaksud-kehandalah.  vTujuan pembelajaran:  mendapat maklumbalas terhadap pembelajaran dan membuat pengubahsuaian untuk meningkatkan keberkesanannya. Agar dapat mencapai objektip pelajaran yang ditentukan. kepandaian dalam sesuatu kemahiran dengan cekap dan lengkap.

.vIdea dicadangkan oleh B.pakar pendidikan Amerika syarikat.S Bloom.

Strategi pembelajaran untuk pembelajaran masteri 1. gi Pengajaran dan pembelajaran untuk mastery learning buku mok song sang Ilmu pendidik .Ajarkan murid-murid dengan kaedah dan teknik mengajar 3.Nilaikan hasil pembelajaran dengan ujian formatif (diagnostik) dan ujian sumatif. akan aktiviti pemulihan untuk murid yang belum menguasai kemahiran sepenuhnya.Tentukan hasil pembelajaran 2.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN JENIS KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN YANG BERKESAN .

4.Berdasarkan kebolehan murid. 7.Berdasarkan kepada jenis aktiviti pelajaran yang akan diajar.Merujuk kepada matapelajaran yang diajar. Kreteria pemilihan strategi pengajaran –pembelajaran 1. 2. 3.  . 5. 6.Berdasarkan aktiviti pelajaran murid.Berdasarkan prinsip bersepadu.Berdasarkan kepada objektif pelajaran.

 SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful