1(II) MODEL-MODEL PERKEMBANGAN

Model-model Psikologi Perkembangan 

Model Perkembangan ² satu kumpulan teori yang menggunakan pendekatan yang sama untuk menerangkan perkembangan manusia.

Model Mekanistik

Model Organismik

Model Perkembangan

Model Psikoanalisis

Model Humanistik

Manusia digerakkan oleh persekitaran . Model Mekanistik manusia disamakan dengan mesin John Locke: minda bayi adalah dalam keadaan yang kosong dan pasif.1. dia hanya menerima ransangan daripada persekitaran dan tidak boleh buat pilihan.

Teori Behaviorisme . oleh itu perubahan tingkah laku berbentuk kuantitatif. boleh dilihat. diukur dan diramal.Kandungan perlakuan manusia boleh dipecahkan dan dikaji secara sistematik.

F.Teori Pelaziman Klasik (Pavlov I.) Teori Teori Pembelajaran Sosial .) Teori Pelaziman Operan (Skinner J.

Teori Pembelajaran Sosial / Teori Kognitif Sosial Teori ini berkembang dari teori behaviorisme (teori tingkah laku) kerana teori ini dibina daripada prinsip-prinsip operan yang kemudian diperluaskan dengan memasukkan proses-proses kognitif seperti jangkaan. pemikiran dan kepercayaan. .

Ahli teori pembelajaran sosial berpendapat bahawa teori behaviorisme walaupun tepat tetapi tidak lengkap kerana hanya berfokus kepada sebahagian tingkah laku dan perkembangan, dan tidak mengambil kira aspek-aspek lain yang juga penting terutamanya aspek seperti pengaruh sosial ke atas pembelajaran. Teori ini menekankan bahawa banyak tingkah laku dipelajari hanya melalui pemerhatian dan peniruan memainkan peranan yang utama dalam kebanyakan pembelajaran dalam perkembangan manusia.

Model Organismik Manusia dilihat sebagai organisme yang aktif dan berdaya usaha (initiative) serta membina pemahaman tentang dunia dan proses perkembangan dalam struktur kognitif. Oleh kerana aktiviti manusia bukan hasil daripada tindak balas kepada peristiwa luaran, maka tingkah laku seseorang adalah sukar untuk diramal.

Pengetahuan duniawi tidak dapat diketahui secara objektif tetapi dibina secara aktif oleh kanak-kanak. Tingkah laku kanak-kanak tidak dapat difahami secara terpisah daripada tujuan, atau dengan memecahkannya kepada bahagianbahagian, atau dikaji secara terpisah daripada konteks. Perubahan adalah berbentuk kualitatif.

Penumpuan bukan hasil adalah kepada proses dan Teori ini melihat bagaimana manusia (bayi) berkembang melalui interaksi antara kematangan genetik dan pengalaman. .

Olahan Konkrit. dan Olahan Formal). Praolahan. Terdapat 4 peringkat perkembangan kognitif (P. . Deria. proses asimilasi dan akomodasi.Teori Perkembangan Kognitif ² Piaget Fungsi tingkah laku merupakan adaptasi untuk mengekalkan keseimbangan (equilibrium) antara individu dengan persekitaran yang melibatkan 3 perkara: skema.

beliau adalah Pengarah Pusat Antarabangsa Epistimologi Genetik di Geneva. Tetapi beliau lebih menumpukan perhatiannya terhadap kajian perkembangan kognitif kanak-kanak.Teori Perkembangan Kognitif Piaget Jean Piaget yang dilahirkan pada 9 Ogos 1896 di Switzerland. adalah ahli psikologi yang agung dalam bidang pendidikan. Sebelum meninggal dunia pada tahun 1980. Beliau mendapat latihan awal dalam bidang biologi dan mendapat Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang biologi pada umur 22 tahun. .

IDEA ASAS YANG MENDASARI TEORI KOGNITIF PIAGET ‡ Latar belakang biologi 1. . Apakah ciri-ciri organisma yang membolehkan mereka menyesuaikan diri dengan persekitaran? Kanak-kanak: mesin deria. mudah dan berguna dalam mengklasifikasi organisma? Berdasarkan ciri-ciri fungsi mental yang umum pada peringkat-peringkat tertentu yang digambarkan oleh tingkah laku.semulajadi mempunyai ciri mendapatkan seberapa banyak maklumat motivasi intrinsik ± minat kepada yang bermaklumat 2. Bagaimanakah cara yang paling tepat.

KONSEP-KONSEP DALAM TEORI KOGNITIF PIAGET Konsep kecerdasan: ³Kemampuan manusia mengADAPTASI dirinya dengan persekitaran dengan mewujudkan keseimbangan (EQUILIBRIUM) di dalam struktur mindanya melalui EVOLUSI secara beransuransur dengan menumpukan kepada aktiviti mental manusia. ‡Konsep SKEMA dan SKEMATA ‡ADAPTASI ± konsep ASIMILASI dan AKOMODASI .

T Teori Peringkat ±Organismik (Stage  Jean Piaget Theory) - - - Membina teori perkembangan peringkat untuk perkembangan kognitif dan affective individu dari lahir sehingga umur 14 thn. Kemajuan peringkat perkembangan ini tidak berubah Apabila peringkat perkembangan dicapai. . ia tidak akan berbalik.

perkembangan kognitif dan afektif berakhir semasa remaja. Teori ini menekankan kewujudan dan penguasaan skemata (skema bagaimana individu mempersepsi persekitaran) mengikut peringkat perkembangan. - .- Dalam teori Piaget ini. iaitu masa apabila kanak-kanak menguasai cara baru dalam perwakilan maklumat secara mental.

- .- Teori ini dianggap konstruktivis kerana kita perlu membina (konstruk) kebolihan kognitif melalui µself motivated action¶ Piaget membahagikan skema yang digunakan oleh kanak-kanak untuk memahami sekitarnya melalui 4 peringkat utama yang mempunyai korelasi dengan umur dan meningkat dari segi sofistikasinya.

PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN KOGNITIF Jean Piaget telah banyak membuat kajian dan eksperimen dalam bidang psikologi pembelajaran kanakkanak. . Beliau berpendapat bahawa pemikiran kanakkanak berbeza dari satu peringkat ke satu peringkat dan telah membahagikan perkembangan kognitif kanak-kanak kepada empat peringkat.

. Dia juga mengetahui adanya perhubungan antara benda-benda. jika hendak menaiki meja. Mereka mengetahui benda-benda wujud dalam alam persekitaran mereka secara fizikal dan bukan fizikal. tetapi tidak berfikir langsung kenapa benda itu wujud. kanak-kanak tahu ibu akan mendampinginya jika dia menangis. dia akan menggunakan kerusi. Misalnya.PERINGKAT DERIA MOTOR(0-2 TAHUN) Kanak-kanak mengetahui alam sekitarnya melalui kesan deria dan gerak balasnya. Misalnya. jika dia berasa lapar. dia menangis.

.

‡PERINGKAT PRA-OPERASI (2-7 tahun) ‡Pra konseptual (2-4 tahun) . pengekalan dan transformasi .objek yang hampir serupa adalah sama .penaakulan transduktif (spesifik ke spesifik) .sinkretik ± belum dapat menguasai pembentukan kelas dan subkelas ‡Intuitif (4-7tahun) -intuitif (cth animisme) -berorientasikan persepsi sendiri (egosentrik) -tidak dapat menguasai konsep pengkelasan.

.

.

.

Pada peringkat ini juga.PERINGKAT OPERASI KONKRIT Peringkat ini bermula dari umur enam tahun hingga dua belas tahun. . kanak-kanak dapat mempelajari lebih daripada dua perkara pada satu masa dan dapat menguasai konsep keabadian. Kanak-kanak mula dapat mengekalkan konsep padanan 1 dengan 1 antara dua set. mereka dapat juga memahami konsep keterbalikan dan dapat membalikkan proses secara abstrak.

menyusun dan membezakan objek-objek. panjang. . sifat transitif dan proses matematik. Mereka dapat juga memahami aritmetik asas. Selain itu.Dalam eksperimen menuangkan kuantiti air yang sama ke dalam dua silinder berukuran berbeza. kanak-kanak menyimpulkan bahawa kuantiti air tidak berubah walaupun bentuk berubah. Tetapi pembelajaran berkesan masih bergantung kepada objekobjek konkrit dan pengalaman secara langsung. jisim. kanak-kanak mempunyai kebolehan mengelas.

Selain itu. membuat kesimpulan dengan menstrukturkan situasi secara mental. memanipulasikan konsep secara mental dan menggunakan logik dalam menyelesaikan masalah. ia dapat menggunakan simbol-simbol matematik dan mengulas idea abstrak. Mereka mempunyai kebolehan berfikir tanpa pengalaman konkrit. misalnya. .PERINGKAT OPERASI FORMAL Peringkat ini bermula daripada umur dua belas tahun. Kanak-kanak memasuki peringkat pemikiran abstrak. membuktikan teori-teori matematik. mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain.

Teori Perkembangan Moral ² Kohlberg Teori Pemprosesan Maklumat ² Gagne .

Tumpuan: personaliti perkembangan emosi dan Cuba memahami dan menerangan pembentukan perasaan rasional dan tidak rasional dan perlakuan.Model Psikoanalisis / Psikodinamik Melihat manusia berada dalam konflik antara kehendak malurinya dengan sekatan masyarakat. .

Mengkaji perkembangan manusia dengan melihat pengalaman awal seksual dan emosi seseorang yang mungkin mempengaruhi perlakuannya pada masa akan datang. Teori Psikoseksual Freud ² Sigmund Freud .

Dorongan ini dikenali sebagai ¶libido· penggerak hidup atau tenaga ¶psychic· yang menggerakkan tingkah laku manusia. Teori personaliti menerangkan 3 jenis konflik yang dialami oleh manusia iaitu: Id. . dan Superego. Ego.Freud: sejak lahir. manusia didorong oleh dorongan-dorongan yang tidak rasional ke arah keserokan/kenikmatan.

Erikson percaya bahawa personality manusia adalah kombinasi antara perwarisan dengan persekitaran. . Erikson senaraikan 8 peringkat perkembangan personality dan dalam setiap peringkat ada krisis yang perlu diselesaikan. Sebaik sahaja satu krisis diselesaikan.Teori Psikososial ² Erikson penekanan: superego. Sebagai ahli dalam masyarakat. manusia akan bergerak kepada peringkat yang lain. bukan id.

Setiap keperluan asas (bawah) harus dipenuhi sebelum keperluan yang di atas wujud.Model Humanistik Manusia merupakan entiti yang baik. yang juga harus dipenuhi. berpotensi dan responsif. Teori Keperluan Maslow ² Abraham Maslow Hierarki Keperluan: Tatatingkat keperluan manusia yang disusun mengikut hierarki iaitu daripada keperluan yang paling asas hingga ke keperluan yang paling tinggi. . berperlakuan dan berfikiran positif.

manusia model ini ialah ialah Terapi berpusatkan klien: Carl Rogers .Matlamat utama menyempurnakan kendiri. Personaliti mengikut pembinaan imej kendiri.

Model Mekanistik Model Organismik Model Perkembangan Model Psikoanalisis Model Humanistik .

Model Mekanistik Model Organismik Model Perkembangan Model Ekologi .

konteks dan .Model Kontekstual / Ekologi Penekanan kepada peranan masyarakat. budaya. Menekankan kepentingan persekitaran individu. dan keluarga dalam membentuk hasil perkembangan.

kronosistem. ketahanan dan mudah menyesuaikan diri (adaptif) dengan keadaan persekitaran dan faktor-faktor dalaman. . Vygotsky dan ahli tingkah laku spt Skinner. mikrosistem.Manusia mempunyai kekuatan. Bronfenbrenner: Perkembangan berlaku melalui hubungan antara tingkah laku manusia dengan konteks social. eksosistem. kemudahlenturan. makrosistem. mesosistem. Teori: Bronfenbrenner. Bandura.

.Urie Bronfenbrenner  Teori ini melihat perkembangan dalam konteks sistem perhubungan yang menjadi persekitaran seseorang.TEORI SISTEM EKOLOGI.  Perubahan dalam mana-mana lapisan akan mengakibatkan perubahan dalam lapisan yang lain.  Setiap lapisan persekitaran memberi kesan ke atas perkembangan.

Lapisan persekitaran .

- Mikrosistem Mesosistem Exosistem Makrosistem - - - . Lapisan persekitaran .kronosistem -Interaksi dalam lapisan dan antara lapisan merupakan inti pati teori ini.

-Interaksi pada luar sistem ini juga memberi impak kepada struktur dalaman lapisan ini. Impak perhubungan ini amat kuat. Mikrosistem- lapisan yang paling hampir dengan kanak-kanak dan mempunyai perhubungan secara langsung. . -Struktur mikrosistem ini ialah keluarga² perhubungan ialah µbidirectional influences¶.

adat. Mesosistem- lapisan ini membina hubungan dengan mikrosisitem. . Contoh: skedul pekerjaan ibu bapa di pejabat.  Makrosistem. seperti nilai budaya. Contoh: perhubungan ibu bapa dengan guru. hospital.sistem sosial yang lebih luas I mana individu tidak berfungsi secara langsung.  Exosistem. rumah ibadah dengan jiran serantau dll. peraturan dan undangundang.lapisan paling luar dalam persekitaran individu tetapi mempunyai impak.

. masa peruhan fisiologi (kanak-kanak & remaja). Apabila meningkat dewasa mereka memberi reaksi berbeza kepada persekitaran dan mungkin boleh menentukan bagaimana perubahan itu boleh mempengaruhi mereka. Kronosistem- meliputi faktor masa yang memberi kesan kepada individu. Contoh: masa kematian orang disayangi.

Vygotsky: 3 idea asas iaitu: 1. 3. kepentingan budaya peranan bahasa konsep Zon Pertumbuhan Proksimal . 2.

Ciri terpenting budaya: Bahasa .(1) Kepentingan Budaya  Fungsi awal mental bersifat semula jadi dan merupakan kapasiti yang tidak dipelajari boleh bertukar kepada fungsi mental yang tinggi hasil pendedahan kepada budaya.

(2) Peranan Bahasa Bahasa membolehkan berlakunya interaksi sosial dan daripada bahasa terhasillah asuhan dan pengajaran (3) Zon Perkembangan Proksimal Proksimal: potensi untuk berkembang Perkembangan berlaku apabila ada peluang dan tuntutan dari persekitaran yang bersesuaian dengan kanak-kanak .

Perkembangan merupakan fungsi interaksi antara budaya & kapasiti asas biologi dengan jadual kematangan Setiap individu ada zon perkembangan proksimal. iaitu fasa potensi (yang tidak dapat diukur dengan ujian IQ) untuk perkembangan intelek yang akan datang Zon ini menerangkan apa yang boleh dilakukan oleh kanak-kanak sendirian dan apa yang dapat dicapai dengan bantuan & bimbingan orang lain. .

Oleh itu. ia menjadi satu pembaziran. dan jika tuntutan itu terlalu rendah. berilah tugasan yang berada di zon ini dan beri bantuan yang diperlukan untuk menyempurnakan tugasan. . ia tidak berkesan untuk memupuk perkembangan.Jika tuntutan melebihi zon ini.

biologi dan antropologi Teorinya mengutarakan konsep µkrisis identiti¶di mana individu melalui 8 siri krisis sepanjang hayatnya - - . Teori Erik Erikson (Teori Peringkat perkembangan psiko-sosial) Berdasarkan psikologi dalaman.

- Erikson memberi lebih penekanan kepada peranan masyarakat berbanding Piaget. Erikson menyatakan tidak satu krisis pun dapat diselesaikan sepenuhnya dan krisis ini akan muncul semula pada lewat umur. Idea krisis identiti ini bolerh dikaitkan dengan µpop culture¶ remaja. - - . Berdasarkan psikologi dalaman (depth psychology).

school) Industry vs Inferiority (primary School) - ‡ ‡ ‡ ‡ .- Ada lapan peringkat krisis: Peringkat Kanak-kanak Trust vs Mistrust (infant) Autonomy vs Shame and Doubt (toddler) Initiative vs Guilt (pre .

-Peringkat Remaja ‡ ‡ Identity vs Role Confusion Intimacy vs Isolation -Peringkat Dewasa ‡ ‡ Generativity vs stagnation Integrity vs Despair .

.Psikologi Perkembangan Mengikut Perspektif Islam Tuhan maha Pencipta dan Penentu bagi pola dan proses pertumbuhan dan perkembangan.   Perkembangan merupakan proses beransur (gradual) -Pola perkembangan manusia adalah berperingkat dari persenyawaan sehingga mati.  Berikut merupakan prinsip perkembangan.

Pra-natal mempunyai masa yang tetap dan mencapai kemuncak perkembangan apabila dilahirkan. .- Pola ini dicipta. ditentukan dan diperingkatkan oleh Tuhan Setiap manusia mesti melalui setiap peringkat ini.perkembangan dikategorikan kepada 2 fasa: a) pra-natal dan b) pasca natal. ³You shall travel from stage to stage´-(84:19) Mengikut Al-Quran.

.Pasca natal -tidak dinyatakan perkembangan tetap yang boleh digeneralisasikan kepada semua individu kerana ia berbeza antara individu. secara umumnya pentaklifan manusia dalam Islam dibahagikan kepada dua fasa utama iaitu sebelum baligh (minor) dan selepas baligh. Namun demikian.

Hadith). Pembahagian ini adalah berkait rapat dengan konsep tamyiz.   . Konsep tamyiz bermaksud boleh membezakan dan merujuk kepada kebolehan kanak-kanak membezakan antara perkara yang baik dan buruk. Fasa minor pula terbahagi kepada pra mumayyiz dan mumayyiz. yang bersih dan kotor. Kanak-kanak yang belum mencapai baligh (puberty) dianggap minor yang belum boleh dipertanggungjawabkan di atas tindakan mereka (pentaklifan) (Ruj.

perkembangan baru yang dicapai oleh individu akan bertambah atas yang telah ada ada yang telah dicapai. Dalam Al-Quran dinyatakan bahawa perkembangan manusia adalah kumulatif. . Perkembangan manusia merupakan proses kumulatif dan simultaneous (pada masa yang sama). Bererti.

- . Setiap satu meneguh yang lainnya. emosi dan moral tidak terpisah. .Pada setiap peringkat. Contohnya semua aspek perkembangan seperti fizikal. semua aspek ini meningkat berkadaran (proportionately) dan mengikut urutan dari segi pertumbuhan kematangan.Juga perkembangan manusia merupakan proses µsimultaneous¶ dan saling berkait. mental. Sosial.

- . Perkembangan melebihi kewujudan biasa di dunia Kehidupan manusia melebihi dunia fana Kehidupan dunia merupakan permulaan kehidupan yang lebih kekal (hidup selepas mati) Kehidupan ini ialah sama ada penuh kegembiraan atau kesengsaran Takutkan kematian dan kehidupan kemudian hari mempunyai kaitan dengan tabii psikologi dan perkembangan manusia.

. bayi.Implikasinya ialah dari segi pemeliharaan dan juga masa transisi (remaja) kanak-kanak ke dewasa. . Msa ini ialah masa kegirangan dan penuh godaan. kanak-kanak dan remaja merupan masa sensitif. . Perkembangan manusia melalui fasa kritikal dan sensitif -Fasa ini ialah formatif yang menjadi asas kepada perkembangan kemudian.Maka fasa pra natal.

- .- Masa remaja ini juga kritikal kerana bermulanya taklif ( tanggungjawab sendiri). Jika dia melakukan perbuatan yang tidak baik maka bemulalah dosa. Baligh menentukan sesorang itu bertanggungjawab ke atas segala perbuatannya.

RUMUSAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful