Morfem/Alomorf

sambungan

‡ Jika perbezaan morf menggambarkan morfem yang sama, maka morf2 ini dikelompokkan bersama dan dipanggil alomorf ‡ Teknik asas untuk mengenal pasti morfem adalah berdasarkan penyebaran, iaitu mengikut konteks tertentu bentuk linguistik itu muncul ‡ Set morf dianggap sebagai alomorf bagi morfem yang sama jika mereka dalam penyebaran saling melengkapi

‡ Sesuatu morf itu dikatakan saling melengkapi jika (i): mereka menggambarkan makna yang sama atau membawa fungsi tatabhasa yang sama (ii): mereka tidak pernah muncul dalam konteks yang sama ‡ Latihan ms 28 (Francis katamba) ‡ Jika sesuatu morfem mempunyai beberapa alomrf, pilihan bagi alomorf dalam konteks yang dipilih biasanya berasaskan syarat fonologi ‡ Ini bermakna alomorf yang dipilih untuk menggambarkan morfem dalam konteks tertentu adalah berasaskan ciri fonologi yang sama dengan bunyi yang ditemui dalam alomorf yang berdekatan bagi beberapa morfem yang lain

Sifat sifat morfem
‡ Perkataan boleh dibahagikan kepada segmen2 bunyi ‡ Maka perkataan book boleh dibahagikan kepada segmen /b,u,k/ ‡ Kita boleh membahagikan perkataan kepada suku kata ‡ Sebagai contoh: bahasa Jepun menggunakan 50 simbol yang berbeza untuk menggambarkan 50 jenis suku kata dalam bahasa itu

‡ Maka penting untuk kita tidak keliru antara morfem dengan suku kata ‡ Suku kata adalah sekumpulan bunyi bagi tujuan artikulasi sementara morfem ialah unit bermakna terkecil atau berfungsi tatabahasa ‡ Lihat contoh ms 35 (Katamba) a.Perkataan yang ada 2 atau lebih daripada 2 SK tetapi hanya ada 1 morfem b. 1 SK tetapi 2 morfem

‡ Apabila kita membahagikan perkataan kepada morfem, kita fokus kepada sederetan bunyi yang bermakna tanpa mengira sama ada deretan bunyi tersebut membentuk suku kata pada level fonologi ‡ Pada tahap awal, agak musabah untuk kita membuat andaian bahawa adanya hubungan antara morfem dan deretan fonem yang dikenal pasti sebagai morf sebagai satu daripada komposisi ‡ Sehubungan dengan itu, kita boleh mengatakan morfem book /buk/ dibina daripada fonem /b/, /u/ dan /k/

‡ Walau bagaimanapun, Pendekatan yang mengandaikan morfem terbina daripada fonem agak mengelirukan ‡ Adalah lebih baik melihat morfem sebagai sesuatu yang direpresentasikan atau direalisasikan atau dimanifestasikan oleh morf ‡ Adalah tidak kukuh untuk mengandaikan morfem terbentuk daripada (deretan) fonem kerana andaian itu akan memperlihatkan yang makna morfem adalah fungsi bagi komposisi fonemik

‡ Andaian ini tidak benar oleh sebab fonem itu sendiri tidak mempunyai makna ‡ Sebagai contoh, fonem /x/ (dieja sebagai-er) boleh merepresentasikan sama ada darjah perbandingan bagi adjektif sebagaimana kind-er dan bentuk akhir kata nama-er sebgm worker yang dibentuk daripada kk work atau ia mungkin sebahagian daripada perkataan tanpa dapat ditanggapi maknanya sendiri sebagai dalam water

‡ Hal ini menunjukkan morf dan bukan morfem yang dibina daripada (deretan) fonem ‡ Beberpa kemungkinan hubungan antara morfem dan (deretan) fonem boleh diringkaskan seperti berikut:

Hubungan antara morfem dan fonem
1. Ada hubungan satu lwn satu antara morfem dan morf (yang terbina drp fonem tunggal atau deretan fonem). Ch: misalnya dalam bahasa Perancis, kata eau /o/ (air) mempunyai satu morfem yang direalisasikan oleh morf yang dibentuk drp hanya 1 fonem iaitu [o]

2. Pasangan bunyi dan makna
i. satu bentuk fonologi boleh digunakan untuk menggambarkan morfem yang berbeza contohnya:
perkataan sight , site dan cite diwakili oleh satu representasi dalaman iaitu /sait/ ini disebut sebagai homofon- satu bentuk yang mana bunyi yang sama tetapi berbeza dalam makna atau fungsi tatabahasa Dripada pandangan penutur bahasa ini, hanya ada satu morf iaitu /sait/ yang mewakili 3 morfem tersebut

Fonem [sait] sight , site cite

Samb
ii.sbg lawan kpd bentuk di atas, terdpt morfem yg mempunyai representasi sebaliknya, iaitu satu morfem yg ditandai oleh representasi fonologi yang berbagai. Ch morfem jamak: ada 3 alomorf [s], [z] dan [iz] Cats [kets], dogs [dogz] dan fishes [fisiz]

Samb
iii. ada juga morf yg yg mewakili beberapa unsur gramatikal yg berbeza, spt akhiran -s dlm bhs Inggeris boleh membawa maksud
orang ketiga kala kini pelaku tunggal

secara serentak Morf spt ini dikenali sebagai morf portmanteau iaitu satu morf yang mewakili lebih daripada satu morfem Was- singular Was- past tense

sambungan
‡ Sinkretisme
‡ beberapa bentuk tatabhasa yang berlainan juga dapat diwakili oleh bentuk kata yang serupasinkretisme ‡ Bentuk yng sama digunakan untuk meggambarkan konsep morfologikal yang berbeza ‡ BI: regular verbs- didapati bentuk kata yang serupa digunakan untuk mewakili dua kata nahuan yang berlainan

‡ Ch: work + [kala lampau] - worked (he worked) lwn work + [kala lampau participle] worked (he has worked) ‡ Kejadian sinkretisme ini tidak berlaku pada bentuk kerja daripada jenis yang disebut irregular verbs ‡ Ch: kala kini kala lampau kl participle ‡ do did done
See saw seen

‡ 3. Ada juga keadaan yang tiada hubungan 1 lwn 1 antara morfem dan morf-tiada padanan antara morfem dan morf ‡ Ada 2 kemungkinan: i. Bilangan morfem yang ada melebihi bilangan morf - Berlaku apabila ada pertentangan tatabhasa yang mana ditandai dengan jelas oleh morf dalam sesetengah perkataan tetapi tidak ditandai dalam kata yang lain

‡ Adverba yesterday atau frasa last week- kk dalam ayat mesti menunjukkan kala lepas; -ed ‡ A. i.Yesterday Jane painted the roof ii. Last week the farmer sowed the corn. B. i. Last week I cut the grass. ii. I put those carnation in the vase yesterday iii. Yesterday they shut the factory down. iv. The mob hit him last week.

‡ Cut, put, shut dan hit- kala lepas- sebab ??? ‡ Morfem kala lepas yang direpresentasikan oleh ed dalam (A) direalisasikan oleh alomorf Nul (zero allomorph) dalam (B) ‡ Berdasarkan pola struktur bahasa tersebut, kk ini masih lagi dalam kala lepas walaupun tiada bentuk kata yang jelas menunjukkan hal tersebut ‡ Alomorf nul- Kerana morfem yang ditambah ialah morfem yang tidak mendapat sebutan fonetik dan ia tidak pula ditandai oleh apa-apa lambang grafem ‡ Maka sepatutnya terdapat lambang fonetik yang dalam tulisan dicatat sebagai Ø

‡ Oleh itu, jika kita mengutarakan alomorf nul, maka andaian yang morfem terdiri daripada fonem harus ditolak. ‡ Sebaliknya kita perlu menganggap morfem sebagai entiti abstrak yang direpresentasi/dijelmakan oleh morf sama ada secara fizikal atau disebut morf nul- tidak wujud secara fizikal ‡ Dalam pertuturan, morf terbentuk daripada fonem tetapi morfem tidak

‡ ii. keadaan yang sebaliknya juga boleh berlaku: bilangan morf yang diasing/dipisahkan mungkin melebihi bilangan morfem ‡ Dengan lain perkataan, terdapatnya unsur pembinaan-kata yang berlebihan yang tidak merealisasikan sebarang morfem ‡ Unsur ini dipanggil morf/alomorf kosong (empty morph)-iaitu morf yang tidak mewakili apa-apa morfem tetapi sekadar disisipkan secara langsung sebelum akhiran-al ‡ Mencadangkan istilah formatif-merujuk sebarang elemen binaan-kata ‡ Data ms 38 (Katamba)

kesimpulan
‡ Kita boleh katakan bahawa peristiwa berbahasa sebenar boleh dianalisis kepada beberapa siri bentuk-kata, ‡ Sesetengah darinya akan membentuk satu morf , yang lain akan membentuk lebih daripada 1 morf ‡ Morf (walaupun tidak semestinya 1 lwn 1) menggambarkan morfem ‡ Morfem ialah unit abstrak bagi analisis tatabhasa dan analisis semantik ‡ Satu atau lebih morfem membentuk leksem, iaitu item perbendahara an yang abstrak

‡ LEKSEM
direalisasikan oleh

membentuk 1 atau > MORFEM
direalisasikan oleh

BENTUK- KATA membentuk 1 atau > MORF

Menganalisis perkataan (katamba:24)
‡ Berdasarkan prinsip pertentangan ‡ Apa yang dipertentangkan: i. Bentuk fonologi disebabkan oleh bunyi yang digunakan ii. Makna- merangkumi makna leksikal dan fungsi tatabahasa -oleh itu, perbezaan fonologi antara /boi/ dan /ge:l/ berkait dengan perbezaan semantik

‡ Perbezaan dalam makna antara dua ayat The boy plays dan the girl plays dapat dianggap sebagai perbezaan dalam makna leksikal antara /boi/ dan /ge:l/ ‡ Begitu juga perbezaan dalam fungsi tatabhasa antara play-s (kala kini) dan play-ed ( kala lepas) memberikan perbezaan dalam makna antara The girl plays dan The girl played

‡ Analisis kata kepada morfem bermula dengan pengasingan morf iaitu bentuk fizikal yang menggambarkan beberapa morfem dalam bahasa. ‡ Morf adalah bunyi berbeza yang berulang (fonem) atau rangkaian bunyi (fonem2) ‡ Data : kenal pasti morf

Data : kenal pasti morf
‡ ‡ ‡ ‡ a. I parked the car. e. She parked the car. b. We parked the car. f. She parks the car. c. I park the car. g. We park the car. d. He parks the car. h. He parked the car.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful