You are on page 1of 14

Bihać

2019

UTJECAJ NAČINA I INTENZITETA


SJEČE NA ŠUMSKO TLO

Gospodarenje i zaštita šumskih tala


Stanje šumskog tla ↔ Gospodarski zahvati
Sječa stabala → nužna posljedica gospodarenja šumama

2
INTENZITET SJEČE
Šumsko-gospodarske osnove → realni i
normalni modeli šuma

• Sječa → upotreba mehanizacije i transportnih


strojeva → antropogeni utjecaj

• Utjecaj na fizičke i hemijske osobine tla

3
“Effects of Cutting Intensity on Soil Physical
and Chemical Properties in a Mixed Natural
Forest in Southeastern China” • Fizičke i hemijske promjene stanja šumskog
tla
Zhou et al. (2015) • Različiti intenziteti sječe
• Vrijeme praćenja – 10 i 15 godina nakon
sječe

4
OPĆENITI ZAKLJUČCI • POVEĆAN INTENZITET SJEČE → Povećanje gustoće
tla → Smanjenje organske materije, poroznosti i
vodnog kapaciteta
• POVEĆAN INTENZITET SJEČE U ODNOSU NA
NEDOSTATAK SJEČE → Gubitak nutrijenata N, P i K

5
Procentualne promjene fizičkih osobina šumskog zemljišta s obzirom na
intenzitet sječe
Zhou et al. (2015)

6
Procentualne promjene hemijskih osobina šumskog zemljišta s obzirom
na intenzitet sječe
Zhou et al. (2015)

7
UTJECAJ INTENZITETA SJEČE

Prema Zhou et al. (2015) i drugim


postojećim studijama

• Najveći utjecaj na zemljišne nutrijente, a potom i


na fizičke osobine tla.

• Visok i nizak intenzitet → dugoročni deficiti


nutrijenata i degradacija zemljišta.

• Srednji intenzitet → obnova fizičkih svojstava (10-


15 godina).

8
“The long-term effects of silvicultural thinning and
partial cutting on soil compaction in red pine (Pinus
resinosa Ait.) and northern hardwood stands in the • ISTI INTENZITET SJEČE → DRUGAČIJI
northern great Lakes Region of the United States” UTJECAJ NA RAZLIČITIM TIPOVIMA ZEMLJIŠTA
• Proreda crvenog bora na pjeskovitom tlu →
Tarpey et al. (2008) Sabijanje tla
• Proreda crvenog bora na stjenovitom tlu →
Nema sabijanja tla

9
Odnos normale i zatečenog stanja šumskih sastojina, Park prirode
„Velebit“ (Izvor: Martinović, 2003)

10
Stanje humizacije tla u Parku prirode „Velebit“ (Izvor:
Martinović, 2003)

ETALON UZORCI
Debiljina A-horizonta → 10,4 cm
Humus u A-horizontu → 16,9 %
Ih → 117
C:N → 13,8

11
• Oporavak stanja šumskog tla ??
• Produžavanje perioda između
intenzivnih sječa ??
• Eliminacija iskorištavanja šuma ??

12
OPTIMALNO STANJE ŠUMSKOG
TLA
• Intenzitet sječe prilagođen lokacijskim faktorima

• Multikriterijsko odlučivanje

• Povećanje produktivnosti zemljišta

• Pomlađivanje pod zastorom krošanja

13
THANK YOU!
Amina Selmanović

Phone
061/573-587
Email
amina.selmanovic94@gmail.com