You are on page 1of 10

Layunin

Nailalahad ang sariling pananaw sa


kapangyarihan ng pag-ibig sa magulang,
kasintahan, sa kapwa at bayan.
HAWAK KAMAY…
KABANATA 7
Pag-uulayaw sa Isang
Asotea
Pangkatang gawain

Bibigyan ng kapirasong larawan ang


bawat pangkat. Ibigay kung anong uri ng
pagmamahal ang ipinapakita rito sa
pamamagitan ng pagsasadula.
PAMANTAYAN
Naayon sa Tema - 5
Pagganap - 5
Boses - 5
Kabuuan - 15
Analisis
1. Bakit lumalakas ang kaba ng
dalaga?
2. Bakit kailangang magbakasyon si
Maria Clara sa lalawigan?
3. Bakit nagmamadaling umalis si
Ibarra?
APLIKASYON
Anong kapangyarihan ng pag-ibig ang
masasalamin sa kabanatang binasa at
nasasalamin din sa kasalukuyang
sitwasyon?
ABSTRAKSYON
Paano ninyo mapapatunayang tunay na
nagmamahalan sina Ibarra at Maria Clara?
Alamin ang sumusunod na pahayag kung anong uri ng
pananaw tungkol sa makapangyarihang pag-ibig ang
isinasaad. Isulat ang titik sa pagpipilian.
a. Pag-ibig sa magulang c. Pag-ibig sa kapwa
b. Pag-ibig sa kasintahan d. Pag-ibig sa bayan
____1. Ang paggunita ng dalawang nag-iibigan tungkol sa
kanilang pinagsamahan.
____2. Nagpapasindi ng kansila para sa mga manlalakbay.
____3. Pagpapaalam at pagmamano bago umalis sa tahanan.
____4. Pagbibigay galang sa watawat.
____5. Naghahanda sa sarili bago makipagkita sa minamahal.
*TAKDANG-ARALIN*

Basahin ang kabanata 21