PENTAKSIRAN SENI VISUAL

Muhammad Izuan Tahrim 880308086137 PISMP sem 6

Konsep Pentaksiran
‡ Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. ‡ Dalam konteks pendidikan, pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor da menginterpretasi maklumat tentang hasil pembelajaran seseorang pelajar bagi tujuan tertentu.

 Penghakiman : Proses pertimbangan tentang pencapaian pendidikan pelajar. Maklumat : Bukti tentang prestasi pelajar dalam sesuatu perkara yang ditaksir. kemahiran dan nilai yang pelajar peroleh setelah melalui proses pendidikan. Produk : Pengetahuan. Proses : Langkah / tindakan / operasi yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. .

memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang hasil pembelajaran seseorang pelajar.Tujuan Pentaksiran ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid Melibatkan semua atau sebahagian besar murid dalam kelas secara efektif. Merancang dan melaksanakan aktiviti tindak susul yang berkesan ‡ ‡ Pentaksiran merangkumi aktiviti menghurai. . merekod.

Jenis Pentaksiran     Pentaksiran Autentik Pentaksiran Performance Based Pentaksiran dan Hasil Pembelajaran Pentaksiran dan Tindakan Penambahbaikan Pentaksiran dan Motivasi Pentaksiran Aspek Nilai dan Sahsiah Pentaksiran Pembentukan Watak Pentaksiran Berbantukan Komputer Pentaksiran Kendiri .

Format Peperiksaan Kertas Seni Visual ‡ ‡ ‡ ‡ Kertas 1 = Teori Seni Visual Kertas 2 = Lukisan Kertas 3 = Projek Penghasilan Karya Kertas 4 = Teori Penghasilan Karya Kertas 1 Teori Seni Visual (3 Jam) ‡ BAHAGIAN A: ‡ 6 Soalan Struktur (Jawab Semua) 55 Markah ‡ BAHAGIAN B: ‡ 4 Soalan Esei (Jawab 2 Soalan) 30 Markah ‡ BAHAGIAN C: ‡ 2 Soalan Esei (Jawab 1 Soalan) 15 Markah Kertas 2 ‡ Lukisan (3 Jam) Kertas 3 ‡ Projek Penghasilan Karya (8 Bulan) ‡ Calon dikehendaki menghasilkan Portfolio (50%) ‡ dan Hasil Karya (50%): Kertas 4 ‡ Teori Penghasilan Karya (2Jam) ‡ Untuk calon Persendirian .

3 Asas Komponen Karya Seni Visual ‡ Hal benda yang hadir dalam idea pengkarya. Bagaimana pengkarya dapat menyampaikan konteks dan makna dalam karyanya. Merupakan rangsangan ciptaan pengkarya ‡ Bentuk Seni samada 2D atau 3D Bagaimana diterjemahkan dalam karya ‡ Konteks atau Makna: Menyampaikan mesej dalam karya. .

.Bahasa Seni Visual Kritikan Seni Visual ‡ Diskipsi ±melihat apa yang kelihatan dalam karya. ‡ Interpretasi ±membuat sesuatu ekspresi atau mentafsir karya dalam pengolahan idea dan makna. ‡ Pertimbangan ±meletakan hukuman atau penilaian pada karya ini. basikal roda tiga. Contoh: seorang sedang membasuh basikal roda tiga. dll ‡ Analisis ±lanjutan dari diskipsi dan membuat analisis dari aspek formal seperti penggunaan prinsip rekaan dan unsur seni.

‡ kemahiran berkomunikasi secara berkesan. ‡ Kemahiran mencari.Kurikulum Pendidikan Seni Visual disusun berdasarkan dua bidang iaitu: ‡ Bidang Penghasilan Seni Visual serta ‡ Sejarah dan Apresiasi Seni Visual. Antara kemahiran yang akan dikuasai murid melalui pendidikan seni visual ialah: ‡ kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. ‡ Menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat. ‡ kemahiran membuat pilihan dan keputusan yang tepat. ‡ Kemahiran bekerjasama dan kemahiran pengurusan. .

kebangsaan dan negara ASEAN serta negara tertentu yang mempunyai kesamaan dan kelainan dengan budaya kebangsaan. terutama dalam meningkatkan nilai hidup. kefahaman. membuat Penghayatan warisan seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan.Kefahaman Seni Visual Bidang ini memberi peluang kepada murid membuat kajian pemahaman terhadap hasil seni visual dalam budaya tempatan. Murid dapat menyatakan apresiasi dan kritikan seni. .

 Perbandingan dengan seni dan budaya luar juga digalakkan bagi memperlihatkan keseimbangan pendedahan dalam bidang seni visual termasuk kraf kebangsaan demi mengenali seni visual dalam evolusi budaya kebangsaan.Kesedaran Tentang Kepercayaan Dan Nilai Bidang Sejarah dan Apresiasi Seni Visual memberi tumpuan kepada pengalaman seni dalam kehidupan harian dan dalam budaya kebangsaan. .

Psikomotor & Sosial Kognitif pemikiran logik perkara yang benar yang disampaikan kepada umum dalam imej visual Psikomotor aktiviti yang dijalankan oleh pelajar Sosial contohnya pakaian-menjadi ikutan budaya.Kognitif. pengalaman memberi input kepada murid .Budaya .

.

Asas Latihan Melukis .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

scribd.blogspot. Md.Bibliografi ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ HBAE1103 Pengenalan Pendidikan Seni Visual Teori-teori Pendidikan Seni Visual SSP2233. Ibrahim HBAE 1203 Perkembangan Seni Kanak-kanak http://panitiasenivisual.com/ http://www.com/doc/29971550/PENTAKSIRAN-SENI-VISUAL2 . Nasir bin Hj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful