You are on page 1of 14

ANALIZA CONTABILĂ

Competenţe derivate ale lecţiei:

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

O1-să definească analiza contabilă;


O2-să descrie etapele analizei contabile;
O3-să identifice elementele patrimoniale aferente operaţilor economice propuse;
O4-să stabilească simbolurile conturilor utilizând planul de conturi;
O5-să rezolve corect aplicaţiile referitoare la analiza contabilă.
Ce este analiza contabilă?

Care sunt etapele


analizei contabile?
Definiţie:

Analiza contabilă a unei operaţii economico-financiare presupune cercetarea


amănunţită a acesteia pe bază de documente justificative, prin descompunerea în
elemente componente, în vederea stabilirii modificărilor ce le produce asupra
elementelor patrimoniale pe care le influenţează.

Scopul analizei contabile este redactarea formulei contabile.


Analiza contabilă presupune parcurgerea unui algoritm, respectiv a
următorilor paşi:

1. Stabilirea naturii, respectiv a conţinutului economic al operaţiei ce


urmează a se înregistra în contabilitate;

Exemplu:

Achiziţie materii prime


Vânzare mărfuri
Plată furnizor
2. Identificarea elementelor patrimoniale care se modifică şi a părţii bilanţului în
care se regăsesc( activ, pasiv);

Exemplu

Materii prime
Mărfuri
Furnizori
3. Stabilirea sensului modificării elementelor patrimoniale ca urmare a
operaţiei economico-financiare( creştere, micşorare/intrare, ieşire);
4. Aplicarea regulilor de
funcţionare a conturilor pornind de
la sensul modificării elementelor
patrimoniale;
5. Redactarea formulei contabile-

stabilirea conturilor care se debitează,


respectiv a conturilor care se creditează şi
a sumei cu care se modifică elementele
patrimoniale afectate de operaţia
economico-financiare în cauză.

Exemplu

301 = 401

401 = 5311
REBUS-ANALIZA CONTABILĂ

1 A
 
2 N
 
3 A
 
4 L
 
5 I
 
6 Z

7 A

8 C

9 O

10 N

11 T

12 A

13 B

14 I

15 L

16 A
Rezolvare fişă de lucru –Anexa 1

1 C E R C E T A R E A
 
2 D O C U M E N T E
 
3 D E S C O M P U N E R E A
 
4 M O D I F I C A R I L O R
 
5 P A T R I M O N I A L E
 
6 R E A L I Z A R I I

7 A L G O R I T M

8 C O N T I N U T U L U I

9 F U R N I Z O R

10 E L E M E N T E L O R

11 C R E S T E R E A

12 A P L I C A R E A

13 D E B I T E A Z A

14 C R E D I T E A Z A

15 C O N T U R I L E

16 C O N T A B I L E
Aplicaţie:

Firma achiziţionează materii prime de la furnizor pe baza facturii


în valoare de 2000 lei, Tva 19%.

Natura operatiei
Modificări patrimoniale

Conturi corespondente

Redactarea formulei
contabile
Natura operatiei Achizitie materii prime
Modificarea Materii prime Furnizori TVA
elementelor deductibila
patrimoniale A+D P+C A+D
Stabilirea conturilor 301 401 4426
corespondente

Redactarea formulei % 401 2.380


contabile 301 2.000
4426 380
Vă mulţumesc!