PLRKLMBANGAN

MASYARAKAT
INDONLSIA PADA
MASA PLNIAIAHAN
¨VOC"
W 1u[uan dlbenLuknva vCC
adalahť
Menahlndarl persalnaan Lldak
sehaL anLara sesama pedaaana
8elanda unLuk keunLunaan
makslmalŦ
MemperkuaL poslsl 8elanda
dalam menahadapl persalnaanţ
balk denaan banasa Lropa laln
maupun denaan banasa lalnŦ
MembanLu dana pemerlnLahan
8elanda va sedana ber[uana
menahadapl SpanvolŦ
W ak octolť
Monopoll perdaaanaanŦ
MenceLak dan menaedarkan uanaŦ
MenaanakaL dan memberhenLlkan
peaawalŦ
Menaadakan per[an[lan denaan
ra[a"Ŧ
Memlllkl LenLara unLuk
memperLahankan dlrlŦ
Mendlrlkan benLenaŦ
MenvaLakan perana dan damalŦ
MenaanakaL dan memberhenLlkan
penauasa" seLempaLŦ
ÞCLI1Ik ÞLkDAGANGAN DAN kL8IIAkAN
ÞLMLkIN1AnAN VCC
W 9eraLuran" va dlLeLapkan vCC
dalam melaksanakan monopoll
perdaaanaanť
verpllchLe LeveranLle
ConLlnaenLen
LksLlrpasl
9elavaran honal
9eraLuran LenLana keLenLuan areal
dan [umlah Lanaman rempah" va
boleh dlLanamŦ
kLMUNDUkAN VCC
W 8anvak korupsl va dllakukan oleh
peaawal" vCCŦ
W Anaaaran peaawal Lerlalu besar
sebaaal aklbaL makln luasnva
wllavah kekuasaan vCCŦ
W 8lava perana unLuk memadamkan
perlawanan rakvaL sanaaL besarŦ
W 9ersalnaan denaan konasl daaana
banasa" lalnţ mlsalnva konasl
daaana porLuals dan konasl daaana
lnaarlsŦ
W uLana vCC va sanaaL besar
W 9emberlan devlden kepada
pemeaana saham walaupun
usahanva menaalaml kemunduranŦ
W 8erkembananva faham llberallsme
sehlnaaa mlnopoll perdaaanaan va
dlLerapkan vCC Lldak sesual laal
unLuk dlLeruskanŦ
W 9endudukan 9erancls Lerhadap
neaerl 8elanda pada Lahun 1793Ŧ
9erancls memlllkl musuh uLama
lnaarls va berada dl lndla dan
meluaskan [a[ahannva ke Asla
LenaaaraŦ 8adan seperLl vCC Lldak
dapaL dlharapkan Lerlalu banvak
dalam menahadapl lnaarls sehlnaaa
vCC harus dl bubarkan
W 9ada Lahun 1793 dl benLuk
panlLla pembubaran vCCŦ
9ada Lahun lLu pula
hak"lsLlmewa vCC dlhapusŦ
vCC dlbubarkan pada 31
desember 1799 denaan
saldo kerualan 134ţ7 [uLa
auldenŦ Selan[uLnva semua
huLana dan kekavaan vCC
dlambll oleh 9emerlnLah
kera[aan 8elandaŦ
ÞLkkLM8ANGAN MA5¥AkAkA1 INDCNL5IA
W 8ldana soslal budava
MasvarakaL lndonesla menaalaml aslmllasl
denaan budava vCC
MasvarakaL lndonesla [uaa dapaL menaaunakan
bahasa 8elanda
MasvarakaL lndonesla men[adl leblh beker[a
kerasţ lndlvlduallsţ dan krlLls
MasvarakaL lndonesla vana beker[a dl vCC dapaL
leblh memahaml oraanlsasl dan susunan suaLu
oraanlsasl
W 8ldana 1ransporLasl
lndonesla menaenal
Monorel dan kereLa apl
lndonesla [uaa menaenal
mobll dan alaL LransporLaslŦ
Lxť rel kereLa apl Anver
9anarukanŦ
W 8ldana ekonoml
MasvarakaL lndonesla
menaerLl nllal [ual rempahŴ
rempah vana Llnaal dl dunlaŦ
MasvarakaL lndonesla
menaenal maLa uanaŦ
|e·|e¬¦~:·~: l~-n~·~|~r [:Jc:e-.~
|~J~ l~-~ |e¡~¡~|~:
|.:J.~ [e|~:J~
(.e»·, ^-..»t e»· (.e»,»
W . ¦.J~:· |e¦uJ~n~~:. re·¡~J. ¡e·|e¬¦~:·~: J~·.
¬~-~ |e ¬~-~.
W keJ~r~:·~: ¦~:·-~ [·c¡~ ¬e¬¦~.~ ~·~¬~ ¦~·u J.
ke¡u|~u~: [:Jc:e-.~. k·.-re: |·cre-r~: J~: k~r|c|.|.
W /J~r .-r.~J~r ¦~:·-~ [·c¡~ ¡u·~ ¦e·¡e:·~·u| J~|~¬
|e|.Ju¡~: -e|~·.-|~·. ¬~-n~·~|~r. ¬u|~. J~·. J~|~¬
|e·~rc: -~¬¡~. ·~|n~r ¡e|~r~. |e:·~·u| .ru J~¡~r J.|.|~r
J~·. r~r~ c~·~ ¦e··~u| .|e¦.| ¦e¦~- J~: Je¬c|·~r.-`.
·~n~ ¡e·|~..:~:. ¬cJe| ¦e·¡~|~.~:. ·~-.c:~|.-.
.:J...Ju~|.-r.- .-.l~r ¬e¬e:r.:·|~: J.·.`. ¬~re·.~|.-r.-
.-.l~r ¬e¬e:r.:·|~: ¬~re·.`. J~: ¡e:J.J.|~:.
(.e»·, J-·e.e.t»·
. ¦.J~:· ¡e:J.J.|~:. ¡e¬e·.:r~| |c|c:.~| ¬e¬¦~:·u:
-e|c|~|--e|c|~|. ¦~.| -e|c|~| u¬u¬ ¬~u¡u: |e¡u·u~:.
V~|~u¡u: ¬e¬¦eJ~|~: ¡~·~ ¡e-e·r~ J.J.| Je:·~:
¬e¬¦eJ~|~: -e|c|~| u:ru| ~:~|-~:~| ||u-u- [e|~:J~.
¦~:·-~.~:. J~: ·~|n~r ¡e|~r~. :~¬u: ¡e:J.J.|~: ¬e¬¦~.~
J~¬¡~| ¡c-.r.l ¦~·. c~·~ ¦e·¡.|.· ~:~| ¦~:·-~. [~||~:.
~J~ ¬~|~-.-.~ [:Jc:e-.~ n~:· ¦e·-e|c|~| -~¬¡~. |e
[e|~:J~. k~u¬ re·J.J.| .:.|~| n~:· ¦~|u-¬e¬¦~|u
Je:·~: ¡~·~ ¡e¬uJ~ ¬u|~. ¬e¬.|.·|~: u:ru| ¬e|e¡~-|~:
J.·. J~·. ¡e:¡~¡~|~:.
(.e»·, J-~--.·c»t»·
W [e|~:J~ ¦e·|~-.| ¬e:·u~-~. |e·~¡~~: n~:·
J.¡.¬¡.::n~. |~¡~ ~r~u -u|r~: n~:· ¬e¬e·.:r~|
|~:n~|~| ¬e·u¡~|~: -.¬¦c| n~:· re|~| |e|.|~:·~:
|e|u~-~~::n~.
W ~|~¬ ¬e:¡~|~:|~: |e|u~-~~::n~. ¡e¬e·.:r~| |.:J.~
[e|~:J~ ¬e:e·~¡|~: |u|u¬-e¡e·r. n~:· ¦e·|~|u J.
[e|~:J~. `.-re¬ ¡e¬e·.:r~|~: n~:· J.re·~¡|~:
¬e:·.|ur. ~¡~·~: ·.~- |c|.r.c~. `.-re¬ .:. ¬e:·e:~|
¡e¬.-~|~: ~:r~·~ |e¬¦~·~ |e·.-|~r.l .¡e¬¦u~r u:J~:·-
u:J~:·`. e|-e|ur.l .¡e|~|-~:~ u:J~:·-u:J~:·`. J~:
nuJ.|~r.l .¡e:·~.~- ¡e|~|-~:~~: u:J~:·-u:J~:·`.
W `e|~·~:·. [:Jc:e-.~ ¬e:e·~¡|~: `.-re¬ ·.~-
¡c|.r.c~ ¡u·~.
|e·|e¬¦~:·~: l~-n~·~|~r [:Jc:e-.~
|~J~ l~-~ |e¡~¡~|~:
¹e¡~:·
W 8|dang kebudayaan
Þengaruh Iepang da|am kebudayaan ter||hat
da|am |aguţ f||mţ dan drama sebaga| a|at
propaganda merekaŦ
8angsa Indones|a menga|am| berbaga|
pembaruan ak|bat d|d|kkan Iepang yang
menumbuhkan kesadaran dan keyak|nan yang
t|ngg| akan harga d|r|nyaŦ
AnakŴanak seko|ah d|ber|kan |at|han o|ahraga
@f¾ yang ba|k untuk kesehatan merekaŦ
5et|ap har| bag| anakŴanak seko|ah maupun para
pegawa| wa[|b untuk menghormat| bendera
(merah put|h) dan menyany|kan |agu kebangsaan
nas|ona|Ŧ
W 8|dang M|||ter
Þara pemuda Indones|a d|ber| pend|d|kan m|||ter
me|a|u| organ|sas| ÞL1AŦ Mereka akh|rnya
men[ad| |nt| kekuatan dan pergerakan
per[uangan rakyat Indones|a mencapa|
kemerdekaan
W 8|dang 5os|a|
epana memperkenalkan slsLem @oootlooml
ehldupan soslal masvarakaL sanaaL memprlhaLlnkan sebab rakvaL
harus memenuhl kebuLuhan perana epana dalam menahadapl
musuhnvaŦ
8akvaL [uaa harus ker[a paksa vana dlsebuL denaan ker[a ¯¾fŦ
uarl ker[a paksa LersebuL menvebabkan [aLuh banvak korban aklbaL
kelaparan dan Lerkena penvaklLŦ
8anvak wanlLa lndonesla vana dl[adlkan wanlLa penahlbur ºuaun
lanfu" pada masa lLuŦ
W 8|dang 8|rokras|
ekuasaan epana dl lndonesla dl peaana oleh kalanaan mlllLer valLu
AnakaLan uaraL (lkoooo) dan AnakaLan LauL (kolooo)
SlsLem pemerlnLahan dlaLur berdasar aLuran mlllLer
CranaŴorana lndonesla mendapaL kesempaLan unLuk mendudukl
[abaLan vana leblh penLlna darl sebelumnva vana hanva dlpeaana oleh
orana 8elandaţ denaan maslh dalam penaawasan epanaŦ
|e·|e¬¦~:·~: l~-n~·~|~r [:Jc:e-.~
|~J~ l~-~ |e¡~¡~|~:
[:···.-
[.J~:· [.J~:· `c-.~| `c-.~| [uJ~n~ [uJ~n~
W MasvarakaL lndonesla leblh banvak
menaeLahul aneka macam Lanamanţ
hal lLu dlbukLlkan denaan dlrlnLlsnva
ebun 8ava 8oaor pada masa lnlŦ
MasvarakaL lndonesla akhlrnva
menaeLahul bahwa LernvaLa
lndonesla memlllkl berbaaal macam
Lanaman vana hanva ada dl
lndoneslaŦ ConLohnva adalah
penemuan Lanaman 8afflesla
Arnoldl
[.J~:· [.J~:· [|c:c¬. [|c:c¬.
W 9eLanl dlberlkan
kebebasan unLuk
menanam dan men[ual
Lanaman eksporţ
pemerlnLah hanva
berkewa[lban membuaL
pasar unLuk meranasana
peLanl menanam Lanaman
eksporŦ
[.J~:· [.J~:· |e:J.J.|~: |e:J.J.|~:
W MasvarakaL lndonesla leblh
banvak menaeLahul LaLa
cara becocok Lanaman
denaan balk dan benarŦ
W MenaeLahul haraa rempahŴ
rempah dl maLa dunla
W ul dldlk aaar blsa menanam
Lanaman vana mereka
bawa darl neaerl laln
ßl0At6 ßl0At6 P0llTlK P0llTlK
W SlsLem pemerlnLahan lndonesla vana
awalnva 9rlbuml dlubah men[adl SlsLem
pemerlnLahan kolonlal vana bercorak 8araL
(leodal)Ŧ uarl slnl lLa blsa mellhaL bahwa
SlsLem 9emerlnLahan lndonesla sekarana
sebaalan menaadapLasl darl SlsLem
9emerlnLahan bercorak 8araLŦ
ebl[akan 9emerlnLah
olonlal pada Abad 19 Ŵ 20
ebl[akan 9emerlnLahan erman
WŦ ueandels (1808 Ŷ 1811)
W 8ldana 8lrokrasl 9emerlnLahan
9usaL pemerlnLahan dlplndahkan aaak masuk ke
pedalamanŦ
uewan lndla 8elanda sebaaal dewan lealslaLlf
pendamplna aubernur [enderal dlbubarkan dan
dlaanLl denaan dewan penasehaLŦ
MembenLuk sekreLarlaL neaaraŦ
9ulau awa dlbaal men[adl sembllan prefekLuur
(keresldenan) dan 31 kabupaLenŦ
9ara bupaLl dl[adlkan peaawal pemerlnLahan
8elanda dan dlberl panakaL sesual denaan
keLenLuan kepeaawalan pemerlnLah 8elandaŦ
W 8ldana ukum dan 9eradllan
ualam bldana hukum ueandels membenLuk 3
[enls penaadllanţ penaadllan unLuk orana Lropaţ
prlbumlţ dan 1lmur aslnaŦ
9emberanLasan korupsl Lanpa pandana buluŦ
W 8ldana MlllLer dan 9erLahanan
Membanaun [alan Anver Ŷ 9anarukanŦ
Menambah [umlah anakaLan peranaŦ
Membanaun pabrlk sen[aLaŦ
Membanaun panakalan anakaLan lauLŦ
Membanaun benLena Ŷ benLena perLahananŦ
MenlnakaLkan kese[aLerahan pra[urlLŦ
W 8ldana euanaan dan Lkonoml
MembenLuk dewan penaawas keuanaan neaaraŦ
Menaeluarkan uana kerLasŦ
Memperbalkl aa[l peaawalŦ
Menaadakan monopoll perdaaanaan berasŦ
Menaadakan pln[aman paksaţ kepada orana Ŷ
orana vana dlanaaap mampuŦ
9en[ualan Lanah kepada plhak swasLaŦ
Menaadakan pereanaer sLelselŦ
W 8ldana Soslal
8akvaL dlpaksa unLuk melakukan ker[a rodlŦ
9erbudakan dlblarkan berkembanaŦ
Menahapus upacara penahormaLan kepada
resldenţ sunanţ dan sulLanŦ
MembuaL [arlnaan pos dlsLrlk denaan
menaaunakan kuda posŦ
uampak 1erhadap MasvarakaL
W arena pembanaunan [alan Anver Ŷ
9anarukan lLuţ rlbuan [lwa melavana dan darl
seLlap [enakal [alan lLuţ merupakan perlnaaLan
Lerhadap rlnLlhan dan [erlLan [lwa Ŵ [lwa orana
vana maLl dalam pembuaLan [alan LersebuLŦ
W 9embanaunan pelabuhan dl 8anLenţ [uaa
menelan rlbuan korban [lwaţ aklbaL penvaklL
malarla vana menverana para peker[a paksaŦ
uampak 1erhadap ubunaan
MasvarakaL denaan 9emerlnLah olonlal
W 8a[a Ŵ ra[a dan rakvaL semakln bencl Lerhadap
slkap 8elanda vana semena Ŷ menaţ Lldak
memlklrkan naslb rakvaL lndoneslaŦ
W 8a[a Ŷ ra[a dl awa men[alln hubunaan rahasla
denaan lnaarls aaar dapaL menauslr 8elandaŦ
ebl[akan 9emerlnLahan 1homas
SLamford 8affles (1811 Ŵ 1816)
W 8ldana 8lrokasl 9emerlnLahan
9ulau awa dlbaal men[adl 16 keresldenanŦ
Merubah slsLem pemrlnLahan vana semula
prlbuml men[adl slsLem pemerlnLahan kolonlal
vana bercorak 8araLŦ
8upaLl Ŷ bupaLl aLau penauasa prlbuml dllepaskan
kedudukannva vana mereka peroleh secara Lurun
menurunŦ
W 8ldana Lkonoml dan euanaan
9eLanl dlbebaskan unLuk menanam Lanaman
eksporŦ
Menahapus pa[ak hasll buml dan slsLem
penverapan wa[lbŦ
MeneLapkan slsLem sewa LanahŦ
9emunauLan pa[ak pada awalnva secara
peroranaanŦ
Menaadakan monopoll aaram dan mlnuman
kerasŦ
W 8ldana ukum
8adan peneaak hukum Lldak dldasarkan pada
warna kullLţ LaLapl leblh berorlenLasl pada
besar kecllnva kesalahanŦ 8adan Ŷ badan
peneaak hukum pada masa 8affles adalah
sebaaal berlkuL ť
CourL of usLlce
CourL of 8equesL
9ollce of MaalsLraLe
W 8ldana Soslal
Menahapus ker[a rodlŦ
9enahapusan perbudakanŦ
9enladaan pvnbankŦ
W 8ldana llmu 9enaeLahuan
ulLullsnva buku ber[udul lsLorv of avaŦ
ulLemukannva bunaa 8aflessla Arnoldl
ulrlnLlsnva ebun 8ava 8oaorŦ
ul dukunanva 8aLavlaach CenooLschapŦ
uampak 1erhadap ubunaan
MasvarakaL denaan 9emerlnLah olonlal
W 8a[a Ŷ ra[a dl awa merasa sanaaL kecewa
karena pemerlnLahan [a[ahan lnaarls Lldak
[auh berbeda denaan banasa Lropa lalnnvaŦ
W 8akvaL oa[akarLa merasa kesal karena ra[anva
dlLurunkan paksa dan dlaslnakan ke 9ulau
MlnanaŦ
ebl[akan 9emerlnLahan van den
8osch
9ada masa pemerlnLahan lnlţ la menerpakan
slsLem Lanam paksa (culLuur sLelsel) pada
Lahun 1830 Ŷ 1870ţ slsLem Lanam paksa lnl
dlberlakukan dlkarenakan kas neaara 8elanda
kosona dan huLana vana dlLanaauna 8elanda
cukup beraLţ selaln lLu pemasukan uana darl
penanaman kopl Lldak banvakŦ
uampak 1erhadap MasvarakaL
W emlsklnan dan penderlLaan flslk dan menLal
vana berkepan[anaanŦ
W 8eban pa[ak vana beraLŦ
W elaparan dan kemaLlan Ler[adl dlmana Ŷ
manaŦ
W umlah penduduk lndonesla menurunŦ
W 8akvaL lndonesla
menaenal Leknlk
menanam [enls Ŷ [enls
Lanaman baruŦ
W 8akvaL lndonesla mulal
menaenal Lanaman
danaana vana
berorlenLasl eksporŦ
ebl[akan 9emerlLah olonlal pada
Awal Abad 20
9ollLlk LLls
8eberapa Lokoh mempe[uanakan aaar
pemerlnLah 8elanda menlnakaLkan
kese[aLerahan moral dan maLerlal kaum
prlbumlţ menerapkan desenLrallsasl serLa
eflslenslţ per[uanaan mereka kemudlan
dlkenal sebaaal pollLlk eLlsŦ
lsl 9ollLlk LLls
lsl pollLlk lnl dlkenal denaan Lrlloal van de
venLer vana Lerdlrl aLas ť
W lrlaasl
W Lmlarasl
W Ldukasl
uampak 1erhadap MasvarakaL
W SanaaL sedlklL penduduk prlbuml vana
memperoleh keunLunaan dan kedudukan vana
balk darl kebl[akan lnlŦ
W 9eaawal neaerl aolonaan prlbuml hanva
dl[adlkan alaL oleh 8elandaŦ
ebl[akan 9emerlnLahan epana
W MembnLuk oraaanlsaslţ valLu ť
Cerakan 1laa A
9usaL 1enaaa 8akvaL (9uLera)
9embela 1anah Alr (9L1A)
W Menerapakan romusha valLu rakvaL
dlharuskan menanam Lanaman vana
dllnalnkan oleh epana (seperLl arak)Ŧ
uampak 1erhadap MasvarakaL
W Craanlsasl Ŷ oraanlsasl pollLlk Lldak dapaL
berkembanaŦ
W Semua akLlvlLas pemasaran unLuk hasll Ŷ hasll
Lanamţ pemasarannva dl peaana penuh oleh
epanaţ menaaklbaLkan rakvaL semakln Lldak
Lahu perkembanaan vana ada dl dunlaŦ
W 9endldlkan rakvaL lndonesla berkembana
pesaL dlbandlnakan pendudukan lndla Ŷ
8elandaŦ
W MasvarakaL semakln
menaenal kebudavaan
epanaţ hamplr dl
dalam semua laau Ŷ
laauţ fllmţ dan drama
dlpenaaruhl oleh
budava epana unLuk
kelancaran
propaaandanvaŦ
W 9emuda lndonesla
semakln handal dalam
bldana mlllLerŦ
uafLar 9usLaka
W MusLopoţ MŦablb dkkŦ 2004Ŧ Se[arah unLuk
elas xl SMAŦ akarLa ť ?udlsLlraŦ
W 8adrlkaţ l WavanŦ 2006Ŧ Se[arah llld 2 unLuk
SMA elas xl 9roaram llmu AlamŦ akarLa ť
LrlanaaaŦ
1'.·|·
SiLaKan jiKa aüa peK·aNuaAn..
¦o'
·Cc' .t1c·1·C·
"'·o··c `c·c··
'.·. ¹c''.
\c·.·· ¹..c· "
"c··c. o··c'··.
l..· ¹.·c·.|.·

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful