You are on page 1of 4

Antonimi i antonimija

 Antonimija je pojava značenjske opreke


između dvaju leksema koji imaju suprotno
značenje

 Antonimi – leksemi suprotnih značenja


 prema vrsti riječi (imenice, glagoli…)
npr. ući – izaći (glagoli), crno – bijelo
(pridjevi)

 prema naravi značenjske opreke


a) binarni – ili/ili
npr. muško – žensko
b) stupnjeviti, npr. toplo – hladno
(međustupanj: mlako), pijan – trijezan
(međustupanj: polupijan)
 prema podrijetlu
a) netvorbeni (raznokorijenski) – dan-noć,
svjetlost – tama
b) tvorbeni (istokorijenski): moral- nemoral,
složno-nesložno
 prema usvojenosti
a) općejezični – shvatljivi izvan konteksta
b) kontekstualni (individualni) – shvatljivi u
pojedinačnome tekstu